پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

سالیسیلیک اسید در (جدول 4-5) و (نمودار 4-26) نشان می‌دهد که افزایش سالیسیلیک اسید باعث افزایش وزنتر گیاهچه نسبت به سطح شاهد می‌شود، بهطوری که بیشترین وزنتر گیاهچه به میزان 0295/0 گرم مربوط به سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر و کم‌ترین وزنتر گیاهچه به میزان 0235/0 گرم مربوط به شاهد می‌باشد.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور نیترات پتاسیم در (جدول 4-7) و (نمودار 4-27) بیانگر این است که با افزایش سطوح نیترات پتاسیم وزنتر گیاهچه نسبت به سطح شاهد افزایش می‌یابد، لازم به ذکر است که بین سطوح دوم و سوم نیترات پتاسیم تفاوت معنیداری مشاهده نمی‌شود. بیشترین وزنتر گیاهچه به میزان 0283/0 و 0279/0 گرم مربوط به نیترات پتاسیم 25/0 و 35/0 مول بر لیتر و کم‌ترین وزنتر گیاهچه به میزان 0214/0 گرم مربوط به شاهد می‌باشد.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید در (جدول 4-9) و (نمودار 4-28) نشان می‌دهد که بیشترین میزان وزنتر گیاهچه مربوط به شاهد به میزان 041/0 گرم و کم‌ترین میزان وزنتر گیاهچه مربوط به شوری 250 میلیمولار و سالیسیلیک اسید 400 گرم در لیتر به میزان 008/0 میلیگرم است.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و نیترات پتاسیم در (جدول 4-11) و (نمودار 4-29) نشان می‌دهد که بیشترین وزنتر گیاهچه به میزان 057/0 گرم مربوط به شوری صفر میلیمولار و نیترات پتاسیم 35/0 مول بر لیتر و کم‌ترین وزن‌تر گیاهچه مربوط به شوری 250 میلیمولار و سطوح مختلف نیترات پتاسیم می‌باشد.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول 4-13) و (نمودار 4-30) نشان می‌دهد که بیشترین وزنتر گیاهچه به میزان 067/0 گرم مربوط به سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر و نیترات پتاسیم 25/0 مول بر لیتر و کم‌ترین وزنتر گیاهچه به میزان 034/0 گرم مربوط به سالیسیلیک اسید 200 میلیگرم در لیتر و عدم مصرف نیترات پتاسیم است.
مقایسه میانگین وزنتر گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول 4-15) نشان می‌دهد که بیشترین وزنتر گیاهچه به میزان 067/0 گرم مربوط به شوری صفر میلیمولار، سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر و عدم مصرف نیترات پتاسیم می‌باشد.

نمودار 4-25- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری

نمودار 4-26- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید

نمودار 4-27- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم

نمودار 4-28- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید

نمودار 4-29- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم

نمودار 4-30- بررسی وزن‌تر گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم
4-6- وزن خشک گیاهچه
جدول تجزیه واریانس وزن خشک گیاهچه (جدول 4-1) نشان می‌دهد که اثر اصلی شوری در سطح احتمال 1 درصد و اثر اصلی سالیسیلیک اسید و اثر متقابل سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم و شوری با سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم در سطح احتمال 5 درصد معنیدار شده است، اما در اثر اصلی نیترات پتاسیم و اثرات متقابل شوری با سالیسیلیک و شوری با نیترات پتاسیم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور شوری در (جدول 4-3) و (نمودار 4-31) نشان می‌دهد که با افزایش شوری وزن خشک گیاهچه نسبت به سطح شاهد کاهش می‌یابد، بهطوری که بیشترین وزن خشک گیاهچه به میزان 02/0 گرم مربوط به شاهد و کم‌ترین وزن خشک گیاهچه به میزان 003/0 گرم مربوط به شوری 250 میلیمولار می‌باشد.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور سالیسیلیک اسید در (جدول 4-5) و (نمودار 4-32) نشان می‌دهد که با افزایش سالیسیلیک اسید وزن خشک گیاهچه نسبت به سطح شاهد افزایش می‌یابد، هم‌چنین نتایج نشان داد که بین شاهد و سطح دوم شوری تفاوت معنیداری وجود ندارد. بیشترین وزن خشک گیاهچه به میزان 0121/0 گرم مربوط به سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر و کم‌ترین وزن خشک گیاهچه به میزان 0089/0 و 0083/0 گرم به ترتیب مربوط به سالیسیلیک اسید 200 و 400 میلیگرم در لیتر می‌باشد.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح فاکتور نیترات پتاسیم در (جدول 4-7) و (نمودار 4-33) بیانگر این است که بین سطوح مختلف نیترات پتاسیم تفاوت معنیداری وجود ندارد.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید در (جدول 4-9) و (نمودار 4-34) نشان می‌دهد که بیشترین میزان وزن خشک گیاهچه مربوط به شوری صفر میلیمولار و سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر به میزان 019/0 گرم و کم‌ترین میزان وزن خشک گیاهچه مربوط به شوری 250 میلیمولار و سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر به میزان 0007/0 گرم می‌باشد.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و نیترات پتاسیم در (جدول 4-11) و (نمودار 4-35) نشان می‌دهد که بیشترین وزن خشک گیاهچه به میزان 021/0 گرم مربوط مربوط عدم حضور شوری و نیترات پتاسیم 35/0 مول بر لیتر و کم‌ترین وزن خشک گیاهچه مربوط به شوری 150 و 250 میلیمولار و سطوح مختلف نیترات پتاسیم است.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول 4-13) و (نمودار 4-36) نشان می‌دهد که بیشترین وزن خشک گیاهچه به میزان 029/0 گرم مربوط به سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر و نیترات پتاسیم 25/0 مول بر لیتر و کم‌ترین وزن خشک گیاهچه به میزان 016/0 و 014/0 گرم به ترتیب مربوط به عدم مصرف سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم 25/0 مول بر لیتر و سالیسیلیک اسید 200 میلیگرم در لیتر با عدم مصرف نیترات پتاسیم است.
مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه تحت تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول 4-15) نشان می‌دهد که بیشترین وزن خشک گیاهچه به میزان 029/0 گرم مربوط به شوری صفر میلیمولار، سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر و نیترات پتاسیم 25/0 مول بر لیتر می‌باشد.

نمودار 4-31- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری

نمودار 4-32- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید

نمودار 4-33- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم

نمودار 4-34- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید

نمودار 4-35- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم

نمودار 4-36- بررسی وزن خشک گیاهچه ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم
4-7- میزان فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم
جدول تجزیه واریانس فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم (جدول 4-2) نشان می‌دهد که اثر اصلی شوری، سالیسیلیک اسید، نیترات پتاسیم و اثر متقابل شوری با سالیسیلیک اسید در سطح احتمال 1 درصد معنیدار می‌باشد، ولی اثرات متقابل شوری با نیترات پتاسیم، سالیسیلک اسید با نیترات پتاسیم و شوری با سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم اختلاف معنیداری ندارند.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح فاکتور شوری در (جدول 4-4) و (نمودار 4-43) نشان می‌دهد که با افزایش شوری شاهد کاهش میزان فعالیت آلفا آمیلاز هستیم ولی بین شاهد و سطح دوم شوری تفاوت معنیداری مشاهده نمی‌شود، بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز به میزان 68/4 و 35/4 به ترتیب مربوط به شاهد و شوری 150 میلیمولار و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز به میزان 3/3 مربوط به شوری 250 میلیمولار می‌باشد.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح فاکتور سالیسیلیک اسید در (جدول 4-6) و (نمودار 4-44) نشان می‌دهد که با افزایش میزان اسید سالیسیلیک شاهد افزایش میزان فعالیت آلفا آمیلاز نسبت به سطح شاهد می‌باشیم. به طوری که بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان 94/4 مربوط به سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان 44/3 مربوط به شاهد می‌باشد.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح فاکتور نیترات پتاسیم در (جدول 4-8) و (نمودار 4-45) بیانگر این است که با افزایش نیترات پتاسیم فعالیت آلفا آمیلاز بذور کاهش می‌یابد، البته بین شاهد و نیترات پتاسیم 25/0 مول بر لیتر تفاوت معنیداری مشاهده نگردید. بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان 46/4 و 16/4 به ترتیب مربوط به شاهد و نیترات پتاسیم 25/0 مول بر لیتر و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان 71/3 مربوط به نیترات پتاسیم 35/0 مول بر لیتر می‌باشد.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و سالیسیلیک اسید در (جدول 4-10) و (نمودار 4-46) نشان می دهد که بیشترین میزان فعالیت آلفا آمیلاز بذور مربوط به عدم حضور شوری و شوری 150 میلیمولار با سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر به میزان 22/6 و 03/6 و هم‌چنین بین سایر سطوح تفاوت معنیداری مشاهده نمی‌شود.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح مختلف شوری و نیترات پتاسیم در (جدول 4-12) و (نمودار 4-47) نشان می‌دهد که بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان 22/4 مربوط به شاهد و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان 08/2 مربوط به شوری 250 میلیمولار و نیترات پتاسیم 35/0 مول بر لیتر است.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول 4-14) و (نمودار 4-48) نشان می‌دهد که بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان 22/6 و 98/5 مربوط به سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر با عدم مصرف نیترات پتاسیم و نیترات پتاسیم 25/0 مول بر لیتر و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان 95/3، 9/3 و 54/3 و به ترتیب مربوط به سالیسیلیک اسید 200 میلیگرم در لیتر با نیترات پتاسیم 35/0 مول بر لیتر و عدم مصرف سالیسیلیک اسید با نیترات پتاسیم 25/0 و 35/0 مول بر لیتر است.
مقایسه میانگین فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم تحت تأثیر سطوح مختلف شوری، سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در (جدول 4-16) نشان می‌دهد که بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان 22/6، 98/5 و 03/6 به ترتیب مربوط به شوری صفر میلیمولار با سالیسیلیک اسید 400 میلی‌گرم در لیتر با عدم مصرف نیترات پتاسیم، مربوط به شوری صفر میلیمولار با سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر با نیترات پتاسیم 25/0 مول بر لیتر و مربوط به شوری 150 میلیمولار با سالیسیلیک اسید 400 میلیگرم در لیتر با عدم مصرف نیترات پتاسیم و کم‌ترین فعالیت آلفا آمیلاز بذور به میزان 08/2 مربوط به شوری 250 میلیمولار، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم 35/0 مول بر لیتر می‌باشد.

نمودار 4-37- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری

نمودار 4-38- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید

نمودار 4-39- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای نیترات پتاسیم

نمودار 4-40- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و سالیسیلیک اسید

نمودار 4-41- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای شوری و نیترات پتاسیم

نمودار 4-42- بررسی فعالیت آلفا آمیلاز بذور در روز سوم ماریتیغال تحت تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فیزیولوژی، مشاور گروهی، فشار روانی