پایان نامه ارشد درمورد بهبود عملکرد، بیماری آلزایمر، بهبود کیفیت، اکسیداسیون

دانلود پایان نامه ارشد

فودن52، 2002؛ دن و لیترلند، 2003)53.
2-4-3- ماهی
نتایج حاصله از اضافه نمودن ال–کارنیتین به غذای ماهی (1 میلیگرم در کیلوگرم غذا یا آب) نشان داده است که ال-کارنیتین باعث تحریک اکسیداسیون اسیدهای چرب، افزایش اقتباس نیتروژن (افزایش ابقای نیتروژن در بدن که این نیتروژن برای ساخت پروتئین مورد استفاده قرار میگیرد) و کاهش مرگ و میر تحت شرایط پرورش در مزرعه میگردد (اردال و مهمت54، 2004 ).
2-4-4- حيواناتخانگي و مسابقهاي
استفاده از ال–کارنیتین به عنوان يك مكملتغذيهاي در حيواناتمسابقهاي در سالهاي اخير مورد توجّه قرارگرفته است. توانايي كليه سگها و گربهها براي جذب ال–کارنیتین پائين است. بنابراين ميزان بالاي دفعكليوي ال–کارنیتین در سگها و گربهها در مقايسه با ساير حيوانات اهلي ممكن است در شرايطي كه غذاهاي جايگزين غذاهايگوشتي شود، كمبود ال–کارنیتین اتفاق بيافتد. ال–کارنیتین در تحريك و شادابي حيواناتخانگي نقش بهسزايي دارد. از اين رو، امروزه در سراسر كشورهاي جهان براي افزايش تحرك حيوانات خانگي از ال–کارنیتین استفاده ميشود. تأمين ال–کارنیتین منجر به افزايش بازدهي پارامترهاي حيواناتمسابقهاي ميشود. به طور كلي شرايط سلولي اكسيداسيون اسيدهاي چرب و مصرف انرژي در زمان فعّاليتهاي هوازي توسط ال–کارنیتین بهبود مييابد. ميزان پيشنهادي ال–کارنیتین براي بهبود عملكرد سگ و گربه 200 ميليگرم در كيلوگرم جيره است. براي حيوانات مسابقهاي ال–کارنیتین بين 10– 5 گرم در روز براي اسبها 500 ميليگرم براي سگهاي قطبي و50 ميليگرم براي پرندگان كافي به نظر ميرسد. در حال حاضر بسياري از توليدكنندگان غذاي حيواناتخانگيومسابقهاي در تركيبات خود از ال–کارنیتین استفاده مينمايند كه با استقبال پرورشدهندگان حيوانات خانگي مواجه شده است (ادوارد و کوردانت55، 2004).
2-4-5- خوك
نتايج تحقيقات در تغذيه خوك نشان داده است كه تغذيه مكمل ال–کارنیتین در اين حيوان به توليد بافت ماهيچهاي بيشتر و كاهش ميزان چربي كمك ميكند(اون56 و همكاران، 2002).
اكسيداسيون پالميتات در ياختههاي كبدي جدا شده از خوكهایي كه درمراحل پايانی رشد، مكمل تغذيهاي ال–کارنیتین به ميزان 4–2 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن براي 72 روز دريافت كردند افزايش يافته است. افزايش اكسيداسيون اسيدهايچرب با كاهش شكستن اسيدهايآمينه ضروري مثل والين، لوسين و ايزولوسين همراه شد در نتيجه بيشتر اسيدهايآمينه براي سنتز پروتئين استفاده و اين پديده سودمند در بافتهاي ماهيچهاي و كبد قابل مشاهده است. بنابراين استفاده از مكمل ال–کارنیتین در خوكها روي متابوليسم انرژي و اسيدهايآمينه اثر گذاشته، درصد بافت لخم را افزايش و ميزان چربي را كاهش ميدهد (بوچس57 و همکاران، 1984؛ بامگراتنر، 2004). ويدن58 و همكاران (1991 ) و اوون و همكاران (1996) دريافتند كه مكملغذائي كارنيتين منجر به كاهش چربي لاشه و بهبود ضريبتبديل غذائي در خوكها ميشود.
2-4-6- انسان
استفاده از ال–کارنیتین در سالهای اخیر مورد توجّه قرار گرفته است. مکمل ال–کارنیتین علاوه بر سودمندی برای عملکرد قلب، فعّالیتهایمحافظتی نیز برای قلب خواهدداشت. چون احتمال دارد ال–کارنیتین دارای خاصّیت آنتیاکسیدانی نیز باشد. استیل ال–کارنیتین، اثرات محافظتی عصبی نیز دارد که میتواند در درمان کمبودهای کلینرژیک مربوط به سن در بیماری آلزایمر موثر باشد. اخیراً استفاده از ال–کارنیتین برای بهبود عملکرد ورزشکاران مورد توجّه قرار گرفته است. مدارک معتبری برای استفاده از ال–کارنیتین در کنترل بیماریهای مثل کمخونیموضعی قلب و سرخرگهایمحیطی وجود دارد. ال–کارنیتین سطح تریگلیسیرید را کاهش میدهد. همچنین در افزایش ایمنی بدن انسان در مقابل بیماریهایی مثل دیابت و آلزایمر موثر است (پولا و همکاران، 1980؛ ریبوچ و پالسون، 1986؛ویچت و دی لیسا59، 1990).

2-5- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره ال-کارنیتین در طیور
2-5-1- ال-کارنیتین در تغذیهطیور
مقدار کافی ال–کارنیتین در جیره طیور هر دو پارامتر نیروی حیاتی و عملکرد طیور را تحت اثر مثبت قرار میدهد. ال–کارنیتین باعث بهبود ضریبتبدیل غذایی و بهبود افزایش وزن، کاهش ذخیرهسازی چربی و تسهیل در استفاده از چربیهای موجود در جیره شده و مقاومت طیور را در مقابل استرسهای محیطی و فیزیولوژیکی، بالا میبرد. مطالعات در طیور نشان داده است که تأمین ال–کارنیتین به تحریک تواناییهای ژنتیکی و باروری کمک میکند (کید، 2003).
2-5-2- ال–کارنیتین در تغذیهخروسها
تحقیقات نشان میدهد که بین خصوصیات منی (حجم ، میزان ، تحرک اسپرم) در خروسها و میزان ال–کارنیتین جیره ارتباط وجود دارد. مطالعات در انسان و گونههای مختلف حیوانی نشان داده است که ال–کارنیتین تغذیهای در افزایش تعداد اسپرم، غلظت اسپرم و افزایش اسپرمهای با تحرک بالا موثر است. تحقیقات در مورد خروسهای جوان و با سن بالا نشان داد که خروسهایی که با مکمل ال–کارنیتین تغذیه شدند علاوه بر افزایش تعداد اسپرم، واکنش بهتری به استرسها نشان دادند، بنابراین مصرف ال–کارنیتین برای افزایش باروَری خروسها توصیه میشود (بامگارتنر و بلام، 1997؛ کید، 2003؛ کید و همکاران، 2005).
2-5-3- ال-کارنیتین در تغذیه مرغانمادرگوشتی
مطالعات در مرغانمادرگوشتی نشان داد که پس از تأمین ال–کارنیتین در مرغانمادر، میزان تولید تخممرغ افزایش یافته و میزان مرگ و میر کاهش مییابد. همچنین ال–کارنیتین موجب کاهش ضریبتبدیل و افزایش قابلیت جوجهدرآوری و بالا رفتن سطح ایمنی میشود. ال–کارنیتین موجود در جیره غذایی مرغانمادرگوشتی سبب میشود که ال–کارنیتین زرده تخممرغ افزایش یافته و انرژی لازم جهت رشد و نمو جنین تأمین گردد. بهعلاوه ال–کارنیتین به جوجهها کمک میکند که در مرحله اول حیات از منبع چربی داخلی زرده برای تأمین انرژی خود استفاده کنند. در آزمایشی در دو سطح (50 و 100 میلیگرم در کیلوگرم) ال–کارنیتین در جیره مرغمادرگوشتی استفاده کردند آنها نتیجه گرفتند که قابلیت هَچ تخم به ترتیب از 83% به 87% و 4/82% به 3/85% در دو سطح استفاده شد ال–کارنیتین افزایش مییابد (لیبتنسدر60، 1995؛ کید، 2003؛ کید و همکاران، 2005). (لیبتسدر، 1995؛ کید، 2003).
در مطالعهای که خیرخواه و همکاران در سال 2006 انجام دادند مشاهده کردند که استفاده از مکمل ال – کارنیتین در جیره مرغانمادر موجب افزایش وزن جوجههایگوشتی در دوره آغازین میشود.
در آزمایشی اثرات دو سطح تغذیهای مکمل ال–کارنیتین (60PPm برای مادهها و 500PPm برای نرها) و پودر چربی را روی قابلیت هَچ و غلطت تریگلیسرید و کلسترول زرده تخممرغ مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که مکمل ال–کارنیتین اثر معنیداری روی کیفیت بیرونی و درونی تخم مرغ و تولید تخممرغ نداشت امّا قابلیت هَچ و باروری بهطور معنیداری توسط مکمل ال–کارنیتین بهبود یافت. هیچ یک از تیمارهای آزمایشی اثری روی کلسترول و سرم نرها، تریگلیسیرید در هر دو جنس و کل کلسترول زرده نداشت. وزن زرده در پاسخ به مکمل ال–کارنیتین تغذیهای افزایش یافت و حجم ال–کارنیتین زرده افزایش یافت (گلزار و همکاران، 2006).
2-5-4- ال– کارنیتین در تغذیه مرغانتخمگذار
ال–کارنیتین در مرغانتخمگذار باعث تسریع در رسیدن وزن تخممرغها به بالاترین حد و افزایش 2 درصدی تولید تخممرغ و کاهش ضریبتبدیلغذایی و بالا رفتن سطح ال–کارنیتین موجود در تخممرغ و افزایش کیفیت تخممرغ خوراکی میشود (بامگراتنر و بلام، 1997؛ کید، 2003).
استفاده از مکمل ال-کارنیتین در جیره مرغانتخمگذار منجر به بهبود کیفیت سفیده تخممرغ مثل ارتفاع سفیده (واحد هاو) در مراحل اولیه و پایانی دوره تخمگذاری میشود (رابی و همکاران، 1997).
در آزمایشی استفاده از مکمل ال–کارنیتین یا اسید نیکوتینیک (500 میلیگرم در کیلوگرم) و یا هر دو غلظت کلسترول زرده را کاهش میدهد امّا اثری روی وزن بدن، میزان مصرف غذا، عملکرد و میزان کلسترول سرم ندارد. غلظت کارنیتین زرده تخممرغ در مرغانتخمگذاری که مکمل ال–کارنیتین را دریافت کردند بهطور معنیداری افزایش یافت (ليبتسيدر، 1995).
2-5-6- اثرات تغذیهای ال–کارنیتین روی عملکرد و ویژگیهای لاشه جوجهگوشتی
چاقی زیاد یکی از نتایج نامطلوب انتخاب برای افزایش رشد جوجههایگوشتی امروزی است. ذخیره چربی در لاشه جوجههایگوشتی به خصوص در محوطهبطنی و نواحی احشائی نشان دهنده ضایعات برای مصرفکننده است که به طور قابل توجهی جنبههای سلامتی تغذیهای خود را مورد توجه قرار میدهد (بل61 و همکاران، 1987؛ شاگ و گراونستین62، 1995). علاوه بر این از نقطه نظر تغذیهای، چربی در محوطهبطنی از لحاظ تبدیل انرژی تغذیهای مضر است. بنابراین جوجههایی که چربیمحوطهبطنی زیادی دارند مطلوبیت کمتری برای عملآورندگان دارند. ذخیره چربی در جوجههای امروزی تا اندازه زیادی به اشتهای سیرناپذیر آنها بستگی دارد برای این منظور تغذیه آنها سعی بر این دارند که این مشکل را توسط دستکاریهای تغذیهای رفع کنند تا این که به ویژگیهای مطلوب رشد و ترکیب لاشه دست پیدا کنند( شاگ وگراونستین، 1995). یکی از دستکاریهای تغذیهای برای رسیدن به این اهداف استفاده از افزودنیهای مثل ال–کارنیتین در جیرههای جوجههایگوشتی است.
چندین مطالعه روی خوک، ماهی، بلدرچین و جوجههایگوشتی نشان داد که عملکرد رشد و ویژگیهای لاشه در جوجههایگوشتی به طور معنیداری توسط مکمل ال–کارنیتین بهبود یافته است (ارسلان و همکاران، 2004).
اثرات مکمل ال–کارنیتین را در جیرههای با سطوح مختلف انرژی روی عملکرد، حجم چربیمحوطه بطنی و تولید و ترکیبگوشت قابلخوردن در جوجههایگوشتی مورد بررسی قرار دادند آنها از جیرههای با مکمل ال–کارنیتین و بدون مکمل استفاده کردند. مکمل ال–کارنیتین، افزایش وزن بدن (BWG) و ضریبتبدیل غذایی را بهبود بخشید، تولید و ضخامت گوشتسینه به طور معنیداری افزایش یافت و درصد چربیمحوطهبطنی نیز بهطور معنیداری کاهش یافت (رابی و سیلاقی، 1998). با توجّه به نتایج بهدست آمده نقش کلیدی ال–کارنیتین در کاهش ذخیره چربی در جوجههایگوشتی به خصوص وقتی که با سطوح مختلف انرژی تغذیه شوند پیبردند این که ال–کارنیتین موجب افزایش چربی جیره و متابولیزه شدن دیگر ترکیبات تغذیهای (متیونین و لیزین) به پروتئین و افزایش پروتئین لاشه میگردد.
مکمل ال–کارنیتین اثر زیادی روی متابولیسم چربی داشته و بیشتر جوجههایگوشتی که جیرههای با درصد بالا از غلات مصرف میکنند کمبود کارنیتین مانعی برای رسیدن به نیازهای متابولیکی بهینه است (بامگراتنر و بلام، 1997؛ بامگراتنر و اوون، 2000). همچنین درآزمایشی دیگر اثرات مکمل ال–کارنیتین+ ساپونین را در جیره بر پایه ذرت و سویا روی عملکرد جوجههایگوشتی نر مورد بررسی قرار دادند. آنها در آزمایشی خود 4 سطح ساپونین (S) (25،50، 75) میلیگرم و همچنین یک ترکیب SC شامل 50 میلیگرم ساپونین به اضافه 50 میلیگرم ال–کارنیتین در هر کیلوگرم جیره استفاده کردند. نتایج بهدست آمده نشان داد که جیره S2 به طور معنیداری موجب بهبود افزایشوزن (BWG) در خلال دوره رشد در مقایسه با S4, S2, S1, S0 میشود همچنین آنها نشان دادند که SC به عنوان یک افزودنی در جیره جوجههایگوشتی موجب بهبود در رشد و کیفیتلاشه میشود (میاح و همکاران، 2004).
ساپونینها گیلکوزیدهای استروئیدال هستند که بهطور وسیعی در گیاهان یافت میشوند و توسط انسان و حیوانات مصرف میشوند (جانسون63 و همکاران، 1981). گاهی اوقات ادعا میشود که ساپونین به عنوان کاهنده مصرف غذا و جلوگیری کننده از رشد خوراک و طیور به عنوان یک عامل سمّی در سطوح بالاتر در جیره شناخته شده است. به طور شگفتانگیزی ساپونین به عنوان یک افزودنی تغذیهای با سطح مناسب در جیره موجب افزایش سرعت رشد و بهبود ضریبتبدیل غذایی (سطوح پایین ساپونین منجر به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اکسیداسیون، تشخیص بیماری Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اضافه وزن، اکسیداسیون، مصرف انرژی، پیوند دوگانه