پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، مدیریت سود، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم:
ساختار مالکیت بر رابطه بين جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
براساس فرضیات اصلی طبق فرضیات فرعی زیر مورد بررسی وآزمون قرار می‎گیرد:

فرضیه فرعی اول:
مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار است.
فرضیه فرعی دوم:
مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار است.

1-5 روش گردآوري داده‎ها‎
استفاده از روش کتابخانهای: شامل مطالعه کتابها، مقالات، پایاننامهها و بانکهای اطلاعاتی دانشگاهها و سایتهای اینترنتی به منظور تهیه مبانی نظری و پیشینه پژوهش. استفاده از روش اسنادکاوی: شامل بررسی اسناد و مدارک سازمانی نظیر صورتهای مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزارهای اطلاعاتی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار به منظور تهیه داده‎های مورد نیاز برای آزمون فرضیههای پژوهش.

1-6 ابزار گردآوري داده‎ها‎
اطلاعات مربوط به تئوری تحقیق ازطریق مجلات، نشریات داخلی وخارجی گردآوری شده، و همچنین داده‎ها‎ی مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق صورت‎ها‎ی مالی حسابرسی شده شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده بورس واوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ومراجعه به سایت‎ها‎ی مربوط به گزارش مالی شرکت‎ها‎ ازقبیل سایت rdis و codal استخراج می‎شود.

1-7 روش تحقيق
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است به دلیل اینکه مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار می‎باشد.
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانونمندی‎ها‎، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‎گیرد. و همچنین از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از داده‎ها‎ی مشاهده شده انجام می‎شود. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی‎(قابل سنجش) وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است که برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی‎ها‎ست. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‎رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‎کند (خاکی، 1388، 218).

1-8 تجزیه وتحلیل داده‎ها‎
تجزیه وتحلیل داده‎ها‎، فرایندی چند مرحله ای است كه طی آن داده‎ها‎یی كه به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می‎شوند تا زمینه برقراری روابط بین داده‎ها‎ و انجام تحلیل‎ها‎ی علمی‎به منظور آزمون فرضیه‎ها‎ فراهم شود. دراین فرآیند داده‎ها‎ هم از لحاظ مفهومی ‎و هم از لحاظ تجربی پالایش می‎شوند و تکنیک‎ها‎ی گوناگون آماری نقش بسزایی در تعمیم یافته‎ها‎ به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، ماهیت فرضیه‎ها‎، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و. . . متفاوت هستند.
در این تحقیق به ارزیابی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بين جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود شركت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می‎شود. ابتدا آمار توصیفی ارائه می‎شود و پس از آن با استفاده از آزمون‎ها‎ی آماری به تجزیه و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده‎ها‎ی تحقیق پرداخته می‎شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تایید یا رد فرضیات می‎گردد. ضمنآ محقق جهت محاسبه وسازماندهی متغیرها از نرم افزار صفحه گسترده اکسل، وجهت تجزیه وتحلیل نتایج فرضیات با توجه به مدل رگرسونی از Eviews بهره می‎گیرد.

1-9 خلاصه فصل
در اين فصل به شرح كليات تحقيق پرداخته گرديد. همانگونه كه مشاهده شد، ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب مي‌تواند در کارآیی هر شرکتي تأثير قابل توجهي داشته باشد. اين تحقيق قصد دارد با بهره گيري از يك روش توصيفي – تحليلي وبا بكارگيري روش كتابخانه اي به بررسي تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. روش آزمون فرضيات تحقيق، روش داده‎ها‎ي تركيبي است.

فصل دوم

ادبيات موضوع وپيشينه ي تحقيق

2-1 مقدمه
یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی مختلفی وجود دارد از قبیل حسابرس مستقل شرکت، کنترل‌های داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی، مدیران غیر موظف و سهامداران نهادی. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. دراین زمینه، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه‌مدت در این مورد بحث می‌کند که سهامداران نهادی به منظور بالا بردن عایدات جاری خود باعث ایجاد انگیزه برای مدیران در راستای انجام مدیریت سود می‌شوند و دیدگاه سهامداران نهادی بلند‌مدت فرض می‌کند که سهامداران نهادی به عنوان یک مکانیزم مکمل حاکمیت شرکتی موجب کاهش انگیزه‌های مدیریت سود می‌شوند. در اين فصل پس از بيان ادبيات موضوعي مرتبط با تحقيق به ذكر پيشينه‎ي تحقيق مي پردازيم.
.
2-2 وجه نقد
وجه نقد2: عبارت‌ است‌ از موجودي‌ نقد و سپرده‌هاي‌ ديداري‌ نزد بانك‎ها‎ و مؤسسات‌ مالي‌ اعم از ريالي‌ و ارزي‌ (شامل‌ سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسيد) به‌ كسر اضافه‌ برداشت‎ها‎يي‌ كه‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلي‌ مورد مطالبه‌ قرار مي‌گيرد ( کردی، 1390).
در بند دوازدهم از استاندارد حسابداری وجه نقد تنها به‌ موجودي‌ نقد و سپرده‌هاي‌ ديداري‌ نزد بانك‎ها‎ و مؤسسات‌ مالي‌ اعم از ريالي‌ و ارزي‌ (شامل‌ سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسيد) اطلاق‌ مي‌گردد. در مواردي‌ كه‌ اضافه‌ برداشت‌ در حساب‌جاري‌ مجاز باشد (مثلاً اضافه‌ برداشت‌ در حساب‎ها‎ي‌ بانكي‌ خارج‌ از كشور توسط‌ واحد تجاري‌)، مانده‌ اضافه‌برداشت‎ها‎يي‌ كه‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلي‌ مورد مطالبه‌ قرار گيرد بايد از مبلغ‌ مذكور كسر گردد. ويژگي‌ ديداري‌ بودن‌ در مورد اقلام‌ تشكيل‌دهنده‌ وجه نقد بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ اين‌ اقلام‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلي‌ قابل‌ برداشت‌ يا مطالبه‌ باشد. سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ وجه نقد تلقي‌ نمي‌شود، زيرا هدف‌ از نگهداري‌ آنها تحصيل‌ سود است‌. هرگاه‌ براي‌ تسويه‌ اضافه‌ برداشت‎ها‎ي‌ بانكي‌ مهلتي‌ تعيين‌ شده‌ باشد درصورتي‌ مي‌توان‌ آنها را در محاسبه‌ وجه نقد منظور كرد كه‌ مهلت‌ مزبور از يك‌ روز كاري‌ تجاوز نكند (کردی، 1390). که در بند سیزده این استاندارد (استاندارد حسابداری) نکات تکمیلی زیر ارائه می‎گردد:
تعريف‌ مذكور در بند 12 دربرگيرنده‌ اقلامي‌ از سرمايه‌گذاري‎ها‎ و استقراض‌ كوتاه‌مدت‌ كه‌ معمولاً درصورت‌ جريان‌ وجوه نقد ساير كشورها تحت‌ عنوان‌ معادل‌ وجه نقد از آنها ياد مي‌شود، نيست‌. معادل‌ وجه نقد بنابر تعريف‌ رايج‌ عبارت‌ از سرمايه‌گذاري‎ها‎ي‌ كوتاه‌مدت‌ سريع‌التبديل‌ به‌ وجه نقد است‌ كه‌ احتمال‌ خطر كاهش‌ در ارزش‌ آن‌ ناچيز بوده‌ و به‌ آساني‌ و بدون‌ اطلاع‌ قبلي‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ مبلغ‌ معيني‌ وجه نقد باشد و موعد آن‌
در زمان‌ تحصيل‌ تا سررسيد حداكثر سه‌ ماه‌ باشد به‌ كسر وام‎ها‎ و قرض‌الحسنه‌هاي‌ دريافتي‌ از بانك‎ها‎ و ساير اشخاص‌ كه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تحصيل‌ قابل‌ بازپرداخت‌ است‌. عدم‌شمول‌ معادل‌ وجه نقد در تعريف‌ وجه نقد در اين‌ استاندارد به‌ دلايل‌ زير صورت‌ گرفته‌ است:
الف. تشخيص‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد از ساير سرمايه‌گذاري‎ها‎ي‌ كوتاه‌مدت‌ واحد تجاري‌ يا استقراض‎ها‎ي‌ كوتاه‌مدت‌ براساس‌ يك‌ مرزبندي‌ اختياري‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. اين‌ نحوه عمل‌ موجب‌ مي‌شود اولاً نقش‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد در كمك‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورت‎ها‎ي‌ مالي‌ جهت‌ ارزيابي‌ نقدينگي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ تضعيف‌ گردد و ثانياً تصويري‌ مصنوعي‌ از نحوه عمل‌ واقعي‌ مديريت‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ اغلب‌ به‌ چنين‌ تفكيكي‌ بين‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد و ساير فعاليت‎ها‎ي‌ سرمايه‌گذاري‌ يا تأمين‌ مالي‌ اعتقاد ندارند، ارائه‌ شود ( کردی، 1390).
ب. تعريف‌ وجه نقد بدون‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد تطابق‌ بيشتري‌ با تفكر حاكم ‌بر مديريت‌ فعاليت‎ها‎ي‌ اقتصادي‌ و فرهنگ‌ رايج‌ تجاري‌ كشور دارد ( کردی، 1390).
ج‌‌. انعكاس‌ جريان‎ها‎ي‌ نقدي‌ مرتبط‌ با اقلام‌ معادل‌ وجه نقد تحت‌ عنوان‌ جريان‎ها‎ي‌ نقدي‌ ناشي از سرمايه‌گذاري‎ها‎ي‌ كوتاه‌مدت‌ يا جريان‎ها‎ي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليت‎ها‎ي‌ تأمين‌ مالي‌ درصورت‌ جريان‌ وجوه نقد، هماهنگي‌ بيشتري‌ بين‌ اين‌ صورت‌ و طبقه‌بندي‌ اقلام‌ مربوط‌ در ترازنامه‌ فراهم‌ مي‌آورد ( کردی، 1390).
د‌. عدم‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد در تعريف‌ وجه نقد، قابليت‌ مقايسه‌ جريان‎ها‎ي‌ نقدي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ را افزايش‌ مي‌دهد ( کردی، 1390).
وجوه نقد: وجه نقد شامل پول نقد ومعادل آن (شبه پول) می‎باشد (رستمی‎و همکاران، 1389).
معادل وجه نقد3: سرمایه گذاری‎ها‎ی کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار زیاد به وجوه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن نا چیز بوده وبه آسانی و بدون ا طلاع قبل قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد در مقابل جریان‎ها‎ی ورودی جریان‎ها‎ی خروجی قرار دارد که شامل عواملی همچون افزایش در دارایی‎ها‎ (به غیرازوجه نقد) کاهش در بدهی‎ها‎ و کاهش درحقوق صاحبان سهام می‎باشد (رستمی‎و همکاران، 1389).
جريـان‌ وجه نقد4‌: عبارت‌ است‌ از افزايش‌ يـا كاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشي از معاملات‌ با اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مستقل‌ از شخصيت‌ حقوقي‌ واحـد تجـاري‌ و ناشي از سايـر رويدادها (ملکیان و همکار، 1385).
ماهیت وجه نقد و اهمیت آن در تصمیم گیری‎ها‎ی مالی
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآوری است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی، به واحد سودآور وارد می‎شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی‎ها‎ و گسترش واحد سودآوری به مصرف می‎رسد. روند ورود و خروج وجه نقد، در هر واحد سودآور بازتاب تصمیم گیری‎ها‎ی مدیریت، در مورد برنامه‎ها‎ی کوتاه و بلند مدت عملیاتی و طرح‎ها‎ی سرمایه گذاری و تامین مالی است (ملکیان و همکار، 1385).
توان و امکان دسترسی هر واحد سودآور به وجه نقد، مبنای بسیار از تصمیم گیری‎ها‎ و قضاوت‎ها‎ درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به روند ورود و خروج وجه نقد، در یک واحد سودآور شالوده بسیاری از تصمیم گیری‎ها‎ی مبنای بسیاری از قضاوت‎ها‎ی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و گروه‎ها‎ی استفاده کنند از اطلاعات مالی را تشکیل می‎دهد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، برای برآورد گردش آینده وجوه نقد در یک واحد سودآور، آشکارا به تأثیر عملیات عادی و فعالیت‎ها‎ی تأمین مالی سرمایه گذاری، بر گردش وجوه نقد اهمیت می‎دهند (عالی ور، 1373).
بورس اوراق بهادار، در حکم بازار، تسهیلات لازم را برای خریداران و فروشندگان سهام فراهم می‎نماید. سرمایه گذاران می‎توانند در هر زمان پول خود را به اوراق بهادار یا برعکس تبدیل نمایند. از طرفی دیگر، سازمان بورس، تحت شرایطی، موجب تامین منابع مالی شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده از طریق فروش سهام آن‎ها‎ در بازار سرمایه خواهد شد.
به نظر اینکه بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان سازمانی در جهت تجهیز پس اندازها و هدایت پس اندازها به طرف سرمایه گذاری‎ها‎ی مولّد و مفید به حا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مدیریت سود، سودآوری، ساختار مالکیت Next Entries پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، تامین مالی، سود سهام