پایان نامه ارشد درمورد اکسیداسیون، اضافه وزن، مواد غذایی، آلودگی آب

دانلود پایان نامه ارشد

سينه را در پرندگان دورگهي Ross×Avian با استفاده از 2/0 درصد ليزين در طول روزهاي 16-0 بهدست آوردند. از اينرو پيشبيني نياز گونههاي جديد جوجههایگوشتی تحت شرايطي كه در صورت امكان به شرايط نياز جديد نزديك هستند از اهميت بهسزايي برخوردار است. ارزيابي خاص شرايط باید براساس اطلا عات گزارش شده در مقالات مختلف انجام شوند، اينگونه ارزيابي بسيار مشكل است. برخي از دلايل نياز جوجههایگوشتی به ليزين برحسب گرم بركيلوگرم مواد غذايي بيان شدهاند اين دلايل در ميان مقالههاي ديگر با هم تفاوت دارند.
مقادير گزارش شدهي آزمايشات مختلف را با استفاده از روشهاي متفاوت آماري نميتوان بهطور مستقيم با هم مقايسه كرد. در واقع بهدرستي شناخته شده است كه نوع مدل استفاده شده براي متناسبسازي دادهها مقدار نياز را تحت تأثير قرار ميدهد. براي مثال وازکز و پستی124(1997) نياز به ليزين را به خاطر افزايش رشد و اثرات مواد غذايي جوجههايگوشتی در سه هفته اول سن آنها مورد بررسي قرار دادند. شانزده واكنش نسبت به دُز ليزين را با يكديگر ادغام كردند. دو مدل رياضي مختلف با دادهها متناسب شده است: مدل پلاتو درجه دوم و مدل پلاتو خطي.
مقادير ممكن است در تحقيقاتي كماهميت باشند كه عملكرد بهطور غيرعادي كم است: در تحقيقات واكنش دُز، نياز به منزلهي سطح ليزين تعريف شده است كه بهواسطهي آن افزايش بيشتر دُز ليزين عملكرد را بهبود نميبخشد. درواقع مدل پلاتو با پتانسيل پرنده مطابقت دارد مگر اينكه عامل ديگري عملكرد را محدود كند.
کید و فانچر125(2001) نشان دادند كه شرايط آزمايشي ممكن است نتايج را تحت تأثير قرار دهد. آنها رشد كمتر و بعداً نياز كمتر را از موادغذايي خمير مانند (در برابر تكهتكهاي) و عرضه كمتر نور بدست آوردند چون جذب غذا را كاهش ميدهد. همچنين اين احتمال وجود دارد كه مادهي غذايي يكسري محدودكننده ميشود پيش از آنكه به سطح بهينه ليزين برسد.
مانسوی126 و همکاران (2004) نشان دادند كه كمبود تِرئونين با ديد ديگري نياز ليزين جوجههايگوشتی را تحريك ميكند. در نتيجه، دادههاي مورد نياز مشاهده شده در اين تحقيق نبايد به تنهايي در نظر گرفته شوند امّا همواره با سطح عملكرد حاصله رابطه دارند و نيازهاي كمتر با عملكرد كمتر مطابقت دارد. به همين علّت است كه ما امروزه در هر آزمايش به اطلاعات رشد اصلي مراجعه ميكنيم. به منظور ارزيابي اثرات ليزين رژيم غذايي بر عملكرد جوجههایگوشتی، تحقيق علمي انجام شده است. تحقيقاتي كه قبل از سال 1990 انجام شده ناديده گرفته ميشوند. فقط آزمايشاتي كه براي ارزيابي نياز ليزين جوجههايگوشتی طراحي شده توأم با حداقل چهار مرحلهي ليزين و آزمايشاتي كه حداقل اضافه وزن روزانه و جذب مواد غذايي و يا تغيير غذايي را گزارش ميدهند‌ استفاده شده است.
2-9-10- اثر لیزین بر گوشت سينه
آزمايشات متعددي حاكي از‌آن هستند كه افزايش سطح ليزين رژيم غذايي توليد گوشت سينه بهبود ميبخشد (لكرك127، 1998؛ ماك128 و همكاران، 1999؛ باربوزا129 و همكاران، 2000). نياز به افزايش توليد گوشت سينه مساوي يا بيشتر از نياز به افزايش رشد يا كاهش نسبت تغيير مواد غذايي لحاظ شده است. بهطوركلي،‌كارايي ليزين بر تجزيه گوشت سينه بيشتر از كل اضافه وزن پرنده زنده تأثير دارد. يك توضيح درست ارزيابيهاي بهتر تجزيهگوشت است، توضيح ديگر نياز مخصوص ماهيچه سينه به ليزين است. درواقع تیسرود و همکاران(1996 و 2001) نشان دادند كه كارايي ليزين مخصوصاً رشد سينه را كاهش ميدهد،‌ ماهيچهي مذكور فيبرهايي از نوع II دارد. در مقابل نسبتهاي ران و بال كه هر دو نوع فيبر يعني فيبر نوع I و فيبر نوع II را دارند كمتر تحت تأثير قرار ميگيرند.
تأثير ليزين بر توليد گوشت سينه از مرحلهي رشد تا مرحلهي پايان رشد اتّفاق ميافتد (لابادان و همكاران، 2001). به علاوه تأثير ليزين ثابت است، اگر ليزين در مرحلهي رشد كافي نباشد، توليد گوشت سينه در کشتار جبران ميشود، حتي اگر غذاي تمام كننده در ليزين كافي باشد (كيد و فانچر، 2001). اين نتيجه مطابق با دادههاي قبلي است كه هولشيمر و روسينك، (1993) گزارش كرده بودند، آنها توليد گوشت سينه بيشتر را در سن 49 روزگی همراه با سطح ليزين بيشتر را در دوره استارتر (روزهاي 16-0) بدون توجّه به سطح ليزين رژيم غذايي در دامنهي 10/1 درصد تا 30/1 درصد در دوره بعد ارزيابي كردند. اين ارزيابي ناتواني پرنده را در جبران كمبود مواد غذايي اوّليه در طول مراحل بعدي نشان ميدهد. واكنش بين مادهي غذايي و كيفيت تكنولوژيكي گوشت به سرعت به عنوان موضوع جديد تحقيق، در حال توسعه است. در جوجههايگوشتی در حال رشد سريع، فيبرهاي ماهيچهاي قطر بيشتري همراه با نسبت بيشتر فيبرهاي گليكوليتکي دارند و بعداً پتانسيل پروتئوليتکي كمتر در ماهيچهها دارند. بعد از ذبح با سرعت بيشتري رشد ميكنند و منجر به رنگپريدگي و كاهش آب گوشت ميگردند (درانسفيلد و سوسينكي130، 1999).
تیسرود و همكاران، (2002) نشان دادند كه افزايش ليزين PH نهايي و ظرفيت نگهداري آب گوشت سينه را افزايش ميدهد. اخيراً بری131 و همكاران (2004) اثرات ليزين بر توليد گوشت سينه و كيفيت 30 جوجه لاغرگونهي راس بررسي كردند. جوجهها در كنار 22 يا 44 پرنده بين 21 و 42 روز سن نگهداري در لانهي دو متري نگهداري شدند. افزايش تراكم پرنده PH نهايي گوشت را جبران ميكرد. به غير از شرايط نگهداري، سطح ليزين رژيم غذايي توليد گوشت سينه را زياد و كمبود آب را كاهش ميداد. در نتيجه بررسي نياز ليزين پرندگان از زمان رشد تا دورهي تمامكننده حتي مهمتر از توليد قسمتهايي است كه با توليد كل پرنده مقايسه شده است.
2-9-10- اثر جذب ليزين و مواد غذايي
افزايش ليزين در حدي بيشتر از نياز رشد تأثير مهمي بر جذب ماده غذايي ندارد. بالعكس، كمبود ليزين اثرات منفي بر جذب مواد غذايي دارد. در بيشتر آزمايشها، افزايش جذب مواد غذايي از همان مقدار ليزين بهصورت ماكزيمم اضافه وزن بدست آمده است (لکلر132، 1988؛ لابادان و همکاران، 2001).
هان و بکر(1993) در طی مطالعهای بیان کردند که تغييرات مربوط به واكنشها ممكن است شامل چند رابطهي مختلف با ژنوتيپ باشد. براي مثال لکلر و همکاران (1996) مشاهده كردند كه اشتهاي پرندگاني با لاغري ژنتيكي در مقايسه با پرندگاني با چاقي ژنتيكي ممكن است نسبت به اسيدآمينهي نامتعادل حساستر باشد.
2-9-11- روشهای مصنوعی تولید لیزین
امروزه به دلیل اینکه بخش عمده جیرهطیور از غلات تشکیل شده و این گروه از مواد غذایی نیز از نظر اسیدهایآمینه ضروری به خصوص اسیدآمینه لیزین کمبود دارند، در نتیجه تولید اسیدآمینه لیزین از طریق مصنوعی رایج شد.
تقریباً همهی اسیدهایآمینه امروزه به صورت تجاری تولید می شوند.
روشهای تولید را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
1 – هیدرولیز پروتئینها 2 – روش سنتز شیمیایی 3 – روشهای میکروبی (یومانس133، 1985).
از آنجا که تولید اسیدآمینه لیزین از طریق روشهای میکروبی آسانتر و مقرون بهصرفهتر میباشد. این روش تولید اسیدآمینه رایجتر است.
روشهای میکروبی عبارتند از : الف) روش افزودن پیشساز، ب ) روش آنزیمی، ج) روش تغییر
2-9-12- روش تخمیری (تولید مستقیم اسیدهایآمینه از منابع کربنی)
هدف نهایی تولید میکروبی اسیدآمینه میتواند دستیابی به اسیدآمینه از طریق منابع کربنی ارزان باشد. بنابراین تلاش بیشتر جهت جداسازی سویههای وحشی و موتانتهای ژنتیکی اگزوتروف و تنظیمی صورت گرفته است که میتواند مستقیماً اسیدهایآمینه را از منابع کربنی تولید کند (گروو134، 1992).
تخمیر، فرایند انرژیزایی است که در آن مادهآلی به عنوان هیدروژندهنده و هیدروژنگیرنده عمل میکند. این فعل و انفعال در حقیقت واکنش غیرهوازیاست ولی در صنعت اصطلاحاً به فعل و انفعال شیمیایی که کاتالیزور آن میکروارگانیسمها بوده (چه هوازی و چه غیر هوازی) تخمیر گفته میشود(کاظمی، 1372).
در تولید تخمیری اسیدهایآمینه همه مواد خام طبیعی بوده و یا از نظر زیستی مواد قابل دستیابی میباشند. محصولات جانبی مضر در تخمیرهای اسیدآمینهای یافت نشده است. میکروارگانیسمها به کمک سانتریفوژ در اوّلین مراحل فرایند تولید جدا شده و حتی کیفیت پروتئینمیکروبی به بیش از 50 درصد میرسد که میتواند آن را خشک کرده و به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار داد. درضمن محلول زاید پس از جداسازی اسیدهایآمینه هنوز مواد مفید مختلفی دارد مثلاً ترکیبات نیتروژنیآلی و معدنی ترکیبات فسفر و نمکهای پتاسیم که از آنها به عنوان کودهای حاصلخیزکننده مزارع استفاده میکنند (جان ویلج135، 1987). اسیدهایآمینه متعددی به روش تخمیر تولید میشوند که از مهمترین آنها لیزین میباشد.
در پایان فرایند تخمیر پس از سانتریفوژ و جداسازی مایع تخمیر از سایر اجزا، به منظور دستیابی به اسیدآمینه لیزین، مایع مزبور را از رِزین تبادل یونی عبور داده تا L – لیزین جدا گردد آنگاه اسیدآمینه تلخیص و تغلیظ گشته مورد استفاده قرار میگیرد. مزیت روش فوق این است که در تخمیر مستقیم، اسیدهایآمینه میتوانند از مواد خام ساده و ارزان قیمت مانند گلوکز، استات، ملاس، سولفات آمونیوم، یا اوره سنتز شوند، امّا تولید وقتگیر است و لازم است لیزین از دیگراسیدآمینهها تشکیل شده و دیگر ناخالصیهای مانند سلولهای میکروبی جدا شوند. به علاوه پساب ممکن است باعث آلودگی آب گردد خصوصاً وقتی ملاس به عنوان منبع کربن استفاده شود. روش آنزیمی این مزیت را دارد که وقت کمتری گرفته و معمولاً از توان تولیدی بالایی برخوردار است و پساب و ناخالصیهای پیچیده تولید نمیکند، امّا روش آنزیمی قادر به تولید L – لیزین از مواد ساده نیست (یومانس، 1985).
2-10- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اسیدآمینه متیونین و اهمیت آن در تغذیه طیور
2-10-1- متیونین
نقش متیونین در پروتئینها از سه جنبه اهمیت دارد: خاصیّت آبگریزی، اکسیداسیون گوگرد و آغاز ساخت پروتئین. گروه متیل انتهایی خاصیّت آبگریزی شدیدی به زنجیره جانبی متیونین میدهد، در نتیجه متیونین یکی از مهمترین اسیدهایآمینه آبگریز میباشد. بنابراین دو سوم دنبالههای متیونین در پروتئینهایکروی در جایگاههای آبگریز درونی این پروتئینها قرار دارد (بروسنان136، 2006). ممکن است یک سوم باقیمانده در سطح این پروتئینها یافت شوند. بنابراین، آنها به حمله گونههای اکسیژن فعّال حساس هستندکه با این وصف اتم گوگرد میتواند به یک سولفوکسید تبدیل شود (لوین137، 1996). شکل 2-3 اکسیداسیون متیونین پیوند یافته با پروتئین توسط هیدروژن پراکسید را نشان میدهد. لوین و همکاران (1996) اکسیداسیون متیونین را در گلوتامین سینتتاز اکلای مطالعه کردند. اکسیداسیون متیونینهایی که در اطراف جایگاه فعال قرار دارند، کمترین اثر را بر فعّالیت کاتالیتیکی آنزیم میگذارند. این دنبالههای اکسیدشده متیونین ممکن است توسط آنزیم متیونین سولفوکسیدردوکتاز به متیونین احیا شوند (مسکوویتز138، 2005). بنابراین یک چرخه اکسیداسیون- احیا روی میدهد که در اثرآن دنبالههای متیونین سطحی توسط گونههای اکسیژن فعّال اکسید میشوند و توسط NADPH احیا میگردند ( شکل 2-3 ).

شکل 2-3- اکسیداسیون دنبالههای متیونین در پروتئینها به متیونین سولفوکسید و واکنش ترمیم پروتئین توسط متیونین سولفوکسید ردوکتاز(بروسنان، 2007).
متیونین سولفوکسیدردوکتاز آنزیمی بحرانی میباشد.کاهش فعّالیت این آنزیم در ارتباط با تجمع دنبالههای متیونین سولفوکسید و بیماریهای مرتبط با پیری (مانند تحلیل اعصاب) میباشد (مسکوویتز، 2005). علاوه بر این اعتقاد بر این است که اکسیداسیون دنبالههای متیونین در سطح پروتئین ممکن است بخشی از یک مسیر علامتدهنده باشد (استادتمن139 و لوین، 2003). متیونین اسیدآمینه آغازکننده سنتز پروتئینها در یوکاریوتها میباشد. –Nفوریل متیونین نقش مشابهی را در اُرگانیسمهای پروکاریوت ایفا میکند. اغلب این دنبالههای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد رژیم غذایی، مواد معدنی، مقابله با استرس، بهبود کیفیت Next Entries پایان نامه ارشد درمورد هوموسیستئین، فیزیولوژی، اضافه وزن