پایان نامه ارشد درباره گیاهان دارویی، رژیم غذایی، اکسیداسیون

دانلود پایان نامه ارشد

آنزیم لیپاز پانکراس را بهبود بخشید (128). مونتزوریس82 و همکارانش نشان دادند که افزودن ترکیبی از روغنهای ضروری پونه کوهی، آنیسون و مرکبات به مقدار 125میلیگرم در کیلوگرم جیرهای بر اساس ذرت– سویا، باعث بهبود قابلیت هضم ظاهری چربی در ناحیه ایلئوم جوجه خروسهای سویه تجارتی کاب شد(156).
1–4-5- محرکهای رشد گیاهی و اثر بر فراسنجههای خونی
برطبق یافتههای موهان و همکارانش، بین کاهش کلسترول پلاسما و کاهش کلسترول موجود در لاشه مرغ گوشتی ارتباط مثبت معنیداری وجود دارد(153). محرکهای رشد گیاهی با تعدیل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش پرنده میتوانند در کاهش لیپیدهای خون نقش داشته باشند. شریچ83 گزارش کرد که استفاده از کارواکرول سبب تحریک رشد و تکثیر لاکتوباسیلوسها می‏شود(196)پورتوگال84 و همکارانش، نشان دادند لاکتوباسیلوسها با دو مکانیسم منجر به کاهش غلظت لیپیدها در خون میشوند: 1-جلوگیری از جذب کلسترول در روده 2- جلوگیری از تولید لیپیدها در واکنشهای آنزیمی(172). در تعدادی از آزمایشات ثابت شده که برخی از انواع لاکتوباسیل در روده مستقیماً کلسترول را مورد جذب و تحلیل قرار داده و با جلوگیری از جذب کلسترول در روده منجر به کاهش کلسترول خون میشوند(110). همچنین تعدادی از محققین پیشنهاد کردهاند که آنزیمهای باکتریایی تولید شده توسط لاکتوباسیلوسها باعث هیدرولیز نمکهای صفراوی مخلوط شده و بدین ترتیب جذب کلسترول در روده را کاهش میدهند. در نتیجه مقدار قابل توجهی از کلسترول از طریق روده و مدفوع دفع می شوند(172).
قریشی و همکارانش، تاثیر سطوح مختلف خمیر سیر را بر کلسترول سرم جوجه خروسهای گوشتی آزمایش نمودند. در این آزمایش افزودن 1، 2، 4، 6 و8 درصد خمیر سیر به جیره مقدار کلسترول سرم را به ترتیب 18، 21، 24 و 25 درصد کاهش داد، این محققین نشان دادند که اجزای شیمیایی فعال موجود در محرکهای رشد گیاهی، در شرایط آزمایشگاهی از فعالیت آنزیمهای کبدی دخیل در سنتز اسیدهای چرب و لیپیدهای خون(نظیر β هیدروکسی β متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز و کلسترول 7 آلفا هیدروکسیلاز) جلوگیری میکنند و به این ترتیب مانع سنتز اشکال مختلف لیپیدهای خونی در کبد میشوند(173).
1-4-5-1- عوامل مؤثر بر غلظت کلسترول پلاسما
مهم‏ترین عوامل مؤثر بر غلظت کلسترول پلاسما عبارتنداز:
1. مصرف چربی‏های محتوی اسیدهای چربی اشباع نشده معمولاً غلظت کلسترول خون را به مقدار اندک تا متوسط کاهش می‏دهد که البته مکانیسم آن به خوبی روشن نیست.
2. رژیم غذایی که محتوی چربی‏های اشباع شده باشد غلظت کلسترول خون را 20 درصد افزایش می‏دهد.. مشخص است که رژیم غذایی با مقدار کم چربی‏های اشباع، مهم‏تر از حفظ رژیم کم کلسترول است زیرا این امر ناشی از تجمع چربی در کبد است که مقدار زیادی استیل کوآنزیمA در سلول‏های کبدی برای تولید کلسترول ایجاد می‏کند
3. افزایش مصرف روزانه کلسترول؛ هنگامی که کلسترول خورده می‏شود. بالا رفتن غلظت کلسترول یکی از آنزیم‏های ضروری برای سنتز داخلی کلسترول یعنی3- هیدروکسی-3- متیل گلوتاریل کوآنزیمA–ردوکتاز را مهار می‏کند و بدینوسیله یک سیستم کنترل فیدبکی برای تنظیم غلظت کلسترول پلاسما ایجاد می‏کند(کنترل فیدبکی کلسترول بدن).
4. فقدان هورمون تیروئید غلظت کلسترول را افزایش می‏دهد(106).
1-5-کبد
کبد در اکثر پرندگان دو قسمتی و نسبتا بزرگ میباشد. مجرای چپ کبدی مستقیما به روده در قسمت دوازدهه متصل میگردد و مجرای راست کبدی، شاخهای به کیسه صفرا فرستاده و یا اینکه بهطور موضعی اتساع مییابد و نقش کیسه صفرا را پیدا میکند. کیسه صفرا در مرغ، اردک و غاز وجود دارد و در برخی از پرندگان نظیر کبوتر وجود ندارد. در انتهای باریک کیسه صفرا، مجاری صفراوی منشا گرفته و به بخش دیستال دوازدهه رودهی کوچک وارد میشود(192))تصویر1و2).
در پرندگان، کبد محل اصلی ساخت لیپیدها و بافت چربی؛ و بخصوص حفره شکمی، محل اصلی ذخیره تریگلیسیریدها میباشد(177و46) نقش اصلی کبد، مدیریت متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین و چربی است، حفظ و ثبات سطح گلوکز خون توسط برداشت و ذخیرهسازی گلوکز به صورت گلیکوژن(گلیکوژنز)، شکستن گلیکوژن در مواقع نیاز به گلوکز(گلیکوژنولیز) و تشکیل گلوکز از منابع غیر کربوهیدراتی نظیر اسیدهایآمینه(گلیکونئوژنز) از وظایف کبد میباشد و در صورت آسیب دیدن کبد، در متابولیسم گلوکز اختلال ایجاد میشود که خود این اختلال موجب کاهش گلوکز در دسترس شده و عامل مهمی در سکتههای ناگهانی طیور میباشد(14و32).

تصویر 1-1: آناتومی دستگاه گوارش طیور(کبد و کیسه صفرا)

تصویر1-2: آناتومی کیسه صفرا و مجاری صفراوی

اکثر بیماریهای رایج در صنعت مرغداری داخل کشورکه بطور همهگیر جوجههای گوشتی را مبتلا مینمایند، عملکرد کبد را مختل میکنند. کبد به عنوان اندام تشخیصی بسیار مهمی در جوجههای گوشتی مطرح است و از طرفی به دلیل تشدید متابولیسم در جوجههای گوشتی به منظور افزایش تولید و راندمان، کبد به عنوان مرکز مهم درگیر در متابولیسم و واسطهی مهم دستگاه گوارش و خون از اهمیت خاصی برخوردار است و هر گونه آسیب یا اختلال در جوجههای گوشتی در نخستین گام، روی تغذیه و در نتیجه راندمان تولید جوجهها تاثیر خواهد داشت(14). کبد بهعنوان بزرگترین غده ضمیمه دستگاه گوارش، خون وابران روده را دریافت میکند و در نتیجه تمامی مواد جذب شده در روده از جمله سموم و مواد اگزوژن وارد کبد میگردد(109). کبد در بدن طیور به عنوان عضو سمزدا محسوب میشود که بخش قابل توجهی از فعالیتهای سمزدایی آن مربوط به خنثی نمودن سموم تولیدی توسط میکروبهای مضر میباشد و با توجه به اینکه در استفاده از گیاهان دارویی؛ جمعیت میکروبی مضر کاهش مییابد، لذا کبد متحمل فعالیتهای سم زدایی کمتری شده و عملکرد کبد بهبود مییابد(15). همچنین با محدود کردن ورود مواد سمی به داخل جریان خون و به عنوان یک زباله خردکن، با‏ فرآورده‏های متابولیک سمی تولید شده در جای دیگری در بدن و تبدیل آن‏ها به شکل شیمیایی قابل دفع ، عمل می‏کند.
کبد در دو مرحله موادی را که از گردش خون پورتال منشأ می‏گیرند را برداشته و دتوکسیفه یا متابولیزه می‏کند. اولین مرحلهی آن، فیزیکی بوده و توسط سلول‏های کوپفر85 انجام می‏شود و به فاگوسیتوز باکتری‏ها منجر می‏شود. مرحلهی دوم، بیوشیمیایی است. در سلول‏‏های کبدی آنزیم‏های وسیعی وجود دارد که توکسین‏های اگزوژن و اندوژن را اصلاح و متابولیزه می‏کنند. این واکنش‏ها به دو گروه عمده تقسیم می‏شوند:
واکنش‏های فاز I شامل اکسیداسیون، هیدروکسیلاسیون و دیگر واکنش‏های تسریع شده توسط سیتوکروم P-450.
واکنش‏های فاز II که متعاقب واکنش‏های فاز I دنبال می‏شود که فرآورده‏های حاصل را با مولکول‏های دیگر، همچون اسید گلوکورونیک، سولفات، اسیدهای آمینه یا گلوتاتیون کونژوگه می‏کنند تا دفع‏ آنها را افزایش دهند(155).
با توجه به این که عامل اصلی آسیب سلولهای کبدی و مختل نمودن عملکرد کبد در طیور، هپاتیت ناشی از داروها و سموم میباشد در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:
1-5-1- هپاتیت ناشی از داروها و سموم
طیف گستردهای از بیماریهای کبد ممکن است در اثر داروها و سموم مختلف بروز کند. از طرفی، اثر سمی قابل پیشبینی و وابسته به دوز مستقیم بر روی سلولهای کبد وجود دارد که منجر به نکروزکامل مرکز لبولی سلولهای کبدی میشود که نمونه تیپیک آن، مواردی چون مسمومیت با استامینوفن و تتراکلراید کربن دیده میشود و از طرف دیگر، سایر واکنشها که عموماً غیرقابل پیشبینی است و معمولاً به دلایل ناشناخته در افراد مستعد بروز میکند که اساسا ماهیت ژنتیکی پیدا میکند.
در ادامه چند نمونه مهم هپاتیت دارویی آورده میشود:
1-5-1-1- هپاتیت ناشی از مسکنها
سیستم کبدی سیتوکروم P-450، استامینوفن وارد شده به بدن را به یک متابولیت بالقوه سمی به نام ان- استيل- پارابنزوكين-ايمين(NAPQI) متابولیزه میکند که از طریق کنژوگاسیون با گلوتاتیون، به اسید مرکاپتوریک تبدیل می شود که این اسید محلول در آب بوده و از طریق کلیه دفع می گردد و به میزان زیادی بیخطر میشود(194). ولی در دوز مصرفی بالا، تولید زیاد متابولیتهای سمی، ذخایر گلوتاتیون موجود را تخلیه میکند و در نتیجه، زمینه برای ایجاد نکروز فراهم میگردد(112). در ادامهی این روند، شواهد آزمایشگاهی نکروز سلول کبدی(افزایش سطح ترانسآمینازهای سرم) و اختلال عملکرد کبد دیده میشود. نکروز گسترده کبد ممکن است به نارسایی برقآسای کبد و مرگ منجر گردد که هرگونه تحریک احتمالی سنتز گلوتاتیون کبدی، می تواند حیاتبخش باشد. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نظیر: سالیسیلاتها، دیکلوفناک و سولینداک، آن دسته از داروهایی هستند که بیماریهای کبدی را با توجه به دوز مصرفی آنها ایجاد میکنند و در اغلب اوقات قابل برگشت میباشند(31).
آسیب کبدی القا شده توسط استامینوفن همچنین میتواند توسط رادیکالهای آزاد ایجاد شده بوسیلهی متابولیتهای ثانویهی تولید شده توسط استامینوفن نیز انجام گردد(63) و با افزایش رادیکالهای آزاد در شرایط تجویز بیش از حد استامینوفن، فرایند استرس اکسیداتیو رخ داده و پراکسیداسیون در سلولها افزایش یافته و باعث افزایش غلظت لیپوپراکسیدها در بافتها میگردد و با افزایش تولید لیپوپراکسیدها ، فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز کاهش می یابد(2و88).
آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(GSH-Px) با احیای گلوتاتیون، واکنشهای لازم برای تبدیل پراکسید هیدروژن و اسیدهای چرب هیدروپراکسید را به آب، الکل و اسید چرب کاتالیز میکند و به این ترتیب از خسارت اکسیداتیو غشاهای سلولی جلوگیری میکند(119) و در نتیجه میزان گلوتاتیون داخل سلولی با کاهش فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز، تا مرز بحرانی کاهش یافته و آسیب سلولهای کبدی رخ میدهد(54). البته شایان ذکر است که در صنعت طیور از مسکنها فقط در کارهای تحقیقاتی استفاده می شود و جنبه تحقیقاتی دارد.
1-5-1-2- هپاتیت ناشی از آنتی بیوتیکها و ضد ویروسها
ایزونیازید و جنتامایسین از آنتیبیوتیکهایی هستند که به طور شایع آسیبهای کبدی را ایجاد نموده وباعث افزایش سطح ترانسآمینازهای سرم میشوند . آموکسیسیلین، کلاوولانیک اسید نیز یکی از علل مهم هپاتیت کلاستیک ناشی از آنتیبیوتیک است. از دیگر آنتیبیوتیکهایی که آسیب کبدی آنها به اثبات رسیده است عبارتند از: جنتامایسین، اریترومایسین، تریمتوپریم- سولفامتوکسازول، نویراپین، ریتوناویر و ایندیناویر(31). آنتیبیوتیکهای موجود در داروخانههای دامپزشکی نظیر جنتامایسین که جزو خانواده آمینوگلیکوزید می‏باشد؛ با ایجاد آپوپتوزیس یا مرگ برنامه ریزی شده سلول و از همه مهم‏تر ایجاد رادیکالهای آزاد بر بافت‏های بدن مانند کبد و کلیه تاثیر منفی می‏گذارند. اثر اتوتوکسیسیتی برخی از داروهای مصرفی در صنعت طیور از جمله جنتامایسین به اثبات رسیده است(1و189).
1-5-1-3- هپاتیت ناشی از گیاهان دارویی
بسیاری از گیاهان دارویی بر خلاف تصور موجود در بیخطر بودن آنها بهعلت طبیعی بودن، دارای سمیت کبدی هستند. زلف پیر یا پیر گیاه، آفتابپرست، نخود شنی و هماور یا گوش خر، حاوی آلکالوییدهای پیرولیزیدین هستند که موجب بیماری انسداد وریدی کبدی میشود. سمیت کبد از هپاتیت خفیف گرفته، تا نکروز وسیع و نارسایی برق آسای کبد؛ با مصرف چاپارال، مریم نخودی، روغن پونه معطر، دارواش، سپرک ارتباط داده شده است(31).
1-5-2- بررسی عملکرد کبد
بهدلیل تنوع فراوان اعمال کبد، آزمایشهای موجود برای تست عملکرد کبد شامل اندازهگیری غیر مستقیم و استاتیک سطح سرمی ترکیباتی است که کبد، آنها را سنتز، متابولیزه و یا ترشح میکند. کبد دارای ظرفیت ذخیرهای زیادی میباشد و به همین علت، نتایج آزمایشهای عملکردی کبد ممکن است تا زمان اختلال شدید عملکرد، در حد طبیعی باقی بماند(31). یکی از تست‏های مهم بررسی عملکرد کبد، آنزیم‏های شاخص عملکرد کبد است(133). افزایش سطح AST در سرم، آسیب کبدی را نشان میدهد(86). ولی ALT

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع پوشش زنان، جهان خارج Next Entries پایان نامه ارشد درباره گیاهان دارویی، بیماری مزمن، ساختار فضایی