پایان نامه ارشد درباره کارایی فنی، بیمه کارآفرین، بیمه اتکایی، بیمه البرز

دانلود پایان نامه ارشد

ق برقرار نباشد، تعداد زیادی از واحدهای مورد بررسی کارا خواهند شد و محقق را نتایج واقعی دور می کند(امامی میبدی، 1379، ص 38).
در این قسمت نهاده ها و ستانده ایی که جهت اجرای تکنیک DEA مورد استفاده قرار گرفته اند و نیز نحوه محاسبه آنها جهت وارد کردن به مدل معرفی می گردد.

جدول 4-1- نهاده های شرکت‌های بیمه خصوصی کشور ( سال 1392)
ردیف
نام شرکت
دارایی های شرکت بیمه(میلیون ریال)
تعداد کارکنان
نسبت هزینه های اداری به حق بیمه صادره
نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره
1
بیمه آسیا
20267103.00
2440.00
0.08
0.10
2
بیمه البرز
13735620.00
1242.00
0.09
0.09
3
بیمه دانا
12806896.00
1650.00
0.08
0.06
4
بیمه پارسیان
14338650.00
804.00
0.02
0.08
5
بیمه توسعه
6462607.00
619.00
0.09
0.08
6
بیمه رازی
4742657.00
518.00
0.09
0.06
7
بیمه کارآفرین
11033999.00
680.00
0.06
0.13
8
بیمه سینا
4842262.00
445.00
0.05
0.08
9
بیمه ملت
9041887.00
282.00
0.08
0.08
10
بیمه اتکایی امین
1524366.00
26.00
0.09
0.20
11
بیمه امید
270481.00
47.00
0.14
0.10
12
بیمه حافظ
457300.00
31.00
0.15
0.04
13
بیمه دی
2360688.00
681.00
0.20
0.07
14
بیمه سامان
3239370.00
470.00
0.10
0.15
15
ابیمه ایران معین
1907315.00
67.00
0.07
0.07
16
بیمه نوین
4391408.00
442.00
0.08
0.11
17
بیمه پاسارگاد
7468687.00
681.00
0.07
0.12
18
بیمه معلم
4743452.00
550.00
0.09
0.07
19
بیمه میهن
2678868.00
221.00
0.05
0.07
20
بیمه کوثر
5609024.00
415.00
0.04
0.06
21
بیمه متفابل کیش
1263490.00
17.00
0.04
0.00
22
بیمه ارمان
2538058.00
323.00
0.12
0.08
23
بیمه آسماری
226544.00
35.00
0.10
0.11
24
بیمه تعاون
446486.00
122.00
0.65
0.04
25
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
122118.00
8.00
1.00
0.00
26
بیمه سرمد
716625.00
81.00
0.43
0.20
27
ابیمه ما
2672842.00
280.00
0.19
0.09
28
بیمه اتکایی ایرانیان
2253481.00
15.00
0.08
0.25

جدول 4-2- ستانده های شرکت های خصوصی کشور ( سال 1392)
ردیف
نام شرکت
خسارت پرداخت شده(میلیارد ریال)
سود خالص دوره شرکت های بیمه
حق بیمه تولیدی از طرف شرکت بیمه(میلیارد ریال)
تعداد بیمه نامه های صادره
1
بیمه آسیا
10430.50
201097.00
157774.60
4961345.00
2
بیمه البرز
5596.60
384242.00
9007.20
2289968.00
3
بیمه دانا
5939.90
290939.00
10529.80
1903627.00
4
بیمه پارسیان
3936.00
868927.00
8632.80
1323147.00
5
بیمه توسعه
3211.40
7167.00
4880.00
2392331.00
6
بیمه رازی
1310.60
101032.00
2434.60
1828641.00
7
بیمه کارآفرین
1674.40
371562.00
5148.60
942601.00
8
بیمه سینا
3550.70
28454.00
5575.80
595568.00
9
بیمه ملت
1757.00
641666.00
2890.30
922988.00
10
بیمه اتکایی امین
1757.00
291498.00
2890.30
92290.00
11
بیمه امید
51.10
11859.00
41.00
136967.00
12
بیمه حافظ
19.70
38714.00
19.70
74747.00
13
بیمه دی
4881.10
-2330095.00
1318.20
361432.00
14
بیمه سامان
1154.60
115020.00
2139.00
540876.00
15
ابیمه ایران معین
278.30
361210.00
509.60
81834.00
16
بیمه نوین
1602.50
278860.00
2947.50
1075618.00
17
بیمه پاسارگاد
1895.00
485456.00
4925.90
1722188.00
18
بیمه معلم
2015.00
215438.00
2948.80
880277.00
19
بیمه میهن
1621.00
73220.00
2767.00
732198.00
20
بیمه کوثر
1724.70
286200.00
4887.70
1157723.00
21
بیمه متفابل کیش
50.20
214420.00
502.70
116.00
22
بیمه ارمان
340.90
130933.00
1574.40
250186.00
23
بیمه آسماری
33.40
49069.00
156.40
80873.00
24
بیمه تعاون
0.60
36203.00
79.80
13573.00
25
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
189.00
1619.00
229.10
4.00
26
بیمه سرمد
0.10
85280.00
107.90
1835.00
27
ابیمه ما
309.60
227021.00
130.20
468110.00
28
بیمه اتکایی ایرانیان
309.00
427186.00
130.20
46810.00
4-3- بررسی نتایج با مدل CCR

جدول 4-3- بررسی وضعیت کارایی با بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور
ردیف
نام شرکت
میزان کارایی
وضعیت کارایی
1
بیمه آسیا
1
کارا
2
بیمه البرز
0.924
ناکارا
3
بیمه دانا
1
کارا
4
بیمه پارسیان
0.741
ناکارا
5
بیمه توسعه
1
کارا
6
بیمه رازی
1
کارا
7
بیمه کارآفرین
1
کارا
8
بیمه سینا
1
کارا
9
بیمه ملت
0.857
ناکارا
10
بیمه اتکایی امین
0.367
ناکارا
11
بیمه امید
1
کارا
12
بیمه حافظ
1
کارا
13
بیمه دی
0.334
ناکارا
14
بیمه سامان
0.945
ناکارا
15
ابیمه ایران معین
0.558
ناکارا
16
بیمه نوین
0.607
ناکارا
17
بیمه پاسارگاد
0.603
ناکارا
18
بیمه معلم
0.780
ناکارا
19
بیمه میهن
0.679
ناکارا
20
بیمه کوثر
0.612
ناکارا
21
بیمه متفابل کیش
1
کارا
22
بیمه ارمان
0.900
ناکارا
23
بیمه آسماری
0.700
ناکارا
24
بیمه تعاون
1
کارا
25
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
1
کارا
26
بیمه سرمد
1
کارا
27
بیمه ما
1
کارا
28
بیمه اتکایی ایرانیان
1
کارا

میانگین
0.843

با توجه به نتایج در جدول بالا تعداد 14 شرکت بیمه (بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه توسعه، بیمه رازی، بیمه کارآفرین ، بیمه سینا، بیمه امید، بیمه حافظ، بیمه متفابل کیش، بیمه تعاون، بیمه متقابل اطمینان متحد قشم، بیمه سرمد، بیمه ما و بیمه اتکایی ایرانیان) از 28 شرکت مورد بررسی از بین شرکت های بیمه کشور، کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. همچنین 14 شرکت باقی مانده یعنی (50 درصد) ناکارا، برآورد شدند .همچنین بر اساس نتایج به دست آمده میانگین کارایی در این حالت 0.84 درصد برآورد شد.
با توجه به جدول فوق، کارایی فنی شرکت بیمه دی، معادل 0.33 است که از همه کمتر می باشد یعنی این بیمه می تواند تنها با 0.33 درصد از منابع خود، همان سطح جاری محصولات را داشته باشد؛ که این مطلب در مورد تمامی شرکت‌های ناکارآمد صدق می کند( به عنوان مثال کارایی بیمه اتکایی معین 36% می باشد؛ یعنی این شرکت می تواند با 36% از منابع خود همان سطح جاری از محصولات را تولید نماید یا به عبارتی باید قادر باشد مصرف خود را از کلیه عوامل تولید (بدون اینکه از میزان تولیدش کاسته شود، کاهش دهد).

4-4- بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC)
فرض بازدهی ثابت به مقیاس تنها در صورتی قابل اعمال است که بنگاه ها در مقیاس بهینه عمل نمایند. مسائل متفاوتی از قبیل اثرات رقابتی، محدودیت ها و غیره موجب می شوند بنگاه در مقیاس بهینه عمل ننماید(امامی میبدی1384، 138).
زمانی که از مدل CCR استفاده می شود، تنها کارایی فنی ارائه می گردد که کارایی فنی خالص(کارایی ناشی از مدیریت) و کارایی ناشی از صرفه جویی مقیاس یک بنگاه را در بر می گیرد(امامی میبدی،1384، 139).
استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام بنگاه ها در مقیاس بهینه فعالیت نمی نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی(با در بر داشتن کارایی مقیاس) تحلیل را دچار اختلال خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیاس موجب می شود با محاسبه کارایی فنی بر حسب مقادیر کارایی ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی ارائه گردد (همان منبع).
در فرموله کردن DEA بایستی ابتدا در مورد مبنای حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول تصمیم گیری نمود. در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس (مدل CCR) هر دو نوع جهت گیری برای مدل (بر اساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول) مقادیر یکسانی را برای کارایی فنی ارائه می نماید ولی در حالت کلی چنین امری مصداق نخواهد داشت.
4-5- بررسی کارایی مقیاس
به منظور به دست آوردن كارایی مقیاس، مدل های CCR و BCC برای تمام واحدها محاسبه می شود. اگر کارایی محاسبه شده برای هر دو مدل متفاوت بود نشان دهنده آن است كه واحد تحت بررسی دارای ناكارایی مقیاسی است و میزان این ناكارایی مقیاس از تفاوت امتیاز كارایی محاسبه شده توسط دو مدل به دست می آید. اندازه كارایی مقیاس نیز با تقسیم اندازه كارایی فنی در حالت CRS (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) به اندازه كارایی فنی درحالت VRS (بازدهی متغیر نسبت به مقیاس) بدست میآید (مهرگان، 1383، 70).

کارایی مقیاس× کارایی مدیریت = کارایی فنی

جدول 4-4- کارایی مدیریتی و کارایی ناشی از مقیاس
ردیف
DMU
کارایی فنی (crs)
کارایی مدیریتی (vrs )
کارایی ناشی از مقیاس(scal)
وضعیت کارایی
نوع مقیاس
1
بیمه آسیا
1
1
1
کارا

2
بیمه البرز
0.924
1
0.924
کارا
drs
3
بیمه دانا
1
1
1
کارا

4
بیمه پارسیان
0.741
1
0.741
کارا
drs
5
بیمه توسعه
1
1
1
کارا

6
بیمه رازی
1
1
1
کارا

7
بیمه کارآفرین
1
1
1
کارا

8
بیمه سینا
1
1
1
کارا

9
بیمه ملت
0.857
1
0.857
کارا
drs
10
بیمه اتکایی امین
0.367
0.590
0.622
ناکارا
drs
11
بیمه امید
1
1
1
کارا

12
بیمه حافظ
1
1
1
کارا

13
بیمه دی
0.334
1
0.334
کارا
drs
14
بیمه سامان
0.945
1
0.945
کارا
drs
15
ابیمه ایران معین
0.558
0.763
0.731
ناکارا
drs
16
بیمه نوین
0.607
0.669
0.907
ناکارا
drs
17
بیمه پاسارگاد
0.603
0.933
0.646
ناکارا
drs
18
بیمه معلم
0.780
0.880
0.886
ناکارا
drs
19
بیمه میهن
0.679
0.683
0.994
ناکارا
irs
ادامه جدول 4-4- کارایی مدیریتی و کارایی ناشی از مقیاس
ردیف
DMU
کارایی فنی (crs)
کارایی مدیریتی (vrs )
کارایی ناشی از مقیاس(scal)
وضعیت کارایی
نوع مقیاس
20
بیمه کوثر
0.612
0.613
1
ناکارا

21
بیمه متفابل کیش
1
1
1
کارا

22
بیمه ارمان
0.900
1
0.900
کارا
drs
23
بیمه آسماری
0.700
0.787
0.889
ناکارا
irs
24
بیمه تعاون
0.801
1
0.801
کارا
drs
25
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
1
1
1
کارا

26
بیمه سرمد
1
1
1
کارا

27
بیمه ما
1
1
1
کارا

28
بیمه اتکایی ایرانیان
1
1
1
کارا

میانگین
0.843
0.926
0.906

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین کل در کارایی CRS برابر 0.843و میانگین کل کارایی در کارایی VRS برابر 0.926 و در کارایی مقیاس میانگین کل کارایی برابر 0.906 درصد می باشد.
از آنجایی که در حالت بازدهی ثابت به مقیاس، شرکت‌های بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه توسعه، بیمه رازی، بیمه کارآفرین ، بیمه سینا، بیمه امید، بیمه حافظ، بیمه متفابل کیش، بیمه تعاون، بیمه متقابل اطمینان متحد قشم، بیمه سرمد، بیمه ما و بیمه اتکایی ایرانیان ، دارای کارایی 1 بوده اند، کارا می باشند؛ اما زمانی که بازدهی متغیر باشد، علاوه بر شرکت‌های مذکور در بازدهی ثابت، شرکت های بیمه البرز، بیمه پارسیان، بیمه ملت، بیمه دی، بیمه سامان، بیمه آرمان و بیمه تعاون نیز کارا می باشند و سایر شرکت‌ها در هر دو حالت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر، غیر کارا می باشند.
کارایی مقیاس (scal) شرکت‌های بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه توسعه، بیمه رازی، بیمه کارآفرین،بیمه امید، بیمه سینا، بیمه حافظ، بیمه کوثر، بیمه متفابل کیش، بیمه متقابل اطمینان متحد قشم، بیمه سرمد، بیمه ما، بیمه اتکایی ایرانیان، برابر 1 می باشد. از این میان شرکت بیمه دی، کمترین کارایی مقیاس را دارا می باشد و این نشان از نامتناسب بودن اندازه این شرکت دارد، چرا که بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس دارد لذا می تواند با افزایش سطح ورودی های خود در مقیاس بهینه عمل کند.
کارایی مقیاس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره بیمه عمر، صنعت بیمه، تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد Next Entries پایان نامه ارشد درباره دارایی ها، بیمه کارآفرین، کارایی شرکت، بیمه اتکایی