پایان نامه ارشد درباره کار کودک، حق تملک

دانلود پایان نامه ارشد

شخصي که از والدين بنده متولد ميشد، خود به خود بنده بود.
پس از جنگ جهاني اول و با تشکيل جامعه ملل جلوگيري از خريد و فروش سفيد پوستان جزء وظايف جامعه ملل شد. در تاريخ 30 سپتامبر 1921 قرار دادي به منظور رفع ابهامهاي قراردادهاي قبلي منعقد گرديد. از اوائل هزاره دوم ميلادي بحث قاچاق انسان در سطح جهاني مورد توجه قرار گرفت. در زمان نزديکتر به عضر حاضر، يعني قبل از جنگ جهاني دوم، تجارت انسان با عنوان “خريد و فروش زنان سفيد پوست” شناخته شده بود که در آن زمان زنان سفيد پوست اروپايي به خصوص زنان فرانسوي به روسپي خانههاي آمريکاي جنوبي هدايت ميشدند.
ويليام دورانت در کتاب تاريخ تمدن خود مينويسد:
شايد در نتيجه قرنها بردگي است که نسل ما سنين رنجبري را اکتساب کرده و قابليت کارکردن را به دست آورده، زيرا هيچ کس حاضر نيست از روي رضاي خاطر عمل دشواري را انجام دهد، مگر آن که ترس آن را داشته باشد که به علت عدم انجام کار مزبور دچار مجازات بدني و يا زيان اقتصادي و يا اجتماعي ميشود. 50
البته قاچاق انسان از زمان خاتمه جنگ سرد و با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در ابتدا دهه 1990 و گشايش مرزها توسعه و گسترش يافته و شکل خاص و ابعاد پيچيده و جديدي به خود گرفت. به طوري که اين معضل و تجارت مافيايي به صورت يک جرم سازمان يافته و فراملي شکل حاد به خود گرفته و به تجارتي سودمند و پر منفعت تبديل شد.51
کليه کشورهاي متمدن اروپايي که امروز به اين پايه ترقي و تمدن رسيدهاند، بدون استثناء از مرحله تاريخي بردگي عبور کردهاند و دوران بردهداري و بردگي هزاران سال طول کشيده است. اکثريت عمده مردم کشورهاي نيمکره باختري نيز در دوران بردگي به سر بردهاند و هنوز هم آثار بردگي در ميان برخي از اقوام و قبائل ديده ميشود. ميتوان گفت که الغاء اين عمل غيرانساني بردگي با مجاهدتها، کوششها، کنفرانسها، معاهدات و قراردادهاي کشورهاي بزرگ همراه است و جنبه بينالمللي آن کمتر از معاهدات صلح بعد از پايان جنگها نميباشد.
2-پيدايش بردگي در ايران و اسلام
در ايران باستان نيز مانند ديگر کشورهاي بزرگ بردگي وجود داشت و بردگان که به علت اسارت در جنگها به بردگي افتاده بودند، در مزارع و منازل اغنياء کار ميکردند ولي در ايران برخلاف قوانين روم به علت عدم پرداخت دين بدهکار به بردگي نميافتاد. 52
ايرانيان با اسيران و غلاماني که به امور نظامي، کشاورزي و کارهاي خانه اشتغال داشتند، خوش رفتاري ميکردند و به همين جهت بعد از اين که آزاد ميشدند حاضر به بازگشت به ميهن خويش نبودند.
مفهوم برده به عنوان موجودي که ميتواند قانوناً به تملک کسي درآيد و مورد استفاده قرار گرفته و دوباره فروخته شود مفهومي قديمي و تقريباً جهاني است. اکثر کشورها از جمله ايران ميثاقها، کنوانسيونها و مقاولهنامههاي بينالمللي راجع به الغاي بردگي را پذيرفتند و متعهد شدهاند که تمام مظاهر بردهبرداري را ريشهکن کنند. افزون بر اسنادي که بنا به ماهيتشان به بردگي پرداختهاند قرارداد منع و مبارزه با بردگي مصوب 25 سپتامبر 1926 ژنو که هدفش منع بردگي بود و قرارداد منع بردگي و برده فروشي و عملياتي که مشابه بردگي است (مصوب 1956) مهمترين اسناد راجع به بردگي به شمار ميآيند.
در حقوق ايران قبل از پيوستن به قرارداد منع بردگي و بردهفروشي و عملياتي که مشابه بردگي است براي اولين بار ماده واحده قانون منع خريد و فروش در بهمن ماه 1307 به تصويب رسيد. اين قانون که تحت تاثير قرارداد بردگي مصوب 1926 به تصويب رسيد هيچ تعريفي از بردگي ارائه نداده بود. بنابراين اگرچه به لحاظ منسوخ بدون علمي بردهداري در ايران در زمان تصويب اين ماده واحده، نتيجه علمي از آن تصويب قابل تصور نبود.
در سال 1337 ماده 960 قانون مدني به تصويب رسيد و براساس آن سلب حريت از اشخاص ممنوع شد. سپس در سوم اسفند ماه سال 1337 قانون الحاق ايران به قرار داد تکميلي منع بردگي و بردهفروشي و عملياتي که مشابه بردگي است به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون و پيوستن ايران به اين سند مهم جهاني نقص ماده قبلي برطرف شد و برخي از رويههاي مشابه بردگي ممنوع اعلام گرديد.
ماده 7 اين قانون در تعريف بردگي ميگويد:
بردگي به نحوي که قرارداد بردگي مورخ 1926 تعريف شده است به معني حال يا وضع کسي است که اختيارات ناشيه از حق مالکيت کلاً يا جزئاً نسبت به او اعمال ميشود و برده کسي است که در چنين حال يا وضعي باشد.
دولت ايران در مورد بردگي جز در موارد محدودي به پيوستن صرف به قرارداد مذکور بسنده کرده است. بنابراين از اين منظر دولت ايران در تخمين مبارزه موثر با بردهداري و حمايت از قربانيان آن قصور ورزيده است. آخرين مصوبه قانوني در حقوق ايران در رابطه با بردگي ، ماده واحده قانون تصويب کنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشکال کار کودک و توصيهنامه مکمل آن مصوب 8/8/1380 است.
در هر حال زماني که بردهبرداري از منظر جوامع ممنوع نشده بود قاچاق انسان در معناي وسيع کلمه و تحت عنوان بردهبرداري مشروع بوده است.
در دوران پيش از اسلام و در اسلام بردگي وجود داشته است و از مجموع احکام و آيات چنين بر ميآيد که اسلام بردگي را با شرايط خاص جايز شمرده است ولي خريد و فروش بردگان را امري مکروه دانسته است .پس از پيروزي در جنگها فرماندهان سپاه مسلمان ميتوانستند کليه اسيران را به استثناء پيران و بيماران زمينگير و کودکان را به قتل رسانيده، يا با اجازه و موافقت خليفه برده خود سازند و يا آنان را آزاد کرده فديه دريافت دارند .اين اسيران جنگي که ميان سربازان تقسيم ميشدند به مالکيت آنان در ميآمدند و صاحبان برده حق داشتند آنان را فروخته ، گرو گذاشته يا براي تکثير غلامان براي آنان زن گرفته ، اولادشان را به بردگي بکشانند.
آنچه بايد يادآوري کرد اين است که بردگي در اسلام فقط به زمان جنگ بر ميگردد و اين بردگي با بردگي موسوم در دوران روم و يونان و ايران باستان شباهتي ندارد.53
هر چند اسلام بردگي را در شرايط جنگ مورد قبول دانسته است ليکن تلاشهاي جدي در خصوص الغاء آن نيز داشته است. در خصوص آزاد کردن بنده و غلام، آيات و روايات بسيار زيادي آمده است به طوري که با اکثريت اين روايات به اين نتيجه ميرسيم که اسلام بردگي را به رسميت نميشناسد و بردگي را در واقع يک امري موقت ميدانسته است به طوري که در روايات نقل شده از پيامبر اکرم(ص) آمده است که:
جبرئيل هميشه سفارش بردگان را ميکردند فکر کردم به زودي از طرف خداوند مدتي معين ميشود که در آن سررسيد، همه آزاد ميشوند. 54
در اواخر قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم مسئله بردگي را ميتوان به گونهاي ملغي دانست .آنچه که امروزه ما شاهد آن هستيم و در سطح بسيار گستردهاي افزايش پيدا کرده حجم عظيم قاچاق انسان پس از فروپاشي کمونيست و در اوايل دهه 1990 شروع ميشود.
در دوران ظهور اسلام تلاشهايي براي مبارزه و مقابله با بردگي انجام شده است و در تاريخ اسلام اين امر قابل مشاهده است. به طور کلي اسلام با قبول بردگي به صورت خاص، خشونتها و بيرحميهايي که سابقاً در مورد بردگان صورت ميگرفته است را تعديل نموده است. با توجه به مفهوم قاچاق انسان در دوران معاصر در مقايسه با نظام بردهداري در دوره اسلام ميتوان ادعا کرد که مفهوم قاچاق انسان در دوران اخير کاملاً متفاوت با بردگي در دوران اسلام است. اگر بردگي اصلي از اصول اسلام و يکي از مقررات اين کيش بود، بدون شبهه همان طور که در ميان ملل قديم و اقوام جديد معمول بود، حکومت اسلامي نيز موظف ميشد که اگر بنده فرار کرد او را به خواجهاش مسترد سازد و بلکه براي عبرت ديگر بندهها او را مجازات کند. هم چنين اگر برده تجاوزي به حق خواجه کرد، يا نافرماني کرد، او را تنبيه نمايد يا مجازاتش را مثل بسياري از ملل به خود خواجه موکول سازد ولي چون اسلام بردگي را يک امر عارضي و موقت ميدانسته، هيچ نوع حمايتي از اين اصل ننموده است که باعث دوام و بقاء آن گردد.55 اگر در گذشته انسانها را به عنوان برده در بازارهاي جهاني ميفروختند و يا اين که در جا به جايي و حمل و نقل آنها از وسايلي استفاده ميکردند که خطرات جاني براي آنها داشت و در اين وسائل هيچ گونه امکاناتي وجود نداشته در عصر حاضر نيز که عصر ارتباطات و عصر رسيدن به کرات آسماني است با همان وضعيت اسف بار و حتي بدتر از روشهاي سنتي بردهداري، انسانها را تحت عنوانهاي ديگري از جمله پيدا نمودن شغل با درآمدهاي مناسب، ازدواج و ساير عناوين فريبنده ديگر آنها را با اين خطرات مواجه مينمايد.

3-مقايسه بردگي و قاچاق انسان
با توجه به اسناد و کنوانسيونهاي بينالمللي موجود در زمينه بردگي تعريفي از برده فروشي بدين عبارت ارائه نمودهاند:
برده فروشي به معني و شامل اعمالي است که به منظور اسارت و تملک و يا واگذاري شخص به قصد تنزل دادن او به روحيه بردگي شامل کليه اعمالي است که به عنوان تملک بر روي برده به منظور فروش يا مبادله انجام ميگيرد و ضمناً کليه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طريق خودش يا مبادله نسبت به شخصي که به قصد فروش يا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنين به طور کلي هرگونه تجارت يا حمل و نقل برده اعم از اين که به هر وسيله انجام شود.56 صرف نظر از اشکالات مذکور تعريف اخير تا حد زيادي مبين ابعادمختلف بردگي بوده، قابل قبول است.
قرارداد 1926 ژنو با توصيف بردگي و اين که بردگي چيست و تجارت بردگان کدام است، آغاز ميگردد. براي اولين بار در اين کنوانسيون تعريفي از بردگي ارائه گرديد و تقريباً در قراردادها و کنوانسيونهاي بعدي نيز تکرار شد. در بند 2 ماده 1 کنوانسيون مذکور تجارت برده شامل مواردي:
چون در اختيار گرفتن فرد براي برده ساختن او، در اختيار گرفتن يک برده براي فروش يا معاوضه و هر نوع حمل و نقل و تجارت برده ممنوع اعلام شده است.
در گزارش ششمين کنوانسيون جامعه ملل، بردگي به اين نحو تعريف شده است:
“حق مالکيت شخص درباره شخص ديگر همان طور که طبيعتاً آن شخص حقوقي درباره اشياء متعلق به خويشتن دارد.57
در گذشته بردگي بدون رضايت قرباني واقع ميشده ولي در حال حاضر، اغراق نيست اگر بگوييم قاچاق انسان در اکثر موارد با رضايت ابتدايي خود قرباني و با پرداخت مبالغ گزافي به قاچاقچيان صورت ميگيرد.58
اگر چه در برخي موارد قاچاق، رضايت قرباني ناديده گرفته ميشود ولي بدون شک در بردهبرداري به هيچ عنوان رضايت برده مدنظر نبوده است. اما اين نکته نيز قابل ذکر است که ميتوان سابقه قاچاق انسان را در نظام بردهبرداري جستجو کرد و تفاوتهاي موجود ميان اين دو مقوله را ناشي از سازمان يافته تر بودن قاچاق انسان و شکل پيچيده و در حال حاضر رشد آن دانست.
بايد اذعان نمود که با مقايسه تعاريفي که در مورد بردگي و قاچاق انسان ارائه شده است، اين نظر که :
“قاچاق زنان و کودکان شکلي جديد و امروزي بردگي است” زياد صحيح به نظر نميرسد، هر چند امروزه اعمالي مانند ازدواج اجباري زن در قبال پرداخت پول به خانوادهاش، فروش همسر توسط شوهر در قبال پول و مسائلي مانند اينها را به عنوان رويههاي مشابه بردگي مطرح ميکنند. اين اعمال گوياي برخي از مصاديق قاچاق انسان است نه بردگي.
از نظر برخي تحليلگران مشابهتي بين قاچاق انسان و بردهداري وجود داشته است. امروزه از طريق قراردادهاي استخدامي و ازدواجهاي کذايي به بردگي ظاهري مشروعيت ميبخشند و قاچاق انسان نيز از اشکال بردهداري نوين است که در حال گسترش روزافزون ميباشد. همان طور که بيان شد قاچاق انسان شامل زنان، مردان و کودکان خواهد بود. اين افراد به منظور مقاصد مختلف توسط قاچاقچيان حمل ميشوند و در واقع قاچاق انسان متضمن حرکت افراد به منظور قراردادن آنان در کار اجباري و يا ديگر اشکال بيگاري ميباشد.
همانگونه که بيان شد در گذشته افراد مختلف ممکن بود که به بردگي کشانده شوند که يکي از مواردي که منجر به بردگي ميشد عدم توانايي پرداخت ديون بوده است در واقع کسي که توانايي پرداخت بدهي خود را نداشت به بردگي کشانده ميشد. اين شيوه در حال حاضر نيز توسط قاچاقچيان انسان نيز اجرا ميگردد.
در گذشته افراد را براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره روم باستان، روشنفکران Next Entries پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، حقوق بشر، سازمان ملل