پایان نامه ارشد درمورد ، اول،، 25/8/1391

دانلود پایان نامه ارشد

ارزیابی
دور
توزیع پرسشنامه
گردآوری پرسشنامه

تاریخ توزیع
تعداد
تاریخ گردآوری
تعداد
اول
25/8/1391
30
5/9/1391
30
دوم
8/9/1391
30
18/9/1391
30
سوم
25/9/1391
28
5/10/1391
28*
* در دور سوم 2 نفر از شرکت کنندگان همکاری خود را متوقف کردند و تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده به 28 عدد کاهش یافت.
سوالات توصیفی این امکان را فراهم می کرد که شرکت کنندگان انتقادات و نظرات خود را راحت تر بیان کنند. پس از جمع آوری نظرات و پاسخ های دور اول، خلاصه ای از نظرات، انتقادات و پیشنهادات در قالب سندی تهیه شد و از آن در جهت اصلاح و بهبود چارچوب اولیه استفاده شد.
پس از اجرای مرحله اول، 3 نوع بازبینی به چارچوب پیشنهادی اعمال شد:
• بازبینی های اساسی و ریشه ای
• بازبینی های اضافه و یا حذف کردن ابعاد چارچوب
• بازبینی های شفاف سازی و افزایش قابلیت درک
بازبینی های اساسی محدود بودند و شامل توسعه مفاهیم جدید حاصل از نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان، شرح بیشتر و شفاف سازی مفاهیم موجود در چارچوب اولیه و همچنین توجیه بیشتر عناصر و قسمت های چارچوب می شد. بازبینی های افزودنی به معرفی عناصر جدید، تشریح مفهوم هریک و رابطه آن با دیگر عناصر می پرداخ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، رتبه بندی، مدیریت دانش Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری ایران، معماری ایرانی، گیاه شناسی