پایان نامه ارشد درباره کنوانسيون، گرديده، گروههاى، نژادى

دانلود پایان نامه ارشد

حق تحصيل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادى عقيده و بيان، حق آزادى تشکيل مجمع و يا انجمن مسالمت آميز.
د – هرگونه اقدام در جمله اقدامات قانونى که منظور از آنها تقسيم جمعيت براساس مرزهاى نژادى از طريق
ايجاد جايگاهها و محله هاى جداگانه براى اعضاء گروه و يا گروههاى نژادى، تحريم ازدواجهاى مختلط در بين اعضاى گروههاى نژادى مختلف، سلب مالکيت ارضى از اعضاى يک گروه يا گروههاى نژادى باشد.
ه – استثمار از نيروى کار اعضاى گروههاى نژادى بخصوص با تکليف نمودن کار اجبارى به آنان.
و – تعقيب و آزار سازمانها و اشخاصى که مخالف آپارتايد باشند، از طريق محروم نمودن آنان از حقوق و
آزاديهاى سياسى.
ماده ٣ – مسؤوليت جزايى بين المللى، صرف نظر از انگيزه در مورد افراد و يا اعضاى سازمانها، و مؤسسات و نمايندگان دولت اعم از اينکه در کشورى که اين اقدامات انجام گرديده و يا درکشور ديگرى اقامت دارند، طبق شرايط ذيل به اجرا گذارده مى شود
الف – ارتکاب شرکت در تحريک مستقيم و يا مواضعه در انجام اعمال ذکر شده در ماده ٢ اين کنوانسيون.
ب – هم دستى مستقيم، تشويق و يا همکارى در ارتکاب جنايت آپارتايد.
ماده ٤ – کشورهاى طرف قرارداد اين کنوانسيون تعهد مى نمايند
الف – تدابير قانونى و يا تدابير ضرورى به منظور منع و همچنين جلوگيرى از هرگونه تشويق جنايت آپارتايد و يا سياستهاى مشابه جدايى نژادطلبى و يا مظاهر آن تصويب نمايند، اشخاصى را که مرتکب اين جنايت گرديده اند مجازات نمايند.
تصويب تدابير قانونى، قضايى و اجرايى براى تعقيب، محاکمه و مجازات افراد مسؤول و يامتهم به اعمالى
که در ماده ٢ اين کنوانسيون تعريف گرديده است بر طبق صلاحيت خود، خواه اين افراد در قلمرو کشورى که در آنجا اين اعمال را مرتکب گرديده اند سکنى داشته باشند يا اتباع آن دولت و يا دولت ديگرى بوده و يا فاقد تابعيت باشند.
ماده ٥ – افراد متهم به ارتکاب اعمالى که در ماده ٢ اين کنوانسيون بيان گرديده است، ممکن است توسط
دادگاه ذى صلاح هر کشور طرف اين کنوانسيون که در مورد شخص متهم داراى صلاحيت قضايى دولت،
محاکمه و يا توسط ديوان کيفرى بين المللى از سوى آن کشورهاى طرف که صلاحيت آن را پذيرفته اند
محاکمه شوند.
ماده ٦ – کشورهاى طرف اين کنوانسيون تعهد مى نمايند که تصميمات اتخاذ شده توسط شوراى امنيت را که هدفش جلوگيرى، منع و مجازات جنايت آپا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حل اختلاف، حقوق بشر Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق مالکیت، آثار ادبی، مقررات بین المللی، مالکیت فکری