پایان نامه ارشد درباره 100/0، پاسخگويان، توزيع، فراواني

دانلود پایان نامه ارشد

مورد نياز مورد استفاده قرار گرفت. سؤالات و گويهšها به گونهšهاي متفاوتي از جمله سؤالات دو گزينهšاي اسمي، باز و همچنين در سه سطح (فاصلهšاي، اسمي، رتبهšاي) طراحي شدهšاند.

جدول (3-3) سطح سنجش متغيرهاي تحقيق
نام متغير
نوع متغير
سطح‌سنجش
سؤال پرسشنامه
سن
کيفي/ مستقل
اسمي
سؤال 1
تأهل
کيفي/ مستقل
اسمي
سؤال 2
رشته تحصيلي
کيفي/ مستقل
اسمي
سؤال 3
مقطع تحصيلي
کيفي/ مستقل
اسمي
سؤال 4
ترم
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤال 5
تعداد افراد خانواده
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤال 6
تعداد ترم حضوردرخوابگاه
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤال 7
پايگاه اقتصادي-اجتماعي
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤالات 8 تا 12
کنترل اجتماعي
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤالات 19_15 تا 28_15
سرمايه اجتماعي
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤالات 13 و 1_16 تا 10_16
دينداري
کمي/ مستقل
فاصلهšاي
سؤالات 14 و
سؤالات 11_15 تا 18_15 و
سؤالات 11_16 تا 12_16
مشکلات فرهنگي
کمي/ وابسته
فاصلهšاي
سؤالات 1_17 تا 41_17

3 – 7 – پايايي و اعتبار
قابليت اعتماد يا پايايي به طور خلاصه، عبارت است از اين که آيا هر روش خاصي، هرگاه چندين بار در مورد موضوع واحدي به کار برده شود، هر بار نتيجهšي يکساني به دست ميšدهد (ببي، 1384).
پايايي يکي از ويژگيšهاي ابزار اندازهšگيري است. براي آزمون پايايي پرسشنامه در اين تحقيق، از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. بدين صورت که با استفاده از دادهšهاي پيش šآزمون و با استفاده از نرم‌افزار SPSS، ميزان آلفاي کرونباخ براي متغيرšهايي که به صورت سازه تهيه شده بودند محاسبه گرديد. ميزان آلفا براي متغير سرمايه اجتماعي (83/0)، براي متغير ميزان دينداري برابر (76/0)، براي متغير مشکلات فرهنگي (88/0)، و براي کنترل اجتماعي برابر (80/0) شده است که چون همگي از 7/0 شده است بيانگر مطلوبيت مطلوبيت ابزار است.
در کاربرد متعارف، واژهšي «اعتبار» اشاره به اين نکته دارد که يک سنجهšي تجربي تا چه حد معناي واقعي مفهوم مورد بررسي را به قدر کافي منعکس ميšکند (ببي، 1384).
در اين تحقيق از اعتبار محتوايي استفاده شده است. به اين منظور، گويه‏هايي که متغير‏هاي تحقيق را مي‏سنجند را از گويه‏هاي تحقيقات پيشين که زير نظر اساتيد مجرب، استفاده و اجرا شده‏‏اند، استفاده و براي انتخاب بهترين گويه‏ها براي متغير‏هاي جديد از نظرات محققين و اساتيد ديگر استفاده کرديم. در نهايت، پرسشنامه تدوين شده را به اساتيد و متخصصان نشان داده و از نظرات آن‏ها براي تصحيح پرسشنامه کمک گرفتيم. بنابراين پرسشنامه از اعتبار محتوايي برخوردار است.

3 – 8 – تکنيکšهاي تجزيه و تحليل دادهšها
براي تجزيه و تحليل دادهšها از نرمšافزار کامپيوتري SPSS، و براي ترسيم نمودارšها از نرمšافزار Microsoft Excel استفاده شده است. در سطح توصيفي از جداول يک بعدي، فراواني، درصد ستوني و ترسيم نمودار و در سطح استنباطي براي آزمون فرضيات از آزمون št، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس استفاده شده است.

آزمون t تک نمونه‌اي:
از اين آزمون براي مقايسه ميانگين نمونه با ميانگين جامعه يا يک عدد فرضي استفاده مي‌شود. در اين پژوهش براي آزمون مقايسه ميانگين مشکلات فرهنگي با ميانگين نظري از آزمون t تک‌نمونه‌اي استفاده شده است.

آزمون t مستقل:
از اين آزمون براي مقايسه ميانگين يک متغير فاصله‌اي بين دو گروه مستقل استفاده مي‌شود. در اين پژوهش براي آزمون مقايسه ميانگين مشکلات فرهنگي بر حسب جنس، وضعيت تأهل و مقطع تحصيلي، از آزمون t استفاده شده است.

آزمون F يا تحليل واريانس:
از اين آزمون براي مقايسه ميانگين يک متغير فاصله‌اي بين بيش از دو گروه مستقل استفاده مي‌شود. در اين پژوهش براي آزمون مقايسه ميانگين مشکلات فرهنگي بر حسب رشته تحصيلي از آزمون F استفاده شده است.

ضريب همبستگي پيرسون:
از اين آزمون براي بررسي رابطه دو متغير فاصله‌اي استفاده مي‌شود. در اين پژوهش براي آزمون رابطه متغير مشکلات فرهنگي با متغيرهاي تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه، پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده، ميزان دينداري، ميزان کنترل اجتماعي و ميزان سرمايه اجتماعي از آزمون پيرسون استفاده شده است.

ضريب همبستگي اسپيرمن:
از اين آزمون زماني استفاده مي‌شود که هردو متغير مورد مطالعه رتبه‌اي بوده يا يک متغير فاصله‌اي و ديگري رتبه‌اي باشد. در اين پژوهش براي آزمون رابطه متغير مشکلات فرهنگي با متغيرهاي ميزان تحصيلات پدر و ميزان تحصيلات مادر از آزمون اسپيرمن استفاده شده است.

فصل چهارم
نتايج تحقيق

4-1- مقدمه
در اين فصل به دو بحث مجزا اشاره می‌شود؛ قسمت اول شامل يافته‌هاي توصيفي تحقيق بوده و در آن داده‎هاي تحقيق در قالب جداول و نمودارهايي به تصوير کشيده مي‌شود. در بخش دوم به تبيين و تحليل داده‎ها پرداخته و نتايج آزمون فرضيات تحقيق در قالب جدوالي ارائه مي‌گردد.

4-2- يافته‌هاي توصيفي تحقيق

جدول (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل
وضعيت تأهل
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

مجرد
316
91/6
91/6
91/6

متأهل
26
7/5
7/5
99/1

ساير
3
0/9
9/0
100/0

جمع
345
100/0
100/0

با توجه به جدول (4-1) 6/91 درصد (316 نفر) از پاسخگويان تحقيق را افراد مجرد و5/7 درصد (26 نفر) را افراد متأهل تشکيل مي‌‌دهند.

شکل (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل

جدول(4-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي
رشته تحصيلي
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

علوم انساني
124
35/9
35/9
35/9

علوم پايه
52
15/1
15/1
51/0

فني و مهندسي
146
42/3
42/3
93/3

منابع طبيعي
19
5/5
5/5
98/8

هنرومعماري
4
1/2
1/2
100/0

جمع
345
100/0
100/0

با توجه به جدول (4-2) 9/35 درصد (124نفر) از پاسخگويان تحقيق در رشته‌هاي علوم انساني، 1/15درصد (52نفر) در رشته‌هاي علوم پايه، 3/42 درصد (146نفر) در رشته‌هاي فني و مهندسي، 5/5 درصد (19نفر) در رشته‌هاي منابع طبيعي و 2/1 درصد (4نفر) از پاسخگويان تحقيق در رشته‌هاي هنر و معماري مشغول به تحصيل هستند.

شکل (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي

جدول (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي
مقطع تحصيلي
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

کارشناسي
289
83/8
83/8
83/8

کارشناسي ارشد
47
13/6
13/6
97/4

دکتري
9
2/6
2/6
100/0

جمع
345
100/0
100/0

طبق اطلاعات جدول(4-3)، 8/83 درصد (289نفر) از پاسخگويان در مقطع کارشناسي تحصيل مي‌کنند. همچنين 6/13 درصد (47نفر) در مقطع کارشناسي ارشد و 6/2درصد (9نفر) در مقطع دکتري تحصيل مي‌کنند. در مجموع بيش از 80 درصد پاسخگويان در مقطع کارشناسي مشغول به تحصيل هستند.
شکل (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي

جدول (4-4 ) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ترم
ترم
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

1
92
26/7
26/7
26/7

2
8
2/3
2/3
29/0

3
110
31/9
31/9
60/9

4
7
2/0
2/0
62/9

5
71
20/6
20/6
83/5

6
3
0/9
9/0
84/3

7
38
11/0
11/0
95/4

8
5
1/4
1/4
96/8

9
11
3/2
3/2
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-4 ) نشان مي‌دهد 7/26 درصد پاسخگويان، دانشجوي ترم 1 هستند. در حالي که3/2 درصد ترم 2، 9/31 درصد ترم 3، 2 درصد ترم 4، 6/20 درصد ترم 5، 9/0درصد ترم6، 11 درصد ترم 7، 4/1 درصد ترم 8 و 2/3 درصددانشجوي ترم 9 هستند.

شکل (4-4 ) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ترم

جدول (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد اعضاي خانواده
تعداد اعضاي خانواده
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

1
3
0/9
9/0
0/9

2
4
1/2
1/2
2/0

3
16
4/6
4/7
6/7

4
56
16/2
16/4
23/1

5
113
32/8
33/0
56/1

6
68
19/7
19/9
76/0

7
39
11/3
11/4
87/4

8
16
4/6
4/7
92/1

9
12
3/5
3/5
95/6

10
10
2/9
2/9
98/5

11
2
6/0
6/0
99/1

12
3
0/9
9/0
100/0

جمع
342
99/1
100/0

بدون جواب
3
9/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-5) نشان مي‌دهد تعداد افراد خانواده 9/0 درصد از پاسخگويان 1 نفر، 2/1 درصد 2 نفر، 7/4 درصد 3 نفر، 4/16 درصد 4 نفر، 33 درصد 5 نفر، 9/19 درصد 6 نفر، 4/11 درصد 7 نفر، 7/4 درصد 8 نفر، 5/3 درصد 9 نفر، 9/2 درصد 10 نفر، 6/0 درصد 11 نفر و 9/0 درصد 12 نفر است. در مجموع تعداد خانواده 5 نفر بيشترين درصد(33 درصد) را به خود اختصاص داده است.

جدول (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه از ابتداي دوران دانشجويي
تعداد ترم ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

1
82
23/8
23/8
23/8

2
11
3/2
3/2
27/0

3
92
26/7
26/7
53/6

4
10
2/9
2/9
56/5

5
64
18/6
18/6
75/1

6
7
2/0
2/0
77/1

7
35
10/1
10/1
87/2

8
8
2/3
2/3
89/6

9
15
4/3
4/3
93/9

10
5
1/4
1/4
95/4

11
5
1/4
1/4
96/8

12
4
1/2
1/2
98/0

13
3
0/9
9/0
98/8

14
2
6/0
6/0
99/4

15
2
6/0
6/0
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-6) نشان مي‌دهد 8/23 درصد (82نفر) پاسخگويان يک ترم در خوابگاه حضور داشتند. 7/26 درصد (92نفر) سه ترم، 6/18 درصد (64نفر) پنج ترم، و 1/10 درصد (35نفر) هفت ترم در خوابگاه حضور داشتند.

شکل (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تعداد ترم‌هاي حضور در خوابگاه از ابتداي دوران دانشجويي

‌‌‌
جدول(4-7) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نوع منزل مسكوني
نوع منزل مسكوني
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

سازماني
9
2/6
2/7
2/7

رهن و اجاره‌اي
31
9/0
9/2
11/9

شخصي يا پدري
294
85/2
87/5
99/4

ساير
2
6/0
6/0
100/0

جمع
336
97/4
100/0

بدون جواب
9
2/6

جمع
345
100/0

آمارجدول (4-7) بيانگر اين است که 7/2 درصد (9نفر) از پاسخگويان در منازل سازماني، 2/9 درصد (31نفر) در منازل رهن و اجاره‌اي، 5/87 درصد (294نفر) آنها در منازل شخصي يا پدري و 6/0 درصد (2نفر) آنها در منازلي غير از منازل فوق سکونت دارند.

شکل(4-7) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نوع منزل مسكوني

جدول(4-8) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال
وضعيت اشتغال
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

غيرشاغل
322
93/3
93/6
93/6

شاغل
22
6/4
6/4
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه كه آمار جدول (4-8) نشان مي‌‌دهد 6/93 درصد (322نفر) از پاسخگويان تحقيق، غير شاغل بودند در حالي كه فقط 4/6 درصد (22نفر) از پاسخگويان، شاغل بودند.

شکل(4-8) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال

4-3 ابعاد مشکلات فرهنگی
برای سنجش مشکلات فرهنگی، گویه‌های مختلفی برای ابعاد مختلف مشکلات فرهنگی طرح گردید که در این قسمت به تفکیک ابعاد آورده می‌شود:
جدول (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان دسترسي به اينترنت
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
45
13/0
13/0
13/0

خيلي کم
66
19/1
19/1
32/2

کم
55
15/9
15/9
48/1

متوسط
94
27/2
27/2
75/4

زياد
62
18/0
18/0
93/3

خيلي زياد
23
6/7
6/7
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-9) نشان مي‌دهد 2/27 درصد در حد متوسط و 7/6 درصد در حد خيلي زیاد به اينترنت دسترسي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره اوقات فراغت، کارکنان دانشگاه، احساس عدالت، فرهنگ دانش Next Entries پایان نامه ارشد درباره 100/0، گزينه، پاسخگويان، خيلي