پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

می‌باشد.

نمودار 4-1- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری

نمودار 4-2- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید

نمودار 4-3- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم

نمودار 4-4- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید

نمودار 4-5- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم

نمودار 4-6- بررسی درصد جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم
4-2- سرعت جوانه‌زنی
جدول تجزیه واریانس سرعت جوانه‌زنی (جدول 4-1) نشان می‌دهد که اثر اصلی شوری در سطح احتمال 1 درصد و اثر متقابل شوری با سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در سطح احتمال 5 درصد معنیدار می‌باشد، ولی اثرات اصلی سالیسیلیک اسید، نیترات پتاسیم و اثرات متقابل شوری در سالیسیلیک اسید، شوری در نیترات پتاسیم و سالیسیلک اسید در نیترات پتاسیم اختلاف معنیداری ندارند.
مقایسه میانگین سرعت جوانه‌زنی تحت تأثیر سطوح فاکتور شوری در (جدول 4-3) و (نمودار 4-7) نشان می‌دهد که با افزایش شوری سرعت جوانه‌زنی نسبت به سطح شاهد کاهش می‌یابد، بهطوری که بیشترین سرعت جوانه‌زنی به میزان 22/4 مربوط به شاهد و کم‌ترین سرعت جوانه‌زنی به میزان 47/0 مربوط به شوری 250 میلیمولار می‌باشد.
مقایسه میانگین سرعت جوانه‌زنی تحت تأثیر سطوح فاکتور سالیسیلیک اسید در (جدول 4-5) و (نمودار 4-8) نشان می‌دهد که بین سطوح مختلف سالیسیلیک اسید اختلاف معنیداری وجود ندارد.
مقایسه میانگین سرعت جوانه‌زنی تحت تأثیر سطوح فاکتور نیترات پتاسیم در (جدول 4-7) و (نمودار 4-9) بیانگر این است که بین سطوح مختلف نیترات پتاسیم تفاوت معنیداری وجود ندارد.
مقایسه میانگین سرعت جوانه‌زنی تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید در (جدول 4-9) و (نمودار 4-10) نشان می‌دهد که بیشترین میزان سرعت جوانه‌زنی مربوط به شوری صفر میلیمولار و سالیسیلیک اسید 200 میلیگرم در لیتر به میزان 97/4 و کم‌ترین میزان سرعت جوانه‌زنی مربوط به شوری 250 میلیمولار و عدم مصرف سالیسیلیک اسید به میزان 35/0 می‌باشد.
مقایسه میانگین سرعت جوانه‌زنی تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و نیترات پتاسیم در (جدول 4-11) و (نمودار 4-11) نشان می‌دهد که بیشترین سرعت جوانه‌زنی به میزان 5/4 مربوط به شوری صفر میلیمولار و نیترات پتاسیم 25/0 مول بر لیتر و کم‌ترین سرعت جوانه‌زنی مربوط به شوری 250 میلیمولار با عدم مصرف نیترات پتاسیم، نیترات پتاسیم 25/0 و 35/0 مول بر لیتر به ترتیب 35/0، 33/0 و 13/0 است.
مقایسه میانگین سرعت جوانه‌زنی تحت تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول 4-13) و (نمودار 4-12) نشان می‌دهد که بین سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم تفاوت معنیداری مشاهده نمی‌شود.
مقایسه میانگین سرعت جوانه‌زنی تحت تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم (جدول 4-15) نشان می‌دهد که بیشترین سرعت جوانه‌زنی به میزان 99/4 مربوط به شوری صفر میلیمولار، سالیسیلیک اسید 200 میلیگرم بر لیتر و عدم مصرف نیترات پتاسیم و هم‌چنین کم‌ترین سرعت جوانه‌زنی به میزان 13/0 مربوط به شوری 250 میلیمولار، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم 35/0 مول بر لیتر می‌باشد.

نمودار 4-7- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری

نمودار 4-8- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید

نمودار 4-9- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم

نمودار 4-10- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید

نمودار 4-11- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم

نمودار 4-12- بررسی سرعت جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم
4-3- طول گیاهچه
جدول تجزیه واریانس طول گیاهچه (جدول 4-1) نشان می‌دهد که اثر اصلی شوری و سالیسیلیک اسید و اثر متقابل شوری با سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم در سطح احتمال 1 درصد و هم‌چنین اثر متقابل شوری با سالیسیلیک اسید و سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم در سطح احتمال 5 درصد معنیدار شده است، ولی در اثر اصلی نیترات پتاسیم و اثرات متقابل شوری در نیترات پتاسیم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید.
مقایسه میانگین طول گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور شوری در (جدول 4-3) و (نمودار 4-13) نشان می‌دهد که با افزایش شوری طول گیاهچه نسبت به سطح شاهد کاهش می‌یابد بهطوری که بالاترین طول گیاهچه به میزان 83/71 میلیمتر مربوط به شاهد و کم‌ترین طول گیاهچه به میزان 27/7 میلیمتر مربوط به شوری 250 میلیمولار می‌باشد.
مقایسه میانگین طول گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور سالیسیلیک اسید در (جدول 4-5) و (نمودار 4-32) نشان می‌دهد که با افزایش سالیسیلیک اسید طول گیاهچه نسبت به سطح شاهد افزایش پیدا می‌کند. هم‌چنین نتایج نشان می‌‌‌دهد که بین سطح دوم و سوم سالیسیلیک اسید تفاوت معنیداری وجود ندارد. بیشترین طول گیاهچه مربوط به سالیسیلیک اسید 200 و 400 میلیگرم در لیتر به ترتیب به میزان 08/35 و 64/37 میلیمتر و کم‌ترین طول گیاهچه به میزان 5/25 میلیمتر مربوط به شاهد می‌باشد.
مقایسه میانگین طول گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور نیترات پتاسیم در (جدول 4-7) و (نمودار 4-15) بیانگر این است که بین سطوح مختلف نیترات پتاسیم تفاوت معنیداری وجود ندارد.
مقایسه میانگین طول گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید در (جدول 4-9) و (نمودار 4-16) نشان می‌دهد که بیشترین میزان طول گیاهچه مربوط به عدم حضور شوری با و سالیسیلیک اسید 200 و 400 میلیگرم در لیتر به ترتیب به میزان 99/94 و 34/91 میلیمتر و کم‌ترین میزان طول گیاهچه مربوط به شوری 250 میلیمولار و سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر به میزان 55/2 میلیمتر می‌باشد.
مقایسه میانگین طول گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و نیترات پتاسیم در (جدول 4-11) و (نمودار 4-17) نشان می‌دهد که بیشترین طول گیاهچه مربوط به عدم حضور شوری و سطوح مختلف نیترات پتاسیم و کم‌ترین طول گیاهچه مربوط به شوری 150 و 250 میلیمولار و سطوح مختلف نیترات پتاسیم است.
مقایسه میانگین طول گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول 4-13) و (نمودار 4-18) نشان می‌دهد که بین سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم تفاوت معنیداری مشاهده نمی‌شود.
مقایسه میانگین طول گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول 4-15) نشان می‌دهد که بیشترین طول گیاهچه به میزان 99/94 و 34/91 میلیمتر به ترتیب مربوط به عدم حضور شوری، سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر و عدم مصرف نیترات پتاسیم و هم‌چنین عدم حضور شوری، سالیسیلیک اسید 200 میلیگرم در لیتر و عدم مصرف نیترات پتاسیم می‌باشد.

نمودار 4-13- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری

نمودار 4-14- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید

نمودار 4-15- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم

نمودار 4-16- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید

نمودار 4-17- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم

نمودار 4-18- بررسی طول گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم

4-4- شاخص بنیه بذر
جدول تجزیه واریانس شاخص بنیه بذر (جدول 4-1) نشان می‌دهد که اثر اصلی شوری و سالیسیلیک اسید و هچنین اثر متقابل شوری با سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم در سطح احتمال 1 درصد معنیدار می‌باشد، ولی اثر اصلی نیترات پتاسیم و اثرات متقابل شوری با سالیسیلیک اسید، شوری با نیترات پتاسیم و سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم اختلاف معنیداری ندارند.
مقایسه میانگین شاخص بنیه بذر تحت تأثیر سطوح فاکتور شوری در (جدول 4-3) و (نمودار 4-19) نشان می‌دهد که شوری باعث کاهش شاخص بنیه بذر نسبت به سطح شاهد می‌شود. هم‌چنین تفاوت معنیداری بین سطوح 150 و 250 میلیمولار شوری وجود ندارد، بیشترین شاخص بنیه بذر به میزان 17/64 مربوط به شاهد و کم‌ترین شاخص بنیه بذر مریوط به شوری 150 و 250 میلیمولار به میزان 13/7 و 07/1 می‌باشد.
مقایسه میانگین شاخص بنیه بذر تحت تأثیر سطوح فاکتور سالیسیلیک اسید در (جدول 4-5) و (نمودار 4-20) نشان می‌دهد که افزایش سالیسیلیک اسید باعث افزایش شاخص بنیه بذر نسبت به سطح شاهد می‌شود. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که بین سطح دوم و سوم سالیسیلیک اسید تفاوت معنیداری وجود ندارد. بیشترین شاخص بنیه بذر به میزان 41/27 و 63/27 به ترتیب مربوط به سالیسیلیک اسید 200 و 400 میلیگرم در لیتر و کم‌ترین شاخص بنیه بذر به میزان 32/17 مربوط به شاهد می‌باشد.
مقایسه میانگین شاخص بنیه بذر تحت تأثیر سطوح فاکتور نیترات پتاسیم در (جدول 4-7) و (نمودار 4-21) بیانگر این است که بین سطوح مختلف نیترات پتاسیم تفاوت معنیداری وجود ندارد.
مقایسه میانگین شاخص بنیه بذر تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید در (جدول 4-9) و (نمودار 4-22) نشان می‌دهد که بیشترین میزان شاخص بنیه بذر مربوط به عدم حضور شوری با سالیسیلیک اسید 200 و400 میلیگرم در لیتر به میزان 35/90 و 34/91 و کم‌ترین میزان شاخص بنیه بذر مربوط به شوری 150 و 250 میلیمولار و سطوح مختلف سالیسیلیک اسید می‌باشد.
مقایسه میانگین شاخص بنیه بذر تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و نیترات پتاسیم در (جدول 4-11) و (نمودار 4-23) نشان می‌دهد که بیشترین شاخص بنیه بذر مریوط به عدم حضور شوری با سطوح نیترات پتاسیم و کم‌ترین شاخص بنیه بذر به میزان 12/0 مربوط به شوری 150 و 250 میلیمولار و سطوح مختلف نیترات پتاسیم است.
مقایسه میانگین شاخص بنیه بذر تحت تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول 4-13) و (نمودار 4-24) نشان می‌دهد که بین سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم تفاوت معنیداری مشاهده نمی‌شود.
مقایسه میانگین شاخص بنیه بذر تحت تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول 4-15) نشان می‌دهد که بیشترین شاخص بنیه بذر به میزان 35/90 و 34/91 به ترتیب مربوط به عدم حضور شوری، سالیسیلیک اسید 200 میلیگرم در لیتر و عدم مصرف نیترات پتاسیم و عدم حضور شوری، سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر و عدم مصرف نیترات پتاسیم می‌باشد.

نمودار 4-19- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای شوری

نمودار 4-20- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید

نمودار 4-21- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم

نمودار 4-22- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید

نمودار 4-23- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم

نمودار 4-24- بررسی شاخص بنیه بذر ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم
4-5- وزنتر گیاهچه
جدول تجزیه واریانس وزن‌تر گیاهچه (جدول 4-1) نشان می‌دهد که اثر اصلی شوری در سطح احتمال 1 درصد معنیدار می‌باشد، ولی اثرات ساده سالیسیلیک اسید، نیترات پتاسیم و اثرات متقابل شوری با سالیسیلیک اسید، شوری با نیترات پتاسیم، سالیسیلک اسید با نیترات پتاسیم و شوری با سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم اختلاف معنیداری ندارند.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور شوری در (جدول 4-3) و (نمودار 4-25) نشان می‌دهد که با افزایش شوری وزنتر گیاهچه نسبت به سطح شاهد کاهش می‌یابد بهطوری که بالاترین وزنتر گیاهچه به میزان 480/0 گرم مربوط به شاهد و کم‌ترین وزنتر گیاهچه به میزان 01/0 گرم مربوط به شوری 250 میلیمولار می‌باشد.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس، تحلیل داده، فیزیولوژی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس