پایان نامه ارشد درمورد آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

هواپيماهاي جنگنده Tornado IDS مي باشد .
– اسکادران 83 تهاجي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي جنگنده Tornado IDS مي باشد .
– اسکادران 44 ترابري : اين اسکادران شامل بالگردهاي ترابري Bell 412EP مي باشد .
-پايگاه هوايي ملک سلطان ( الخرج )
پايگاه هوايي الخرج در مختصات جغرافيايي 24°03’48″N 047°34’50″E واقع گرديده و داراي
اسکادران هاي شناسايي وترابري بشرح ذيل مي باشد :
– اسکادران 18 شناسايي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي راهبردي شناسايي آواکس E-3A مي باشد .
– اسکادران 19 شناسايي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي راهبردي شناسايي آواکس RE-3A ، RE-3B
و Beech 350 مي باشد .
– اسکادران 23 شناسايي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي شناسايي KE-3A مي باشد .
– اسکادران 24 شناسايي : اين اسکادران شامل هواپيماهاي شناسايي ايرباس A330-203 MRTT و
A330-243 MRTT مي باشد .
– اسکادران 32 ترابري : اين اسکادران شامل هواپيماهاي ترابري KC-130H
مي باشد( 2014 – SCRAMBLE)

1-6-3 تجهيزات نيروي هوايي عربستان سعودي
نيروي هوايي عربستان از جمله نيروهاي توانمند منطقه خليج فارس به لحاظ برخورداري از تجهيزات پروازي محسوب مي گردد تا آنجا که سومين دارنده ناوگان هواپيماي جنگنده F.15 پس از آمريکا و ژاپن مي باشد که از اين ناوگان بعنوان ستون فقرات نيروي هوايي عربستان ياد مي شود ( 2014 ، arabaviation)
علاوه بر هواپيماي مذکور ، نيروي هوايي عربستان داراي تجهيزات پيشرفته ديگري نيز مي باشد که بشرح ذيل به آنها اشاره مي گردد ( 2014 ، cloudfront)

-هواپيماهاي جنگنده عربستان سعودي
انواع هواپيماهاي جنگنده عربستان که نقش راهبردي در توان دفاعي و تهاجمي اين کشور دارند ، بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 8 هواپيماهاي جنگنده عربستان سعودي
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي جنگنده F-15 C/D Eagle
75 فروند
هواپيماي رهگير
2
هواپيماي جنگنده Tornado ADV
21 فروند
هواپيماي رهگير
3
هواپيماي جنگنده Typhoon
24 فروند
چندمنظوره پيشرفته
4
هواپيماي جنگنده F-15S
68 فروند
چندمنظوره
5
هواپيماي جنگنده Tornado TSP
80 فروند
12 فروند آنها شناسايي است
مجموع هواپيماهاي جنگنده عربستان در سال 2013 : 268 فروند

هواپيماهاي شناسايي عربستان سعودي
عربستان سعودي تنها کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس است که داراي تعداد قابل توجهي هواپيماي شناسايي مي باشد . کليه خدمه اين هواپيماها از اتباع عربستان هستند وليکن اين کشور همچنان در خصوص آموزش کارکنان هواپيماهاي شناسايي بويژه هواپيماي آواکس متکي به آمريکا است . عربستان طي سال هاي اخير موفق به برقراري ارتباط هواپيماهاي آواکس با مرکز فرماندهي دفاع هوايي و نيز نيروي دريايي گرديده و بدين لحاظ از آمريکا بي نياز شده است ( 2014 ، CSIS)
انواع هواپيماهاي شناسايي عربستان ، بشرح جدول ذيل مي باشد ( 2014 ، cloudfront)

جدول 9 هواپيماهاي شناسايي عربستان سعودي
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي شناسايي RF-5E
8 فروند

2
هواپيماي شناسايي آواکس E-3A
5 فروند
بروز رساني شده
3
هواپيماي شناسايي RE-3A
2 فروند
بروز رساني شده
4
هواپيماي شناسايي King Air 350ER
4 فروند

5
هواپيماي شناسايي Airbus A330 MRTT

يک فروند
12 فروند آنها شناسايي است
6
هواپيماي شناسايي KE-3/Boeing 707
6 فروند
بروز رساني شده
مجموع هواپيماهاي شناسايي عربستان در سال 2013 : 26 فروند

-هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي عربستان
انواع هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي عربستان بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 10هواپيماهاي ترابري عربستان سعودي
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي ترابري C-130E/H Hercules
52 فروند
تعدادي از آنها تانکر هستند
2
هواپيماي ترابري CN-235
5 فروند

3
هواپيماي ترابري King Air 350
5 فروند
خريداري شده در سال 2011
مجموع هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي عربستان در سال 2013 : 62 فروند

– شايان ذکر است عربستان سعودي برابر قرارداد منعقده در يک سال آينده تعداد 48 فروند هواپيماي جنگنده پيشرفته Typhoon را دريافت خواهد نمود .
-هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي عربستان
انواع هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي عربستان بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 11هواپيماهاي آموزشي عربستان سعودي
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي جت آموزشي Hawk Mk 65
29 فروند

2
هواپيماي آموزشي Pilatus PC-9
47 فروند

3
هواپيماي آموزشي BAe Jetstream 31
2 فروند

4
هواپيماي آموزشي Cessna 172 G/H/L
12 فروند

5
هواپيماي آموزشي Super Mushshak
20 فروند

مجموع هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي عربستان در سال 2013 : 110 فروند

-بالگردهاي نيروي هوايي عربستان
در ارتش عربستان ، يگان بالگردي تحت نظر نيروي هوايي اين کشور بوده و شامل بالگردهاي تهاجمي و ترابري بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ، cloudfront)
جدول 12بالگردهاي عربستان سعودي
رديف
نوع بالگرد
تعداد
توضيحات
1
بالگرد تهاجمي آپاچي AH-64A Apache
11 فروند

2
بالگرد تهاجمي Bell 406CS
15 فروند

3
بالگرد ترابري متوسط UH 60L Black Hawk
33 فروند

4
بالگرد ترابري متوسط UH 60A Black Hawk
12 فروند

5
بالگرد ترابري متوسط AS-532 UC
12 فروند

6
بالگرد ترابري متوسط AS-365 Dauphin
5 فروند

7
بالگرد ترابري متوسط S-92
16 فروند
در اختيار وزارت کشور
8
بالگرد ترابري متوسط KV-107/KV-107 IIA
18 فروند

9
بالگرد ترابري متوسط AB-412
16 فروند

10
بالگرد ترابري متوسط AB-212
29 فروند

11
بالگرد ترابري متوسط Bell 205
24 فروند

12
بالگرد ترابري سبک S-434
9 فروند
در اختيار وزارت کشور
13
بالگرد ترابري سبک AB-206 JetRanger
28 فروند

14
بالگرد رزمي دريايي AS-565MA
15 فروند

15
بالگرد رزمي دريايي AS-532 SC Cougar
12 فروند

مجموع بالگردهاي نيروي هوايي عربستان در سال 2013 : 255 فروند

1-6-4 تسليحات نيروي هوايي عربستان سعودي
مهمترين تسليحات نيروي هوايي عربستان بشرح ذيل مي باشد :
-موشک هاي هوا به هوا
انواع و تعداد موشک هاي هوا به هواي عربستان شامل موارد ذيل مي باشد .
AIM-7F Sparrow (1,100); AIM-7M (1,000); AIM-9J/P Sidewinder (1,800); AIM-9L/M/X Sidewinder (1,800) ; Red Top; Sky Flash (550), AIM-120 AMRAAM (500)
-موشک هاي هوا به زمين
انواع و تعداد موشک هاي هوا به زمين عربستان شامل موارد ذيل مي باشد .
AGM-65A/D/G Maverick (1,805); ALARM (200); AM-39 Exocet; AS-15TT (220);
Sea Eagle (350)
-بمب ها
انواع و تعداد بمب هاي دراختيار نيروي هوايي عربستان شامل موارد ذيل مي باشد .
CBU-86/87; BL-755 CBU; Paveway-2 (100); GBU-10/12/15

1-7 نيروي دريايي عربستان سعودي
عربستان سعودي طي يک دهه گذشته بتدريج بر ميزان آمادگي و تاثير گذاري نيروي دريايي اين کشور بويژه در منطقه خليج فارس اقدام نموده وليکن اين نيرو همچنان داراي مشکلات قابل توجهي در زمينه اجراي عمليات دريايي در خليج فارس و بويژه درياي سرخ مي باشد و بطور کلي مي توان اذعان نمود ناوگان دريايي عربستان در درياي سرخ بصورت نمادين بوده و فاقد توانايي عملياتي
مي باشد (2005، MIL Balance in gulf)
1-7-1 ساختار و سازمان نيروي دريايي عربستان سعودي
نيروي دريايي عربستان داراي 13500 الي 15000 نيرو مي باشد که از اين تعداد حدود 3000 نفر آنها از جمله نيروهاي تفنگدار دريايي مي باشند . ستاد نيروي دريايي عربستان در شهر رياض واقع گرديده و در سال 2014 “دريابان عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان” فرمانده نيروي دريايي عربستان مي باشد که پس از تغيير گسترده فرماندهان نظامي اين کشور در اوايل سال 2014 توسط پادشاه ، به اين سمت منصوب گرديده است ( 2014 ، CSIS)
ستاد نيروي دريايي عربستان نيز مانند ساير نيروها از پنج معاونت نيروي انساني ، اطلاعات ، عمليات ، لجستيک و نيز معاونت امور غيرنظاميان تشکيل شده است . معاونت عمليات نيروي دريايي عربستان از دو بخش اصلي شامل فرماندهي خليج فارس و فرماندهي درياي سرخ تشکيل شده است(2014،global security)
1-7-2 پايگاه هاي دريايي عربستان
با توجه به دسترسي عربستان سعودي به درياي سرخ و خليج فارس ، نيروي دريايي اين کشور داراي ناوگان شرقي با مرکزيت الجبيل در خليج فارس و ناوگان غربي با مرکزيت جده در درياي سرخ مي باشد. مهمترين پايگاه هاي دريايي عربستان در دو منطقه مذکور بشرح ذيل مي باشند :

-پايگاه هاي نيروي دريايي عربستان در درياي سرخ
نيروي دريايي عربستان داراي سه پايگاه در درياي سرخ مي باشد که عبارتند از پايگاه دريايي “جده” ،
پايگاه دريايي “جيزان” و پايگاه دريايي “الوجه” . مهمترين پايگاه دريايي عربستان در دريايي سرخ ، پايگاه دريايي جده(پايگاه دريايي ملک فيصل) مي باشد که در بندر جده و در مختصات جغرافيايي
21°20’53″N 039°10’23″E واقع گرديده است ( 2014، scramble)
-پايگاه هاي نيروي دريايي عربستان در خليج فارس
نيروي دريايي عربستان داراي چهار پايگاه در خليج فارس مي باشد که عبارتند از پايگاه دريايي “جبيل” ،
پايگاه دريايي “دمام” ، پايگاه دريايي “راس الميشاب” و پايگاه دريايي ” راس القر” . مهمترين پايگاه دريايي عربستان در خليج فارس ، پايگاه دريايي جبيل(پايگاه دريايي ملک عبدالعزيز) مي باشد که در مختصات جغرافيايي 26°56’30″N 049°42’15″E واقع گرديده است .يگان هوايي نيروي دريايي عربستان نيز در پايگاه دريايي جبيل مستقر گرديده و شامل بالگردهاي حامل موشک هاي ضدکشتي مي باشد .

در نقشه ذيل موقعيت دو پايگاه دريايي راهبردي عربستان در خليج فار و درياي سرخ مشخص گرديده
است( 2014، scramble)

1-3-7 تجهيزات نيروي دريايي عربستان
عربستان سعودي در راستاي گسترش توانمندي و مدرنيزه نمودن نيروي دريايي بويژه در خليج فارس ، طي يک دهه گذشته با عقد قراردادهاي نظامي با کشورهاي غربي بويژه آمريکا و فرانسه نسبت به خريد تجهيزات دريايي اقدام نموده است که از جمله آن مي توان به تجهيز نيروي دريايي اين کشور به فريگت هاي تهاجمي کلاس مدينه و يا فريگت هاي موشکي کلاس رياض اشاره نمود ( 2014 ، CSIS)
همچنين عربستان سعودي در راستاي توسعه و مدرنيزاسيون نيروي دريايي اين کشور ، طي طرحي در نظر دارد نسبت به خريد تعداد هشت فروند ناوچه جنگي ” ليتورال” Littoral Combat Ship (LCS) که ساخت شرکت لاکهيد مارتين آمريکا مي باشد اقدام نمايد ( 2014 ، seabreezes )

انواع شناورها و تجهيزات نيروي دريايي عربستان بشرح ذيل مي باشند ( 2014 ، cloudfront)
– شناورهاي رزمي نيروي دريايي عربستان
شناورهاي رزمي نيروي دريايي عربستان بشرح جدول ذيل مي باشند .
جدول 13شناورهاي رزمي عربستان سعودي
رديف
نوع شناور
تعداد
طول شناور(متر)
توضيحات
1
ناوچه کلاس رياض (F-3000S)
3 فروند
135 متر
-قابليت حمل يک فروند بالگرد
-داراي چهار اژدر 533 م م
-داراي يک توپ 76 م م
– داراي هشت سامانه موشکي 40 م م
-داراي دو مسلسل 20 م م
2
ناوچه کلاس مدينه(F-2000)
4 فروند
115 متر
-قابليت حمل يک فروند بالگرد
-داراي 8 سامانه موشکي اتوماتيک
-داراي يک سامانه Crotale Naval SAMs
– -داراي چهار اژدر 533 م م
-داراي يک توپ 100 م م
– داراي چهار توپ 40 م م
3
ناوچه موشکي کلاس بدر
(PCG-1 class)
4 فروند
7/74

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد آموزش کارکنان Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نيروي، هوايي، سعودي