پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، معنادار بودن، صنعت شیمیایی، صنعت سیمان

دانلود پایان نامه ارشد

(3.35)
σ_t^2=.001+0.11ε_(t-1)^2+0.89σ_(t-1)^2
(49.55) (5.47) (2.75)

GED
y_t=001+0.35y_(t-1)
(13.1) (3.24)
σ_t^2=.001+0.1ε_(t-1)^2+0.89σ_(t-1)^2
(52.37) (5.7) (2.8)
GARCH-M
نرمال
y_t=002+0.35y_(t-1)-0.1σ
(1.02-) (13.3) (2.73)
σ_t^2=.001+0.1ε_(t-1)^2+0.9σ_(t-1)^2
(65.8) (6.69) (3.19)

t
y_t=002+0.35y_(t-1)-0.11σ
(1.22-) (13.13) (2.84)
σ_t^2=.001+0.1ε_(t-1)^2+0.89σ_(t-1)^2
(51.4) (5.35) (2.53)

GED
y_t=002+0.35y_(t-1)-0.12σ
(1.31-) (13.4) (2.81)
σ_t^2=.001+0.1ε_(t-1)^2+0.89σ_(t-1)^2
(53.8) (5.5) (2.58)
EGARCH
نرمال
y_t=001+0.35y_(t-1)
(14.2) (4.32)
〖lnσ〗_t^2=-.36+0.16|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.04 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.97lnσ_(t-1)^2
(177.5) (2.99) (5.94) (5.7-)

t
y_t=001+0.35y_(t-1)
(13.6) (3.94)
〖lnσ〗_t^2=-.36+0.18|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.04 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.98lnσ_(t-1)^2
(147.5) (2.3) (5.3) (4.7-)

GED
y_t=001+0.35y_(t-1)
(13.9) (3.9)
〖lnσ〗_t^2=-.36+0.17|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.04 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.98lnσ_(t-1)^2
(151.5) (2.4) (5.27) (4.8-)
EGARCH-M
نرمال
y_t=002+0.35y_(t-1)-0.13σ
(2.04-) (14.5) (5.05)
〖lnσ〗_t^2=-.35+0.16|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.04 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.97lnσ_(t-1)^2
(172.5) (2.7) (5.9) (5.8-)

t
y_t=002+0.35y_(t-1)-0.13σ
(1.91-) (13.83) (4.37)
〖lnσ〗_t^2=-.38+0.18|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.04 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.97lnσ_(t-1)^2
(142.5) (2.1) (5.2) (4.9-)

GED
y_t=002+0.36y_(t-1)-0.13σ
(1.95-) (14.1) (4.3)
〖lnσ〗_t^2=-.37+0.17|ε_(t-1)/σ_(t-1) |+0.04 ε_(t-1)/σ_(t-1) +0.97lnσ_(t-1)^2
(147.5) (2.15) (5.15) (4.9-)
IGARCH
نرمال
y_t=001+0.35〖4y〗_(t-1)
(15.7) (5.05)
σ_t^2=0.077ε_(t-1)^2+0.923σ_(t-1)^2
(114.8) (9.47)

t
y_t=001+0.3〖47y〗_(t-1)
(14.6) (4.09)
σ_t^2=0.085ε_(t-1)^2+0.915σ_(t-1)^2
(83.1) (7.6)

GED
y_t=001+0.3〖58y〗_(t-1)
(15.1) (3.9)
σ_t^2=0.08ε_(t-1)^2+0.92σ_(t-1)^2
(87.6) (7.6)
IGARCH-M
نرمال
y_t=026+0.32y_(t-1)-3.1σ
(17-) (21.7) (13.2)
σ_t^2=0.001ε_(t-1)^2+0.99σ_(t-1)^2
(6702) (8.1)

t
y_t=02+0.34y_(t-1)-2.67σ
(12.9-) (19.19) (9.63)
σ_t^2=0.001ε_(t-1)^2+0.99σ_(t-1)^2
(6430) (7.1)

GED
y_t=02+0.34y_(t-1)-2.84σ
(12.9-) (18.9) (9.7)
σ_t^2=0.001ε_(t-1)^2+0.99σ_(t-1)^2
(6661) (7.2)
منبع: یافته‌های تحقیق
با نگاهی بر مدل‌های برآورد شده صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده GARCH بر حسب توابع توزیع نرمال، t و GED مشاهده می‌گردد که واریانس شرطی کلیه صنایع از ساختار GARCH تبعیت. در ادامه به توضیح خلاصه‌ای از نتایج برآورد مدل‌های صنعت سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود.
بازدهی شاخص این صنعت تابعی از بازدهی روز گذشته خود می‌باشد و واریانس شرطی آن بصورت GARCH می‌باشد.
GARCH
بر اساس سه توزیع نرمال، t و GED تفاوت زیادی بین ضرایب مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورد شده مشاهده نمی‌گردد و کلیه ضرایب معنادار می‌باشد.
GARCH-M
بر اساس سه توزیع نرمال، t و GED تفاوت زیادی بین ضرایب مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورد شده مشاهده نمی‌گردد و کلیه ضرایب (باستثنای ضریب انحراف معیار در مدل‌های میانگین) معنادار می‌باشد. بنابراین با توجه به معنادار نبودن ضریب σ «اثر بازخورد174» مشاهده نمی‌شود. یعنی نوسانات بازده تاثیر معناداری بر بازده ندارد.
EGARCH
بر اساس سه توزیع نرمال، t و GED تفاوت زیادی بین ضرایب مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورد شده مشاهده نمی‌گردد و کلیه ضرایب معنادار می‌باشد. همچنین با توجه به معناداری ضریب (ε_(t-1)/σ_(t-1) ) بازده شاخص صنعت سرمایه‌گذاری واکنش نامتقارنی به شوک‌های خارجی نشان می‌دهد و دارای «اثر اهرمی175» است.
EGARCH-M
بر اساس سه توزیع نرمال، t و GED تفاوت زیادی بین ضرایب مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورد شده مشاهده نمی‌گردد و کلیه ضرایب معنادار می‌باشد. با توجه به معنادار بودن ضریب σ «اثر بازخورد» مشاهده می‌شود، بگونه‌ای که با افزایش نوسانات بازده شاخص، بازده شاخص صنعت سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. علاوه بر وجود اثر بازخورد، طبق این مدل اثر اهرمی نیز مورد تایید قرار گرفت.
IGARCH
بر اساس سه توزیع نرمال، t و GED تفاوت زیادی بین ضرایب مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورد شده مشاهده نمی‌گردد و کلیه ضرایب معنادار می‌باشند. شایان ذکر است که در این مدل و مدل بعدی (IGARCH-M) قید برابری مجموع ضرایب واریانس شرطی با 1 لحاظ شده است.
IGARCH-M
بر اساس سه توزیع نرمال، t و GED تفاوت زیادی بین ضرایب مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورد شده مشاهده نمی‌گردد و کلیه ضرایب معنادار می‌باشد. همچنین با توجه به معنادار بودن ضریب σ، اثر بازخورد مشاهده می‌گردد و با افزایش نوسانات بازده، میانگین بازده کاهش می‌یابد.
نکته پایانی در خصوص این صنعت، بیان این مطلب است که طبق تئوری مارکویتز بین ریسک و بازدهی رابطه مستقیمی وجود دارد، بگونه‌ای که با افزایش ریسک، بازدهی افزایش می‌یابد. طبق این تئوری، انحراف معیار بازدهی به عنوان ریسک تلقی می‌شود. در این باره با توجه به ضرایب منفی σ در مدل‌های میانگین (با پسوند -M) این تئوری برای صنعت سرمایه‌گذار نتایج معکوسی داشته است، به گونه‌ای که با افزایش انحراف معیار بازدهی (به عنوان ریسک در مدل مارکویتز)، میانگین بازدهی شاخص این صنعت کاهش می‌یابد، البته برای اکثر صنایع دیگر، ضریب σ یا مثبت بوده و یا بی‌معنی بوده است. همچنین برخی محققین نیز اثر بازخورد را به اثر بازخورد مثبت و منفی تفکیک می‌کنند که نتایج معادلات بالا بر اثر بازخورد منفی تاکید دارد (بایلاس176، 2006).
ساختار تحلیل مدل‌های برآورد شده سایر صنایع نیز مشابه صنعت سرمایه‌گذاری می‌باشد، با این وجود تفاوت‌ها و نکات کلیدی در مدل‌‌های برآورد شده این صنایع مشاهده می‌گردد که بطور خلاصه برخی از این تفاوت‌ها بصورت زیر بیان می‌گردد.
صنعت شیمیایی
اثر بازخورد در مدل GARCH-M برای توابع توزیع t و GED مثبت و معنادار می‌باشد و مطابق با تئوری مارکویتز است.
اثر اهرمی در مدل EGARCH فقط برای تابع توزیع نرمال معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل EGARCH-M برای توابع توزیع t و GED مثبت و معنادار می‌باشد اما اثر اهرمی فقط برای تابع توزیع نرمال معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل IGARCH-M برای کلیه توابع توزیع مثبت و معنادار می‌باشد.
صنعت بانک
اثر بازخورد در مدل GARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد.
اثر اهرمی در مدل EGARCH فقط برای تابع توزیع t معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل EGARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد اما اثر اهرمی فقط برای تابع توزیع t معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل IGARCH-M فقط برای تابع توزیع t منفی و معنادار می‌باشد.
صنعت دارو
اثر بازخورد در مدل GARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد.
اثر اهرمی در مدل EGARCH برای کلیه توابع توزیع معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل EGARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد اما اثر اهرمی برای کلیه توابع توزیع معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل IGARCH-M فقط برای تابع توزیع نرمال منفی و معنادار می‌باشد.
صنعت خودرو
اثر بازخورد در مدل GARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد.
اثر اهرمی در مدل EGARCH فقط برای تابع توزیع نرمال معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل EGARCH-M فقط برای تابع توزیع t معنادار و مثبت می‌باشد، اما اثر اهرمی فقط برای تابع توزیع نرمال معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل IGARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد.
صنعت فلزات اساسی
اثر بازخورد در مدل GARCH-M برای توابع توزیع t و GED مثبت و معنادار می‌باشد.
اثر اهرمی در مدل EGARCH برای کلیه توابع توزیع معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل EGARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار و مثبت می‌باشد، همچنین اثر اهرمی نیز برای کلیه توابع معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل IGARCH-M فقط برای تابع توزیع نرمال معنادار و مثبت می‌باشد.
صنعت قندو شکر
اثر بازخورد در مدل GARCH-M فقط برای تابع توزیع نرمال منفی و معنادار می‌باشد.
اثر اهرمی در مدل EGARCH فقط برای تابع توزیع نرمال معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل EGARCH-M فقط برای تابع توزیع t معنادار و منفی می‌باشد، اما اثر اهرمی فقط برای تابع توزیع نرمال معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل IGARCH-M فقط برای تابع توزیع نرمال معنادار و منفی می‌باشد.
صنعت سیمان
اثر بازخورد در مدل GARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد.
اثر اهرمی در مدل EGARCH برای کلیه توابع توزیع معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل EGARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد، اما اثر اهرمی برای کلیه توابع توزیع معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل IGARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد.
صنعت معدن
اثر بازخورد در مدل GARCH-M فقط برای تابع توزیع نرمال معنادار و مثبت می‌باشد.
اثر اهرمی در مدل EGARCH برای کلیه توابع توزیع معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل EGARCH-M فقط برای تابع توزیع نرمال معنادار و مثبت می‌باشد، اما اثر اهرمی برای کلیه توابع توزیع معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل IGARCH-M برای توابع توزیع نرمال و GED معنادار می‌باشد و به ترتیب مثبت و منفی می‌باشد.
صنعت مستغلات
اثر بازخورد در مدل GARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد.
اثر اهرمی در مدل EGARCH برای توابع توزیع نرمال وt معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل EGARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد، اما اثر اهرمی برای توابع توزیع نرمال وt معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها می‌پذیرد.
اثر بازخورد در مدل IGARCH-M برای توابع توزیع نرمال و GED معنادار و منفی می‌باشد.
صنعت بیمه
اثر بازخورد در مدل GARCH-M برای کلیه توابع توزیع معنادار نمی‌باشد.
اثر اهرمی در مدل EGARCH برای کلیه توابع توزیع معنادار می‌باشد و بازده تاثیر نامتقارنی از شوک‌ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، صنعت خودرو، عدم تقارن، ریشه واحد Next Entries پایان نامه ارشد درمورد صنعت شیمیایی، اخبار خوب، صنعت دارو، مواد غذایی