پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

نخستسن باردستگیر می شوند.
در رابطه با میزان و نوع مواد مخدر در خود قانون بحث شده است.73 بر این مبنا دادگاه می تواند به طور استثنائی در این مورد صدور حکم را تا یک سال به تعویق اندازد و اگر فرد در آن مدّت طبق قوانین و دستورات عمل کرد دیگر حکم محکومیّتی برایش صادر نخواهد شد.
بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم
در آمریکایی هم همچون ایرانیان دو نوع تعویق صدور حکم به چشم می خورد که هر دو شکل در زمان تعلیق مجازات هم مورد استفاده قرار می گیرند. در یکی از آنها تنها فرد ملزم به رعایت شرایط کلّی تعویق یعنی عدم نقض دستورات و قوانین می گردد . این روش مختص افراد بسیار کم خطر و یا بی خطر است ، دستور دیگری به فرد داده نمی شود و حتّی نیازی به دیدار مأمور تعویق با فرد وجود ندارد و عملاً فرد آزاد گذاشته می شود و تنها در پایان مدّت تعویق بررّسی می کنند که آیا فرد مرتکب خطایی شده است یا نه.
امّا در نوع دوّم نظارت ها بیشتر است و دستوراتی مضاعف به فرد داده می شود که ملزم به رعایت تمام آنها می باشد و ضمنا باید مرتباً با مأمور تعلیق در ارتباط باشد و او را از وضعیّت خود و فعّالیّت هایش مطلع سازد. مأمور تعلیق نیز هر از چند گاهی محل زندگی و کار او را بررّسی خواهد نمود و اقداماتش را زیر نظر خواهد داشت.

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم
در قوانین فدرال در بحث تعویق سخن خاصی از شرایط تعویق به میان نیامده است ماده مخصوص این مجازات 74تنها اظهار می داردکه :
1-به شرطی که فرد پیش از ارتکاب جرم مورد نظر هیچ یک از قوانین فدرال و یا ایالتی مربوط به مواد تحت کنترل را نقض نکرده باشد
2-قبلأ از این فرصت استفاده نکرده باشد و
3- با وجود رضایت خود شخص
دادگاه می تواند حکم به تعویق صدور حکم را بنماید. در این حالت دادگاه بدون اینکه وارد دادرسی و قضاوت در این زمینه گردد صدور حکم را به تعویق می اندازد. البتّه جز این موارد ذکر شده دادگاه هر شرط دیگری را هم که لازم دید برای فرد تعیین نماید.
بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم
خاتمه تعویق صدور حکم در آمریکا به دو شکل است که یا فرد به خوبی از پس شرایط و دستورات مقررّه بر می آید و آن را با موفقیّت پشت سر می گذارد که در این حالت همانگونه که قانون مربوطه که پیشتر بدان اشاره شد ،دادگاه موظّف خواهد بود تا فرد را از زسیدگی و صدور حکم معاف کند و فوراً اقدام به آزاد کردن او بنماید.ممکن است حتّی پیش از خاتمه یافتن مدّت تعویق دادگاه در صورت وجود شرایط حکم به خاتمه تعویق را صادر نماید.امّا اگر محکوم به شرایط تعیین شده پایبند نبوده و آن را نقض نماید در این حالت دادگاه ممکن است همچنان حکم به ادامه تعویق بدون افزایش مدّت آن و یا با اضافه کردن زمانی بیشتر بدهد و یا ممکن است تا حکم تعویق را فسخ کرده و شروع به رسیدگی نماید.75
گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم
درک درست یک مجازات و ثصیم در رابطه با بهره گیری و یا ترک آن نیازمند برّرسی دقیق تجربیّات حاصله و نقدی منصفانه بر آن است. بدین منظور ما نیز هم ویژگی ها و نتایج مثبتی که در رابطه تعویق صدور حکم خودنمایی می کند و هم نتایج منفی آن را بازگو می نماییم.
بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم
بی شک تعویق صدور حکم می تواند برای ما بسیار مفید باشد و سبب حل مشکلات زندان که پیش از این نیز به آن ها اشاره شد و دیگر نیازی هم به تکرار آنها نیست، می گردد نهادهایی مثل تعویق اصولاً سدّی مستحکم در برابر این آثارسوء هستند و همچنین می توانند مانع بر چسب خوردن فردی گردند که شاید به غیر عمد مرتکب جرمی شده و یا اگر هم به عمد بوده تحت شرایط خاصّی بوده که به ما اجازه می دهد تا حدّی نسبت به وی آسان بگیریم.
قطعاً نمی توان تمام مرتکبین را به یک چوب راند ممکن است جرم توسط افرادی دارای شرایط خاص مثل انگیزه شرافتمندانه یا در اثر ر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اجرای مجازات، ارتکاب جرم، افساد فی الارض، مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، پرسش نامه، مدیریت دانش