پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، آمیخته بازاریابی، تماشاگران، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

پراکندگی
شاخص های توزیع

نما
میانه
میانگین
دامنه تغییرات
واریانس
انحراف معیار
خطای معیار
ضریب کجی
ضریب کشیدگی
محصول
33/2
44/2
45/2
22/2
29/0
54/0
06/0
34/0-
86/0-
در جدول شماره 2 شاخص های توصیفی مربوط به عنصر محصول به تفکیک بررسی شده است و مقادیر بدست آمده در جدول نشان داده شده است.
در نمودار شماره 4 داده های مربوط به عنصر محصول بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف آنالیز شده و چون مقدار P بدست آمده از 01/0 بیشتر است، پس توزیع فوق نرمال است و می توان از آزمون های پارامتریک جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نمود. این نتایج در نمودار شماره 4 به تصویر کشیده شده است.

نمودار شماره 4- نمودار مربوط به نرمال بودن داده های مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « محصول » بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

جدول شماره 3- توصیف آماری مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « مکان »

سطح
شاخص های گرایش مرکزی
شاخص های پراکندگی
شاخص های توزیع

نما
میانه
میانگین
دامنه تغییرات
واریانس
انحراف معیار
خطای معیار
ضریب کجی
ضریب کشیدگی
مکان
2
15/2
15/2
2
24/0
49/0
05/0
08/0-
77/0-
در جدول شماره 3 شاخص های توصیفی مربوط به عنصر مکان به تفکیک بررسی شده است و مقادیر بدست آمده در جدول نشان داده شده است.در نمودار شماره 5 داده های مربوط به عنصر محصول بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف آنالیز شده و چون مقدار P بدست آمده از 01/0 بیشتر است، پس توزیع فوق نرمال است و می توان از آزمون های پارامتریک جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نمود. این نتایج در نمودار شماره 5 به تصویر کشیده شده است.

نمودار شماره 5- نمودار مربوط به نرمال بودن داده های مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « مکان »
بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
جدول شماره 4- توصیف آماری مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « ترویج »

سطح
شاخص های گرایش مرکزی
شاخص های پراکندگی
شاخص های توزیع

نما
میانه
میانگین
دامنه تغییرات
واریانس
انحراف معیار
خطای معیار
ضریب کجی
ضریب کشیدگی
ترویج
88/1
87/1
97/1
2
21/0
45/0
05/0
38/0
15/0
در جدول شماره 4 شاخص های توصیفی مربوط به عنصر ترویج به تفکیک بررسی شده است و مقادیر بدست آمده در جدول نشان داده شده است.
در نمودار شماره 6 داده های مربوط به عنصر محصول بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف آنالیز شده و چون مقدار P بدست آمده از 01/0 بیشتر است، پس توزیع فوق نرمال است و می توان از آزمون های پارامتریک جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نمود. این نتایج در نمودار شماره 6 به تصویر کشیده شده است.

نمودار شماره 6- نمودار مربوط به نرمال بودن داده های مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « ترویج »
بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
جدول شماره 5- توصیف آماری مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « قیمت »

سطح
شاخص های گرایش مرکزی
شاخص های پراکندگی
شاخص های توزیع

نما
میانه
میانگین
دامنه تغییرات
واریانس
انحراف معیار
خطای معیار
ضریب کجی
ضریب کشیدگی
قیمت
33/1
38/1
53/1
67/1
15/0
39/0
04/0
6/1
26/2
در جدول شماره 5 شاخص های توصیفی مربوط به عنصر قیمت به تفکیک بررسی شده است و مقادیر بدست آمده در جدول نشان داده شده است.
در نمودار شماره 7 داده های مربوط به عنصر قیمت بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف آنالیز شده و چون مقدار P بدست آمده از 01/0 بیشتر است، پس توزیع فوق نرمال است و می توان از آزمون های پارامتریک جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نمود.
این نتایج در نمودار شماره 7 به تصویر کشیده شده است.

نمودار شماره 7- نمودار مربوط به نرمال بودن داده های مرتبط با عنصر آمیخته بازاریابی « قیمت »
بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
جدول شماره 6- بررسی عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی
سطوح
میانگین
محصول
45/2
مکان
15/2
ترویج
97/1
قیمت
53/1

با بررسی داده های مربوط به چهار عنصر آمیخته بازاریابی و تأکید بر میانگین های بدست آمده از هر کدام، می توان گفت که از بین عناصر چهارگانه بیشترین سهم مربوط به «محصول» با 30% ، پس از آن «مکان» با 27% ، سپس «ترویج» با 24% و در نهایت «قیمت» با 19% می باشد که مجموعاً تشکیل دهنده وضعیت آمیخته بازاریابی در لیگ برتر بسکتبال کشور می باشند.(جدول شماره 6 بر اساس داده های جمع آوری شده از کلیه آزمودنی ها بدست آمده است)

نمودار شماره 8- بررسی عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی
جدول شماره 7- شاخص های توصیفی عنصر آميخته بازاريابي «محصول» از دیدگاه آزمودنی ها
گویه
بسیار کم
(1)
کم
(2)
متوسط (3)
زیاد
(4)
بسیار زیاد (5)
میانگین
اولویت
1- نقش آرم مناسب برای باشگاه در لیگ برتر
14
25
14
19

5278/2
5
2- تعداد مسابقات در لیگ برتر (تنوع و تعدد محصول)
2
25
24
21

8889/2
3
3- برگزاری مسابقات لیگ به صورت مطلوب (مناسب)
6
14
23
23
6
1250/3
2
4- شناخت نیازها ، معیارها و انتظارات تماشاگران مسابقات لیگ (مطالعات نیازسنجی)
21
26
20
5

1250/2
6
5- ارائه خدمات کیفی به تماشاگران مسابقات لیگ (بر اساس نیازها، انتظارات و درآمد تماشاگران)
20
27
23
2

0972/2
7
6- فراهم سازی تسهیلات و امکانات ارائه بلیط مسابقات لیگ مطابق با نیازها و میل تماشاگران (فروش اینترنتی بلیط و …)
39
20
11
2

6667/1

9
7- بهره گیری از مربیان و بازیکنان برجسته به منظور افزایش کیفیت مسابقات لیگ
4
5
33
23
7
3333/3
1
8- فراهم نمودن توزیع یا فروش اجناس (البسه، کلاه، پرچم و …) با آرم تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ
31
26
10
5

8472/1
8
9- سازماندهی مناسب عوامل اجرایی باشگاه های شرکت کننده در مسابقات لیگ (عوامل مرتبط با مدیریت، سازماندهی کارکنان، و وحدت نظر مدیران)
5
29
27
11

6111/2
4

همانطور که در جدول شماره 7 ملاحظه می شود شاخص های تشکیل دهنده عنصر محصول به ترتیب اولویت های زیر را از دیدگاه آزمودنی ها به خود اختصاص داده اند :
1- بهره گیری از مربیان و بازیکنان برجسته به منظور افزایش کیفیت مسابقات لیگ
2- برگزاری مسابقات لیگ به صورت مطلوب (مناسب)
3- تعداد مسابقات در لیگ برتر (تنوع و تعدد محصول)
4- سازماندهی مناسب عوامل اجرایی باشگاه های شرکت کننده در مسابقات لیگ (عوامل مرتبط با مدیریت، سازماندهی کارکنان، و وحدت نظر مدیران)
5- نقش آرم مناسب برای باشگاه در لیگ برتر
6- شناخت نیازها ، معیارها و انتظارات تماشاگران مسابقات لیگ (مطالعات نیازسنجی)
7- ارائه خدمات کیفی به تماشاگران مسابقات لیگ (بر اساس نیازها، انتظارات و درآمد تماشاگران)
8- فراهم نمودن توزیع یا فروش اجناس (البسه، کلاه، پرچم و …) با آرم تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ
9- فراهم سازی تسهیلات و امکانات ارائه بلیط مسابقات لیگ مطابق با نیازها و میل تماشاگران (فروش اینترنتی بلیط و …)

جدول شماره 8- شاخص های توصیفی عنصر آميخته بازاريابي «مکان» از دیدگاه آزمودنی ها
گویه
بسیار کم
(1)
کم
(2)
متوسط (3)
زیاد
(4)
بسیار زیاد (5)
میانگین
اولویت
10- وضعیت ایمنی اماکن برگزاری مسابقات لیگ (ورود و خروج، اسکان تماشاچیان)
9
21
31
11

6111/2
2
11- مدیریت صحیح سالن های محل برگزاری مسابقات لیگ
13
17
38
4

4583/2
3
12- تعیین مکان و امکانات مناسب برای حضور بانوان هوادار در سالن های مسابقات لیگ
23
22
12
12
3
3056/2
4
13- ارائه تسهیلات مورد نیاز تماشاچیان در سالن ها و اماکن محل برگزاری مسابقات لیگ (سرویس های بهداشتی مناسب، پارکینگ، فروشگاه های مواد غذایی)
17
30
23
2

1389/2
6
14- وجود مکان هایی برای تبلیغات در فضاهای سالن های محل برگزاری مسابقات لیگ
6
23
33
10

6528/2
1
15- مجهز بودن سالن ها و اماکن برگزاری مسابقات لیگ به تکنولوژی جدید
16
22
32
2

2778/2
5
16- سهولت دسترسی و تردد به سالن ها و اماکن برگزاری مسابقات لیگ
6
26
27
13

6528/2
1
17- وجود تالار و موزه افتخارات باشگاه در کنار سالن اختصاصی باشگاه برای بازدید هواداران
48
15
5
4

5139/1
7
18- بهره گیری از آژانس های واسطه در توزیع بلیط مسابقات لیگ
50
13
5
4

4861/1
9
19- وجود صندلی های شماره دار در سالن
49
10
13


5000/1
8

همانطور که در جدول شماره 8 ملاحظه می شود شاخص های تشکیل دهنده عنصر مکان به ترتیب اولویت های زیر را از دیدگاه آزمودنی ها به خود اختصاص داده اند :
1- وجود مکان هایی برای تبلیغات در فضاهای سالن های محل برگزاری مسابقات لیگ و سهولت دسترسی و تردد به سالن ها و اماکن برگزاری مسابقات لیگ (به طور مشترک)
2- وضعیت ایمنی اماکن برگزاری مسابقات لیگ (ورود و خروج، اسکان تماشاچیان)
3- مدیریت صحیح سالن های محل برگزاری مسابقات لیگ
4- تعیین مکان و امکانات مناسب برای حضور بانوان هوادار در سالن های مسابقات لیگ
5- مجهز بودن سالن ها و اماکن برگزاری مسابقات لیگ به تکنولوژی جدید
6- ارائه تسهیلات مورد نیاز تماشاچیان در سالن ها و اماکن محل برگزاری مسابقات لیگ (سرویس های بهداشتی مناسب، پارکینگ، فروشگاه های مواد غذایی)
7- وجود تالار و موزه افتخارات باشگاه در کنار سالن اختصاصی باشگاه برای بازدید هواداران
8- وجود صندلی های شماره دار در سالن
9- بهره گیری از آژانس های واسطه در توزیع بلیط مسابقات لیگ

جدول شماره 9- شاخص های توصیفی عنصر آميخته بازاريابي «ترویج» از دیدگاه آزمودنی ها
گویه
بسیار کم
(1)
کم
(2)
متوسط (3)
زیاد
(4)
بسیار زیاد (5)
میانگین
اولویت
20- نقش نام و آرم مناسب و جذاب برای مسابقات لیگ در جهت ایجاد انگیزه و احساسات مثبت
19
31
22


0417/2
4
21- نقش نام و آرم جذاب برای باشگاه های لیگ در ایجاد انگیزه و احساسات مثبت
17
42
13


9444/1
5
22- نقش روابط عمومی در برقراری ارتباط مؤثر با کلیه ذینفعان لیگ
13
28
31


2500/2
3
23- بهره گیری از شخصیت های مهم به منظور صحه گذاری و تأیید تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ
12
29
27
4

3194/2
2
24- گسترش پوشش خبری و رسانه ای مسابقات لیگ
11
23
28
10

5139/2
1
25- نقش تصویب و اجرای قانون رعایت کپی رایت باشگاه های شرکت کننده در لیگ
29
33
10


7361/1
6
26- قرارداد با شرکت های خصوصی تلفن همراه جهت ارسال نتایج بازی ها از طریق sms
49
11
12


4861/1
7
27- ارائه البسه ورزشی و اجناس تبلیغاتی منقوش به آرم باشگا ها یا سازمان لیگ به طور رایگان
43
23
6


4861/1
7

همانطور که در جدول شماره 9 ملاحظه می شود شاخص های تشکیل دهنده عنصر ترویج به ترتیب اولویت های زیر را از دیدگاه آزمودنی ها به خود اختصاص داده اند :
1- گسترش پوشش خبری و رسانه ای مسابقات لیگ
2- بهره گیری از شخصیت های مهم به منظور صحه گذاری و تأیید تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ
3- نقش روابط عمومی در برقراری ارتباط مؤثر با کلیه ذینفعان لیگ
4- نقش نام و آرم مناسب و جذاب برای مسابقات لیگ در جهت ایجاد انگیزه و احساسات مثبت
5- نقش نام و آرم جذاب برای باشگاه های لیگ در ایجاد انگیزه و احساسات مثبت
6- نقش تصویب و اجرای قانون رعایت کپی رایت باشگاه های شرکت کننده در لیگ
7- قرارداد با شرکت های خصوصی تلفن همراه جهت ارسال نتایج بازی ها از طریق sms و ارائه البسه ورزشی و اجناس تبلیغاتی منقوش به آرم باشگا ها یا سازمان لیگ به طور رایگان (به طور مشترک)

جدول شماره 10- شاخص های توصیفی عنصر آميخته بازاريابي «قیمت» از دیدگاه آزمودنی ها
گویه
بسیار کم
(1)
کم
(2)
متوسط (3)
زیاد
(4)
بسیار زیاد (5)
میانگین
اولویت
28- تعیین شاخص های قیمت گذاری واقعی باشگاه های لیگ به منظور مشخص شدن ارزش واقعی باشگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، آمیخته بازاریابی، جامعه آماری، عناصر آمیخته بازاریابی Next Entries منبع تحقیق با موضوع استان فارس، رتبه بندی، توسعه شهر، تحلیل خوشه ای