پایان نامه ارشد درمورد ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار، درماندگی مالی

دانلود پایان نامه ارشد

از ابزار مشتقه و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
+

رد
بین نسبت آنی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
+
+
تایید
بین نسبت بدهی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
+

رد

5-4)پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیق
محقق باید با در نظر داشتن هر یک از اهداف تحقیق و بر اساس نتایج حاصل از آن ، نظریه خود را اعلام نماید . این نظریه یا حالت تبیینی دارد و شناخت جدیدی را در راستای توسعه قلمرو علم و دانش بیان می کند و یا حالت کاربردی دارد و راهکاری را برای حل مساله پیشنهاد می نماید . با در نظر گرفتن نتایج حاصل از انجام تحقیق و باتوجه به این که ارزش شرکت ها برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت ویژه ای است ، پیشنهادهای زیر ارائه می گردد :
بر مبنای نتایج فرضیه اول تحقیق ، با توجه به عمر کوتاه مشتقات مالی در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد کم شرکت های استفاده کننده از مشتقات مالی پیشنهاد می گردد پس از آشنایی کامل قانون گذاران بورس با ابزار مشتقه ، در قوانین جاری بورس اوراق بهادار بازنگری هایی صورت گیرد و نظارت بیشتری بر شرکت های منتشر کننده ابزار مشتقه صورت پذیرد . همچنین می توان با انجام تبلیغات و ارائه آموزش هایی در مورد فوائد ابزار مشتقه و نحوه قیمت گذاری و انجام معامله آن ها توجه سرمایه گذاران را به این ابزار جلب نمود . با افزایش تعداد شرکت های استفاده کننده از ابزار مشتقه می توان نتایج بهتری از تاثیر استفاده از مشتقات مالی بر ارزش شرکت ها تبیین نمود . دلیل احتمالی برای رد فرضیه اول می تواند به خاطر مقبولیت نداشتن ابزار مشتقه در بین سرمایه گذاران و عدم آگاهی قانون گذاران بورس و شرکت ها از ابزارهای مشتقه و توجه بیشتر سرمایه گذاران و شرکت ها به مزایا و منافع کوتاه مدت باشد تا اینکه ریسک خود را کاهش دهند .
بر مبنای نتایج فرضیه دوم تحقیق ، مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین نسبت آنی و ارزش شرکت سرمایه گذاران می توانند جهت پیش بینی ارزش شرکت ها که امری مهم در سرمایه گذاری است ، بر مبنای انعطاف پذیری سرمایه شرکت ها در استفاده از مشتقات نیز اقدام به سرمایه گذاری نمایند . به عبارتی ، شرکت هایی که دارای انعطاف پذیری مالی برای تامین منابع مالی هستند ، بهتر می توانند در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده عکس العمل نشان داده و ارزش شرکت را افزایش دهند . در واقع چنین شرکت هایی می توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت کرده و منجر به کسب سود بیشتر برای سرمایه گذاران و شرکت گردند .
بر مبنای نتایج فرضیه سوم مبنی بر عدم وجود رابطه معنی دار بین نسبت بدهی و ارزش شرکت ، هزینه درماندگی مالی معیار مناسبی برای تعیین ارزش شرکت و سرمایه گذاری نمی باشد . در واقع درماندگی مالی به زیانده بودن شرکت ها اشاره دارد و در این حالت بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه شرکت است و جریان های نقدی شرکت ها برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی های آن ناکافی است . در واقع علت احتمالی رد فرضیه سوم به این دلیل می تواند باشد که هزینه درماندگی مالی در استفاده از مشتقات مالی منجر به شکست شرکت ها در بورس اوراق بهادار می گردد و شکست شرکت ها برای سرمایه گذاران و ذینفعان هزینه های زیادی در بر خواهد داشت .
به دلیل تایید رابطه بین متغیر کنترلی بازده دارایی با ارزش شرکت در تمام فرضیه های تحقیق ، سرمایه گذاران می توانند از این متغیر برای پیش بینی ارزش شرکت ها و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده نمایند . در واقع سوددهی شرکت ها معیار مناسبی برای تعیین ارزش شرکت ها و سرمایه گذاری است .

5-5) پیشنهادهای آتی
با توجه به مطالبی که در تحقیق حاضر بیان شد پیشنهادات زیر مطرح می شود :
در این تحقیق ارزش شرکت ها بر مبنای نسبت Q توبین تعیین گردیده است . به عبارتی ارزشیابی بر اساس مدل های نسبی صورت گرفته است . پیشنهاد می گردد ارزشیابی بر اساس ارزش فعلی و بر مبنای مدل های مطلق نیز صورت گیرد .
به محققین برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود ، رابطه بین مدیریت ریسک مالی در ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک صنایع مختلف بررسی کنند .
با اجرای اصول حسابداری جدید و توسعه بازار مشتقات ، تحقیقات بعدی به تدریج بر روی سایر اوراق مشتقه افزایش یافته و می توان نمونه های تحقیق را نیز بسط داد .
تحقیق فوق بر روی بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است . با توجه به وجود مشتقات مالی در بازارهای فرابورس و بورس کالاو انرژی می توان تحقیق فوق را بر روی این جوامع آماری نیز انجام داد .

5-6) محدودیت های تحقیق
معمولاً هر محقق براي شروع كار و ادامه كار پژوهشي خود با موانع و محدوديت هاي بيشماري مواجه خواهد شد . از جمله محدوديت ها و مسائلي كه در تحقيق حاضر محقق را با مشكل مواجه نموده عبارتند از :
تحقیق حاضر به دلیل عمر کوتاه استفاده از مشتقات در ایران تنها بر اساس بازار آتی می باشد و به این دلیل نمونه های تحقیق ممکن است محدود و ناکافی باشد .
به دلیل نوپا بودن بازار مشتقات مالی ، فقدان اطلاعات مربوط به استفاده شرکت ها از مشتقات مالی در دو سال ایجاد گردید .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ارزش شرکت، بازده دارایی، هزینه سرمایه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، مدیریت ریسک، ریسک مالی