پایان نامه ارشد درمورد ارزش در معرض ریسک، بازارهای مالی، مدل‌سازی، نااطمینانی

دانلود پایان نامه ارشد

رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=12.5 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 12.5 روز می‌باشد.

صنعت کاشی و سرامیک
رژیم 1) y_t=0.001+0.62y_(t-1)+0.09y_(t-2)-5.2lnσ
رژیم 2) y_t=0.001+0.14y_(t-1)-0.12y_(t-2)-3.9lnσ
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم 1 و 2 اثر بازخورد معنادار و منفی می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
P=[■(0.72&[email protected]&0.27)]
درصورتی که بازده صنعت کاشی و سرامیک در رژیم 1 قرار داشته باشد، به احتمال 72 درصد (p_11) در دوره بعدی نیز در رژیم 1 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 1 به 2 به شرط اینکه سیستم از رژیم 1 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_11 )=3.5 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 1 (حالت رکود) برابر با 3.5روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت کاشی و سرامیک در رژیم 2 قرار داشته باشد، به احتمال 27 درصد (p_22) در دوره بعدی نیز در رژیم 2 قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم 2 به 1 به شرط اینکه سیستم از رژیم 2 آغاز شده باشد برابر است با:
φ_2=1/(1-p_22 )=1.37 days
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم 2 (حالت رونق) برابر با 1.37 روز می‌باشد.

4-2-6- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR)
پس از آنکه مدلهای بهینه هر یک از صنایع، بر حسب توزیع بهینه آنها (نرمال، t و GED) و تبعیت از اثر سوئیچینگ انتخاب گردید، در این بخش با استخراج سری زمانی واریانس شرطی از مدل بهینه، سری زمانی نااطمینانی را تولید مینماییم. با تولید این سری، مقادیر ارزش در معرض ریسک (VaR) بر اساس معادله زیر ایجاد میگردد.
(4-1) VaR=μ-1.64√h
در معادله فوق، μ میانگین بازدهی شاخص صنعت و h سری زمانی نااطمینانی بازده شاخص می‌باشد. عدد 1.64 نیز میزان اطمینان 95 درصدی از مقدار ریسک هر صنعت را در رژیم‌های مختلف نشان می‌دهد. نمودارهای (4-3) تا (4-19) سری زمانی ریسک صنایع را در دو رژیم نشان می‌دهد.
نمودار (4-3): ارزش در معرض ریسک صنعت سرمایه‌گذاری
با نگاهی بر سری زمانی ریسک این صنعت مشاهده می‌گردد که ریسک این صنعت در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 می‌باشد و از اواسط سال 1392 تا اواسط سال 93 ریسک این صنعت بالا می‌باشد که البته در ماه‌های پایانی دوره مورد مطالعه از میزان ریسک این صنعت در هر دو رژیم کاسته شده است. شایان ذکر است که ریسک رژیم 1 در برخی تاریخ‌ها (نظیر 11/2 /90، 7/11/92) غافلگیرکننده بوده است. همچنین میزان ریسک این صنعت بطور متوسط بین زیان 1 تا 1.5 درصدی می‌باشد.

نمودار (4-4): ارزش در معرض ریسک صنعت شیمیایی

با نگاهی بر سری زمانی ریسک این صنعت مشاهده می‌گردد که ریسک این صنعت در رژیم 1 بیشتر از رژیم 2 می‌باشد و بطور متوسط حول زیان 2 درصدی است. از اواخر سال 1392 تا ماه‌های پایانی دوره مورد مطالعه از میزان ریسک این صنعت نیز کاسته شده است.

نمودار (4-5): ارزش در معرض ریسک صنعت بانک

ریسک این صنعت در رژیم 2 به مراتب بیشتر از رژیم 1 می‌باشد و از اوایل سال 1392 تا اواخر سال 92 به شدت بر ریسک این صنعت افزوده شد، بگونه‌ای که طی این 9 ماه، متوسط ریسک این صنعت در رژیم‌های 1 و 2 به ترتیب برابر با زیان 2.5 و 3.5 درصدی می‌باشد و حتی زیان‌های 4 و 5 درصدی را نیز در رژیم 2 تجربه نموده است. با این وجود در سال 93 از ریسک این صنعت کاسته شد. میزان ریسک این صنعت در رژیم‌های 1 و 2 (بجز دوره 3/92 تا 12/92) به ترتیب برابر با زیان 1 و 1.5 درصدی می‌باشد.

نمودار (4-6): ارزش در معرض ریسک صنعت دارو

با نگاهی بر سری زمانی ریسک این صنعت مشاهده می‌گردد که ریسک این صنعت در رژیم 2 به نسبت بیشتر از رژیم 1 می‌باشد و از اوایل سال 1392 ریسک این صنعت با گذر از زیان 1.5 درصدی تا 4 درصد در اواخر سال 1392 افزایش یافت، اما با آغاز سال 92 به شدت از ریسک این صنعت کاسته شد و به حوالی 1 درصد در پایان دوره مورد مطالعه کاهش یافت. میزان ریسک این صنعت در هر دو رژیم‌های 1 و 2 (بجز دوره 2/92 تا 12/92) حدود زیان 1 درصد می‌باشد.

نمودار (4-7): ارزش در معرض ریسک صنعت ماشین‌آلات

ریسک این صنعت نیز همانند ریسک صنعت دارو می‌باشد، بگونه‌ای که ریسک این صنعت در رژیم 2 به نسبت بیشتر از رژیم 1 می‌باشد و از اوایل سال 1392 ریسک این صنعت با گذر از زیان 1.5 درصدی تا 4 درصد در اواخر سال 1392 افزایش یافت، اما با آغاز سال 92 به شدت از ریسک این صنعت کاسته شد و به حوالی 1 درصد در پایان دوره مورد مطالعه کاهش یافت. میزان ریسک این صنعت در هر دو رژیم‌های 1 و 2 (بجز دوره 2/92 تا 12/92) حدود زیان 1 درصد می‌باشد.

نمودار (4-8): ارزش در معرض ریسک صنعت محصولات فلزی

ریسک این صنعت تک رژیمی به مراتب کمتر از ریسک سایر صنایع می‌باشد که البته با توجه به تک رژیمی بودن بازده این صنعت و نبود اثر ARCH در آن، روند این صنعت با یک مدل‌سازی ساده استخراج می‌شوند و فرآیند رفتاری پیچیده‌ای در بازده این صنعت مشاهده نمی‌شود و ارتباطی بین جملات اخلال بازده این صنعت مشاهده نمی‌گردد. لذا ریسک این صنعت طی دوره مورد مطالعه کمتر از زیان 0.05 درصدی می‌باشد.

نمودار (4-9): ارزش در معرض ریسک صنعت فرآورده‌های نفتی

همانند صنعت محصولات فلزی، ریسک این صنعت تک رژیمی به مراتب کمتر از ریسک سایر صنایع می‌باشد که البته با توجه به تک رژیمی بودن بازده این صنعت و نبود اثر ARCH در آن، روند این صنعت با یک مدل‌سازی ساده استخراج می‌شود و فرآیند رفتاری پیچیده‌ای در بازده این صنعت مشاهده نمی‌شود و ارتباطی بین جملات اخلال بازده این صنعت مشاهده نمی‌گردد. لذا ریسک این صنعت طی دوره مورد مطالعه کمتر از زیان 0.05 درصدی می‌باشد. البته برخی رکودهای قابل توجه از ریسک در نزدیکی زیان 0.5 درصدی نیز مشاهده می‌گردد.

نمودار (4-10): ارزش در معرض ریسک صنعت خودرو

ریسک این صنعت در رژیم 1 بیشتر از رژیم 2 می‌باشد و از اوایل تابستان سال 1392 ریسک این صنعت در هر دو رژیم افزایش یافت اما بر عکس سایر صنایع، تا پایان دوره مورد مطالعه، از ریسک آن کاسته نشد. میزان ریسک این صنعت در هر دو رژیم‌های 1 و 2 بین زیان 2 تا 3 درصد می‌باشد که به نظر می‌رسد یک صنعت ریسکی باشد.

نمودار (4-11): ارزش در معرض ریسک صنعت فلزات اساسی

ریسک این صنعت در رژیم 1 به مراتب بیشتر از رژیم 2 می‌باشد، بگونه‌ای که متوسط ریسک بازده این صنعت در رژیم 1 برابر با زیانی معادل 2.25 درصد و برای رژیم 2 در حدود زیان 1 درصدی می‌باشد و با تحولات صورت گرفته در بازارهای مالی کشور طی سال‌های گذشته، تاثیری بر میزان ریسک‌ این صنعت مشاهده نمی‌گردد.

نمودار (4-12): ارزش در معرض ریسک صنعت مواد غذایی

ریسک این صنعت در هر دو رژیم به موازات هم می‌باشد و با توجه به فقدان اثر ARCH در آن، روند این صنعت تا حدودی مشهود می‌باشد و به عنوان صنعتی کم ریسک در نظر گرفته می‌شود و فرآیند رفتاری پیچیده‌ای در بازده این صنعت مشاهده نمی‌شود و ارتباطی بین جملات اخلال این بازده این صنعت مشاهده نمی‌گردد. لذا ریسک این صنعت طی دوره مورد مطالعه حوالی زیان 0.05 درصدی می‌باشد.

نمودار (4-13): ارزش در معرض ریسک صنعت کاشی و سرامیک

همانند صنعت مواد غذایی ریسک این صنعت در هر دو رژیم به موازات هم می‌باشد و با توجه به فقدان اثر ARCH در آن، روند این صنعت تا حدودی مشهود می‌باشد و به عنوان صنعتی کم ریسک در نظر گرفته می‌شود و فرآیند رفتاری پیچیده‌ای در بازده این صنعت مشاهده نمی‌شود و ارتباطی بین جملات اخلال این بازده این صنعت مشاهده نمی‌گردد. لذا ریسک این صنعت طی دوره مورد کمتر از زیان 0.05 درصدی می‌باشد.

نمودار (4-14): ارزش در معرض ریسک صنعت قندوشکر

ریسک این صنعت در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 می‌باشد و از تحولات بازارهای مالی در سال 1392 که بر ریسک بسیاری از شاخص‌ها تاثیر فزاینده‌ای داشته، تاثیر نپذیرفته است. البته طی دوره مورد مطالعه رکوردهای قابل توجه‌ای از ریسک در رژیم 1 (8/12/88 و 16/12/90) با زیان‌های 9 و 10 درصدی مشاهده می‌گردد. متوسط ریسک این صنعت در رژیم‌های 1 و 2 به ترتیب برابر با زیان 1.5 و 2.5 درصد می‌باشد که به نظر می‌رسد یک صنعت با ریسک متوسط باشد.

نمودار (4-15): ارزش در معرض ریسک صنعت لاستیک

همانند صنعت محصولات فلزی، ریسک این صنعت تک رژیمی به مراتب کمتر از ریسک سایر صنایع می‌باشد که البته با توجه به تک رژیمی بودن بازده این صنعت و نبود اثر ARCH در آن، روند این صنعت با یک مدل‌سازی ساده استخراج می‌شوند و فرآیند رفتاری پیچیده‌ای در بازده این صنعت مشاهده نمی‌شود و ارتباطی بین جملات اخلال بازده این صنعت مشاهده نمی‌گردد. لذا ریسک این صنعت طی دوره مورد مطالعه کمتر از زیان 0.05 درصدی می‌باشد.

نمودار (4-16): ارزش در معرض ریسک صنعت سیمان

روند ریسک این صنعت در هر دو رژیم تقریبا به موازات هم می‌باشد و از اوایل سال 1392 ریسک این صنعت با گذر از زیان 2 درصدی تا 4 درصد نیز در اواخر سال 1392 افزایش یافت، اما با آغاز سال 92 به شدت از ریسک این صنعت کاسته شد و به حوالی زیان 1 درصد در پایان دوره مورد مطالعه کاهش یافت. میزان ریسک این صنعت در هر دو رژیم‌های 1 و 2 (بجز دوره 2/92 تا 12/92) حدود زیان 1 درصد می‌باشد.

نمودار (4-17): ارزش در معرض ریسک صنعت معدن

ریسک این صنعت در رژیم 1 به مراتب بیشتر از رژیم 2 می‌باشد و از تحولات بازارهای مالی در سال 1392 که بر ریسک بسیاری از شاخص‌ها تاثیر فزاینده‌ای داشته، تاثیر نپذیرفته است. البته طی دوره مورد مطالعه رکوردهای قابل توجه‌ای از ریسک در رژیم 2 (11/02/89 و 24/01/90) با زیان‌های بین 5 تا 6 درصدی مشاهده می‌گردد. متوسط ریسک این صنعت در رژیم‌های 1 و 2 به ترتیب برابر با زیان 3 و 2 درصد می‌باشد که به نظر می‌رسد یک صنعت با ریسک بالا باشد.

نمودار (4-18): ارزش در معرض ریسک صنعت مستغلات

روند ریسک این صنعت در هر دو رژیم تقریبا به موازات هم می‌باشد و از اوایل تابستان سال 1392 ریسک این صنعت با گذر از زیان 2 درصدی در رژیم 2 به 5 درصد نیز رسید البته با آغاز سال 93 به تدریج از ریسک این صنعت کاسته شد و به حوالی زیان 1.2 درصد در پایان دوره مورد مطالعه کاهش یافت. میزان ریسک این صنعت در هر دو رژیم‌های 1 و 2 (بجز دوره 4/92 تا 12/92) حدود زیان 1.5 درصد می‌باشد.

نمودار (4-19): ارزش در معرض ریسک صنعت بیمه

ریسک این صنعت طی دوره مورد مطالعه فرآیند پر نوسانی داشته است، بگونه‌ای که در هر دو رژیم میزان ریسک با آغاز دوره مورد مطالعه از زیان 3 درصدی شروع شد و در سال‌های 1390 و 1391 به زیان 1.5 درصدی کاهش یافت اما با آغاز تابستان 1392 بر ریسک آن افزوده شد تا اواخر سال 1392 به کانال زیان 3 درصدی افزایش یافت و در ادامه مجدداً تا تابستان سال 93 به کمتر از زیان 1.5 درصدی کاهش یافت. البته ماه‌های پایانی دوره مورد مطالعه مجدداً بر ریسک آن افزوده شد.

4-2-7 گام هفتم: مدلسازی خودرگرسيوني با وقفه‌هاي توزيعي (ARDL)
پس از استخراج سری زمانی ریسک بازدهی صنایع، این متغیر با استفاده از مدل خودرگرسيوني با وقفه‌هاي توزيعي (ARDL)، به عنوان متغیر وابسته برحسب سری زمانی نرخ ارز مدلسازی گردید. ضرایب بدست آمده (کوتاهمدت و بلندمدت) از متغیر مستقل سری زمانی نرخ ارز، بیانگر میزان تاثیرپذیری ریسک هر یک از صنایع از نرخ ارز میباشد. جداول (4-12) و (4-14) میزان تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک صنایع منتخب از نوسانات نرخ ارز را نشان می‌دهد. علاوه بر این براساس نتایج بدست آمده صنایع بر حسب میزان تاثیر‌پذیری ریسک خود از نوسانات نرخ ارز رتبه‌بندی شدند. جدول (4-13) و (4-15) رتبه‌بندی صنایع منتخب از نوسانات نرخ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اخبار خوب Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نوسانات نرخ ارز، تاثیرپذیری، مواد غذایی، فرآورده های نفتی