پایان نامه ارشد درمورد اصلاحات اداری، عوامل سازمانی، آموزش ضمن خدمت، ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

کل
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.047,0.146,0.698)
(0.079,0.188,0.794)
(0.045,0.150,0.745)
(0.084,0.201,0.846)
(0.086,0.199,0.820)
(0.083,0.187,0.763)
(0.047,0.155,0.762)
(0.089,0.213,0.889)
(0.084,0.193,0.793)
(0.064,0.189,0.863)
(0.100,0.229,0.926)
(0.097,0.221,0.887)
(0.035,0.129,0.727)
C1
(0.048,0.146,0.695)
(0.086,0.195,0.795)
(0.055,0.161,0.752)
(0.082,0.199,0.838)
(0.045,0.155,0.776)
(0.057,0.162,0.738)
(0.080,0.188,0.788)
(0.103,0.226,0.891)
(0.079,0.188,0.786)
(0.092,0.215,0.883)
(0.089,0.218,0.912)
(0.043,0.150,0.798)
(0.077,0.189,0.797)
C2
(0.073,0.166,0.693)
(0.053,0.156,0.739)
(0.043,0.144,0.715)
(0.079,0.190,0.811)
(0.087,0.194,0.787)
(0.080,0.179,0.730)
(0.052,0.156,0.738)
(0.083,0.200,0.848)
(0.041,0.143,0.722)
(0.092,0.209,0.852)
(0.041,0.146,0.801)
(0.063,0.182,0.825)
(0.058,0.164,0.754)
C3
(0.036,0.131,0.677)
(0.082,0.189,0.786)
(0.092,0.197,0.776)
(0.084,0.199,0.837)
(0.051,0.161,0.777)
(0.039,0.141,0.714)
(0.080,0.187,0.784)
(0.088,0.210,0.877)
(0.080,0.187,0.781)
(0.042,0.147,0.794)
(0.102,0.229,0.915)
(0.094,0.216,0.874)
(0.041,0.151,0.758)
C4
(0.046,0.139,0.658)
(0.044,0.146,0.718)
(0.033,0.131,0.692)
(0.085,0.194,0.800)
(0.046,0.151,0.738)
(0.044,0.143,0.689)
(0.078,0.179,0.747)
(0.093,0.209,0.840)
(0.030,0.115,0.665)
(0.053,0.171,0.805)
(0.087,0.208,0.866)
(0.092,0.208,0.834)
(0.088,0.192,0.764)
C5
(0.036,0.138,0.705)
(0.050,0.162,0.786)
(0.087,0.199,0.805)
(0.095,0.216,0.876)
(0.083,0.200,0.838)
(0.053,0.162,0.758)
(0.086,0.199,0.819)
(0.046,0.158,0.835)
(0.086,0.200,0.815)
(0.100,0.229,0.916)
(0.112,0.246,0.957)
(0.104,0.233,0.915)
(0.090,0.206,0.832)
C6
(0.031,0.116,0.612)
(0.037,0.133,0.679)
(0.041,0.137,0.671)
(0.075,0.178,0.758)
(0.046,0.147,0.707)
(0.047,0.139,0.660)
(0.024,0.102,0.629)
(0.070,0.180,0.787)
(0.042,0.139,0.682)
(0.075,0.184,0.788)
(0.081,0.195,0.822)
(0.086,0.195,0.793)
(0.042,0.141,0.694)
C7
(0.045,0.134,0.650)
(0.048,0.148,0.716)
(0.040,0.139,0.694)
(0.041,0.149,0.753)
(0.087,0.191,0.767)
(0.024,0.104,0.627)
(0.043,0.143,0.709)
(0.080,0.195,0.826)
(0.047,0.150,0.713)
(0.090,0.205,0.830)
(0.090,0.210,0.861)
(0.095,0.209,0.829)
(0.078,0.181,0.753)
C8
(0.078,0.173,0.711)
(0.061,0.169,0.765)
(0.085,0.191,0.770)
(0.052,0.167,0.802)
(0.032,0.125,0.720)
(0.040,0.144,0.714)
(0.049,0.155,0.750)
(0.091,0.213,0.874)
(0.085,0.192,0.781)
(0.090,0.212,0.871)
(0.093,0.220,0.906)
(0.096,0.218,0.870)
(0.049,0.160,0.763)
C9
(0.075,0.178,0.759)
(0.092,0.206,0.843)
(0.081,0.194,0.820)
(0.040,0.146,0.811)
(0.089,0.207,0.862)
(0.086,0.195,0.802)
(0.051,0.164,0.804)
(0.061,0.192,0.906)
(0.082,0.197,0.831)
(0.096,0.226,0.934)
(0.100,0.236,0.972)
(0.096,0.227,0.931)
(0.087,0.204,0.850)
C10
(0.039,0.128,0.633)
(0.076,0.174,0.728)
(0.027,0.106,0.632)
(0.047,0.151,0.743)
(0.049,0.152,0.722)
(0.042,0.135,0.665)
(0.081,0.178,0.728)
(0.084,0.195,0.812)
(0.030,0.124,0.677)
(0.092,0.204,0.814)
(0.084,0.200,0.840)
(0.052,0.164,0.778)
(0.050,0.151,0.713)
C11
(0.041,0.144,0.721)
(0.036,0.133,0.750)
(0.085,0.198,0.816)
(0.091,0.213,0.886)
(0.088,0.205,0.854)
(0.056,0.166,0.771)
(0.078,0.192,0.824)
(0.099,0.229,0.931)
(0.057,0.172,0.803)
(0.100,0.230,0.929)
(0.104,0.239,0.967)
(0.097,0.227,0.924)
(0.086,0.202,0.842)
C12
(0.021,0.092,0.585)
(0.081,0.180,0.737)
(0.081,0.179,0.723)
(0.076,0.182,0.780)
(0.080,0.182,0.756)
(0.064,0.157,0.691)
(0.053,0.150,0.710)
(0.052,0.165,0.791)
(0.069,0.168,0.724)
(0.058,0.169,0.792)
(0.056,0.170,0.819)
(0.040,0.149,0.769)
(0.049,0.151,0.719)
C13
گام بعدی به‌دست آوردن مجموع سطرها و ستون‌های ماتریس است. مجموع سطرها و ستون‌ها با توجه به فرمول‌های 8 و 9 به‌دست می‌آوریم.
فرمول(8)
فرمول(9)
که و به ترتیب ماتریس و هستند.
مرحله بعدی میزان اهمیت شاخص‌ها( ) و رابطه بین معیارها ( )مشخص می‌گردد. اگر باشد معیار مربوطه اثرگذار و اگر باشد معیار مربوطه اثرپذیر است. جدول 7، و را نشان می‌دهد.
جدول 4-14 اهمیت وتأثیرگذاری معیارها(اعداد فازی)

معیار
(-9.026,0.179,9.683)
(1.769,4.618,20.478)
معیار 1
(-10.088,-0.205,9.394)
(1.991,4.991,21.473)
معیار 2
(-10.720,-0.517,8.876)
(1.983,4.975,21.579)
معیار 3
(-10.159,-0.245,9.304)
(1.957,4.935,21.420)
معیار 4
(-8.954,0.015,9.002)
(1.633,4.353,19.589)
معیار 5
(-10.080,-0.036,9.821)
(2.066,5.132,21.966)
معیار 6
(-9.097,-0.161,8.482)
(1.497,4.131,19.075)
معیار 7
(-8.514,0.144,9.012)
(1.523,4.172,19.049)
معیار 8
(-9.224,0.066,9.427)
(1.771,4.607,20.422)
معیار 9
(-9.508,0.191,10.194)
(1.966,4.956,21.668)
معیار 10
(-8.858,-0.062,8.690)
(1.548,4.188,19.095)
معیار 11
(-8.817,0.370,10.195)
(1.842,4.731,20.854)
معیار 12
(-8.016,0.262,8.981)
(1.396,3.928,18.393)
معیار 13
در گام بعدی اعداد فازی و به‌دست آمده از مرحله قبلی را طبق فرمول10 دیفازی می‌کنیم.
فرمول(10)
B دیفازی شده عدد است.4-19 اعداد دیفازی شده جدول فوق را نشان می دهند.
جدول4-15 اهمیت وتأثیرگذاری معیارها(اعدادقطعی)

معیار
0.254
7.871
معیار 1
-0.276
8.362
معیار 2
-0.720
8.378
معیار 3
-0.336
8.312
معیار 4
0.020
7.482
معیار 5
-0.083
8.574
معیار 6
-0.234
7.208
معیار 7
0.196
7.229
معیار 8
0.084
7.852
معیار 9
0.267
8.387
معیار 10
-0.073
7.255
معیار 11
0.529
8.039
معیار 12
0.372
6.911
معیار 13
4-4-2. عوامل سازمانی
به منظور بررسی زیرمعیارهای سازمانی از یازده عامل موثر بر شفافیت اطلاعات در نظام اداری مورد گردآوری قرار گرفته است.
جدول4-16 اسامی زیرمعیارهای سازمانی
شماره
علامت اختصاری
زیرمعیارهای سازمانی
1
C1
مدیریت دانش
2
C2
ساختار سازمانی(پیچیدگی)
3
C3
کنترل و پاسخگوئی دموکراتیک
4
C4
یکپارچه سازی و هماهنگی
5
C5
وجود قوانین و مقررات
6
C6
استانداردسازی اطلاعات
7
C7
وجود ابزار مناسب و مورد نیاز شفافیت اطلاعات
8
C8
تغییر و تحول سازمانی
9
C9
وجود روند اخلاقی
10
C10
انجام اصلاحات اداری
11
C11
وجود آموزش ضمن خدمت برای کارکنان
باتوجه به اینکه در تمامی جداول تکنیک دیماتل فازی استفاده از اعداد فازی و روابط فازی مشترک می باشد، در این بخش از ارائه روابط پرهیز می گردد و همچنین جداول نظر هر خبره در “پیوست د” آورده شده است. با محاسبه میانگین حسابی نظرات پنج خبره تجمیع نظرات در یک ماتریس تصمیم متمرکز می توان اشاره نمود، از این گام اجرای تکنیک به بعد تمامی محاسبات بر مبنی ماتریس نظرات تجمیع شده می باشند.
جدول 4-17 میانگین نظر تمام خبرگان
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

(0.100,0.260,0.460)
(0.200,0.380,0.580)
(0.240,0.420,0.620)
(0.540,0.740,0.900)
(0.220,0.420,0.620)
(0.620,0.820,0.960)
(0.220,0.420,0.620)
(0.580,0.780,0.940)
(0.460,0.660,0.840)
(0.540,0.740,0.920)
(0.000,0.000,0.000)
C1
(0.340,0.540,0.740)
(0.620,0.820,0.960)
(0.580,0.780,0.940)
(0.540,0.740,0.900)
(0.540,0.740,0.900)
(0.660,0.860,0.980)
(0.540,0.740,0.900)
(0.540,0.740,0.900)
(0.580,0.780,0.940)
(0.000,0.000,0.000)
(0.540,0.740,0.920)
C2
(0.160,0.340,0.540)
(0.660,0.860,0.980)
(0.660,0.860,0.980)
(0.580,0.780,0.940)
(0.080,0.260,0.460)
(0.500,0.700,0.880)
(0.540,0.740,0.920)
(0.380,0.580,0.780)
(0.000,0.000,0.000)
(0.540,0.740,0.900)
(0.300,0.500,0.700)
C3
(0.280,0.460,0.660)
(0.460,0.660,0.820)
(0.020,0.140,0.340)
(0.240,0.380,0.560)
(0.020,0.140,0.340)
(0.400,0.580,0.760)
(0.140,0.300,0.500)
(0.000,0.000,0.000)
(0.060,0.220,0.420)
(0.060,0.220,0.420)
(0.500,0.700,0.860)
C4
(0.260,0.460,0.660)
(0.460,0.660,0.840)
(0.660,0.860,0.980)
(0.620,0.820,0.960)
(0.260,0.460,0.660)
(0.580,0.780,0.920)
(0.000,0.000,0.000)
(0.460,0.660,0.860)
(0.500,0.700,0.880)
(0.620,0.820,0.960)
(0.540,0.740,0.900)
C5
(0.500,0.700,0.900)
(0.420,0.620,0.800)
(0.380,0.580,0.780)
(0.540,0.740,0.900)
(0.620,0.820,0.960)
(0.000,0.000,0.000)
(0.300,0.500,0.700)
(0.500,0.700,0.860)
(0.220,0.420,0.620)
(0.340,0.540,0.740)
(0.200,0.380,0.580)
C6
(0.220,0.420,0.620)
(0.580,0.780,0.940)
(0.220,0.420,0.620)
(0.660,0.860,0.980)
(0.000,0.000,0.000)
(0.100,0.260,0.460)
(0.020,0.140,0.340)
(0.540,0.740,0.920)
(0.160,0.340,0.540)
(0.200,0.380,0.580)
(0.500,0.700,0.860)
C7
(0.460,0.660,0.840)
(0.620,0.820,0.960)
(0.580,0.780,0.920)
(0.000,0.000,0.000)
(0.460,0.660,0.860)
(0.500,0.700,0.880)
(0.460,0.660,0.860)
(0.620,0.820,0.960)
(0.620,0.820,0.960)
(0.620,0.820,0.960)
(0.620,0.820,0.960)
C8
(0.320,0.500,0.680)
(0.360,0.540,0.700)
(0.000,0.000,0.000)
(0.260,0.420,0.600)
(0.320,0.500,0.660)
(0.540,0.740,0.900)
(0.660,0.860,0.980)
(0.380,0.580,0.780)
(0.540,0.740,0.920)
(0.360,0.540,0.720)
(0.240,0.420,0.620)
C9
(0.580,0.780,0.940)
(0.000,0.000,0.000)
(0.620,0.820,0.960)
(0.580,0.780,0.920)
(0.660,0.860,0.980)
(0.580,0.780,0.920)
(0.620,0.820,0.960)
(0.580,0.780,0.940)
(0.660,0.860,0.980)
(0.580,0.780,0.920)
(0.580,0.780,0.940)
C10
(0.000,0.000,0.000)
(0.620,0.820,0.960)
(0.660,0.860,0.980)
(0.580,0.780,0.940)
(0.380,0.580,0.780)
(0.100,0.260,0.460)
(0.120,0.260,0.460)
(0.480,0.660,0.820)
(0.060,0.220,0.420)
(0.160,0.300,0.480)
(0.580,0.780,0.940)
C11
جدول 4-18 ماتریس نرمالیزه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مقایسات زوجی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، رتبه بندی، فناوری اطلاعات، عوامل فردی