پایان نامه ارشد درباره input، output، 0.080، efficiency

دانلود پایان نامه ارشد

0
21 2
22 0
23 0
24 4
25 2
26 3
27 4
28 2

SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:

firm output: 1 2 3 4
1 20267103.000 2440.000 0.080 0.100
2 13735620.000 1242.000 0.090 0.090
3 12806896.000 1650.000 0.080 0.060
4 14338650.000 804.000 0.020 0.080
5 6462607.000 619.000 0.090 0.080
6 4742657.000 518.000 0.090 0.060
7 11033999.000 680.000 0.060 0.130
8 4842262.000 445.000 0.050 0.080
9 9041887.000 282.000 0.080 0.080
10 1524366.000 93.237 0.329 0.200
11 270481.000 47.000 0.140 0.100
12 457300.000 31.000 0.150 0.040
13 2360688.000 681.000 0.200 0.070
14 3239370.000 470.000 0.100 0.150
15 1907315.000 67.000 0.194 0.184
16 4391408.000 442.000 0.132 0.116
17 9335365.112 681.000 0.084 0.120
18 4743452.000 550.000 0.125 0.113
19 2678868.000 221.000 0.359 0.070
20 5609024.000 415.000 0.300 0.085
21 1263490.000 17.000 0.040 0.000
22 2538058.000 323.000 0.120 0.080
23 438813.713 75.581 0.374 0.110
24 446486.000 122.000 0.650 0.040
25 122118.000 8.000 1.000 0.000
26 716625.000 81.000 0.430 0.200
27 2672842.000 280.000 0.190 0.090
28 2253481.000 15.000 0.080 0.250

SUMMARY OF INPUT TARGETS:

firm input: 1 2 3 4
1 10430.500 201097.000 157774.600 4961345.000
2 5596.600 384242.000 9007.200 2289968.000
3 5939.900 290939.000 10529.800 1903627.000
4 3936.000 868927.000 8632.800 1323147.000
5 3211.400 7167.000 4880.000 2392331.000
6 1310.600 101032.000 2434.600 1828641.000
7 1674.400 371562.000 5148.600 942601.000
8 3550.700 28454.000 5575.800 595568.000
9 1757.000 641666.000 2890.300 922988.000
10 141.880 172088.194 359.658 54484.145
11 51.100 11859.000 41.000 136967.000
12 19.700 38714.000 19.700 74747.000
13 4881.100 2330095.000 1318.200 361432.000
14 1154.600 115020.000 2139.000 540876.000
15 212.382 268307.223 388.896 62450.777
16 966.871 186615.492 1972.492 719812.747
17 1768.216 324201.309 4596.335 917270.930
18 1426.644 189677.299 2596.201 775019.096
19 1061.217 50012.130 1889.969 500119.939
20 1056.808 175368.725 2743.316 709393.452
21 50.200 214420.000 502.700 116.000
22 340.900 130933.000 1574.400 250186.000
23 26.293 38628.079 73.857 63664.811
24 0.600 36203.000 79.800 13573.000
25 189.000 1619.000 229.100 4.000
26 0.100 85280.000 107.900 1835.000
27 309.600 227021.000 130.200 468110.000
28 309.000 427186.000 130.200 46810.000

FIRM BY FIRM RESULTS:

Results for firm: 1
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency = 1.000 (crs)
PROJECTION SUMMARY:
variable original radial slack projected
value movement movement value
output 1 20267103.000 0.000 0.000 20267103.000
output 2 2440.000 0.000 0.000 2440.000
output 3 0.080 0.000 0.000 0.080
output 4 0.100 0.000 0.000 0.100
input 1 10430.500 0.000 0.000 10430.500
input 2 201097.000 0.000 0.000 201097.000
input 3 157774.600 0.000 0.000 157774.600
input 4 4961345.000 0.000 0.000 4961345.000
LISTING OF PEERS:
peer lambda weight
1 1.000

Results for firm: 2
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency = 0.924 (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable original radial slack projected
value movement movement value
output 1 13735620.000 0.000 0.000 13735620.000
output 2 1242.000 0.000 0.000 1242.000
output 3 0.090 0.000 0.000 0.090
output 4 0.090 0.000 0.000 0.090
input 1 5596.600 0.000 0.000 5596.600
input 2 384242.000 0.000 0.000 384242.000
input 3 9007.200 0.000 0.000 9007.200
input 4 2289968.000 0.000 0.000 2289968.000
LISTING OF PEERS:
peer lambda weight
2 1.000

Results for firm: 3
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency = 1.000 (crs)
PROJECTION SUMMARY:
variable original radial slack projected
value movement movement value
output 1 12806896.000 0.000 0.000 12806896.000
output 2 1650.000 0.000 0.000 1650.000
output 3 0.080 0.000 0.000 0.080
output 4 0.060 0.000 0.000 0.060
input 1 5939.900 0.000 0.000 5939.900
input 2 290939.000 0.000 0.000 290939.000
input 3 10529.800 0.000 0.000 10529.800
input 4 1903627.000 0.000 0.000 1903627.000
LISTING OF PEERS:
peer lambda weight
3 1.000

Results for firm: 4
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency = 0.741 (drs)
PROJECTION SUMMARY:
variable original radial slack projected
value movement movement value
output 1 14338650.000 0.000 0.000 14338650.000
output 2 804.000 0.000 0.000 804.000
output 3 0.020 0.000 0.000 0.020
output 4 0.080 0.000 0.000 0.080
input 1 3936.000 0.000 0.000 3936.000
input 2 868927.000 0.000 0.000 868927.000
input 3 8632.800 0.000 0.000 8632.800
input 4 1323147.000 0.000 0.000 1323147.000
LISTING OF PEERS:
peer lambda weight
4 1.000

Results for firm: 5
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency = 1.000 (crs)
PROJECTION SUMMARY:
variable original radial slack projected
value movement movement value
output 1 6462607.000 0.000 0.000 6462607.000
output 2 619.000 0.000 0.000 619.000
output 3 0.090 0.000 0.000 0.090
output 4 0.080 0.000 0.000 0.080
input 1 3211.400 0.000 0.000 3211.400
input 2 7167.000 0.000 0.000 7167.000
input 3 4880.000 0.000 0.000 4880.000
input 4 2392331.000 0.000 0.000 2392331.000
LISTING OF PEERS:
peer lambda weight
5 1.000

Results for firm: 6
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency = 1.000 (crs)
PROJECTION SUMMARY:
variable original radial slack projected
value movement movement value
output 1 4742657.000 0.000 0.000 4742657.000
output 2 518.000 0.000 0.000 518.000
output 3 0.090 0.000 0.000 0.090
output 4 0.060 0.000 0.000 0.060
input 1 1310.600 0.000 0.000 1310.600
input 2 101032.000 0.000 0.000 101032.000
input 3 2434.600 0.000 0.000 2434.600
input 4 1828641.000 0.000 0.000 1828641.000
LISTING OF PEERS:
peer lambda weight
6 1.000

Results for firm: 7
Technical efficiency = 1.000
Scale efficiency = 1.000 (crs)
PROJECTION SUMMARY:
variable original radial slack projected
value movement movement value

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد، صنعت بیمه، تحلیل پوششی داده ها Next Entries دانلود مقاله با موضوع مطالعات فرهنگی، تفکرات انتقادی، اجتماعی و فرهنگی، مبانی نظری