پایان نامه ارشد درباره گیاهان دارویی، تری گلیسرید، جوجه گوشتی

دانلود پایان نامه ارشد

آنتیاکسیدانی و حفظ لیپیدهای خوراکی از تخریب اکسیداتیو (202).
6) بهبود هضم و جذب مواد مغذی و افزایش رشد و راندمان(117).

1-4-4-8- پاسخ پرنده به محرکهای رشد گیاهی
از جمله فاکتورهایی که ممکن است تاثیر محرکهای رشد گیاهی بر عملکرد پرنده را تحت تاثیر قراردهند، عبارتند از: 1- زمان برداشت 2- بخشهای مورد استفاده 3- ژنتیک 4- سن 5- مقدار مصرف 6- روش عصارهگیری7- رقابت و اثر متقابل مواد گیاهی با دیگر مواد مغذی (208).
1-4-4-10- کلسترول سرم و اثرات ترکیبات گیاهی بر آن
جمعیت میکروبی روده با تجزیهی اسیدهای صفراوی که در کبد از کلسترول ساخته میشوند، نقش مهمی در کاهش لیپیدهای سرم دارند، بنابراین استفاده از ترکیبات ضد میکروبی نظیر گیاهان دارویی، موجب افزایش غلظت کلسترول سرم میشوند(24).اساساٌ کلسترول در کبد مرغ‏های تخم‏گذار بیوسنتز می‏شود و با زرده تخم، ترکیب می‏شود و به جریان خون می‏ریزد و سپس بوسیله اووسیت در حال رشد برداشت میشود. بنابراین، کاهش کلسترول زرده تخم مرغ به کاهش کلسترول سنتز شده در کبد بستگی دارد(50). همچنین نتایج مشابهی را در جوجه‏های گوشتی نر مشاده کردند(174)ترکیبات فیتوژنیک ممکن است بر آنزیم‏های کبدی موثر باشند، از این رو بر ترکیب زرده تخم مرغ و کلسترول آن تأثیر می گذارند(55و174). استفاده از سیر و فرآورده‏های بدست آمده از سیر برای پیشگیری از بیماری‏های قلبی‏عروقی در انسان‏ها بخوبی شناخته شده است(181و57). کورشی و همکارانش، گزارش کردند جایگزینی سیر در جیره نیمچه‏های مرغ تخم‏گذار از فعالیت چند آنزیم کبدی دخیل در سنتز کلسترول(برای مثال بتاهیدروکسی بتا-متیل گلوتاریل- کوآنزیم A ردوکتاز65 و کلسترول- 7 آلفا- هیدروکسیلاز66) جلوگیری می‏کند و منجر به کاهش کلسترول در سرم می شود(173). در آزمایشی مشابه نیز بیان شد افزودن سیر خشک شده غلظت کلسترول سرم و زرده تخم مرغ را کاهش داد(67). محققین تاثیر سطوح مختلف تمر هندی را بر کلسترول سرم و زرده در بین سویه‏های مختلف بررسی کردند(67). نتایج تحقیقات نشان داد اگرچه غلظت کلسترول سرم با افزایش سطوح تمرهندی کاهش یافت اما کلسترول تخم‏مرغ تحت تاثیر قرار نگرفت. غلظت کلسترول سرم در بین سویه ها تفاوت معنی‏داری نداشت که با مشاهدات چودهری و همکارانش مغایرت دارد(67). این نتایج گوناگون ممکن است بهدلیل تأثیر متقابل سطح سیر در جیره و سویه مرغ تخم‏گذار باشد. آیدین و همکارانش، در آزمایشی تاثیر سطوح 1، 2 و 3 درصد زیره سیاه را بر غلظت کلسترول تخم‏مرغ بررسی کردند. یافته‏های بدست‏آمده نشان داد که استفاده از 2 و 3 درصد زیره سیاه در جیره مرغ‏ها غلظت کلسترول را در هر گرم از زرده بطور معنی‏داری کاهش داد(50و47و87). همچنین افزودن زیره سیاه غلظت تری گلیسرید و کلسترول سرم را کاهش داد(47). سیرویدیس67 و همکارانش، نشان دادند که افزودنی‏ها یا مکمل‏های تغذیه‏ای که دارای منشاء گیاهی هستند باعث کاهش تری‏گلسرید سرم خون در جوجه‏های گوشتی شدند(185).اری تاجات68 و همکارانش، اثرات مثبت استفاده از عصارههای گیاهی را در کاهش تری‏گلیسرید خون نیز مورد تایید قرار دادند(49).دانشمند و همکارانش، با افزودن قارچ و چند ترکیب گیاهی کاهش کلسترول سرم را گزارش کردند. در حالیکه افزودن این ترکیبات تأثیری بر تری گلیسرید نداشت(78). پژوهشگران در آزمایشی تاثیر قارچ صدفی را بر فراسنجههای خونی بررسی کردند. نتایج مشاهدات آنها نشان داد افزودن قارچ صدفی تأثیری بر غلظت کلسترول و تری‏گلیسرید نداشت(78).
1-4-4-11- محرکهای رشد گیاهی و تاثیر آنها بر عملکرد طیور گوشتی
مکانیسم عمل اصلی این افزودنیهای خوراکی در بهبود عملکرد طیور به تاثیر مطلوب آن ها بر اکوسیستم میکروبی مفید و کنترل پاتوژنهای بالقوه در دستگاه گوارش طیور مربوط میباشد. همچنین این افزودنیها با افزایش ترشح آنزیمهای گوارشی در روده کوچک باعث پایداری جمعیت میکروبی روده میشوند. در حقیقت محرکهای رشد گیاهی با کاهش تنش تهاجم میکروبی مضر در شرایط بحرانی، باعث افزایش توانایی روده در جذب مواد مغذی شده و از این طریق به رشد بهتر و بیشتر حیوان کمک میکنند(110). از طرف دیگر تعدادی از محققین نشان دادند که محرکهای رشد گیاهی در مراحل مختلف پرورش جوجههای گوشتی منجر به بهبود رشد شدند(116). با وجود این پاسخ پرنده به افزودن مواد گیاهی ونیز مواد مشتق شده از آن‏ها به جیره هنوز قابل بحث است. در تعدادی از تحقیقات صورت گرفته گزارش شد که مواد مشتق شده از گیاهان تاثیری بر عملکرد جوجههای گوشتی ندارند(129). این افزودنیها با بهبود شرایط فیزیکی اکوسیستم روده و تحریک سیستم ایمنی جوجههای گوشتی نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی حیوان دارند. از آنجایی که برخی از باکتریهای مضر روده در استفاده از مواد مغذی با حیوان رقابت میکنند، با کاهش جمعیت این باکتری‏ها قابلیت دسترسی به مواد مغذی افزایش مییابد. همچنین با کاهش باکتری‏های بیماریزا در دستگاه گوارش، از تولید متابولیتهای کاهنده رشد و سموم باکتریایی توسط این باکتریها جلوگیری شده و در نتیجه شرایط مطلوبتری برای بهبود رشد و عملکرد پرنده فراهم میشود(110). سیفتیک69 و همکارانش، نشان دادند که مکملسازی جیره جوجههای گوشتی سویه تجارتی راس70 با روغن ضروری آنیسون71 به مقدار 400 میلیگرم در کیلوگرم جیره، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی را به طور معنیداری بهبود داد(72). جمروز و همکارانش، نشان دادند که افزودن مخلوطی از مواد فعال گیاهی شامل کارواکرول، سینامالدهید و 2 درصد اولئورزین فلفل به مقدار 100 میلیگرم در کیلوگرم جیره جوجههای گوشتی سویه تجارتی هوبارد 72 ضریب تبدیل غذایی را به مقدار 9/3 ٪ بهبود داد(128).
1-4-4-12- جمعیت میکروبی روده و تاثیر محرکهای رشد گیاهی بر آن
باکتریهای رودهی طیور با تجزیه اسیدهای صفراوی به ترکیبات سمی، علاوه بر اینکه باعث ایجاد سمیت در کبد میشود؛ موجب غیر فعال شدن اسیدهای صفراوی شده و قابلیت هضم چربی کاهش مییابد(73)عوامل بیماریزای موجود در دستگاه گوارش طیور، از جمله (اشرشیاکلی، سالمونلا، کلستریدیوم پرفرینجس) به دلیل رقابت با میزبان ، در مصرف مواد مغذی،ترشح متابولیتهای سمی، ایجاد بیماریهای مختلف (اسهال، سالمونلا، عفونتهای رودهای، عدم کارکرد صحیح کبد و پانکراس) باعث کاهش عملکرد و توانایی حیوان در هضم و جذب مواد مغذی میگردند(105) همچنین باکتریهای روده سبب ضخیمتر شدن دیواره روده و کاهش جذب مواد مغذی میگردند(191) از این رو در چند دهه اخیر به منظور کنترل بیماریهای غیر قابل تشخیص، سلامت روده و تحریک رشد، استفاده از آنتیبیوتیکها در صنعت طیور رواج پیدا نمود(17)
مواد فعال اصلی بر علیه میکروبها در گیاهان بسیار متفاوتند که عمده آن‏ها ترکیبات فنولیک موجود در گیاهان خانواده نعناعیان میباشند(61). به نظر میرسد روغنهای ضروری یا مواد فعال موجود در آن‏ها قادرند به داخل دیواره سلولی باکتریایی نفوذ کرده و با تخریب ساختار غشای باکتری جریانهای یونی را در غشای سلول باکتری مختل کنند در نتیجه فرآیندهای مهم درون سلولی نظیر سنتزATP مختل شده و باعث مرگ سلول میشود(136). برخی از مواد فنولی نظیر لیمونن73 هم فعالیت ضد باکتریایی وسیعی را نشان میدهند(161). علاوه بر آن، مشخص شده که برخی از محرک‏های رشد گیاهی در برابر گونههای Emeria به عنوان ضد میکروب عمل میکنند(124و98). همچنین مطالعات اخیر روی خوک و طیور نشان دادهاند که افزودنیهای خوراکی فایتوژنیک قادر به تعدیل اکوسیستم میکروبی دستگاه گوارش میباشند. همچنین نتایج قابل توجهی در زمینه تاثیر روغنهای ضروری گیاهی و محلولهای رزین در روغن بر فعالیت میکروبهای روده به دست آمده است(65). فعالیت ضد میکروبی افزودنیهای گیاهی در حقیقت به خاطر وجود یکسری مواد فعال شیمیایی موجود در این افزودنیها میباشد(74). این مواد فعال با مکانیسمهای مختلف در برابر میکروبها عمل میکنند. به عنوان مثال تاننها مانع از جذب آهن و هیدروژن توسط میکروبها میشوند و یا دارای اثرات متقابل ناشناخته با برخی آنزیمهای میکروبی می‏باشند(179). کارو74 و همکاران نشان دادند آلکالوئیدهای گیاهی میتوانند به داخل ساختمان DNA میکروبها نفوذ کرده و با جلوگیری از فعالیت آنزیم توپوایزومراز 75مانع از سنتز ژنوم میکروب شوند(131). نتایج حاصل از تحقیقات نشان می‏دهد که باکتریهای گرم مثبت اغلب در برابر فعالیت ضد باکتریایی روغنهای ضروری گیاهی حساسترند(60). بسیاری از تحقیقات به خوبی نشان دادند که گیاهان دارویی و مواد حاصل از آن‏ها در شرایط آزمایشگاهی دارای فعالیت ضد میکروبی در برابر عوامل بیماریزای مهم از جمله قارچها میباشند(185و 111). سی و همکاران ، نشان دادند که این امکان وجود دارد که ترکیبی از روغنهای ضروری را انتخاب کرد که علاوه بر داشتن فعالیتهای ضد میکروبی قوی در برابر پاتوژنهای روده، اثر سوئی بر جمعیت باکتریهای مفید نظیر بیفیدوباکتریا76 و لاکتوباسیلها نداشته باشند(185).
1-4-4- 13- خواص آنتیاکسیدانی محرکهای رشد گیاهی
اثرآنتیاکسیدانی برخی از گیاهان و ادویهها اثبات شده است(76و203). در بین دامنه وسیعی از ترکیبات گیاهی که دارای خاصیت آنتیاکسیدانی هستند، روغنهای فرار حاصل از گیاهان خانواده نعناعیان(نظیر نعناع و پونه) توجه بیشتری را به خود جلب کردهاند. به عنوان مثال، اثر آنتی‏اکسیدانی فرآوردههای حاصل از گیاه رزماری به خاطر وجود ترپنهای فنولیک موجود در آن(اسید رزمارینیک77 و رزمارول78) میباشد(76). به علاوه مشخص شده است که خاصیت آنتی‏اکسیدانی گیاهانی نظیر زنجفیل و زردچوبه ، آنیسون، گشنیز، انواع فلفل و نیز چای سبز به علت وجود مواد فلاوونوئیدی79 و همچنین بسیاری از میوهها به علت وجود آنتوسیانینها80 است(199و159). برخی محققین گزارش کردند که محرکهای رشد گیاهی با داشتن اثر آنتیاکسیدانی در پایداری اکسیداتیو لیپیدهای موجود در محصولات طیور(لاشه و تخممرغ) نیز مؤثرند(56و58).
1-4-4-14- محرکهای رشد گیاهی و اثرات آنها بر هضم مواد مغذی
جمروز و همکارانش، گزارش کردند که افزودن ترکیبی از مواد فعال گیاهی(شامل سینامالدهید، کارواکرول و اولئورزین فلفل) به مقدار 100 میلیگرم در کیلوگرم جیره جوجههای گوشتی سویه تجارتی هوبارد، فعالیت آنزیم لیپاز پانکراس را 38 تا 46 درصد افزایش داد(128). محرکهای رشد گیاهی با اثر بر مدت زمان عبور غذا از روده، ترشح آنزیمهای گوارشی و بهبود فعالیت آنزیمهای گوارشی در دستگاه گوارش، قابلیت هضم مواد مغذی را تحت تأثیر قرار میدهند. پلاتل و سرینی واسان81 گزارش کردند که بسیاری از ادویههای خوراکی (نظیر زردچوبه، زنجفیل و فلفل) منجر به تحریک ترشح آنزیمهای هضمی پانکراس میشوند(171). همچنین برخی آزمایشات نشان داد که افزودن ترکیبات فایتوژنیک به جیره باعث بهبود فعالیت آنزیمهای تریپسین، لیپاز و آمیلاز در روده می‏شود(140و128). بهعلاوه مشخص شد این افزودنیها با افزایش تولید موکوس و ترمیم لایه مخاطی در معده و ژئوژنوم جوجههای گوشتی مانع ازهجوم پاتوژنها در روده میشوند(127).همچنین افزودن ترکیب تجاری حاوی روغنهای ضروری گیاهی فعالیت آنزیم آمیلاز در روده را بهبود داد(141). همچنین لی و همکارانش، نشان دادند که افزودن سینامالدهید و ترکیب تجاری روغنهای ضروری به مقدار 100 میلیگرم در کیلوگرم جیرهای بر پایهی ذرت و سویا با تحریک ترشح صفرا باعث بهبود قابلیت هضم چربی در جوجه گوشتی شد(142)، در حالی که افزودن همین مقدار افزودنی در جیرهای بر پایه چاودار، اثری بر قابلیت هضم چربی نداشت(143). هرناندز و همکارانش، گزارش کردند که افزودن مخلوط حاوی عصارههای مریم گلی، آویشن و رزماری به مقدار 5 گرم در کیلوگرم جیره و نیز مخلوط حاوی روغنهای ضروری پونه کوهی، دارچین و فلفل به مقدار 200 میلیگرم در کیلوگرم جیره جوجههای گوشتی سویه تجارتی راس قابلیت هضم ایلئومی نشاسته و ماده خشک را افزایش داد، اما اثر معنیداری بر قابلیت هضم پروتئین خام نداشت(116). در آزمایش جمروز و همکارانش، استفاده از ترکیب حاوی مواد فعال گیاهی به جیره جوجههای گوشتی فعالیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع پوشيدن، مي‌كنند، لباس‌هاي Next Entries پایان نامه ارشد درباره گیاهان دارویی، رژیم غذایی، اکسیداسیون