پایان نامه ارشد درباره کرامت انسان، مواد مخدر، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

سودان براي مبارزه با پديده قاچاق انسان کمک کنند.اين درخواست به دنبال کشته شدن صدها مهاجر اريتره اي در ابتداي ماه اکتبر به سبب غرق شدن آنها در سواحل ايتاليا صورت گرفته است.221
اقدامات اتحاديه اروپا براي مقابله با قاچاق انسان تنها به کشف 29 مورد قاچاق در سه سال گذشته منجر شده،اين در حالي است که مرزهاي اروپا بيش از نيمي از يک ميليون قرباني قاچاق انسان را در خود جا داده است.222نخستين اسناد بين المللي براي مقابله با قاچاق زنان عبارتند از :
مقاوله نامه 18 مه 1904،قرارداد بين المللي مصوب 4 مه 1910،قرارداد بين المللي الغاء خريد و فروش نسوان و کودکان،قرارداد بين المللي 1933،کنوانسيون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشي از روسپيگري ديگران.
کميسر امور داخلي اتحاديه اروپا کشورهاي عضو اين اتحاديه را بابت به اجرا نگذاشتن قانونهاي جديد به منظور مقابله و مبارزه با پديده قاچاق انسان مورد انتقاد قرار داد.اين انتقاد از سوي “سيسيليا مالمستروم” کميسر امور داخلي اتحاديه اروپا در حالي مطرح شد که با وجود افزايش قربانيان قاچاق انسان،شمار موارد محکوميت قاچاقچيان انسان با روندي کاهشي روبرو بوده است.بيست و هفت درصد کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سال 2011 در خصوص قوانين جديدي به توافق دست پيدا کردند که در صورت اجرا،توصيف مشترکي را از پديده قاچاق انسان ارائه خواهند کرد.بدين ترتيب متهمان قاچاق انسان مي توانند در فراسوي مرزها مورد پيگرد قضايي قرار بگيرند و از قربانيان اين پديده حمايت بيشتري به عمل بيايد.223

نتيجه گيري
قاچاق انسان يکي از پديده هاي خطر ناک است.قاچاق انسان را مي توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومين منبع درآمد به وسيله سازمانهاي جنايي فراملي دانست.آنچه که به عنوان يک واقعيت در خصوص قاچاق انسان بايد بيان کرد اين است که در دهه هاي گذشته قاچاق انسان به درجه اي عالمگير رسيده تا جايي که هيچ کشوري از آن در امان نمي باشد.گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف،امنيت جامعه جهاني را تهديد کرده است و حتي در مواردي که بزه ديده نيز رضايت دارد،مخالف کرامت انساني است.
بر طبق تعاريف و مصاديق،قاچاق انسان پديده اي بسيار گسترده در سطح جهاني به منظور مقاصد جنسي و غير جنسي است و کليه افراد را در بر مي گيرد.از ديدگاه حقوق بشر نيز قاچاق انسان بايد به گونه اي گسترده تعريف شود تا شامل کليه آثار و جوانب گردد.عوامل،پيامدها،ويژگي ها و شيوه هاي متعددي در افزايش و گسترش قاچاق انسان در دهه هاي اخير مؤثر بوده اند.پديده قاچاق انسان در آغاز شامل خريداري کردن برده ها و زنان براي کار در مزارع و منازل بود و حتي براي خريد و فروش برده ها مزايده صورت مي گرفت.سپس ويژگي هاي اين پديده و خود پديده قاچاق انسان شروع به پيشرفت کرد تا اين که به جايي رسيد که افراد مجبور به کارهايي که به آنها تمايل نداشتند مي شدند.
قاچاق انسان جرمي است سازمان يافته و سازمان يافتگي از خصايص آن است.از مهم ترين مشکلات موجود در را مبارزه با قاچاق انسان،عدم اطلاع دقيق از ميزان، شيوع و گستردگي آن است به گونه اي که در تمامي آمارهاي ارائه شده از واژگان “تخمين زده مي شود” و يا “هزاران” استفاده مي شود.از دهه هاي پيشين اقدامات بسياري در سطح ملي و بين المللي براي پيشگيري و سرکوب قاچاق انسان انجام شده است.اين اقدامات عمدتاً در غالب معاهدات و اسناد بين المللي صورت گرفته است.الحاق به کنوانسيون هاي بين المللي و منطقه اي راجع به قاچاق در اغلب موارد پديده اي فراملي است.از اموري که مي تواند در مسير مقابله با قاچاق انسان مؤثر باشد همکاري ملي و بين المللي است.از اين رو امروزه شاهد تصويب اسناد جهاني،منطقه اي،ملي و بين المللي بين کشورهاي مختلف در زمينه قاچاق انسان هستيم.همکاري کشورها طيف بسيار وسيعي از فعاليتها را در بر مي گيرد.مبادله اطلاعات راجع به گروه هاي مجرمانه فعال در اين زمينه،مبادله اطلاعات راجع به رفت و آمد بين مرزها و همکاري بين پليس کشورهاي مختلف به منظور تعقيب قاچاقچيان انسان از جمله اين اقدامات است.
ظهور پديده قاچاق انسان و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتي براي پيشگيري و مبارزه با اين پديده تدوين کنند و به مرحله اجرا گذارند.در حقوق داخلي ايران ،تا قبل از تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383،قاچاق انسان تعريف نشده بود.قانونگذار ايران نيز با توجه به اهميتي که اين موضوع پيدا نموده است لايحه مبارزه با قاچاق انسان را به تصويب رساند.بايد اشاره کرد که بعضاً قوانيني تصويب شده اند ولو اينکه نمي توان آنها را مؤثر در مقابله و مجازات با جرم قاچاق انسان قلمداد نمود اما به نظر مي رسد تا حدودي به برخي از اشکال خاص قاچاق انسان من جمله آدم ربايي،هتک حيثيت مجني عليه،برداشت اعضاء و غيره پرداخته اند.استمرار در قاچاق انسان به نحوي است که قاچاقچيان مدام دختران،زنان و کودکان را از کشوري به کشور ديگر منتقل مي کنند و پيوسته به اهداف خود مي رسند و مستمراً هدف آنها از انجام اين کار به دست آوردن سود بيشتر است.به دليل نگاه امنيتي و سياسي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره زنان و دختران، حقوق بشر، سازمان ملل Next Entries دانلود پایان نامه درباره فناوری نانو، تشخیص بیماری، دی اکسید کربن