پایان نامه ارشد درباره ژئوتوریسم، اکوتوریسم، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

برجستگی ها و فرورفتگی های سطح زمین و علل پیدایش آنها با بهره گیری از ابزارها و تکنیک های مدرن بحث میکند اما این علم ریشه در تاریخی کهن دارد و به فلاسفه یونان، رم باستان باز میگردد. افرادی چون ارسطو در دوران قبل از میلاد مسیح و حتی در قرون بعد لئوناردو داوینچی درباره موضوعات مختلفی چون : منشاء، دره، رودخانه و عوامل تشدید سیلاب تحقیقات گسترده ای کرده بودند. بتدریج ژئومورفولوژی بوسیله ویلیام موریس دیویس شکل گرفت و با تحقیقات والتر پنک، کینگ، لانگبین، لئوپلا و چرلی به قوانین و اصول علمی خود رسید.
با توجه به اینکه ژئوتوریسم یک صنعت جدید در گردشگری می باشد لذا در این ارتباط منابع زیادی وجود ندارد در ذیل به برخی از مهمترین منابع موجود در کشور اشاره شده است :
– جعفری، و همکاران ، 1390، در مقاله خود تحت عنوان ارزيابي توان طبيعت گردي پارك ملي گلستان با استفاده از روش ارزيابي چند معياره وgis درمجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده، سال دوم، شماره چهارم بیان داشته توسعة گردشگري در مناطق حفاظت شده، هم براي مديريت منطقه و هم براي گردشگران مزاياي فراواني به همراه دارد. اما بايد اين مسئله را در نظرداشت كه انجام فعاليت هاي گردشگري در غياب برنامه ريزي و مديريت صحيح و بدون محاسبة ظرفيت و توان منطقه براي گردشگري، مي تواند برتجارب گردشگران و از آن مهم تر بر كيفيت و ويژگي هاي مناطق گردشگري اثر منفي داشته باشد. از اين رو شناسايي مناطق مناسب و داراي توان، جهت گسترش و توسعة طبيعت گردي در مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملي، به منظور بهره برداري پايدار از منابع طبيعي اهميت به سزايي دارد. پارك ملي گلستان، به عنوان يكي از مناطق حفاظت شده، از جذابيت هاي توريستي قابل توجهي برخوردار است. تحقيق حاضر با استفاده از شيوه اي از روش ارزيابي چند معياره به نام تركيب خطي وزن دار، WLC با به كارگيري فن آوري GIS و روش وزن دهي AHP به تعيين مناطق مناسب گردشگري در پارك ملي گلستان پرداخته است. معيارهاي به كار رفته در مراحل ارزيابي شامل فاصله از رودخانه، جاده، روستا، منابع آبي، زيستگاه حيات وحش، شيب و تراكم پوشش گياهي بودند. در نهايت مناطق مناسب براي طبيعت گردي با درجات متفاوتي از توان و مطلوبيت تعيين گرديد. طبق نقشه طبقه بندي شده توان طبيعت گردي، مناطق با توان بسيار بالا با25/0 درصد كمترين مساحت و مناطق با توان بالا با 5/12 درصد بيشترين مساحت را به خود اختصاص دادند نتايج تحقيق حاكي از آن است كه استفاده از روش WLC و روش وزن دهي AHP در فرآيند مكانيابي مناطق تفرجي كارايي بالايي دارد.
– باغبانی، 1386، در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم می فرماید یکی از اصطلاحاتی که امروزه بسیار بر سر زبانها است واژه ی ژئوتوریسم است یک ابتکار هوشمندانه بر این اساس هر محلی که به خاطر شرایط جغرافیایی ویژه ی خود نظیر محیط زیست، پوشش گیاهی، زیبایی های بالقوه و فرهنگ مورد بازدید قرار گیرد، در این تقسیم بندی می گنجد (باغبانی، 1386، ص48)
– شایان و همکاران ، 1386 در مقاله خود تحت عنوان بررسی موانع و مشکلات ژئوتوریسم در ایران با تأکید بر موقعیت ژئوتوریسم بیابان لوت می فرماید ژئوتوریسم یکی از شاخه های توریسم و اکوتوریسم است که در صدد شناساندن جاذبه های زمین شناختی است که به یک توریست فرصت می دهد در حداقل زمان ممکن بدون صرف هزینه و زمان مستقیماً به جاذبه ی دلخواه خود در طبیعت دست یابد. این صنعت نه تنها دارای ابعاد اقتصادی اکولوژیکی، ژئولوژیکی و فرهنگی اجتماعی است بلکه اشتغال طیف گسترده ای از دانش آموختگان حوزه های محیط زیست، جغرافی دانان، زمین شناسان، جانورشناسان و غیره را نیز به عنوان راهنمایان ژئوتوریسم و اکوتوریسم فراهم خواهد کرد (شایان و همکاران، 1386، ص46).
-صبوری، 1386 در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم نگرشی نو به سوی توسعه منابع و مدیریت محیط در ایران می فرماید مطالعات و بررسی آماری نشان می دهد که مردم ما هنوز ارزش واقعی منابع طبیعی کشور را درک نمی کنند و تصور درستی از آینده بی گیاه و بی جنگل ندارند. همچنین هنوز رشد و آگاهی جامعه به آنجا نرسیده است تا از سایر مناطق تحت مدیریت کشور حتی بخش گسترده ای از مناطق کویری و بیابانی چگونه بهره گیرد و تمامی اینها مستلزم آنست تا فکری نو در اندازیم (صبوری، 1386، ص54).
– مقصودی، ونکوئی صدری، 1386، درمقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم دریچه ای نو به سوی توسعه صنعت گردشگری ایران می فرماید ایران با تنوع ساختارهای ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی از تنوع بسیار وسیعی در این خصوص برخوردار بوده و عرصههای جدیدی در زمینه صنعت گردشگری کشور مطرح می‎نماید (مقصودی و نکوئی صدری، 1386، ص72).
– کارگر، 1386، در مقاله خود تحت عنوان اکولوژی محیطی و رشد صنعت گردشگری (اکوتوریسم و ژئوتوریسم) میفرماید گردشگری (توریسم یا جهانگردی) پدیدهای است که از دیر زمان با اشکال خاص خود در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج با تحولات تاریخی مراحل تکامل خود را تا عصر حاضر طی نموده است این پدیده عموماً بر پایه ای سفر و جابه جایی نباشد که خود زادهی نیازهای گوناگون روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انسان است (کارگر، 1386، ص46).
– امری کاظمی، 1381، در مقاله خود تحت عنوان معرفی ژئوتوریسم ایران ژئوتوریسم و گردشگری زمین شناسی امروزه مخاطبان وسیعی پیدا کرده است که مخاطبان آن نه تنها متخصصان و کارشناسان زمین شناسی بلکه گردشگران عادی و علاقه مندان به طبیعت می باشند این مقاله در کنفرانسی در استرالیا برگزار میشود (امری کاظمی، 1381، ص17).
– رجایی، 1382، در کتاب خود تحت عنوان کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین ومدیریت محیط می فرماید مکان یابی شهرها، روستاها، جایگزینی واحدهای صنعتی، خدماتی و مسکونی با شناخت وسیع در شرایط مورفولوژی و پدولوژی و حتی اقلیمی محیطی در رابطه است که این واحدها در سینه آن شکل خواهد گرفت چرا که استقرار شهر و روستا و فعالیتهای وابسته به آنها در پهنه فضایی که از نظر زمین ساخت و سازندهای سطحی مورد بررسی قرار نگرفته باشد دور از منطق جغرافیایی است (رجایی، 1382، ص4).
– رحیم پور، 1384، در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم می فرماید که ژئوتوریسم یا توریسم جغرافیایی یکی از رشته های تخصصی اکوتوریسم است که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد (رحیم پور، 1384، ص111).
– قهرمانی، 1386، در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم جنوب شرق ایران (سیستان و بلوچستان قطب ژئوتوریستی ایران) می فرماید ژئوتوریسم یکی از جدیدترین انواع توریسم است که در زیر شاخه اکوتوریسم قرار دارد و بعد از مطرح شدن ژئوپارکها از سال 2000 میلادی مورد بازدید قرار گیرد در ژئوتوریسم می گنجد (قهرمانی، 1386، ص83).
ــ رضایی، 1384، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، بررسی سیمای محیط طبیعی شهرستان فومن را مورد مطالعه قرار داده و ضمن بیان ویژگیهای توپوگرافی، زمین شناسی و پوشش گیاهی شهرستان، وجود رودخانه ها را در شهرستان فومن عاملی در جهت امر ماهیگیری، گردشگری و صنایع مربوط به آن دانسته و بطور کلی شهرستان فومن را از نظر توانهای محیطی، دارای شرایط بالقوه ای برای اشتغال و رشد و توسعه دانسته است.
– خوش رفتارو رضاطبع، 1382 در مقاله خود تحت عنوان کاربرد مطالعات محیط طبیعی- زمین شناسی وژِئومورفوژلوِی در برنامه ریزی روستایی مطالعه موردی شهرستان شفت مطالبی ارائه کرده اند: برنامه ریزی روستایی علاوه بر تاثیرپذیری از عوامل اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از عوامل طبیعی تبعیت می‎کند و بر این اساس با بهره گیری از مدلهای کمی نحوه ارتباط عوامل طبیعی را در سطح فضای ناحیه مورد بررسی قرار داده و در نهایت بعد از محاسبات آماری مشخص گردیده و میزان تبعیت هر یک از متغیرها نسبت به عوامل طبیعی تابعی از موقعیت عوامل در سطح فضای شهرستان می‎باشد.
-رهنمایی، 1370، در کتاب خود تحت عنوان توانهای محیطی ایران نوشته که: ایران به عنوان یک سرزمین پهناور به دلایل موقعیت جغرافیایی، شرایط اکولوِژیکی و نزدیکی مراکز تمدنی قدیم، تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. پیکره جغرافیایی این سرزمین تاریخی مملو از تنوع و گوناگونی است. دو ویِژگی بنیادی جغرافیای طبیعی ایران یعنی قرار گرفتن در کمربند خشک کره زمین و کوهستانی بودن پهنه جغرافیایی آن از جمله عوامل موثر در مکان گزینی، استقرار فعالیت انسانی و شکل گیری سکونتگاه‎های روستایی و انواع معیشتهای یکجانشین درطول تاریخ و مدنیت این کشور نقش بسزایی بر عهده داشته است.
-مهرابی ملایوسفی و صهبا ، 1386 در مقاله خود تحت عنوان ژئوتوریسم جزیره کیش می فرماید: کشور ما ایران با داشتن طبیعتی زیبا و اقلیم متنوع و همچنین داشتن مناطق سرشار از پدیده های منحصر به فرد علوم زمین بستر مناسبی را برای پیشرفت صنعت گردشگری و رقابت با کشورهای مختلف فراهم کرده است. الوین میان جزیره کیش یکی از زیباترین مناطق گردشگری در ایران است که می تواند در انتقال علم و شکوفایی اقتصاد کشور نقش قابل توجهی را ایفا کند( مهرابی ملایوسفی و صهبا، 1386،ص64).
– مهردادی و یداللهی و حسین آبادی ، 1382 ، در مقاله خود با عنوان اکوتوریسم و توسعه پایدار ضمن بیان تعریف و ضرورت اکوتوریسم و توسعه پایدار به ذکر راهکارها و محدودیتها و موانع موجود می پردازد و می گوید اکوتوریسم (توریسم طبیعت ) پدیده نسبتاً تازه ای است که بخشی از صنعت توریسم را شامل می شود که به دلیل پرداختن به پایداری بوم شناختی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(مهردادی وهمکاران، 1382،ص42).
– بیگدلی، 1382، در مقاله خود تحت عنوان نقش منابع طبیعی و توسعه پایدار در جذب اکوتوریسم، امکانات و محدودیتها می گوید کشور ایران با داشتن تنوع جغرافیایی و منابع طبیعی، فرهنگی ، تاریخی و مذهبی توانایی بالقوه در جذب اکوتوریست دارد که با برنامه ریزی دقیق توان بالقوه می تواند به فعلیت درآید که باعث رونق اقتصادی، ارتقاء سطح فرهنگ منابع طبیعی و تا حدودی حل معضلات بیکاری در مناطق جاذب اکوتوریست باشد( بیگدلی، 1382 ، ص33).
– دیویدای فنل 1385 در کتاب خود با عنوان مقدمه ای بر طبیعت گردی ترجمه جعفراولادی قادیکلایی می‎گوید مفهوم واژه طبیعت گردی مثل رنگ آفتاب پرست دائماً در حال تغییر می باشد. آنچه که بوم شناسان در ابتدا از آن به عنوان مفهومی کلی برای جلوگیری شدید از تخریب محیط زیست یاد می کردند. آنچه مسلم است طبیعت گردی موجب ایجاد بازار کار پررونق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد.
-رمضانی ،1382، در مقاله خود با عنوان پتانسیلهای اکوتوریستی استان گیلان به عنوان یکی از محورهای اشتغال می گوید استان گیلان با توجه به محدودیت خاک برای کشاورزی، محدودیت صنعت با توجه به آلودگی و مسائل حاشیه ای آن به نظر میرسد که محور توسعه ی صنعت توریسم از الزامی ترین توجه مدیران برنامه ریزی بوده تا با توجه به افزایش جمعیت از تخریب این مواهب جلوگیری نموده و از طرف دیگر با ایجاد شغل سبب کاهش بیکاری ، فقر و … در این محدوده ی مکانی می شود.
-رمضانی ، 1386، در مقاله خود با عنوان شناخت پتانسیلهای اکوتوریستی آسایش اقلیمی(بیوکلیماتیک) تالاب کیاکلایه لنگرود با روش اوانز بیان داشته شناخت توان آسایش زیست اقلیمی در مناطق مختلف جغرافیایی می تواند به برنامه ریزی اکوتوریستی جاذبه های طبیعی کمک نمایدتا مناطق جاذب محیطی در برابر آلودگی محیط زیست ، هجوم و تجاوز انسانی، تغییرات کاربری زمین ، استفاده برای گذران اوقات فراغت و غیره حفظ گردد.
-مكوندي و عظيمي ، 1391، نوسانات بارش در مكان و زمان هاي مختلف در رودخانه هاي آبريزكارون 3 تا سد گتوندبا استفاده از GIS اظهار داشته يكي ازمسائل مهم كه اغلب درطراحي هاي هيدروليكي و هيدرولوژ يكي وجود دارد برآورد اطلاعات در مناطقي كه اطلاعات انداز هگيري نشده يا داده مفقود است، است. برآورد اطلاعات توسط روشهاي مختلف درونيابي مانند رگرسيون ساده، پل گون تين وزن دهي برحسب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آمایش سرزمین، مورفولوژی، ژئومورفولوژی Next Entries پایان نامه ارشد درباره تفرج گسترده، ارزیابی توان، تفرج متمرکز