پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، آمیخته بازاریابی، تماشاگران، تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

های لیگ در بستن قراردادهای مریوط به بازاریابی

45

27

3750/1

4
29- عقد قرارداد انحصاری با حامیانی که محصولات آن ها از کیفیت لازم برخوردار است

30

37

5

6528/1

3
30- بهره گیری از حمایت حامیان مالی برای برگزاری مسابقات لیگ و همچنین باشگاه های شرکت کننده در لیگ

26

33

13

8194/1

2
31- وجود موقعیت شرط بندی قانونی برای پیش بینی نتایج مسابقات لیگ از طریق اینترنت و تلفن همراه و … به منظور افزایش درآمد لیگ

64

6

2

1389/1

7
32- نرخ گذاری بهای بلیط مسابقات لیگ، بر اساس برنامه های جانبی همراه با مسابقه (میزان جوایز، تخفیف وجود کوپن های تخفیف خرید از فروشگاه های طرف قرارداد با سازمان لیگ)

63

9

1250/1

8
33- نرخ گذاری مناسب مسابقات لیگ از طریق تکنولوژی جدید مانند تلفن همراه و …
65
70972/1
9
34- نرخ گذاری متفاوت قیمت بلیط مسابقات لیگ بر اساس (میزان هزینه صورت گرفته، مسابقات غیرحساس، تماشاگران مختلف مانند: هواداران، دانش آموزان، دانشجویان و جایگاه های با امکانات و راحتی متفاوت)

55

11

6

3194/1

5
35- میزان اجرای قانون حق پخش، برای باشگاه های لیگ برتر به منظور نمایش بازی ها در تلویزیون

56

10

6

3056/1

6
36- وجود حامیان مالی (اسپانسر) برای باشگاه های شرکت کننده در مسابقات لیگ به صورت مجزا

27

23

16

6

0139/2

1

همانطور که در جدول شماره 10 ملاحظه می شود شاخص های تشکیل دهنده عنصر قیمت به ترتیب اولویت های زیر را از دیدگاه آزمودنی ها به خود اختصاص داده اند :
1- وجود حامیان مالی (اسپانسر) برای باشگاه های شرکت کننده در مسابقات لیگ به صورت مجزا
2- بهره گیری از حمایت حامیان مالی برای برگزاری مسابقات لیگ و همچنین باشگاه های شرکت کننده در لیگ
3- عقد قرارداد انحصاری با حامیانی که محصولات آن ها از کیفیت لازم برخوردار است
4- تعیین شاخص های قیمت گذاری واقعی باشگاه های لیگ به منظور مشخص شدن ارزش واقعی باشگاه های لیگ در بستن قراردادهای مریوط به بازاریابی
5- نرخ گذاری متفاوت قیمت بلیط مسابقات لیگ بر اساس (میزان هزینه صورت گرفته، مسابقات غیرحساس، تماشاگران مختلف مانند: هواداران، دانش آموزان، دانشجویان و جایگاه های با امکانات و راحتی متفاوت)
6- میزان اجرای قانون حق پخش، برای باشگاه های لیگ برتر به منظور نمایش بازی ها در تلویزیون
7- وجود موقعیت شرط بندی قانونی برای پیش بینی نتایج مسابقات لیگ از طریق اینترنت و تلفن همراه و … به منظور افزایش درآمد لیگ
8- نرخ گذاری بهای بلیط مسابقات لیگ، بر اساس برنامه های جانبی همراه با مسابقه (میزان جوایز، تخفیف وجود کوپن های تخفیف خرید از فروشگاه های طرف قرارداد با سازمان لیگ)
9- نرخ گذاری مناسب مسابقات لیگ از طریق تکنولوژی جدید مانند تلفن همراه و …

جدول شماره 11- t تک گروهی مرتبط با بررسی عنصر آمیخته بازاریابی «محصول»
گویه
میانگین نظری
میانگین تجربی
انحراف معیار
میزان
t
درجه آزادی
سطح معنی داری
1- نقش آرم مناسب برای باشگاه در لیگ برتر

3
52/2
08/1
68/3-
71
01/0
2- تعداد مسابقات در لیگ برتر (تنوع و تعدد محصول)
3
88/2
86/0
09/1-
71
01/0
3- برگزاری مسابقات لیگ به صورت مطلوب (مناسب)
3
12/3
08/1
97/0
71
01/0
4- شناخت نیازها ، معیارها و انتظارات تماشاگران مسابقات لیگ (مطالعات نیازسنجی)
3
12/2
91/0
08/8-
71
01/0
5- ارائه خدمات کیفی به تماشاگران مسابقات لیگ (بر اساس نیازها، انتظارات و درآمد تماشاگران)
3
09/2
84/0
09/9-
71
01/0
6- فراهم سازی تسهیلات و امکانات ارائه بلیط مسابقات لیگ مطابق با نیازها و میل تماشاگران (فروش اینترنتی بلیط و …)
3
66/1
83/0
48/13-
71
01/0
7- بهره گیری از مربیان و بازیکنان برجسته به منظور افزایش کیفیت مسابقات لیگ
3
33/3
94/0
97/2
71
01/0
8- فراهم نمودن توزیع یا فروش اجناس (البسه، کلاه، پرچم و …) با آرم تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ
3
84/1
91/0
70/10-
71
01/0
9- سازماندهی مناسب عوامل اجرایی باشگاه های شرکت کننده در مسابقات لیگ (عوامل مرتبط با مدیریت، سازماندهی کارکنان، و وحدت نظر مدیران)
3
61/2
83/0
96/3-
71
01/0
محصول
3
45/2
54/0
76/8-
71
01/0

با توجه به جدول شماره 11 و با تأکید بر میزان مقادیر t بدست آمده، می توان مطرح نمود که تفاوت معنی داری بین میانگین های تجربی بدست آمده و میانگین نظری ) 3( μ= در سطح 01/0α= وجود دارد و از آنجایی که در تمامی موارد، میانگین های تجربی از میانگین نظری پایین تر است، از این رو مطرح می شود که وضعیت تمامی عوامل مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی «محصول» برای مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر، پایین تر از حد مطلوب است.
جدول شماره 12- t تک گروهی مرتبط با بررسی عنصر آمیخته بازاریابی «مکان»
گویه
میانگین نظری
میانگین تجربی
انحراف معیار
میزان
t
درجه آزادی
سطح معنی داری
10- وضعیت ایمنی اماکن برگزاری مسابقات لیگ (ورود و خروج، اسکان تماشاچیان)
3
61/2
89/0
67/3-
71

01/0
11- مدیریت صحیح سالن های محل برگزاری مسابقات لیگ
3
45/2
85/0
37/5-
71
01/0
12- تعیین مکان و امکانات مناسب برای حضور بانوان هوادار در سالن های مسابقات لیگ
3
30/2
20/1
88/4-
71
01/0
13- ارائه تسهیلات مورد نیاز تماشاچیان در سالن ها و اماکن محل برگزاری مسابقات لیگ (سرویس های بهداشتی مناسب، پارکینگ، فروشگاه های مواد غذایی)
3
13/2
81/0
01/9
71
01/0
14- وجود مکان هایی برای تبلیغات در فضاهای سالن های محل برگزاری مسابقات لیگ
3
65/2
82/0
57/3-
71
01/0
15- مجهز بودن سالن ها و اماکن برگزاری مسابقات لیگ به تکنولوژی جدید
3
27/2
84/0
27/7-
71
01/0
16- سهولت دسترسی و تردد به سالن ها و اماکن برگزاری مسابقات لیگ
3
65/2
87/0
36/3-
71
01/0
17- وجود تالار و موزه افتخارات باشگاه در کنار سالن اختصاصی باشگاه برای بازدید هواداران
3
51/1
85/0
73/14-
71
01/0
18- یهره گیری از آژانس های واسطه در توزیع بلیط مسابقات لیگ
3
48/1
85/0
01/15-
71
01/0
19- وجود صندلی های شماره دار در سالن

3
50/1
78/0
16/16-
71
01/0
مکان
3
15/2
49/0
54/14-
71
01/0

با توجه به جدول شماره 12 و با تأکید بر میزان مقادیر t بدست آمده، می توان مطرح نمود که تفاوت معنی داری بین میانگین های تجربی بدست آمده و میانگین نظری ) 3( μ= در سطح 01/0α= وجود دارد و از آنجایی که در تمامی موارد، میانگین های تجربی از میانگین نظری پایین تر است، از این رو مطرح می شود که وضعیت تمامی عوامل مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی «مکان» برای مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر، پایین تر از حد مطلوب است.
جدول شماره 13- t تک گروهی مرتبط با بررسی عنصر آمیخته بازاریابی «ترویج»
گویه
میانگین نظری
میانگین تجربی
انحراف معیار
میزان
T
درجه آزادی
سطح معنی داری
20- نقش نام و آرم مناسب و جذاب برای مسابقات لیگ در جهت ایجاد انگیزه و احساسات مثبت
3
04/2
75/0
71/10-
71
01/0
21- نقش نام و آرم جذاب برای باشگاه های لیگ در ایجاد انگیزه و احساسات مثبت
3
94/1
64/0
83/13-
71
01/0
22- نقش روابط عمومی در برقراری ارتباط مؤثر با کلیه ذینفعان لیگ
3
25/2
74/0
53/8-
71
01/0
23- بهره گیری از شخصیت های مهم به منظور صحه گذاری و تأیید تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ
3
31/2
81/0
04/7-
71
01/0
24- گسترش پوشش خبری و رسانه ای مسابقات لیگ
3
51/2
91/0
48/4-
71
01/0
25- نقش تصویب و اجرای قانون رعایت کپی رایت باشگاه های شرکت کننده در لیگ
3
73/1
69/0
50/15-
71
01/0
26- قرارداد با شرکت های خصوصی تلفن همراه جهت ارسال نتایج بازی ها از طریق sms
3
48/1
76/0
70/16-
71
01/0
27- ارائه البسه ورزشی و اجناس تبلیغاتی منقوش به آرم باشگا ها یا سازمان لیگ به طور رایگان
3
48/1
64/0
76/19-
71
01/0
ترویج
3
97/1
45/0
04/19-
71
01/0

با توجه به جدول شماره 13 و با تأکید بر میزان مقادیر t بدست آمده، می توان مطرح نمود که تفاوت معنی داری بین میانگین های تجربی بدست آمده و میانگین نظری ) 3( μ= در سطح 01/0α= وجود دارد و از آنجایی که در تمامی موارد، میانگین های تجربی از میانگین نظری پایین تر است، از این رو مطرح می شود که وضعیت تمامی عوامل مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی «ترویج» برای مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر، پایین تر از حد مطلوب است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، آمیخته بازاریابی، جامعه آماری، عناصر آمیخته بازاریابی Next Entries منبع تحقیق با موضوع استان فارس، رتبه بندی، توسعه شهر، تحلیل خوشه ای