پایان نامه ارشد درمورد آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

شش مکانيزه نيروي زميني عربستان در شهرک نظامي ملک فيصل واقع در منطقه تبوک ، تيپ هاي 4 زرهي و 11 مکانيزه در شهرک نظامي ملک عبدالعزيز واقع در منطقه “مشيت خامس”1 ، تيپ هاي 20 و 8 مکانيزه در شهرک نظامي ملک خالد واقع در نزديکي حفرالباطن و تيپ 10 مکانيزه در منطقه شراره2 واقع در نزدکي مرز يمن گسترش يافته اند . فرماندهي هوانيروز نيروي زميني عربستان در سال 1986 تشکيل شده و داراي بالگردهاي Bell 406 و AH-64 مي باشد . گارد پادشاهي نيروي زميني عربستان نيز يک تيپ مستقل است که در نزديکي شهر رياض مستقر گرديده و متشکل از سه گردان مجهز به تجهيزات زرهي سبک مي باشد ( 2014 ، CSIS)
1-5-2 تجهيزات نيروي زميني عربستان سعودي
نيروي زميني عربستان سعودي به انواع تجهيزات زرهي ، توپخانه اي و نفربر تجهيز گرديده و جزءکشورهاي برتر منطقه در اين زمينه محسوب مي گردد . در اين بخش انواع تجهيزات نيروي زميني عربستان به تفکيک مورد بررسي قرار مي گيرد .

– تانک هاي نيروي زميني عربستان سعودي
نيروي زميني عربستان بطور عمده داراي سه نوع تانک بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 4 تانک هاي نيروي زميني عربستان
رديف
نوع تانک
کشور سازنده
تعداد
توضيحات
1
تانک آبرامز M1A2
آمريکا
370
بروزرساني شده
2
تانک AMX-30
فرانسه
150
متوسط
3
تانک M60 A3
آمريکا
460

مجموع تانک هاي عربستان در سال 2013 : 980 دستگاه

– خودروهاي زرهي نيروي زميني عربستان سعودي
نيروي زميني عربستان داراي انواع خودروهاي زرهي رزمي و نفربر بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 5 خودروهاي زرهي نيروي زميني عربستان سعودي
رديف
نوع خودرو زرهي
تعداد
توضيحات
1
نفر بر Piranha
420

2
نفربر M113 A1/A2
1000
بروزرساني شده
3
نفربر Tactica
220
در اختيار گارد ملي
4
نفربر ACV
600

5
نفربر AMX-10/ AMX-10P
500

6
نفربر M-3 (Panhard)
150

7
نفربر BMR-600
140
در اختيار تفنگداران دريايي
8
خودرو زرهي رزمي Piranha IFV
570

9
خودرو زرهي رزمي
M2/M3 Bradley
400

10
خودرو زرهي
V-150 Commando
290
690 دستگاه در انبار
11
خودرو زرهي AML-60/90

225

12
خودرو زرهي Piranha LAV-AG

130

مجموع خودرو هاي زرهي عربستان در سال 2013 : 4645 دستگاه

– ادوات توپخانه اي نيروي زميني عربستان سعودي
نيروي زميني عربستان داراي انواع ادوات توپخانه اي بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ، cloudfront)
جدول 6 ادوات توپخانه اي نيروي زميني عربستان سعودي
رديف
نوع ادوات توپخانه اي
تعداد
توضيحات
1
توپ 155 م م Caesar
80

2
توپ 155 م م PLZ-45
50

3
توپ 155 م م M109A2
110

4
توپ 155 م م GCT
51

5
هويتزر 155 م م M-198
60

6
هويتزر 155 م م M-114
50

7
خمپاره انداز 120 م م TDA SP
73

مجموع ادوات توپخانه اي عربستان در سال 2013 : 474 دستگاه

– رادارهاي زميني نيروي زميني عربستان سعودي
نيروي زميني ارتش عربستان داراي دو نوع سامانه رادار زمينيPPS-5 MSTAR وAN/TPQ-37 مي باشد که در سال 2000 ميلادي آنها را دريافت نموده است . بر اساس طرحريزي بعمل آمده عربستان سعودي در نظر دارد دو سامانه راداري BOR-A و Squire را نيز به رادارهاي زميني خود اضافه نمايد ( 2014 ، cloudfront)
– تجهيزات ضد تانک نيروي زميني عربستان سعودي
نيروي زميني عربستان داراي انواع تجهيزات ضد تانک بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ، CSIS)
جدول 7 تجهيزات ضدتانک نيروي زميني عربستان
رديف
نوع تجهيزات ضدتانک
تعداد لانچر
تعداد موشک
توضيحات
1
تجهيزات ضد تانک Piranha ITV
111
؟

2
تجهيزات ضد تانک AMX-10P SP
90
؟

3
تجهيزات ضد تانک VCC-1 SP
200
؟

4
تجهيزات ضد تانک BGM-71C/D TOW II
750
؟

5
تجهيزات ضد تانک RBS-56 Bill-2
؟
؟

6
تجهيزات ضد تانک M-47 Dragon
1000
؟

مجموع ادوات ضد تانک عربستان در سال 2013 : 2151 دستگاه

1-6 نيروي هوايي عربستان سعودي
نيروي هوايي عرابستان سعودي يکي از پيشرفته ترين نيروهاي هوايي خاورميانه محسوب مي گردد و حتي داراي پتانسيل مطرح شدن بعنوان يک نيروي تاثيرگذار در تصميم گيري هاي نظامي عربستان و شوراي همکاري خليج فارس مي باشد .
نيروي هوايي عربستان از سال 1994 الي 2001 بنابدلايلي از جمله فرسودگي ناوگان هواپيماهاي جنگنده ، عدم مديريت صحيح ، نقص در آموزش ، تمرکز بر پدافند هوايي و … دچار ضعف و رکود قابل توجهي گرديده بود وليکن از سال 2001 ميلادي مقامات عربستاني توجه ويژه اي به نيروي هوايي نموده و افزايش آمادگي و قابليت رزمي اين نيرو در دستورکار قرار گرفته و قراردادهاي قابل توجهي جهت مدرنيزاسيون و آموزش کارکنان نيروي هوايي عربستان با کشورهاي غربي منعقد گرديد ( 2014 ، CSIS)
1-6-1 ساختار سازماني نيروي هوايي عربستان سعودي
ستاد فرماندهي نيروي هوايي عربستان در شهر رياض پايتخت اين کشور واقع شده و همانند نيروي زميني داراي ستادي مدرن با پنج معاونت نيروي انساني ، اطلاعات ، عمليات ، لجستيک و معاونت امور غيرنظاميان مي باشد. فرماندهي عمليات نيروي هوايي عربستان در ساختار مراکز عمليات و فرماندهي هوايي سازماندهي شده و مهمترين مرکز عمليات و فرماندهي نيروي هوايي عربستان در نزديکي شهر رياض واقع گرديده است . ساير مراکز عمليات و فرماندهي هوايي در مناطق تبوک ، خميس مشيط ، ظهران و الخرج (پايگاه هوايي ملک سلطان) واقع گرديده است (2014 ،global security)
نيروي هوايي عربستان در سال 2014 داراي 20000 نفر پرسنل بوده و فرماندهي آن را “سرلشکر محمد بن احمد الشعلان” برعهده دارد .
1-6-2 پايگاه هاي هوايي نيروي هوايي عربستان
عربستان سعودي داراي هشت پايگاه هوايي مهم مي باشد که در مناطق مختلف اين کشور قرار گرفته اندکه بشرح ذيل توضيحاتي در خصوص هر يک ارائه مي گردد ( 2014، scramble)
-پايگاه هوايي ملک فهد
پايگاه هوايي ملک فهد در منطقه طائف و در مختصات جغرافيايي 21°29’00″N 040°32’40″E واقع گرديده و شامل اسکادران هاي تهاجمي ، آموزشي و ترابري بشرح ذيل مي باشد :
– اسکادران 3 تهاجمي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي جنگنده پيشرفتهTyphoonF2 و Typhoon T3 مي باشد .
– اسکادران 5 تهاجمي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي جنگندهF-15C/D مي باشد .
– اسکادران 10 آموزشي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي آموزشيF-5E/F مي باشد و در نظر است تعدادي از هواپيماهاي Typhoon F2 وTyphoon T3 نيز پس از دريافت به اين اسکادران ملحق گردند .
– اسکادران 12 ترابري : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي ترابريB-212 مي باشد.
– اسکادران 14 ترابري : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي ترابريAB-212 مي باشد.
– اسکادران امدادي 99 : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي Cougar Mk II مي باشد .
-پايگاه هوايي ملک فيصل
پايگاه هوايي ملک فيصل در منطقه تبوک در نزديکي مرز اسرائيل و در مختصات جغرافيايي 28°21’56″N 036°37’08″E واقع گرديده و از جمله پايگاه هاي استراتژيک عربستان محسوب مي گردد . اين پايگاه داراي اسکادران هاي تهاجمي ، آموزشي و ترابري بشرح ذيل مي باشد :
– اسکادران 2 تهاجمي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي جنگنده F-15C/D مي باشد .
– اسکادران 21 آموزشي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي جت آموزشي Hawk Mk65 مي باشد .
– اسکادران 37 آموزشي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي جت آموزشي Hawk Mk65 مي باشد .
– اسکادران 79 آموزشي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي جت آموزشي Hawk Mk65A مي باشد.
– اسکادران 88 آموزشي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي جت آموزشي Hawk Mk65 و Hawk Mk65A مي باشد .
-پايگاه هوايي رياض ( ملک خالد )
پايگاه هوايي رياض در شهر رياض و در مختصات جغرافيايي 24°42’35″N 046°43’31″E واقع گرديده و شامل اسکادران هاي ترابري و آموزشي بشرح ذيل مي باشد .
– اسکادران يکم ترابري پادشاهي : اين اسکادران متشکل از انواع هواپيماهاي ترابري ويژه خاندان سلطنتي عربستان بوده و کليه پروازهاي حکام عربستان توسط اين اسکادران صورت مي پذيرد . از جمله هواپيماهاي موجود در اين اسکادران مي توان به A340-213X،S-61A-4 ، B737-7DP، B737-7P3 ،B737-8DP، B747-3G1 ، B747-468 ، B747SP-68 ، BAe125-800A ، BAe125-800B ،
CN235-10 ، L-100-30 و MD-11 اشاره نمود .
– اسکادران 11 پادشاهي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري Ce550 Bravo و G-IV مي باشد .
– اسکادران 8 : اين اسکادران شامل هواپيماهاي CeF172G، CeF172H ، CeF172M ، Ce172R و
Super Mushshak مي باشد .
-اسکادران 9 : اين اسکادران شامل هواپيماي PC-9 است .
– اسکادران 22 : اين اسکادران شامل هواپيماي PC-9 است .
– اسکادران 33 : اين اسکادران در واقع اسکادران خدمات پزشکي نيروهاي مسلح عربستان بوده و شامل
هواپيماهاي AS365N ، B757-23A ، Beech300C ، C-130H ، G-II ، G-IVSP ، G-V ، L-100-30 ، Lj60XR و S-70A-1L مي باشد .
-پايگاه هوايي حفرالباطن ( شهرک نظامي ملک خالد )
پايگاه هوايي حفر الباطن در شهرک نظامي ملک خالد در شمال شرق عربستان در نزديکي مرز کويت و در مختصات جغرافيايي 27°54’03″N 045°31’42″E واقع شده و تنها داراي يک اسکادران بشرح ذيل
مي باشد :
-اسکادران 12 ترابري : اين اسکادران شامل بالگردهاي ترابري AB212 است .
-پايگاه هوايي خميس مشيط3 ( ملک خالد )
پايگاه هوايي خميس مشيط در جنوب کشور عربستان و در نزديکي مرز يمن در مختصات جغرافيايي 18°18’29″N 042°48’20″E واقع گرديده و از جمله پايگاه هاي هوايي مهم عربستان محسوب مي گردد . اين پايگاه شامل اسکادران هاي تهاجي و ترابري بشرح ذيل مي باشد :
-اسکادران 6 تهاجي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي جنگنده F-15S است .
– اسکادران 15 تهاجي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي جنگنده F-5E و F-5F مي باشد .
– اسکادران 55 آموزشي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي جنگنده F-15S مي باشد که جهت آموزش از
آنها استفاده مي شود .
– اسکادران 99 ترابري : اين اسکادران شامل بالگردهاي ترابري AS532M مي باشد .
– اسکادران 14 ترابري : اين اسکادران شامل بالگردهاي ترابري AB212 و Bell 412EP مي باشد .
-پايگاه هوايي ملک عبدا…( جده )
پايگاه هوايي ملک عبدا… در نزديکي بندر جده و در مختصات جغرافيايي21°40’46″N 039°09’24″E
واقع گرديده و شامل اسکادران هاي ترابري بشرح ذيل مي باشد :
– اسکادران 4 ترابري : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري C-130H مي باشد .
– اسکادران 16 ترابري : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري C-130H و C-130H-30 مي باشد .
– اسکادران 20 ترابري : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري C-130H مي باشد که از آنها در راستاي
امورآموزشي بهره برداري مي گردد .

-پايگاه هوايي ملک عبدالعزيز ( ظهران )
پايگاه هوايي ظهران از جمله پايگاه هاي راهبردي عربستان محسوب مي گردد که در شرق اين کشور و در مختصات جغرافيايي 26°15’56″N 050°09’07″E واقع گرديده و داراي اسکادران هاي تهاجمي بشرح ذيل مي باشد :
– اسکادران 13 تهاجي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي جنگنده F-15C و F-15D مي باشد .
– اسکادران 92 تهاجي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي جنگنده F-15S مي باشد .
– اسکادران 7 تهاجي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي جنگنده Tornado IDS مي باشد .
– اسکادران 35 تهاجي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي جنگنده Jetstream 31 مي باشد .
– اسکادران 75 تهاجي : اين اسکادران شامل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد درمورد آموزش کارکنان