پایان نامه ارشد درمورد استان گلستان، سابقه خدمت، حوزه آموزش، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان حج و زيارت يك سازمان مستقل زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت مصوب 1358 شوراي انقلاب به تصويب رسيد.
2-26-2. وظايف سازمان حج و زيارت
الف – تصويب‌نامه بيست‌ و هفتمين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 24/3/1384 در خصوص وظايف سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت كه منبعد در اين تصويب‌نامه، سازمان ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي دولتي، مستقل و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه براساس سياست‌هاي مصوب نظام، انديشه‌هاي امام راحل(ره)، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور و اين مصوبه اداره مي‌گردد.
1. اهداف كلي سازمان:
سياست‌گذاري، نظارت، هدايت و اداره امور حج و زيارت عتبات عاليات درخارج از كشور و برقراري ارتباط با كشورهاي اسلامي و مجامع بين المللي اسلامي در امر حج و زيارت و شناساندن ماهيت و ابعاد مختلف انقلاب اسلامي به حجاج.
2. وظايف سازمان:
– اجراي كليه دستورات و ارشادات مقام معظم رهبري.
– تهيه و تدوين برنامه‌هاي راهبردي، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و روش هاي اجرايي حج و زيارت جهت ارايه به شوراي عالي حج و ساير مراجع ذيربط.
– اداره امور حج عمره و زيارت عتبات مقدس و اماكن متبركه خارج از كشور با استفاده از نيروي انساني متدين و كارآزموده و بهره‌گيري از آخرين فناوري‌هاي اطلاعات.
– انجام پژوهش و اطلاع‌رساني پيرامون مسائل فرهنگي، اجتماعي، خدماتي، رفاهي و ساير امور مربوط به حج و زيارت و نيز نظرسنجي از زايران و ارزشيابي و ارزيابي عملكرد سازمان‌ها، نهادها و بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي مشمول و تهيه گزارش‌هاي لازم براي ارايه به مراجع ذيربط.
– ايجاد ارتباط و هماهنگي با سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي مسؤول در امور حج و زيارت.
– برنامه‌ريزي و اقدام در جهت ارتقاي سطح مهارت، دانش و بصيرت ديني كارگزاران حج و زيارت به ويژه، مسؤولان كاروان‌ها و راهنمايان و نيز رسيدگي و نظارت بر امور مربوط به عملكرد آنان.
– بررسي، صدور و لغو مجوز فعاليت دفاتر خدمات زيارتي و كاروان‌هاي حج تمتع براساس دستورالعمل‌هاي مربوطه و برخورد قانوني با افراد حقيقي و حقوقي غيرمجاز كه خارج از ضوابط سازمان حج و زيارت عمل مي‌كنند.
– اهتمام براي حفظ عزت و منزلت و حقوق زايران ايراني در خارج از كشور و اقدام لازم در مورد شكايات و اجراي مصوبات شوراي عالي حج و زيارت و ساير مراجع قانوني.
– نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي زيارتي در كشورهاي عربستان سعودي، عراق و سوريه.
– ايجاد ارتباط با مقامات ذيربط كشورهاي عربستان سعودي، عراق و سوريه با همكاري و هماهنگي نمايندگي‌هاي وزارت امور خارجه در كشورهاي مذكور به منظور پيگيري مسائل و مشكلات حجاج و زايران ايراني.
– سازماندهي امور مربوط به زايران ايراني مقيم خارج از كشور و نظارت بر حسن اجراي آن
– برنامه‌ريزي براي گسترش و تنوع خدمات بيمه و بهداشت و درمان حجاج و زايران
– مطالعه و بررسي راه‌كارهاي استفاده از منابع و امكانات بخش غيردولتي در زمينه‌هاي حج و زيارت
– انجام ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات برعهده سازمان قرار گرفته و يا خواهد گرفت.
2-27. پیشینه در داخل کشور
– در تحقيق نیازسنجی آموزشی مدیران دبیرستانهای شهر شیراز بر اساس الگوی شغل و شاغل كه توسط ناصري و همكاران در سال 1391 انجام شدهدف اصلي شناسايي و اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي مديران دبيرستان‌هاي شهر شيراز بوده است. كه نتايج حاصل از مقايسه نيازهاي آموزشي هنجاري مديران بر اساس ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نشان داد كه ميان نيازهاي آموزشي هنجاري مديران زن و مرد، مديران داراي مدرك تحصيلي و سابقه خدمتي تفاوت معنادار وجود دارد. (ناصري‌جهرمي و همكاران،1391)
– رهنورد (1390) در مقاله نيازسنجي آموزشي مديران عالي در بخش دولتي ايران در اين تحقيق بيان مي‌كند در فعاليت‌هاي آموزشي به يادگيري مهارت‌ها، دانش و گرايش‌ها مورد نياز براي انجام يا بهبود وظايف و شغل توجه مي‌شود. بنابراين، مديران عالي كه در سازمان دولتي فعاليت مي‌كنند نيز به آموزش نياز دارند. اما مباني آموزش آن‌ها، متفاوت از ساير رده‌هاي مديريتي است كه در سطح سازمان فعاليت مي‌كنند. با توجه به نتايج اين پژوهش، مي‌توان فعاليت‌هاي عمده مديران عالي در بخش دولتي ايران به اين شرح مي‌باشد، 1)تحليل محيطي و جهت‌گيري راهبردي؛2) آينده نگري و تعمق حاكميت اسلامي؛ 3) معماري سازماني و تأمين مشاركت ذينفعان؛ 3) معماري سازماني و تأمين مشاركت ذينفعان؛ 4) برنامه‌ريزي،سازماندهي، و نظارت؛ 5)هدايت و رهبري مجموعه تحت نظر، براي انجام فعاليت‌هاي مذكور، نيازهاي آموزشي مديران عالي در سه سطح حاكميتي، بخشي و شغلي شناسايي و گروه‌بندي شدند. (رهنورد،1390)
– كرمي و ديگران(1391) در نيازسنجي آموزشي مديران شركت برق منطقه‌اي مازندران بر الگوي شايستگي، به نيازسنجي آموزشي مديران شركت برق منطقه‌اي استان مازندران بر مبناي الگوي شايستگي پرداخته است. براساس آن شايستگي‌هاي مورد نياز مديران برق منطقه‌اي مازندران، مشتمل بر 46 شايستگي ارائه گرديد كه در قالب 5 خوشه مديريت خود، ميان فردي، منابع انساني، مديريت كار و ادراكي سازماندهي شده است. نتايج نشانگر آن بود كه در مورد 7 شايستگي نياز آموزشي محرز و 31 شايستگي نيز در اولويت دوم قرار دارند. (كرمي و ديگران،1391)
– احمدي هاشمي فشاركي در تحققي به بررسی نیازهای آموزشی مدیران شهرداری اصفهان پرداختند؛ اين پژوهش به منظور بررسي نيازهاي آموزشي مديران شهرداري اصفهان در سه زمينه (انساني، فني و ادراكي) اجرا شده است. روش تحقيق از نوع توصيفي – پيمايشي و ابزار اندازه‌گيري، پرسشنامه‌اي با 29 سئوال بسته پاسخ مي‌باشد.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد مديران شهرداري در زمينه مهارت‌هاي فني و ادراكي به آموزش نياز دارند و رابطه معني داري بيين ميزان تحصيلات، سابقه خدمت، نوع شغل مديران و نياز آموزشي آنان وجود ندارد. (احمدي و هاشمي فشاركي، 1379)
– در پايانامه نياز سنجي آموزشي كاركنان بانك تجارت شهر تهران هدف اصلي شناسايي و اولويت‌بندي و نهايتاً تدوين دوره‌هاي آموزشي جهت كاركنان بانك تجارت شهر تهران است. در اين پژوهش 100 كارمند به عنوان نمونه از طريق نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب گرديد كه نتايج آن از به كارگيري روش‌هاي كمي و كيفي به دست آمده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه و سند است. اطلاعات جمع‌آوري شده در سه حيطه دانشي، نگرشي و مهارتي تحليل گرديد كه نهايتاً نگرش كاركنان بانك بيشترين اولويت را در برنامه‌هاي آموزشي جهت رفع نشان داد.( محمديان،1389)
– نيازسنجي آموزشي كاركنان حوزه آموزش دانشگاه تربيت مدرس از ديدگاه خود آن‌ها(1390) اين تحقيق با موضوع نيازسنجي آموزش كاركنان حوزه آموزش دانشگاه تربيت مدرس از ديدگاه خود آن‌ها انجام گرفته است. هدف اساسي تحقيق، بررسي انطباق و عدم انطباق فعاليت‌هاي آموزشي انجام شده با نيازهاي آموزشي كاركنان دانشگاه است. اهميت و ضرورت تحقيق نيز با عنايت به نقش مهمي كه آموزش و بهسازي نيروي انساني مي‌تواند در توفيق دانشگاه تربيت مدرس در گذر از وضع موجود به وضع مطلوب و انجام مأموريتش داشته باشد، روشن مي‌شود.
نوع تحقيق، كاربردي و روش پژوهش توصيفي – پيمايشي است. جامعه آماري شامل كاركنان آموزشي 7 دانشكده و كاركنان معاونت آموزش دانشگاه است با تعداد 120 نفر كه با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه 85 نفر انتخاب شد و تجزيه و تحليل نهايي از روي كل پرسشنامه‌ها انجام گرفت. ابزار تحقيق، يك پرسشنامه محقق ساخته بود با پايايي 86/0 و روش آلفاي كرونباخ با 36 گويه كه در طيف 5 گزينه‌اي ليكرت مورد استفاده قرار گرفت (كه جهت جلوگيري از خطاي گرايش به مركز، گزينه متوسط حذف شد)
روش آمار بكار رفته در اين تحقيق، آمار توصيفي و استنباطي بوده كه در آمار توصيفي از جدول و نمودار فراواني و درصد و در آمار استنباطي از تحليل واريانس و آزمون t استيودنت به منظور اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي كاركنان استفاده شده است. از يافته‌هاي تحقيق براساس 6 سئوال پژوهشي نتايج زير حاصل شد:
– نيازسنجي آموزشي كاركنان تأثير متوسطي در تحقق اهداف آموزشي دانشگاه دارد و اولويت نيازهاي آموزشي كاركنان در بخش آموزش به ترتيب: دوره‌هاي مديريتي(دانش، زمان،تحول)، دوره‌هاي اخلاق حرفه‌اي و روابط انساني، مهارت‌هاي IT و دوره‌هاي زبان خارجه مي‌باشد. همچنين مشخص شد دوره‌هاي آموزشي تأثير متوسطي در افزايش كارايي و توانمندي شغلي كاركنان دارد. كارشناسان آموزش معتقدند كه دوره‌هاي آموزشي با سطح تحصيلات و پست سازماني آن‌ها مطابقت ندارد. در نهايت اينكه دوره‌هاي آموزشي بر اساس نيازهاي آموزشي كاركنان طراحي و اجرا نمي‌شوند. رابطه معناداري نيز بين سابقه كار، جنسيت، پست سازماني و پاسخ كارشناسان به هيچ يك از سئوال‌هاي پژوهشي يافت نشد.
عمدتاً نتايج تحقيق بيانگر الزام در انجام تغييراتي در روند فعاليت‌هاي اداره آموزس كاركنان مي‌باشد.
– نيازسنجي آموزشي مهارت‌هاي مديريتي مديران ستادي و اجرايي استان گلستان و ارائه يك برنامه آموزشي ويژه آنان (ثميني و سامانيان،1384) در اين تحقيق به شناخت نيازهاي آموزشي، مهارت‌هاي مديريتي مديران ستادي، فرمانداران و معاونين استانداري گلستان پرداختند. اين پژوهش در نهايت به طراح برنامه ‌آموزشي ويژه آنان منجر شد. روش اين تحقيق پيمايشي است و ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه است كه در ميان 110 نفر از فرمانداران، معاونان استانداري، رئيس اداره‌هاي استانداري، مديران ستادي استانداري و سرپرستان بانك‌ها و مديران عالي و مياني دستگاه‌هاي اجرايي استان گلستان، به عنوان نمونه آماري، توزيع شد. يافته‌هاي پژوهش نياز مديران عالي، مياني و اجرايي را به چگونگي صرفه‌جويي و يا استفاده مفيد و مناسب از زمان، چگونگي ارائه اطلاعات لازم به كاركنان جهت نظارت و كنترل بر كار خود، چگونگي تشويق كاركنان به شركت در برنامه‌ريزي‌هاي كاري سازمان، چگونگي ترغيب كاركنان به ارائه ابتكارات و فنون جديد، نشان داد. همچنين، يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد مديران عالي، مياني و اجرايي به آموزش مهارت‌هاي زمينه‌سازي براي استقلال كاري كاركنان با تكيه بر شكوفايي استعدادها و پرورش آن‌ها نياز است.
۲-28. پیشینه در خارج از ایران
نيازسنجي براي برنامه كمكي به كاركنان در بيمارستان كالافونگ (مولفي،2003).
به منظور تعيين نيازها براي يك برنامه كمك به كاركنان در بيمارستان كالافونگ به عنوان راهي براي كمك به كاركناني كه با مسائل شخصي يا مسائل مربوط به محيط كار روبه‌رو بودند، انجام شد. اين مسائل اگر مورد توجه قرار نمي‌گرفت بر عملكرد شغلي آن‌ها به شكل منفي اثر مي‌گذاشت. بنابراين، هدف اين بررسي شناسايي احساسات، تجارب و نيازهاي كارمندان بيمارستان كالافونگ با توجه به يك برنامه EAP بود. داده‌هاي پژوهش از طريق مصاحبه‌هاي نيمه ساختارمند كه به عنوان برنامه براي هدايت مصاحبه كنندگان در طول زمان مصاحبه به كار مي‌رفت، جمع‌آوري شد. اين بررسي نشان داد كاركنان اين بيمارستان داراي مشكلات فردي در محيط كار بودند كه اگر بدان‌ها توجه نمي‌شد اثرات منفي بر عملكرد شغلي آنان داشت. روش‌هايي كه كاركنان خدمات اجتماعي معمولاً فراهم مي‌سازد كمك كمي به كاركنان اين بيمارستان مي‌كرد. از سوي ديگر، سرپرستان و نمايندگان اتحاديه‌ها نيز به طور رسمي براي كمك به كاركناني كه داراي مشكل بودند آموزش نديده بودند؛ از اين رو، كمك كمي براي اينگونه كاركنان مي‌توانستند فراهم كند.
– ارزيابي نيازهاي آموزشي ضرورتي براي گسترش برنامه آموزشي اثربخش( براون39،2002)
در اين پژوهش پس از بررسي لزوم نيازسنجي قبل از تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و بررسي روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها و فنون نيازسنجي، به اين نتيجه رسيدند كه براي توسعه برنامه‌هاي آموزشي بايد به تعيين نيازهاي آموزشي و قضاوت در مورد هزينه- فايده آموزش براي سازمان پرداخت. بدون درك روشن نيازها، تلاش‌هاي آموزشي در بهترين شرايط نيز با شكست مواجه مي‌شود.
– نيازسنجي ‌آموزشي در بخش بانکداری اسلامی
هدف:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نیازهای آموزشی، نیازسنجی، مدارس ابتدایی، آموزش ضمن خدمت Next Entries پایان نامه ارشد درمورد روش پژوهش، میزان سازگاری، قابلیت اعتماد، پردازش اطلاعات