پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، لیگ برتر فوتبال، آمیخته بازاریابی، بازاریابی ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

بازاریابی در کشورهای ذکر شده مورد شناسایی قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه از 20 مورد روش ياد شده 3 مورد (مشاركت سهام داران و سرمايه گذاران، توريسم ورزشي و تشكيل كلاسهاي آموزشي ورزشي منتخب براي مردم) مورد استفاده و توجه چنداني قرار نمي گيرد. طبق نظرات مديران ورزشي كشور استفاده از شيوه هاي نوين بازاريابي شامل (حق پخش تلويزيوني، حمايت مالي، برگزاري همايش علمي ورزشي) مي باشد(9).
8- “عوامل مهم در بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران” عنوان پژوهشي ديگر مي باشد كه هنرور و همكاران در سال 1386 با هدف بررسي نظرات مديران، ورزشكاران و دست اندركاران امر گردشگري و ورزش درباره بازاريابي گردشگري ورزشي و نيز مرور حاصل از يافته هاي پژوهشهاي مختلف در زمينه گردشگري ورزشي و تطبيق اين يافته ها با شرايط و ويژگيهاي ايران عوامل مهم در بازاريابي گردشگري ورزشي شناسايي و ارايه راهكارهايي براي آن به انجام رسانيدند. به اين منظور از نظرات مديران ستاد برگزاري چهارمين دوره بازيهاي اسلامي زنان، ورزشكاران ايراني و خارجي شركت كننده در اين بازيها، مديران فعال در معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، مديران، مربيان و دست اندركاران ورزشي داراي سابقه گردشكري ورزشي، در ارتباط با عوامل مهم مورد توجه مديران بازاريابي گردشگري ورزشي بررسي شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که از ديدگاه آزمودنيها، علاقه به فرهنگ، هنر، معماري، اماكن باستاني، بازاريابي و خدمات آژانسهاي گردشگري، وجود تفريحات شبانه در كشور ميزبان و …. از عوامل مهمي هستند كه بازاريابان گردشگري بايد در انتخاب بازارهاي هدف و تهيه آميزه بازاريابي به آنها توجه كنند. همچنين لزوم توجه به نيازهاي مختلف گردشگران و برنامه ريزي دراز مدت در بازاريابي گردشگري ورزشي از نتايج ديگر اين تحقيق مي باشد(30).
9- “بررسي وضعيت بازاريابي ورزشي از طريق اينترنت در ايران با تاكيد بر عناصر P4” عنوان پژوهشی است که يوسفي و همكاران در سال1386 با هدف بررسي ميزان تأثير اينترنت بر آميخته بازاريابي ورزشي( محصول، قيمت، توزيع و ترويج) و نيز اولويت بندي تأثير اينترنت و امكانات آن بر عناصر آميزه بازاريابي ورزشي در وضعيتهاي جاري و مطلوب از ديدگاه كارشناسان و بازاريابان ورزشي بودند. لذا پژوهشگران در اين پژوهش درصدد بررسي اين موضوع بودند كه در وضعيت كنوني، بازاريابان محصولات و فرآورده هاي ورزشي تا چه حد از رسانه تعاملي و فراگير اينترنت در فعاليتهاي بازاريابي خود سود مي برند و در وضعيت آرماني و مطلوب چگونه خواهد بود؟ جامعه آماري شامل خبرگان مديريت ورزشي دانشگاههاي زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري(گروه اول) و مؤسسات و شركتهاي توليدكننده محصولات و فرآورده هاي ورزشي شهر تهران(گروه دوم) بود. بر اساس يافته هاي پژوهش، از ديدگاه كارشناسان و خبرگان ورزشي به صورت منفك و جدا از هم، تفاوت معني داري مبني بر تأثير اينترنت بر هر يك از عناصرP4، بين نظرات كارشناسان و بازاريابان وجود ندارد. با اهتمام به نتايج حاصل از داده ها و بررسي منفك آن در شرايط جاري و آرماني و استنتاج از يافته هاي پژوهش، اين مفاهيم قابل استنباط است: اينترنت از ديد كارشناسان و بازاريابان ورزشي قادر است تأثيري شگرف بر معادلات بازاريابي ورزشي داشته باشد. اما در حال حاضر سهم اين تأثير در كشور ما بسيار ناچيز و نا محسوس است. لذا عنايت ويژه در بستر سازي، جهت كاربري اين رسانه در معادلات بازاريابي ورزشي مورد نياز جامعه مي باشد(33).
10- “ارزيابي استراتژيك حمايتهاي ورزشي به عنوان ابزار ارتباط بازاريابي در صنعت الكترونيك ايران” فائد در سال 1386 پژوهشي را با عنوان فوق و با هدف بررسي اينكه چرا و چگونه شركتهاي الكترونيك وارد بحث حمايتها و پشتيباني ورزشي مي شوند و شرح انواع مختلف از اهداف در هنگام فعاليت در پشتيباني ورزشي، فرايند انتخاب نوع ورزش و رويداد ورزشي و روشهاي ارزيابي حمايتهاي ورزشي مرتبط با ماركها و محصولات مختلف توليدي در صنايع الكترونيكي و همچنين مزايا و معايب موجود در اين نوع بازاريابي ورزشي به انجام رسانيد. با توجه با نتايج تحقيق از شركتهاي پارش الكتريك، ال جي، سامسونگ نشان مي دهد كه مهمترين اهداف شركتهاي الكترونيكي در حمايتهاي ورزشي، ايجاد تصوير مثبت، آگاه سازي عمومي، راههاي به رويت كشاندن، ايجاد و افزايش ديد براي آرم تجاري و نوع كالا در نزد مردم، تبليغات سراسري و رسيدن به بازار هدف مي باشد. يكي شدن تصوير رويداد ورزشي، شركت و نيز مورد علاقه واقع شدن نوع ورزش دو عامل و معيار مهم در انتخاب ورزش در فرايند حمايتهاي ورزشي مي باشند(30).
11- “تحليل و مدل سازی آميخته بازاريابي صنعت ورزش كشور با رويكرد تصميم محور” عنوان رساله ای است که معماري در سال 1386 با هدف تحليل آميخته بازاريابي صنعت ورزش كشور به انجام رسانيده است. به همين منظور پرسشنامه ايي با 45 سؤال پرسش بسته در اختيار مسؤلين بازاريابي باشگاههاي فعال در 9 رشته ورزشي ليگ برتر كشور در سال 84 قرار گرفت. طبق يافته هاي اين پژوهش، مدل آميخته بازاريابي صنعت ورزش كشور به دست آمد كه بر اساس آن چهار عامل حمايت مالي، مديريت ترويج، مديريت قيمت گذاري، و قدرتهاي حاكم بر بازار به عنوان متغير هاي مستقل و ابزار كنترل در اختيار مديران قرار دارند. همچنين چهار عامل ديگر آميخته شامل مديريت روابط عمومي، مديريت فرايند، مديريت مكان و مديريت نشان به عنوان متغيرهاي پاسخ آشكار شدند كه دو متغير اخير متغيرهاي پاسخ مدل نيز بودند. رضایت از تجهیزات و محیط فیزیکی باشگاه، راضی بودن از کیفیت رفتار کارکنان باشگاه و توجه به نیاز مشتریان در باشگاه های خصوصی بسی فراتر از میزان آن در باشگاههای دولتی است(31).
12- “بررسي و توصيف عناصر آميخته بازاريابي در صنعت فوتبال كشورمان و مقايسه آن با ليگهاي معتبر قاره(ژاپن و كره جنوبي)” ، كاظمي در سال 1386 پژوهشي را با عنوان فوق به انجام رسانيد. نتايج تجزيه و تحليل حاكي از آن بود كه:
1- ميانگين وضع موجود (محصول) در كشورهاي ايران، كره جنوبي و ژاپن به ترتيب عبارت بودند از: 33/23، 66/38 و 51 از حداكثر امتياز 55
2- ميانگين وضع مكان در كشورهاي ايران، كره جنوبي و ژاپن به ترتيب عبارت بود از: 93/27، 66 و 93/87 از حداكثر امتياز 90
3- وضع عامل قيمت به ترتيب كشورها: 53/25، 63/59 12و /71 از حداكثر امتياز 80
4- وضع عامل ترويج نيز به ترتيب عبارت بود از: 73/23، 75/52 و 87/63 از حداكثر امتياز 75 بود. نتايج حاصل از بررسي هاي مربوط به وضعيت موجود عناصر آميخته بازاريابي در ليگ فوتبال ايران نشان داد كه بيشترين سهم درصدي مربوط به عنصر محصول با 31 درصد و عناصر مكان، قيمت و ترويج به ترتيب و به طور برابر هر كدام با 23 درصد مجموعه تشكيل دهنده وضعيت موجود آميخته بازاريابي در صنعت فوتبال ايران مي باشند(29).
13- “مقايسه ديدگاه رؤساي فدراسيونهاي ورزشي و مديران شركتهاي حامي در خصوص اهداف حمايت مالي از ورزش” ، جماعت در سال 1386 تحقيقي را با عنوان فوق با هدف مقايسه ديدگاه رؤساي فدراسيونهاي ورزشي و مديران شركتهاي حامي در خصوص اهداف عمومي، اهداف مرتبط با توليدات و خدمات، اهداف فروش و اهداف پوشش رسانه ايي در حمايت مالي از ورزش مي باشد. نتايج اين تحقيق حاكي از اين بود كه اهداف حمايت مالي از ورزش از ديدگاه رؤساي فدراسيونهاي ورزشي بيشتر از مديران شركتهاي حامي مي باشد. همچنين اهداف مرتبط با توليدات و خدمات داراي بالاترين رتبه از ديدگاه هر دو گروه مي باشد. اهداف عمومي نيز از ديدگاه هر دو گروه در پايين ترين رتبه قرار گرفته اند. با اين حال اختلاف بين ديدگاه مديران شركتهاي حامي و روساي فدراسيونها در مورد اهداف فروش بيش از ساير اهداف است(8).
14- “طراحي الگوي بهينه بازاريابي ورزشي ليگ برتر فوتبال جمهوري اسلامي ايران”، عنوان پژوهشی است که حسینی در سال 1386 به انجام رسانیده است. هدف از این تحقيق تعیین الگوی بازاریابی لیگ برتر فوتبال ایران بود كه از طريق بررسي ديدگاه افراد درگير در ورزش فوتبال صورت گرفت.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پنج مولفه مطرح شده در تحقیق شامل مدیریت، استراتژی بازاریابی، عوامل محيطی، بخش بندی بازار هدف و آميخته بازاريابي ورزشی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی لیگ برتر فوتبال از دیدگاه مسئولین ستادی سازمان تربیت بدنی، مسئولین فدراسیون فوتبال، مسئولین سازمان لیگ، مدیران عامل، سرپرستان، سرمربیان و مربیان باشگاههای حاضر در لیگ برتر فوتبال و متخصصان و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاههای سراسر کشور می باشد(11).
15- “مقایسه آمیخته بازاریابی در لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه مدیران و کارشناسان” عنوان پژوهشی است که معادی در سال 1387 انجام داده است، نتایج این پژوهش به قرار زیر است:
الف- در خصوص عنصر آميخته بازاريابي ترويج هم در وضعيت مطلوب و هم وضعيت موجود عامل گسترش پوشش خبري و رسانه‌اي مسابقات ليگ و نقش روابط عمومي در برقراري ارتباط مؤثر با كليه ذينفعان ليگ از ديدگاه آزمودني ها اولين و دومين اولوليت را در ميان عناصر ترويج به خود اختصاص داده اند.
ب- در خصوص آميخته بازاريابي محصول وضعيت مطلوب عامل بهره‌گيري از مربيان و بازيكنان برجسته به منظور افزايش كيفيت مسابقات ليگ و وضعيت موجود برگزاري مسابقات در سطوح مختلف سني (تنوع و تعدد محصول) اولين اولويت را از ديدگاه آزمودني ها به خود اختصاص داده اند.
ج- در خصوص آميخته بازاريابي قيمت، هم در وضعيت مطلوب و هم موجود عامل بهره‌گيري از حمايت حاميان مالي براي برگزاري مسابقات ليگ و همچنين تيم‌هاي شركت كننده در ليگ اولين اولويت را از ديدگاه آزمودني ها دارا بود.
د- در عنصر آميخته بازاريابي مكان، در وضعيت مطلوب عامل ارايه تسهيلات تسهيلات مورد نياز تماشاچيان در سالن‌هاي و اماكن محل برگزاري مسابقات ليگ (سرويس‌هاي بهداشتي مناسب، فروشگاه‌هاي مواد غذايي، پاركينگ) و در وضعيت موجود عامل وجود مكان‌هاي بيشتر براي تبليغات در فضاهاي استاديوم‌هاي محل برگزاري مسابقات ليگ بالاترين اولويت را به خود اختصاص داده اند(3).
16- “موانع و راهكارهاي توسعه اقتصادي صنعت فوتبال جمهوري اسلامي ايران” ، الهي در سال 1387 پژوهش فوق را با هدف شناسايي موانع توسعه اقتصادي صنعت فوتبال ايران و ارايه راهكارهاي مناسب به انجام رسانيد. به همين منظور با كاربرد روش تحقيق كيفي ابتدا پس از بررسي وضعيت اقتصادي صنعت فوتبال در ايران و چند كشور منتخب(ژاپن، انگلستان و اسپانيا)، فهرستي مقدماتي از مؤلفه هاي توسعه اقتصادي صنعت فوتبال، موانع و راهكارهاي توسعه آن شناسايي گرديد. و سپس با تعديل و اصلاح موارد شناسايي شده مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه توسعه اقتصادي صنعت فوتبال وابسته به توسعه 9 مؤلفه پشتيبان آن است. مؤلفه هاي پشتيبان توسعه اقتصادي صنعت فوتبال به همراه تعداد موانع شناسايي شده در هر يك از آنها به اين صورت بوده است: سرمايه گذاري و حمايت مالي(15 مانع)، نهادها(10 مانع)، حمايتهاي دولتي(4 مانع)، هوادارن(7 مانع)، پخش رسانه اي(6 مانع)، نيروي انساني(5 مانع)، امكانات و فضاهاي ورزشي(5 مانع)، حقوقي و قانوني(6 مانع)، علمي و پژوهشي(5 مانع). در پايان نيز راهكارهاي پيشنهادي براي توسعه اقتصادي صنعت فوتبال ايران ارايه شد(5).

2-2-2- تحقیقات خارجی
محققان خارجي پس از انجام تحقيقات پايه ايي در سالهاي ابتدايي 90 ميلادي كه به صورت كلي روي مجموعه عناصر بازاريابي صورت مي گرفت، اينك بر روي هر يك از عناصر به تنهايي و به تفصيل تحقيق مي كنند(58).
در این قسمت ابتدا به تحقیقاتی در زمینه عمومی بازاریابی ورزشی و سپس به مرور مقالاتی پرداخته می شود که در هر کدام یکی از عناصر آمیخته بازاریابی به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند.

2-2-2-1- تحقیقات در زمینه عمومی بازاریابی ورزشی
1- فوجي موتو، 1995، علل كاهش تعداد تماشاچيان ليگ قهرماني فوتبال در كشور ژاپن بين سال‌هاي 1995-1994، را در سه زمینه مورد بررسی قرار داد:
الف-شناخت ساختار قدرت خريد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی ورزشی، سازمان های ورزشی، سازمان ورزش Next Entries پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، تماشاگران، مصرف کنندگان، پخش تلویزیونی