پایان نامه ارشد درباره 100/0، گزينه، پاسخگويان، خيلي

دانلود پایان نامه ارشد

دارند.

شکل (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به اينترنت

جدول(4-10) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت تراکم جمعيت در اتاق‌ها
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
87
25/2
25/2
25/2

خيلي کم
41
11/9
11/9
37/1

کم
44
12/8
12/8
49/9

متوسط
78
22/6
22/6
72/5

زياد
54
15/7
15/7
88/1

خيلي زياد
41
11/9
11/9
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-10) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه تنها 9/11درصد گزينه خيلي‌زياد و7/15 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 6/22 درصد گزينه متوسط، 8/12 درصد گزينه ‌کم، 9/11 درصد گزينه خيلي‌کم را انتخاب کردند و2/25 درصد بيان کردند اصلاً اتاق ها تراکم مطلوبي ندارند.

شکل(4-10) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت تراکم جمعيت در اتاق‌ها

جدول(4-11) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت سالن مطالعه
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
92
26/7
26/7
26/7

خيلي کم
67
19/4
19/4
46/1

کم
54
15/7
15/7
61/7

متوسط
61
17/7
17/7
79/4

زياد
31
9/0
9/0
88/4

خيلي زياد
40
11/6
11/6
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-11) نشان مي‌دهد در مورد «ميزان مطلوبيت سالن مطالعه» تنها 6/11درصد گزينه خيلي‌زياد و 9 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 7/17 درصد گزينه متوسط، 7/15 درصد گزينه ‌کم، 4/19 درصد گزينه خيلي‌کم را انتخاب کردند و7/26 درصد بيان کردند سالن مطالعه، اصلاً مطلوبيت ندارد.

شکل(4-11) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مطلوبيت سالن مطالعه

جدول (4-12) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به کامپيوتر
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
46
13/3
13/3
13/3

خيلي کم
79
22/9
22/9
36/2

کم
71
20/6
20/6
56/8

متوسط
88
25/5
25/5
82/3

زياد
39
11/3
11/3
93/6

خيلي زياد
22
6/4
6/4
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول(4-12) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان دسترسي به کامپيوتر» تنها 4/6 درصد گزينه خيلي‌زياد و 3/11 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 5/25 درصد گزينه متوسط، 6/20 درصد گزينه ‌کم، 9/22 درصد گزينه خيلي‌کم را انتخاب کردند و 3/13 درصد بيان کردند که اصلاً به کامپيوتر دسترسي ندارند.

شکل (4-12) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به کامپيوتر

جدول (4-13) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي آسان به مراکز رفاهي و خدماتي بيرون از خوابگاه (مغازه، کافي‌نت و…)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
45
13/0
13/1
13/1

خيلي کم
44
12/8
12/8
25/9

کم
53
15/4
15/4
41/3

متوسط
116
33/6
33/7
75/0

زياد
72
20/9
20/9
95/9

خيلي زياد
14
4/1
4/1
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-13) نشان مي‌دهد 1/4 درصد پاسخگويان، خيلي‌زياد و 9/20 درصد زياد به مراکز رفاهي و خدماتي بيرون از خوابگاه (مغازه، کافي‌نت و…) دسترسي داشتند در حالي که 7/33 درصد گزينه متوسط، 4/15 درصد گزينه ‌کم، 8/12درصد گزينه خيلي‌کم را انتخاب کردند و1/13 درصد بيان کردند که اصلاً به مراکز رفاهي و خدماتي بيرون از خوابگاه (مغازه، کافي‌نت و…) دسترسي ندارند.

شکل (4-13) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به مراکز رفاهي و خدماتي بيرون از خوابگاه

جدول(4-14)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مطلوبيت مديريت خوابگاه (شيوه برخورد، حل مشکلات و…)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
51
14/8
14/8
14/8

خيلي کم
56
16/2
16/3
31/1

کم
55
15/9
16/0
47/1

متوسط
115
33/3
33/4
80/5

زياد
51
14/8
14/8
95/3

خيلي زياد
16
4/6
4/7
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-14) نشان مي‌دهد در ارزيابي «مطلوبيت مديريت خوابگاه (شيوه برخورد، حل مشکلات و…)» تنها 4/6 درصد گزينه خيلي‌زياد و 8/14 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 4/33 درصد گزينه متوسط، 16 درصد گزينه ‌کم، 3/16 درصد گزينه خيلي‌کم را انتخاب کردند و 8/14 درصد بيان کردند مديريت خوابگاه، اصلاً مطلوب نيست.

شکل(4-14)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مطلوبيت مديريت خوابگاه (شيوه برخورد، حل مشکلات و…)

جدول (4-15) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان امکانات تفريحي و رفاهي (فضاي سبز، سالن سمعي بصري و…)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
65
18/8
18/8
18/8

خيلي کم
77
22/3
22/3
41/2

کم
55
15/9
15/9
57/1

متوسط
93
27/0
27/0
84/1

زياد
41
11/9
11/9
95/9

خيلي زياد
14
4/1
4/1
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-15) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان امکانات تفريحي و رفاهي (فضاي سبز، سالن سمعي بصري و…)» 1/4 درصد گزينه خيلي‌زياد و 9/11 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 27 درصد امکانات تفريحي و رفاهي را در متوسط، 9/15 درصد در ‌کم، 3/22 درصد در خيلي‌کم دانستند و 8/18 درصد بيان کردند امکانات تفريحي و رفاهي، اصلاً مطلوب نيست.

شکل(4-15)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب امکانات تفريحي و رفاهي (فضاي سبز، سالن سمعي بصري و…)

جدول (4- 16) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نااميدي نسبت به آينده (بازار شغل، ازوداج مناسب و…)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
81
23/5
23/5
23/5

خيلي کم
43
12/5
12/5
36/0

کم
50
14/5
14/5
50/6

متوسط
54
15/7
15/7
66/3

زياد
63
18/3
18/3
84/6

خيلي زياد
53
15/4
15/4
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 16) نشان مي‌دهد ميزان نااميدي نسبت به آينده (بازار شغل، ازوداج مناسب و…) تنها 5/12 درصد پاسخگويان، خيلي‌کم و 5/14 درصد کم بوده است در حالي که 7/15 درصد در حد متوسط، 3/18 درصد در حد زياد، 4/15 درصد در حد خيلي‌زياد نسبت به آينده نااميد بودند و 5/23 درصد بيان کردند که اصلاً نسبت به آينده (بازار شغل، ازوداج مناسب و…)نا اميد نبودند.

شکل (4- 16) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نااميدي نسبت به آينده (بازار شغل، ازوداج مناسب و…)

جدول (4-17) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان احساس کسالت و خستگي مداوم
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
16
4/6
4/6
4/6

خيلي کم
33
9/6
9/6
14/2

کم
70
20/3
20/3
34/5

متوسط
87
25/2
25/2
59/7

زياد
88
25/5
25/5
85/2

خيلي زياد
51
14/8
14/8
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-17) نشان مي‌دهد ميزان احساس کسالت و خستگي مداوم تنها 6/9 درصد پاسخگويان، خيلي‌کم و 3/20 درصد کم بوده است در حالي که 2/25 درصد در حد متوسط، 5/25 درصد در حد زياد، 8/14 درصد در حد خيلي‌زياد احساس کسالت و خستگي مداوم مي‌کردند و 6/4 درصد بيان کردند که اصلاً احساس کسالت و خستگي مداوم نمي‌کنند.

شکل (4-17) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان احساس کسالت و خستگي مداوم

جدول (4-18) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تاثيرپذيري از ديگران
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
18
5/2
5/2
5/2

خيلي کم
59
17/1
17/1
22/3

کم
63
18/3
18/3
40/6

متوسط
126
36/5
36/5
77/1

زياد
54
15/7
15/7
92/8

خيلي زياد
25
7/2
7/2
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-18) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان تأثيرپذيري از ديگران» تنها 2/7 درصد گزينه خيلي‌زياد و 7/15 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 5/36 درصد در حد متوسط، 3/18 درصد در حد ‌کم، 1/17 درصد در حد خيلي‌کم تحت تأثير ديگران قرار مي‌گيرند و 2/5 درصد بيان کردند اصلاً از ديگران تأثيرپذيري ندارند.

شکل (4-18) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تاثيرپذيري از ديگران

جدول (4-19) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انزوا و کناره‌گيري از ديگران
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
58
16/8
16/8
16/8

خيلي کم
79
22/9
22/9
39/7

کم
98
28/4
28/4
68/1

متوسط
60
17/4
17/4
85/5

زياد
33
9/6
9/6
95/1

خيلي زياد
17
4/9
4/9
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-19) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان انزوا و کناره‌گيري از ديگران» تنها 9/4 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 6/9 درصدگزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 4/17 درصد در حد متوسط، 4/28 درصد در حد کم، 9/22 درصد در حد خيلي‌کم از ديگران کناره گيري و انزوا داشتند و 8/16 درصد بيان کردند که اصلاً از ديگران کناره‌گيري و انزوا نداشتند.

شکل (4-19) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انزوا و کناره‌گيري از ديگران

جدول(4- 20) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فکر کردن به مرگ و خودکشي
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
188
54/5
54/7
54/7

خيلي کم
56
16/2
16/3
70/9

کم
36
10/4
10/5
81/4

متوسط
22
6/4
6/4
87/8

زياد
12
3/5
3/5
91/3

خيلي زياد
30
8/7
8/7
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول(4- 20)نشان مي‌دهد بيش از نيمي از پاسخگويان بيان داشتند که اصلاً به مرگ و خودکشي فکر نمي‌کنند. تنها 7/8 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 5/3 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 4/6 درصد در حد متوسط، 5/10 درصد در حد کم، 3/16 درصد در حد خيلي‌کم به مرگ و خودکشي فکر مي‌کنند.

شکل(4- 20) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فکر کردن به مرگ و خودکشي

جدول(4- 21) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ابتلا شدن به بيماري به دليل عدم رعايت بهداشت و نظافت توسط ديگران
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
46
13/3
13/3
13/3

خيلي کم
82
23/8
23/8
37/1

کم
85
24/6
24/6
61/7

متوسط
63
18/3
18/3
80/0

زياد
39
11/3
11/3
91/3

خيلي زياد
30
8/7
8/7
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 21) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان ابتلا شدن به بيماري به دليل عدم رعايت بهداشت و نظافت توسط ديگران» تنها 7/8 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 3/11 درصدگزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 3/18 درصد در حد متوسط، 6/24 درصد در حد کم، 8/23 درصد در حد خيلي‌کم در محيط خوابگاه، به دليل عدم رعايت بهداشت و نظافت توسط ديگران بيمار شدند و 3/13 درصد نيز بيان کردند که اصلاً به دليل عدم رعايت بهداشت و نظافت توسط ديگران، بيمار نشدند.

شکل(4- 21) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ابتلا شدن به بيماري به دليل عدم رعايت بهداشت و نظافت توسط ديگران

جدول(4- 22) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان کمرويي در برقراري روابط اجتماعي با هم اتاقي‌ها
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
142
41/2
41/3
41/3

خيلي کم
71
20/6
20/6
61/9

کم
53
15/4
15/4
77/3

متوسط
42
12/2
12/2
89/5

زياد
16
4/6
4/7
94/2

خيلي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره 100/0، پاسخگويان، توزيع، فراواني Next Entries پایان نامه ارشد درباره جنس مخالف، مواد مخدر