پایان نامه ارشد درمورد استفاده از زور، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

چين و آمريکا بيشتر به دليل قدرت اقتصادي عظيم چين است که زمينه ساز سريع ارتقاء ماشين نظامي چين شده است. با پايان قرن 20، علي رغم وجود ادبياتي همچون تماس توأم با همکاري يا تماس توأم با رقابت، تصوير برجسته در ادراک دو طرف، تهديد بوده است (وردي نژاد وديگران 1390 : 375)
رهبران چين طي دهه اول قرن 21 کوشيدند از درگير شدن در چالش هاي بزرگ موجود در سطح بين المللي پرهيز کنند و بستري آرام براي ادامه رشد چين فراهم آورند. آنان در نظر داشتند تا با استفاده از فرصت موجود در سطح نظام بين الملل، برنامه اي را پيش برند تا به موجب آن چين در سال 2015، تعريفي جديد از خود در نظام بين الملل ارائه دهد که بر اساس آن هر گونه آسيب به اقتصاد و تماميت ارضي اين کشور، بيش از هر چيز به زمان نياز دارد تا اقتصادش هر چه بيشتر ريشه هاي خود را در عرصه هاي گوناگون جهاني بگستراند و در عين حال، از وابستگي خود به ويژه در بخش انرژي به دنياي خارج کم کند. از منظر پکن، درگير شدن رقباي قدرتمند، به ويژه آمريکا در مسائل بين المللي، فرصتي است که براي چين گوهر زمان را به ارمغان مي آورد؛ چنان که حوادثي نظير 11 سپتامبر و حمله به افغانستان و عراق و ديگر مسائل خاورميانه، سرمايه اي جهت حفظ برتري تجاري پکن و خريد زمان به سود اين کشور شد (وردي نژاد و ديگران 1390: 363).
حوادث يازده سپتامر و همراهي چين با مداخلات نظامي آمريکا، باعث وقت گذراني آمريکا نسبت به چين شد. چين ماهرانه از فضاي بعد از 11 سپتامبر استفاده کرد و به زور وارد فضاي استراتژيک آمريکا در شرق و جنوب آسيا، هم به لحاظ سياسي و هم به لحاظ استراتژيکي شد. مي شود گفت که طي سال هاي 2009 و 2010، چين خلاء استراتژيکي آمريکا در آسيا – پاسفيک را مستقيماً با به مبارزه طلبيدن آمريکا به شکلي علني، مبني بر اينکه درياي چين جنوبي کانون منافع چين است، تشجيع کرد. چين با اعمال حاکميت خود نسبت به اين منطقه آماده بود تا به وسيله ي نيروي نظامي، از منافع محوري خود در درياي چين جنوبي دفاع کند. اين وضعيت باعث مي شود تا چين به ايالات متحده در فضاي استراتژيک محدود شرق آسيا به طور خاص و پاسفيک به طور عام، تنه بزند. چين به مثابه قدرتي درحال رشد، سياست هاي خود را به گونه اي طرح ريزي کرده است که نمي تواند بدون اعمال قدرت به هدف هاي راهبردي خود برسد. به عبارت روشن تر، هر چه ميزان قدرت ملي چين افزايش مي يابد، ضرورت هاي اعمال قدرت اين کشور نيز تشديد مي شود. به طور کلي استفاده از زور، هميشه نزد تصميم گيرندگان چيني جايگاه ويژه اي داشته است. اين گفته مائو که “قدرت از لوله توپ خارج مي شود و اينکه سياست با توپ کنترل مي شود”، مؤيد اين نکته است. بنابراين، همواره بايد به اين موضوع توجه کرد که از ديد مقام هاي چيني، زور ابزار مشروعي براي دستيابي به اهداف سياست داخلي و خارجي قلمداد مي شود. آنها همواره بر استفاده از زور براي نيل به طيف گسترده اي از هدف هاي خود تأکيد کرده اند (عراقچي و سبحاني 1389: 54-53).
بديهي است که تفاوت قدرت نظامي چين با آمريکا قابل توجه است. چين براي کاهش اين تفاوت، مدرنيزاسيون ارتش خود را در دستور کار دارد تا بتواند قابليت هاي خود را افزايش دهد. در گزارش سالانه وزارت دفاع آمريکا به کنگره در مورد قدرت نظامي چين در سال 2010 آمده است که چين اخيراً دست به نوسازي موشک هاي مستقر در خشکي خود زده و توان زير دريايي هاي خود را افزايش داده است. اين کشور همچنين توان سلاح هاي هسته اي خود را بهبود بخشيده است. بر اساس اين گزارش، رشد سريع نوسازي و توسعه نظامي چين که با پنهان کاري همراه است، مي تواند باعث بروز اشتباه محاسبه و سوء تفاهم شود. در سال هاي اخير، هزينه هاي نظامي چين به سرعت افزايش يافته ودر سال 2011، با 13 درصد افزايش، به ميزاني تقريبي 91 ميليارد و 500 ميليون دلار رسيده است. به موجب گزارش پنتاگون، چين در حال گسترش برتري نظامي خود در منطقه و نوسازي نيروي نظامي آن کشور است. بر اساس اين گزارش، چين ارتقاي توان نظامي خود را در يک برنامه مدون و دراز مدت شامل مدرن سازي نيروي نظامي، تسلط بر تنگه تايوان، فعاليت هاي سايبري، موشک هاي ضد بالستيک، هواپيماهاي پيشرفته، موشک هاي کروز و زير دريايي ها در دستور کار دارد. چين همچنين در حال تقويت نيروهايي با توانايي حمله به اهدافي در آسيا و حتي مناطق دورتر است(عراقچي و سبحاني 1391: 55).
بودجه دفاعي چين براي سال 2012، در راستاي برنامه “انقلاب در امور نظامي”، همچنان افزايش پيدا مي کند. دولت چين، بودجه نظامي سال 2012 را 106 ميليارد دلار اعلام کرده که نسبت به سال قبل، 11/2 درصد افزايش نشان مي دهد که البته اين ميزان تنها 1/28 درصد از توليد ناخالص داخلي چين را در بر مي گيرد. اين بودجه در برگيرنده هزينه هاي پرسنلي، هزينه هاي آموزشي و نگهداري و هزينه هاي تجهيزاتي است. در باره رقم واقعي هزينه دولت چين براي امور دفاعي اين کشور، ترديد وجود دارد. دولت چين در سال 2009، بودجه دفاع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد موازنه قدرت، حقوق بشر Next Entries منابع پایان نامه درباره عنصر زمان، نماز جمعه، پرتو اصول حاکم