پایان نامه ارشد درمورد باراک اوباما

دانلود پایان نامه ارشد

ر داده است. ايشان در اين اثر به اين نتيجه رسيده که هر دو رئيس جمهور در مقابل چين تعامل سياسي، همگرايي اقتصادي و مهار استراتژيک را در سياست خارجي خود دنبال کرده اند و تفاوت آنها در الويت قرار دادن يکي از سه رکن مذکور مي باشد. پژوهش مذکور نيز بيشتر متمرکز بر مناسبات آمريکا با چين بوده و از آن جهت که نگاه کلان آن به چين و نه حوزه آسيا پاسيفيک مي باشد با پژوهش حاضر متفاوت مي باشد.
کتاب سياست خارجي قدرت هاي بزرگ نوشته خانم بهاره سازمند، از انتشارات موسسه فرهنگي ابرار معاصر تهران(1390) به بررسي سياست خارجي قدرت هاي بزرگ پس از جنگ سرد پرداخته است. مولف اين اثر، مولفه هاي تاثيرگذار بر سياست خارجي قدرت هاي بزرگ و نمودهاي سياست خارجي آنها را مورد بررسي قرار داده است. اين اثر از آنجا که به تعاملات و چالش هاي آمريکا با چين و ژاپن بعنوان دو قدرت بزرگ منطقه آسيا ياسيفيک مي پردازد ارزشمند است ولي در عين حال تحولات چند سال اخير در مناسبات اين قدرت ها را شامل نمي شود.
کتاب آسيا ويژه مسائل امنيتي شرق آسيا از انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران (1382)حاوي چند مقاله درخصوص همکاري هاي امنيتي اين حوزه مي باشد. در اين کتاب سه مقاله مرتبط با پژوهش حاضر درج گرديده است. سازمان همکاري اقتصادي آسيا پاسيفيک( اپک) نوشته آقاي نوذر شفيعي، نگاهي به مسائل امنيتي شبه جزيره کره نوشته آقاي محمود بلند اختر و استراتژي امنيت ملي چين و تاثير آن بر مسائل امنيتي شبه جزيره کره نوشته حسين مهري تبريزي به تشريح چالشهاي امنيتي شبه جزيره کره و نقش آمريکا در آنها پرداخته است.
کتاب آسيا 2 ويژه بحران هاي آسيا از انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران(1383) شامل مجموعه مقالاتي درخصوص مهم ترين بحران هاي قاره آسيا مي باشد. مقاله بحران اقتصادي و انساني در کره شمالي نوشته محمود بلند اختر و دورنماي همکاري هاي آمريکا و چين در آسيا نوشته محمد مهدي غفاري، تحولات در اين منطقه و جايگاه آمريکا در تحولات اين حوزه را بررسي مي کند.
کتاب کانون هاي بحران در آسيا از انتشارات پژوهشکده تحقيقات راهبردي و تدوين شده توسط محمود واعظي (1390) به بررسي چند بحران مهم آسيا بويژه بحران هاي کره شمالي و تايوان از ابعاد مختلف مي پردازد. ويژگي اين مقالات پرداختن به نقش امريکا در تطويل بحران هاي مذکور مي باشد.
کتاب اژدهاي شکيبا، چين؛ ديروز، امروز، فردا ، نوشته فريدون وردي نژاد، ابوالفضل علمايي فر و شهرام قاضي زاده(1390) به بررسي سير تحولات چين از زمان باستان تا عصر حاضر و چگونگي توسعه اقتصادي چين و تبديل شدن به قدرتي نوظهور در عرصه بين الملل مي پردازد . اين کتاب به لحاظ پرداختن به چين به عنوان يکي از بازيگران مهم در استراتژي آمريکا مورد استفاده اين پژوهش قرار گرفته است.
کتاب منطقه گرايي و هويت مشترک در جنوب شرقي آسيا نوشته خانم بهاره سازمند از انتشرات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي(1388) به بررسي آسه آن به عنوان يکي از نهادهاي مهم منطقه اي در منطقه آسيا پاسفيک پرداخته و به علل تداوم و گسترش آسه آن در ابعاد امنيتي و اقتصادي مي پردازد.
کتاب معماي امنيت و چالشهاي جديد غرب نوشته حسين سيف زاده از انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي(1388) به بررسي چالشهاي امنيتي کشورهاي شمال پرداخته و در اين راستا در بخشهايي از اين کتاب به بررسي تهديدات ناشي از کثرت گرايي و رشد اقتصادي آسيا به ويژه شرق اين قاره پرداخته و به نگراني آمريکا و نظام بين المللي غرب محور در خصوص بر هم خوردن توازن قوا در اين منطقه و تلاش غربي ها براي مهار اين روند از طريق نهادهاي اقتصادي و مالي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول مي پردازد.
کتاب آمريکا 10 ويژه بررسي اسناد استراتژي امنيت ملي آمريکا پس از جنگ سرد از انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران(1390) مي باشد . اين کتاب طي سلسله مقالاتي، استراتژي امنيت ملي روساي جمهور آمريکا در دوره پس از جنگ سرد را مورد کنکاش قرار داده است. در اين کتاب اسناد استراتژي امنيت ملي آمريکا در دولت بوش پسر نوشته دکتر مجيد عباسي اشلقي و نيز استراتژي امنيت ملي آمريکا در دوره باراک اوباما نوشته خانم مهسا ماه پيشائيان تشريح گرديده است.
مقاله تقابل سرد در آسيا؛ پيامد رويکرد نظامي جديد آمريکا در آسيا پاسيفيک نوشته عباس عراقچي و مهدي سبحاني در فصلنامه روابط خارجي(1391) به بررسي رويکرد آمريکا براي مهار چين پرداخته است. بر اساس اين مقاله چين طي دهه گذشته به شدت رشد کرده و پيش‌بيني مي‌شود طي دهه‌هاي آتي، اين رشد تداوم پيدا کند. لذا امريکا نگران است که رشد فزاينده اقتصاد چين در خدمت نيروي نظامي آن کشور قرار گيرد و چين را به هژمون در آسيا با ظرفيت هژموني در جهان تبديل کند که در هر دو حالت، تهديد کننده منافع آمريکا و متحدان آن در آسيا- پاسيفيک خواهد بود. آمريکا براي رفع و يا کاهش اين نگراني در نظر دارد حضور نظامي خود در آسيا – پاسيفيک را تقويت کرده و از طريق مهار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي چين موازنه جديدي از قدرت در آسيا برقرار نمايد.
مقاله استراتژي آمريکا و چين در منطقه آسيا- پاسيفيک، همکاري و تعارض نوشته خانم رويا خضري در فصلنامه سياست خارجي(1390) به تلاش آمريکا براي مهار چين مي پردازد. بر اساس اين مقاله آمريکا مي کوشد همسايگان چين را در شبکه‌اي همفکر گرد هم آورده و مجموعه‌اي پديد آورد که داراي يک نگاه يکسان نظامي به چين باشند. در واقع پنتاگون در مسيري گام برمي دارد که نهايتاً چين را يک خطر جدي و محسوس معرفي کند و ضرورت مهار چين را مطرح نمايد که هم از ديدگاه اقتصادي و هم نظامي مشکل ساز شده است.
از همين نويسنده مقاله “استراتژي چين و آمريکا در درياي جنوبي چين” در فصلنامه سياست خارجي(1391) به موضوع افزايش قدرت اقتصادي و نظامي چين و افزايش تحرکات دريايي آن کشور که باعث افزايش اختلاف چين با کشورهاي پيراموني بر سر درياي جنوبي چين گرديده، پرداخته است. مولف در اين مقاله اينگونه نتيجه گيري نموده که در صورتي که چين از از توان نظامي خود براي براي برهم زدن وضع موجود استفاده کند آمريکا آن را تهديدي براي امنيت خود و تعهدات بين المللي اش ارزيابي خواهد کرد و درصدد متوازن کردن چين برخواهد آمد.
مقاله سوم خانم رويا خضري با عنوان “جايگاه آسيا پاسيفيک در معادلات راهبردي جديد آمريکا با تاکيد بر نقش ژاپن” در فصلنامه سياست خارجي (1392) به استراتژي جديد آمريکا در دوره اوباما مبني اولويت آسيا در سياست راهبردي آمريکا پرداخته است. مولف معتقد است در شکل گيري استراتژي “بازگشت به آسيا و پاسفيک6 ” اوباما، ژاپن نقش مهمي داشته و اين کشور بعنوان يکي از مهمترين شرکاي اقتصادي و متحد امنيتي- دفاعي آمريکا در منطقه، کليد اصلي موفقيت اين استراتژي در راستاي موازنه مجدد در منطقه به شمار مي رود.
زنيا دورماندي7 و روري کي نان8 در کتاب “امنيت آسيا پاسيفيک؛ نقش درحال تغيير براي آمريکا”(2014) به وابستگي روزافزون کشورهاي منطقه آسيا پاسيفيک به چين بلحاظ اقتصادي پرداخته و معتقد است اين امر باعث کاهش قدرت چانه زني آنها در مقابل چين درخصوص مسائل مختلف ازجمله مسائل و اختلافات سرزميني و امنيت منطقه اي گرديده است. همچنين افزايش توان نظامي چين در سالهاي اخير باعث گرديده است که چين در چند سال گذشته مناطق کنترل دريايي و هوايي خود را نسبت به گذشته تغيير دهد. در اين راستا چين يک سلسله اقدامات عملي را در راستاي افزايش قدرت مانور خود در منطقه و ايجاد محدوديت براي ديگر کشورها ايجاد نموده که در سالهاي گذشته سابقه نداشته است. همين امر باعث گرديده کشورهاي آسيا پاسيفيک از افزايش حضور آمريکا در منطقه براي ايجاد توازن حمايت کنند.
مارک مانيين9 و استفن دجت10 در مقاله “تمرکز بر آسيا، سياست موازنه دولت اوباما در آسيا”(2012) به تبيين استراتژي بازگشت به آسيا پاسيفيک اوباما پرداخته و از منظر اقتصادي، هدف اين استراتژي را گسترش همکاري هاي اقتصادي دو و چند جانبه بين آمريکا با کشورهاي منطقه مي داند. به اعتقاد وي هيچ منطقه اي در جهان پوياتر از آسيا و پاسفيک نيست و سراسر اين قاره را کشورهاي در حال رشد اقتصادي تشکيل داده و از سال 2000 ميلادي، اين منطقه تبديل به بزرگترين منبع واردات و دومين بازار صادرات براي آمريکا شده است. لذا اين استراتژي براي حفظ منافع آمريکا حياتي است.
جورج مولگان11 در مقاله اي با عنوان “ژاپن، آمريکا و تي پي پي؛ ديدگاه چين ” (2013) در مجمع شرق آسيا12 به هدف آمريکا از ارائه ابتکار مشارکت فرا پاسيفيک پرداخته است. وي ارائه اين ابتکار را با هدف کاهش نقش چين در اقتصاد منطقه و مهار رشد سريع اقتصادي آن، گشودن درهاي اقتصاد آمريکا به روي آسيا و زمينه سازي براي افزايش صادرات و احياي اقتصاد آمريکا، در دست گرفتن سيستم تجاري منطقه از طريق تنظيم قواعد تجارت منطقه اي دانسته و معتقد است هدف آمريکا از وارد کردن ژاپن در اين مکانيسم نيز با هدف قوي تر و جذاب تر کردن اين پيمان مي باشد.
آندره اشتاين13 و ميرو واسيليف14 در مقاله “اقتصاد آبه15 و ثقل گرايي آسيايي اوباما” در مجله ديپلمات(2013) به دلايل ورود ژاپن به مذاکرات مربوط به معاهده تي پي پي پرداخته و اين امر را مهم ترين واقعه در روابط آمريکا و آسيا پاسيفيک در دهه گذشته خوانده اند. به اساس اين مقاله تداوم حضور آمريکا در آسيا پاسيفيک و مديريت تحولات آن بستگي زيادي به موفقيت اقتصادي ژاپن و پيشرفت در اصلاحات ساختاري اقتصاد شينزو آبه نخست وزير آن کشور دارد. بدون يک ژاپن قوي منطقه آسيا پاسيفيک به مرور از حيطه نفوذ آمريکا خارج شده و در قلمرو اقتصادي و استراتژيک چين قرار خواهد گرفت. لذا هم براي ژاپن و هم براي آمريکا مهم است که جايگاه اقتصادي ژاپن ارتقاء يافته و در ترتيبات اقتصادي و تجاري منطقه اي نقش پيشرو را ايفاء نمايد.
جان ايکنبري16 در مقاله هژموني آمريکا و نظم آسياي شرقي در مجله روابط خارجي(2004) به استراتژي آمريکا در شرق آسيا در دوره جنگ سرد مي پردازد. بر اساس اين مقاله نظم حاکم بر اين منطقه در دوره جنگ سرد تحت رهبري آمريکا و مبتني بر مناسبات آمريکا با شرکاي استراتژيکي اش بوده است. بر اين اساس کشورهاي متحد آمريکا از حمايت امنيتي و دسترسي به بازار اين اين کشور برخوردار بوده اند و آمريکا نيز در مقابل از شرکاي استراتژيک خود در خط مقدم مبارزه با کمونيسم و حضور ژئويولتيک در منطقه بهره برداري نموده است.
کتب و مقالات فوق الذکر کمک ارزشمندي به غناي تحقيق کنوني نموده اند و در فصول مختلف تحقيق مورد استفاده قرار گرفته اند. در عين حال منابع مذکور هريک به بخشي از موضوع پژوهش فعلي پرداخته اند. فلذا مي توان ادعا نمود اين پژوهش، کار جديدي را ارائه نموده است.
1-9. روش تحقيق و شيوه گردآوري اطلاعات
هرچند بهترين شيوه تحقيق و گرد آوري اطلاعات، استفاده از منابع اوليه و انجام تحقيق به صورت مستقيم از طريق مشاهده، تجربه و استنباط مي باشد ولي بديهي است که امکان اين امر در شرايط کنوني و براي پژوهشگران سياست خارجي به غايت مشکل بوده و تنها براي عده قليلي از پژوهشگران ممکن مي باشد. لذا بدليل دوري از منابع اوليه در پژوهش حاضر از منابع ثانويه ( کتب، مقالات، پايان نامه و…) استفاده گرديده است. درعين حال تلاش گرديده است تا از آخرين اطلاعات و منابع موجود و جديد درخصوص موضوع بهره برداري گردد.
1-10. قلمرو تحقيق
قلمرو مکاني اين تحقيق حوزه آسيا پاسيفيک بوده و بلحاظ محدوده زماني نيز عمدتاً جايگاه اين حوزه در دوره اوباما مورد بررسي قرار گرفته و تلاش گرديده است تا با توجه به سياست چرخش به آسيا پاسيفيک اوباما به تبيين جايگاه حوزه آسيا پاسيفيک در استراتژي آينده آمريکا بپردازد.
1-11. روش ها و فنون اجراي پژوهش
روش اتخاذ شده براي اين تحقيق توصيفي و تحليلي و مبتني بر استنباط و استنتاج محقق بوده است.
1-12. محدوديت هاي تحقيق
اصولاٌ بدليل تفاوت هاي جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي کشورمان با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد موازنه قوا، باراک اوباما، نومحافظه کاران Next Entries پایان نامه ارشد درمورد موازنه قدرت، سپتامبر 2001، منابع معتبر