پایان نامه ارشد درباره کرامت انسان، کتاب نوشته ها، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

کودکان به کشورهاي عربي خليج فارس و ترکيه ميباشد که عزم جدي مسئولين در مبارزه با اين موضوع مورد نياز است هر چند که مجلس شوراي اسلامي لايحه مبارزه با اين پديده را به تصويب رسانده ليکن براي ريشه کن کردن اين موضوع راه زيادي در پيش ميباشد.
مواردي که از اهميت قاچاق انسان بيان شد گوشهاي از اهميت موضوع است که بيانگر عمق اين مساله در سطح ملي و بين المللي ميباشد.

3- سوالات اصلي:
1- نحوه مقابله ملي و بينالمللي با قاچاق انسان چگونه است و چه دستاوردهايي دارد؟
2- تاکنون چه اسناد و کنوانسيونهايي در سطح ملي و بينالمللي در خصوص قاچاق انسان تصويب شده است و هر کدام در برگيرنده چه راهکارهايي در اين خصوص هستند؟
3- چه علل و عواملي در جذب قربانيان اين جرم به باندهاي تبهکار و همچنين سوق دادن افراد به ارتکاب اين جرم نقش دارد؟
4- آيا اسناد بين الملل موجود توانسته است در کاهش اين پديده شوم مؤثر باشد؟

4-سوالات فرعي:
1-پيشينه تاريخي پديده قاچاق انسان از پيدايش بردگي در سطح ملي و بينالمللي به چه صورت بوده است و آيا بين قاچاق انسان و بردگي و قاچاق مهاجران تمايزاتي وجود دارد؟
2-چه ويژگي ها و چه پيامدهايي براي قاچاق انسان وجود دارد ؟
3-قاچاق انسان چه درصدي از آمارهاي ملي و بين المللي را به خود اختصاص داده است و آيا در زمينه هاي ملي و بين المللي اسنادي در اين خصوص منعقد شده است؟

5-فرضيه هاي تحقيق

1- به نظر ميرسد تاثير قاچاق انسان و مهاجرت غيرقانوني بر امنيت ملي و اوضاع اجتماعي کشورها اثر گذار باشد.
2- در خصوص قاچاق انسان اسناد مختلفي در سطح ملي و بينالمللي تصويب شده است اما عليرغم وجود اين اسناد کاستيها و نواقص موجود در آنها موجب شده است اين مقررات کاررايي لازم را در برخورد با قاچاق انسان نداشته باشد.
3-در جذب قربانيان اين جرم به باندهاي جنايتکار شرايط نامطلوب اقتصادي،اجتماعي،خانوادگي،فرهنگي و …نقش عمده اي دارند.
4-از جمله نقايص و کاستي هاي موجود عبارتند از: عدم هماهنگي دولتها در مبارزه و پيشگيري از آن و همچنين عدم تناسب و کفايت مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي مرتکبين.

6-هدف پژوهش
هدف اين تحقيق پرداختن به مسئله قاچاق انسان وراي مسئله تئوريک بوده است و سعي شده که با نگاهي علمي- کاربردي قاچاق بينالمللي انسان در قالب يک جنايت سازمان يافته فراملي متصور گردد. مضافاً بر اين که مبارزه با قاچاق انسان جز در يک چارچوب هماهنگ و اقدام منسجم ممکن نيست .در واقع هدف از اجراي اين عمل جنايتکارانه ، عموماً انتقال و دريافت انسانها به منظور وادار نمودن به تن فروشي، مجبور ساختن به کارهاي سخت و طاقت فرسا و در برخي موارد اجراي اعمال غير انساني ميباشد و در واقع امنيت اجتماعي کشورها و امنيت بينالمللي را به نوعي تهديد ميکند و مغاير کرامت انساني و حقوق بينالملل بشري است که باعث تحريک وجدان بشريت ميشود.
به عبارت ديگر مسئله قاچاق انسان بسيار مهمتر از آن است که با يک يا چند کنوانسيون بينالمللي به مبارزه با آن بر خاست. يکي از مهمترين راه ها و شايد تنها راه برخورد با اين مسئله، در اين موضوع در کنار جنايات بينالمللي، اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي باشد تا به اين وسيله و با رسيدگي قضايي به مسئله قاچاق انسان سعي در مبارزه منسجمتر و هماهنگتري به اين امر نمود.

7-انگيزه انتخاب موضوع :
انگيزه قاچاق و علل تن دادن قربانيان به اين عمل در تحقيق کميسيون اورپا در بلژيک ، ايتاليا و هلند اين گونه بيان شده است:
نياز به پول براي رفع نيازهاي اوليه، پول براي خانواده ، کار، پول براي داشتن زندگي شيک و مجللتر، آينده بهتر، يافتن شرايط بهتر با کار کردن به عنوان يک روسپي و بيثباتي سياسي در کشور خود. به عنوان مثال گروه فالون گنگ در چين يک فرقه هستند که قاچاق اعضاي بدن انسان بنابر ادعاي کثيري از اجزاي بدن اين گروه است. بنابراين در علت انتخاب موضوع ميتوان گفت به دنبال مشکلات اقتصادي در کشور مخصوصاً بيکاري در بين قشر جوان، به تازگي موج جديدي از مهاجرت يا فرار افراد از ايران و کشورهاي ديگر به وجود آمده است که اين افراد نه اعراض سياسي دارند و نه افراد بيبند و باري هستند بلکه خواهان يافتن شغل و کار در خارج از کشور بودهاندکه متأسفانه وارد باندهاي قاچاق انسان ميشوند.

8-روش تحقيق:
روش تحقيق در اين مقاله به صورت مرسوم در علوم انساني و به روش مطالعه کتابخانهاي، اسناد، کتب، مقالات از پايگاه الکترونيکي حقوقي بوده است. به عبارت ديگر سعي شده است که با توجه به مفاهيم تحقيق يک رابطه منظم و منسجم ميان مطالب تحقيق فراهم آيد .

9-مشکلات تحقيق:
علاوه بر مشکلاتي که محقق در تحقيق با آن روبهرو ميشود اولاً: به دليل جديد بودن موضوعات حقوق بينالملل باعث بروز پارهاي از مشکلات در تحقيق ميگردد.
ثانياً: به دليل امکان بسيار محدود دسترسي به منابع مرتبط (فارسي و لاتين) بود. در ضمن منابعي هم که به حقوق ايران و هم ساير کشورها در اين زمينه پرداخته باشد کمتر وجود دارد.لذا نگارنده ميان منابع مختلف تلفيق ايجاد نموده و در مطالب مختلف از آنها استفاده کرده است.

10-سازماندهي پژوهش:
رساله حاضر در چهار بخش تنظيم شده است که در:
بخش اول تحت عنوان کليات شامل سه فصل است.در اين بخش مفاهيم کليدي قاچاق انسان،پيشينه تاريخي پديده قاچاق انسان و عوامل قاچاق انسان بررسي خواهد شد.
بخش دوم تحت عنوان پيامد هاي قاچاق انسان شامل سه فصل است.در اين بخش پيامدهاي قاچاق انسان از ديد اقتصادي-سياسي،اجتماعي -فرهنگي و رواني -بهداشتي،ويژگي هاو شيوه هاي قاچاق انسان بررسي خواهد شد.
بخش سوم تحت عنوان قاچاق انسان از نگاه آماري،شامل سه فصل است.در اين بخش قاچاق انسان از دو ديدگاه :1-آمار ملي و بين المللي 2-اسناد ملي،منطقه اي و بين المللي بررسي خواهد شد.
بخش چهارم تحت عنوان نگاه اجمالي به مصاديق و کشورها و گروه هاي درگير قاچاق انسان شامل چهار فصل است.در اين بخش ،اقدامات پيشگيرانه در سطح ملي-داخلي و منطقه اي -بين المللي،مشکلات مقابله با قاچاق انسان و مقابله با قاچاق انسان بررسي خواهد شد.

11-بررسي ادبيات موجود:
1-کتاب قاچاق انسان:اين کتاب نوشته دکتر عباس ذاقلي است.اين کتاب راجع به موضوع قاچاق انسان به بحث پرداخته است.دکتر ذاقلي در کتاب خود مي نويسد:جلوه هاي عمده جرايمي که جهاني شده يا به تعبير ديگر جرايم فراملي را که با انگيزه سود جويانه و يا خشونت آميز ارتکاب مي يابند را مي توان در قاچاق مهاجران،قاچاق اشخاص،قاچاق اعضاي بدن،اعمال تروريستي و … خلاصه کرد.
2-کتاب قاچاق زنان بردگي معاصر:اين کتاب نوشته بهناز اشتري است.اين کتاب راجع به قاچاق زنان در کشورهاي مختلف و کنوانسيونها و اسنادي که در اين زمينه منعقد شده است به بحث مي پردازد.در اين کتاب درباره سطح بين المللي که در مورد سرکوب قاچاق زنان است صحبت مي کند.
3-کتاب قاچاق انسان چالشها و راهکارهاي پيشگيري :اين کتاب نوشته هادي معتمدي و فرزانه مستوفي فر است.در اين کتاب راجع به مفاهيمي که به قاچاق انسان مربوط مي شود مي پردازد. در مباحث بعدي قاچاق انسان را از گذشته تا به امروز مورد کنکاش قرار مي دهد وعلل و چالش ها و راهکارهاي اين مقوله را مورد بررسي قرار مي دهد.
4-کتاب جرم سازمان يافته و راهکار هاي جهاني مقابله با آن:اين کتاب نوشته دکتر شهلا معظمي است .در اين کتاب قاچاق انسان به عنوان يک جرم سازمان يافته فراملي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.دکتر معظمي در بخشي از کتاب خود در مورد قاچاق انسان مي نويسد:در حقيقت فحشاي کودکان بخشي از صنعت توريسم جنسي در برخي مناطق جهان است.
5-مقاله:عوامل و انگيزه هاي قاچاق انسان(با تاکيد بر آسياي مرکزي):اين مقاله نوشته الهه کولائي مي باشد .در اين مقاله اشاره شده است که قاچاق انسان بي ترديد شکل جديدي از برده داري مدرن در جهان است.قاچاق انسان به عنوان يکي از جرايم سازمان يافته پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه سود آوري دارد.
6-مقاله:بررسي وضعيت قاچاق انسان در ايران(معضلات و پيامدها)و ارائه راهکارهاي مناسب براي کنترل اين پديده اجتماعي:اين مقاله نوشته عباس علي پور است .در اين مقاله اشاره شده است که قاچاق انسان يکي از پديده هاي در حال رشد عصر حاضر است که در سال هاي اخير به معضلي جهاني تبديل شده است.بررسي جنبه هاي قاچاق انسان در محورهاي چهارگانه قاچاق زنان و دختران،قاچاق کودکان،قاچاق اعضاي بدن و سرانجام بهره کشي از نيروي کار ،از ساير موضوعاتي بودند که در اين مقاله به آنها اشاره شده است.
7-مقاله:قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کيفري ايران:اين مقاله نوشته صادق سليمي است.در اين مقاله به قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد توجه مي شود.اين قانون که گام مهمي در جهت مبارزه با پديده قاچاق انسان در ايران محسوب مي گردد نارسايي هاي زيادي دارد.

اختصارات:

NGO: Non-governmental organization
Iom: International organization for migration
IPTF: International police task force
ARIAT: The Asian regional intiaive against trafficking in women and children
ASAN:Association of southeast Asian Nations
بخش اول: کليات
قاچاق انسان يکي از پديدههاي خطرناک است. در جهان کنوني تمامي دولتها در سطح جهان کم و بيش درگير اين پديده شوم و هراس انگيز شدهاند.قاچاق انسان به سه منظور اصلي صورت ميگيرد: 1- قاچاق زنان و کودکان : عمدتاً به منظور سوء استفادههاي جنسي 2- قاچاق مهاجران: که عمدتاً با اسناد هويت و اسناد گذر جعلي و به صورت غير مجاز افراد از مرزهاي کشوري به کشور ديگر عبور داده ميشوند. 3- قاچاق اعضاء و جوارح انسان
قاچاق انسان طبق آمارها و گزارشهاي منتشره از سوي مراجع دولتي و غير دولتي روند رو به رشد زيادي داشته است. اين روند تمامي دولتها و حتي سازمانهاي بينالمللي را به فکر اين پديده و در جهت مقابله و مبارزه با آن وا داشته است. قاچاق انسان معضلي است که هيچ کشوري نميتواند ادعا کند که کاملاً از آثار شوم آن در امان مانده است. گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف، امنيت جامعه جهاني را تهديد کرده است و حتي در مواردي که بزه ديده نيز رضايت دارد، مخالف کرامت انساني است.1
به همين لحاظ و با توجه به جنبههاي جهاني و بينالمللي اين معضل شناخت دقيق اين جرم از هر جهت، اقدامات انجام گرفته از سوي مجامع بينالمللي و کشورهاي درگير اين موضوع و برنامههاي در دست اقدام آنها در سطح منطقه و جهان به منظور برنامهريزي دقيق در اين خصوص امري ضروري است. جهاني شدن اقتصاد، تحت تاثير فنآوريهاي جديد اطلاعات و ارتباطات و عوامل سياسي سبب شده است که فرايند و سرنوشت توليد، توزيع، حمل و نقل و مصرف کالا و خدمات در نظام اقتصادي کشورها تا اندازه زيادي – البته با آهنگي متفاوت، بر حسب کشورها – در تعامل و مرتبط با يکديگر متحول شوند. يکي از چالشهاي جامعه جهاني، بينالمللي شدن و به ويژه سازمان يافتگي بزهکاري است به همين دليل کوفي عنان ، دبير کل پيشين سازمان ملل متحد، تهديدات قرن بيست و يکم را نه در جنگ همسايگان بلکه بيماري و جرم سازمان يافته ميداند. به دليل جهاني شدن و پيشرفتهاي صنعتي و علمي و رشد روزافزون شهرسازي و ايجاد خدماتي در امور ارتباطات و حمل و نقل سبب شده است که کشورها به ويژه از نيمه دوم سده بيستم به اين سوء با افزايش جرايم و ظهور اشکال بزهکاري مواجه شوند. 2
اين جرايم سازمان يافته به دليل تاثيراتي که بر امنيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جوامع دارد از چند دهه پيش مورد توجه کشورهاي مختلف در قال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره زنان و دختران، سازمان ملل، اعمال مجرمانه Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مواد مخدر، سازمان ملل