پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش در معرض خطر، مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌توان به مجموعه بازار سرمايه و سهامداران، نظام بانکي، صندوقهاي، شرکتهاي بيمه، مشتريان محصولات، سازمان‌هاي مالي بين‌المللي، سرمايه‌گذاران داخلی و خارجی اشاره نمود. از این رو توصیه مي‌گردد فعالان بازارهای مالی از این مدل برای محاسبه ریسک و رتبه‌بندی شرکت‌ها استفاده بنمایند.
2- بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی با تشکیل واحدی تحت عنوان واحد «مدیریت ریسک ارز» با استفاده از روش‌های مدیریت ریسک ذکر شده در این مقاله و چارچوب نظری این ریسک، ضمن شناسایی ریسک‌های مشتق شده از نوسانات نرخ ارز و سایر ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز، از روش‌های معرفی شده در مدیریت این نوع ریسک (با توجه به خصوصیات بنگاه خود) بهرمند گردند. بدون شک، تشکیل و توسعه این واحد، ارزش افزوده فراوانی را برای صاحبان سهام و عملکرد مدیران عالی بنگاه‌ها به ارمغان خواهد آورد.
3- با توجه به ساختار مدل عملیاتی سه نوع اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام، در حال حاضر به نظر می‌رسد امکان پیاده‌سازی انواع این اوراق در بازار سرمایه وجود دارد. از اینرو با توجه به ویژگی‌هایی که این اوراق در تامین مالی، مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و جذابیت‌هایی که برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی دارد، به‌نظر می‌رسد پیاده‌سازی و انتشار این اوراق در قالب اوراق مشارکت اسلامی بتواند موجب افزایش جذابیت بازار سرمایه برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی شود که به‌دنبال ابزارهایی هستند که ویژگی مشترک سهام و اوراق با درآمد ثابت را در کنار پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز داشته باشد.
در پایان پیشنهادات زیر برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‌گردد:
استفاده از سایر مدل‌های خانواده GARCH در استخراج ریسک سهام شرکت‌ها نظیر مدل‌هایی چون TARCH, PARCH, FIGARCH
استخراج ریسک سهام شرکت‌های زیرگروه صنایع (بجای ریسک شاخص سهام صنایع)
استخراج ریسک سهام و شاخص سهام صنایع در بازه‌های زمانی هفتگی و ماهانه
بررسی رابطه بین ریسک سهام معمولی و ریسک شاخص صنعت با سایر متغیرهای کلان نظیر نرخ تورم، قیمت جهانی نفت و طلا
بررسی رابطه بین ریسک سهام معمولی و ریسک شاخص صنعت با ریسک شاخص کل بازار
استخراج ریسک سیستماتیک با الگوی معرفی شده در پژوهش حاضر
بهره‌گیری از الگوی پژوهش حاضر برای استخراج ریسک در بازارهای آتی و سلف بورس اوراق بهادار و بورس کالا
بهره‌گیری از الگوی پژوهش حاضر برای استخراج ریسک در سایر بازارهای مالی نظیر طلا، ارز، نفت و…
طراحی شاخص‌های قیمتی تعدیل‌کننده شاخص صنعت و بازار برپایه ریسک هر یک از صنایع و سهام شرکت‌ها
طراحی مدل‌های انتخاب پرتفوی بهینه بر پایه روش‌های ارزش در معرض ریسک معرفی شده در پژوهش حاضر

منابع و ارجاعات

ابونوري، اسمعیل و گلاله مشرفی(1385) «اثر شاخصهاي اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی در ایران» رساله دکتري بخش اقتصاد دانشگاه مازندران،.
ابراهیمی، علیرضا (1385) « مدل‌هاي ARCH و GARCH و کاربردهاي آنها در تحليل داده‌هاي اقتصادي»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آمار، دانشگا اصفهان
ارشدی، علی‌ (1390) « مدل سازی نوسانات قیمت نفت قالبی برای اندازه گیری شاخص نا اطمینانی بر اساس یک مدل ARIMA – GARCH»  مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 30،  صص 78-51.
راس، استفان (1391) «مدیریت مالی نوین» ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوری، تهران، انتشارت سمت
بيات، مرضيه (1384) «بررسي اثر تغييرات نرخ ارز بر بازده سهام صنايع مختلف در ايران»پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد دانشگاه الزهراء (س).
 پيرايي خسرو و محمدرضا شهسوار (1388) « تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر بازار بورس ايران» فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، دوره 9, شماره 1، صص 38-21.
حضرت امام خمینی(ره)، «کتاب البیع»، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم، جلد اول، 1363.
حسینی ایمنی، سیداحمد و امیرعباس نجفی (1392) « تعیین سبد بهینه سرمایهگذاري در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیري ریسک نقدشوندگی » دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره 20، صص 52-29.
حنیفی، فرهاد (1380) ” بررسی میزان ریسک پذیري شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق سنجه ارزش در معرض خطر ” ، پایان نامه دکترا، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات واحد تهران.
خالوزاده حميد, اميري نسيبه (1385) « تعيين سبد سهام بهينه در بازار بورس ايران بر اساس نظريه ارزش در معرض ريسك » تحقيقات اقتصادي، شماره 73، صص 231-211.
‌هال، جان (1384) «مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک» ترجمه سجاد سیاح – علی صالح آبادی، تهران، انتشارات شرکت کارگزاری امید
جلالی نائینی، سید احمدرضا و قالیباف اصل، حسن؛ (1382) «بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران» تحقیقات مالی، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال پنجم، شماره 15، بهار وتابستان 1382،ص22-3.
خالوزاده، حميد و نسيبه اميري (1385) «تعيين سبد سهام بهينه در بازار بورس ايران بر اساس نظريه ارزش در معرض ريسك» تحقيقات اقتصادي، شمارة 73 ، صص 211-232.
خدابخش، محمد و غلامرضا اسلامی بید گلی(1375) «بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت سهام» پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران
سارنج، عليرضا (1391) «تحليل شاخص بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از سوئيچينگ مارکوف» رساله دکتراي مديريت مالي، دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
سجاد، رسول و امیرحسین فراهانی راد (1393) « مدلسازی عدم تقارن و تغییر ساختاری سری‌های زمانی مالی با استفاده از فرآیندهای Markov-switching GARCH» مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 5، شماره 17، صص 34-11.
سجادی، سیدحسین، فرازمند، حسن و هاشم علی صوفی (1389) « بررسی رابطه ی متغیّرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران » پژوهشنامه علوم اقتصادی، دوره1، شماره 39، صفحه 123-150 .
سجاد، رسول، هدایتی، شراره و شهره هدایتی (1392) « مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی و مدل¬های GARCH، از طریق محاسبه ارزش» مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 12، صص 45-23.
سحابی، بهرام ، صادقی سقدل، حسین و ولی اله خورسندی طاسکوه (1394) « بررسی و محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده سهام دو صنعت کانه‌های فلزی و صنایع دارو با استفاده از آنالیز موجک و مدل‌های سری زمانی» پژوهش‌های اقتصادی، دوره 15، شماره 1، صص 122-105.
سجادی، زینب و سعید فتحی (1392) « تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاري براي اندازهگیري ریسک و پیادهسازي آن در یک مدل بهینه سازي سرمایه‌گذاري » دانش مالی و مدیریت اوراق بهادار، سال ششم، شماره 20، صص 25-1.
سعادت جوي اوردكلو، مهدي و علي رحيمي مهدي (1393) « مديريت ريسك و كاربرد آن در بازار سرمايه با استفاده از مدل ريسك سنجي ارزش در معرض خطر (Value at Risk)» مدیریت صنعتی، دوره 9، صص 72-59.
سرافراز اردکانی، حسین (1387) «طراحی مدل قیمت گذاری اوراق بهادار قابل تبدیل به دارائی واقعی و با اختیار معامله» پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق
سرافراز اردکانی، حسین و اسلامی بیدگلی،غلامرضا (1387) « امکان سنجی طراحی اوراق حق اختیار معامله و اوراق مشارکت قابل تبدیل به دارایی مالی و واقعی» مجله حسابدار، شماره 125، صص 25-19.
سروش، ابوذر « اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در تامین مالی بانکها»؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 29، 1387.
شاهمرادي اصغر، زنگنه محمد (1386) «محاسبة ارزش در معرض خطر براي شاخص هاي عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتريك» تحقيقات اقتصادي، شمارة 86 ، صص 149-121.
شمس، مرضیه و حجت‌اله صادقی (1393) «محاسبه ارزش ر معرض ریسک بر اساس تقریب کورنیش-فیشر از توزیع نرمال (مطالعه‌ای در نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران)» مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره 4، پیاپی 4، صص 20-1.
راعی، رضا محمدی، شاپور و علیرضا سارنج (1393) «پویایی‏های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ‌نمایی در میانگین سوئیچینگ مارکوف» تحقیقات مالی، دوره 16، شماره 1، صص 98-77
رسولی‌زاده‌ئی، علی (1384) «پیش‌بینی و مدیریت ریسک در بورس اوراق بهادار تهران» ، تهران، نشر بنیاد توسعه فردا.
رحمانی، علی، پیکارجو، کامبیز و منصوره عزیزي (1393) «رابطه بتاي بازار سهام با متغیرهاي کلان اقتصادي و اطلاعات حسابداري» دانش سرمایه‌گـذاري، شماره 10، صص 65-47.
دستگیر، محسن، سجادی، سید حسین، خدادادی، ولی و پژمان خلیلی (1388) « بررسی عامل های ریسکی مؤثر بر بازده سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی»، پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال نهم، شماره 1(پیاپی32)، صص 56-36.
دیوید بلک‌ول، مارک‌دی گریفیتس و دروبی وینترز (2007) «بازارهای مالی مدرن»، ترجمه نادر مهرگان، 1393، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
ذوالفقاری، مهدی، گودرزی، آتوسا و بهرام سحابی؛ «آسیب‌شناسی پیاده‌سازی اوراق اجاره در بازار پول و سرمایه»؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 45، 1391.
ذوالفقاری، مهدی (1392) «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام»، ماهنامه بورس، شماره 62.
ذوالفقاري، مهدي (1392) «بررسي انواع ريسک و شيوه‌هاي مديريت نوسانات نرخ ارز: مباني تئوريکي و مرور تجربيات کشورها»، دفتر مطالعات اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت.
كشاورز حداد، غلامرضا و باقر صمدي(1389)، « برآورد و پيشبيني تلاطم بازدهي در بازار سهام تهران و مقايسه دقت روش ها در تخمين ارزش در معرض خطر» تحقيقات اقتصادي، شماره 86، صص 235-195.
کریم زاده، مصطفی. (1385) «بررسی رابطهی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی دراقتصاد ایران» پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26.
لطفعلي ، بابك (1385) «اندازه گيري ريسك بازار با ارزش در معرض خطر براي سبد سهام در بانك صنعت و معدن»، پايان نامة كارشناسي ارشد دانشكدة مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
عباسی، ابراهیم؛ تیمورپور، بابک و منوچهر برجسته ملکی،(1388) «کاربرد ارزش در معرض ریسک (VAR) در تشکیل سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران» تحقیقات اقتصادی، شماره 87، ص 75-90.
عیوضلو، رضا و محمدرضا آقامحمدسمسار(1392) « اوراق مشاركت قابل تبديل روش تركيبي براي تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي» ششمين كنفرانس توسعه نظام مالي در ايران 
نجارزاده رضا,آقايي خوندابي مجيد,رضايي پور محمد(1388) « بررسي تاثير نوسانات شوك هاي ارزي و قيمتي بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهيافت خودرگرسيون برداري»، پژوهش‌هاي اقتصادي، بهار 1388, دوره 9, شماره 1، صص 175-147.
نظرپور، محمد نقی و ایوب خزایی(1391) «تحليل و رتبه‌بندي ريسكهاي اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي ثانويه » جستارهای اقتصادی، شماره 17، صص 166-139.
نمازي، محمد و شهلا خواجوي(1383) «سودمندي متغيرهاي حسابداري در پي شبيني ريسك سيستماتيك شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» بررسي‌هاي حسابداري و حسابرسی، شماره 11، صص 119-93.
مرزبان، حسین و مهدی نجاتی (1388) « شكست ساختاري در ماندگاري تورم و منحني فيليپس در ايران» مدل‌سازی اقتصادی، شماره 2، پیاپی 8، صص 26-1.
معصومی، غلامعلی و احمد بهاروند (1387) «بررسي فقهي قراردادهاي پوشش ريسک دارايي هاي ارزي» اقتصاد اسلامی، سال هفتم، شماره 31
ملوییان، کریم وهاشم زارع(1382) «بررسی تاثیر متغیرهاي کلان و داراییهاي جایگزین بر قیمت سهام در ایران: یک الگوي خود هم بسته با وقفه‌هاي توزیعی» دانشگاه شیراز، بخش اقتصاد
موسویان، سید عباس (1392) «بازار سرمایه اسلامی»، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
موسویان، سید عباس (1386) «ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)» تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد تامین مالی، شخصیت حقوقی، عرضه اولیه، وضعیت مالی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد شاخص قیمت، بازده سهام، بازار سهام، بورس اوراق بهادار