پایان نامه ارشد درباره پیامبر (ص)، آداب و رسوم، تجاوز نظامی، جانشینی پیامبر

دانلود پایان نامه ارشد

روشن می کردند که هم از آن استفاده عادی کنند و هم از آن به عنوان علامت در هنگامی که دشمن می خواسته حمله کند استفاده کنند. از همین قلعه ها شهرها و دهات به وجود آمدند.
آریایی های ایران وقتی به ایران آمدند، از نظر تمدن پست تر از همسایه های خود یعنی بابل و آشور بودند و چیزهای زیادی از آنها یاد گرفتند. ولی از نظر اخلاقی بر آنها برتری داشتند. چون اعتقادات مذهبی آنها سعی و کوشش و کار کردن را تشویق می کرد و دروغ را یکی از بزرگ ترین ارواح بد به شمار می آورد.
www.020.ir))

3-1-2-1-7- تاریخ
ایران کنونی با وسعتی حدود یک میلیون و 648 هزارکیلو مترمربع و مرزهای تثبیت شده و فعلی، در واقع صورت کوچک شده ایرانی است که در فراز و نشیب تاریخ خود با تغییر و تحولات فراوانی روبرو بوده است در دوره های اقتدار مرزهای آن بارها و بارها محدوده فلات بزرگ ایران منطبق شده و حتی به ماوراء آن گسترش یافته است سیل طبیعی دولت در ایران به سوی یکپارچگی سیاسی در قلمرو فلات بزرگ بود و اقوام و تیره های مختلف درون فلات نیز خود را متعلق به یک واحد سیاسی می دانستند تنها در دوره هایی که حکومت رو به ضعف می نهاد، نظام دولت در ایران دچار آشفتگی می شد و برای مدتی کوتاه واحدهای درونی فلات ايران به صورت دولت های کوچک محلی فعال می شدند این امر پدیده ای گذرا بوده و از حیث تاریخی در دوره های گذار و انتقال از سلسله هایی به سلسله دیگر روی می داده است بنابراین این پدیده مکرر در تاریخ را نمی توان نتیجه میل به تجزیۀ دولت در فلات دانست زیرا هر زمان دولت مرکزی قدرتمندی پدید آمده است. این دولت های منطقه ای و محلی هویت مستقل خویش را از دست داده اند و در پیکر دولت مرکزی ایران جذب و هضم شده اند از سوی دیگر بین کیفیت و قدرت حکومت مرکزی وجود دولت فراگیر در فلات ایران رابطه مستقیمی وجود داشته است یکی از عوامل و مؤلفه های پیدایش و دوام دولت در ایران محسوب می شود که در کنار سایر عوامل پدیده دولت را در فضای جغرافیایی ایران پایدار کرده است بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که پدیده دولت فراگیر در ایران یک واقعیت مستمر و پایدار تاریخی بوده است به طوری که حتی در دوره استعمار جدید با اینکه ایران در حوزه نفوذ رقابت قدرت های دریایی قرار داشت و نقش حائل را نیز بازی می کرد هیچگاه هویت دولت مستقل در ایران از میان نرفته و این کشور مستعمره قدرت های بیگانه نشده است. ایران کنونی که در فرایند رقابت های جهانی وجود و موقعیت خود را حفظ کرده است و در نظام بین الملل یک دولت مستقل شناخته می شود یادگار و بازمانده ایران بزرگ کهن است و بر بخش مرکزی هارتلند ایران انطباق دارد نکته جالب توجه اینکه جدایی سرزمین هایی از قلمرو ایران بزرگ در یکی از دو قرن اخیر نتیجه گرایش واگرایانه ناشی از شکل گیری آرمان مستقل سیاسی در میان سکنه بومی آن مناطق نبود بلکه تجاوزهای نظامی و دخالت های سیاسی قدرت های استعماری انگلیس و روسیه و انفکاک این بخش ها انجامید تاریخ دو قرن گذشته ایران بیانگر این حقیقت است که منطقه استراتژیک قفقاز و آسیا ی مرکزی با تجاوز نظامی به تصرف روس ها در آمد و از قلمرو جغرافیایی دولت ایران جدا شد مناطق افغانستان و بلوچستان نیز به تحرکات سیاسی ـ نظامی انگلیس و القای آرمان سیاسی و ناسیونالیسم به گروهی از نخبگان حکومتی و علمی، از ایران جدا شد. بحران های ارضی و جدایی طلبی در بخش های از جنوب و غرب ایران در اثر تلاش های انگلیس ها و گاهی روس ها آفریده می شد بدین ترتیب کوچک سازی ایران و تحدید آن به مرزهای کنونی نتیجه فرایند طبیعی آرمان خواهی سیاسی در مردمان مناطق جدا شده نبوده است. گرچه پس از جدایی و با تلاش های تبلیغاتی و القایی در طول دو سدۀ گذشته، مناطق مذکور هویت های ملی خاص پیدا کرده اند. (حافظ نیا، 1381، ص 31)

3-1-2-1-8- سنن، آداب و رسوم

آنچه از اخلاق و صفات و آداب و رسوم ايرانيان باستان مي دانيم اغلب از منابع غربي است ، تاريخ نگاران يوناني و رومي با اينكه چندان علاقه اي به ايران و ايراني نداشته و از آنها تحت عنوان بربر ياد مي كردند با اين حال نمي توانستند منكر سجاياي اخلاقي و صفات حميده ايرانيان باشند. همه جا از گفتار ، كردار و پندار نيك سخن رفته است ، همه جا از بيگانگي ايرانيان از دروغ صحبت مي شود.
 
ايرانيان به اطفال خود از سن پنج سالگي تا بيست سالگي فقط سه چيز مي آموختند : سواري و تير اندازي و راستگوئي . دروغگويي را بدترين عيب مي دانستند ، دروغگو به دوزخ يا سراي ناپاكان و دروغ پردازان مي رفت و گويا دروغ معاني مختلفي داشته است.پس از آن قرض داري را زشت ترين معايب مي دانستند.زيرا معتقد بودند كه مقروض مجبور است دروغ بگويدمغان و آموزگاران به كودكان خود مي آموختند كه دروغ نگويند ، وام نستانند ، بدكاري و ستمگري روا ندارند ، ميهن خود را دوست بدارند ، وفادار و مردم دوست باشند ، مي خواره و شكمباره ، گدامنش و هرزه داري و ژوليده و چركين بار نيايند ، به آنان ياد مي دادند كه آب دهان در كوچه نيفكنند ، در رودها و آبها ادرار نكنند ، در معابر چيزي نخورند ، به اندازه بخورند و بنوشند و احترام پدر و مادر را نگه دارند و مي گفتند ، هرگز هيچ پارسي پدر و مادر خود را نكشته است.گزنفون ، مورخ و فيلسوف يوناني در كتاب كوروش نامه نوشته: پارسيان اطفال خود را در دادگاهها حاضر مي كردند تا محاكمات را گوش كنند و با دادگستري آشنا شوند. مي دانيم كه ايرانيان به عدالت اهميت بسيار مي دادند و دولتمردان نسبت به قضات بسيار سختگير و گاهي هم بي رحم بودند ، نوشته اند كه كمبوجيه شهريار هخامنشي و نخستين فاتح مصر ، يكي از قضات را كه رشوه گرفته بود محكوم به اعدام نمود ، آنگاه فرمان داد تا پوست او را كنده و بر مسند قضاوت بگسترانند.طبق نوشته هردوت  مورخ يوناني ، ايرانيان روز تولدشان را بيش از هر روز ديگري محترم مي داشتند و در اين روز بيشتر از ساير روزها غذا طبخ مي نمودند . آنها در كوچه و بازار چيز خوردن و پيش روي ديگران جويدن را سخت ناروا مي دانستند .خشونت ها و وحشيگريهاي برخي از اقوام بدوي ، كه در مواجهه با مردم بيگانه زبان ها بريده اند و چشمها كنده و از سر بيگناهان منارها ساخته و يا از خون بي دست و پايان آسياها جاري كرده اند ، در ايرانيان نيست و آنچه هم ديده مي شود عمدتا منشا غير ايراني دارد . بهترين دليل اين مدعا فتح بابل توسط كورش كبير مي باشد كه به خدايان و باور و دين مردمان بابل احترام گذاشته و آنها را نابود نكرد. (http://www.sootak.ir)

3-1-2-1-9- مذهب شیعه
شیعه از لحاظ عرف در نزد مردم به کسانی اطلاق می گردد که خود را پیرو علی (ع)می دانند و مشروعیت واقعه ی سقیفه را زیر سؤال می برند. این گروه جانشینی پیامبر اکرم (ص) را حق علی بن ابی طالب (ع)می دانند و برای درستی انتخاب خود مصداق هایی چون فضیلت و شجاعت حضرت علی (ع)، علاقه ی زیاد پیامبر (ص) به او، ماجرای غدیر خم، فداکاری های علی (ع) در صدر اسلام و غیره را به عنوان ادلَه ذکر می کنند. “در یک تعریف کلی شیعه نام عمومی تمام فرقه هایی است که قایل به خلافت بلافصل حضرت علی (ع) پس از پیامبر (ص) هستند و معتقدند که امامت از اولاد ایشان خارج نمی شود .”(فاضلی نیا،23:1386)شیعیان معقتدند فقط خداست که می‌تواند شخصی را برای حفظ اسلام، تعلیم شریعت و رهبری امتبه عنوان امام نصب نماید. اما دسته‌های مختلف شیعیان در خصوص شرایط امامت، اشخاصی که به عنوان امام منصوب شده‌اند و مأموریت امام اختلاف نظر دارند و بر اساس تفاوت دیدگاهشان در موضوع امامت شاخه‌های شیعه از هم متمایز می‌شوند. (http://fa.wikipedia.org/wiki/)

3-1-2-1-10- اعتقاد به انتصاب ولایت(علی(ع)) از جانب پیامبر به عنوان امام و متعاقبا لزوم ولی فقیه
پیامبر (ص) در سال دهم هجری (632 م) حجة الاسلامی به جا آورد که در تاریخ به حجة الوداع معروف است.و در انجام مراسم آن حج به رهبری پیامبر (ص)، دهها هزار تن از مسلمانان شرکت کردند.
از رویدادهای مشخص این سفر حج آن است که پیامبر (ص) در راه بازگشت از سفر حج کنار آبی معروف به غدیر خم (بین مکه و مدینه) توقف کرد، و هزاران تن از حاجیان را نیز متوقف ساخت، تا به ایشان ابلاع کند که از ثقلین پیروی کنند که در آینده نزدیکی آن را جایگزین خود خواهد ساخت.و آن دو گرانقدر قرآن و عترت پیامبر است، و این دو هرگز جدا نگردند تا این که در کنار حوض (روز قیامت) بر او وارد شوند.و دیگر این که علی (ع) (بزرگ عترت) نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، همان طوری که پیامبر (ص) نسبت به افراد مؤمن از خودشان سزاوارتر بود، و هم این که سرپرست مؤمنان است چنان که پیامبر (ص) سرپرست مردم با ایمان بود.( http://www.ahlebayt.porsemani.ir)
امام احمد در مسند خود از عبد الرحمان بن ابی لیلی روایت کرده است که او گفت:
«علی (ع) را در محوطه ای دیدم که مردم را سوگند می داد و می فرمود: شما را به خدا هر کس که شنیده است روز غدیر خم پیامبر خدا (ص) می فرمود: «هر کس را که من سرپرست او هستم، پس علی سرپرست اوست.» برخیزد و گواهی دهد.عبد الرحمان گوید: «دوازده تن از مجاهدان جنگ بدر از جا بلند شدند بطوری که گویی همه در نظر ما یک تن بودند» .گفتند: ما گواهی می دهیم که از پیامبر خدا (ص) شنیدیم که روز غدیر خم می فرمود: آیا من به مؤمنان سزاوارتر از خودشان نیستم و زنان من مادران ایشان نیستند؟ پس گفتیم: چرا یا رسول الله.فرمود (پیامبر خدا (ص) ) : «هر کس را که من سرپرست اویم پس علی (ع) سرپرست اوست.بار خدایا دوست بدار هر کس را که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد»
منظور از التزام عملي به ولايت فقيه، متعهد شدن به آن و پذيرفتن لوازم آن در مقام عمل است؛ ولي فقيه را محور، قله و چشم انداز حرکت قرار دادن و با سر انگشت اشاره ي او حرکت و موضع گيري کردن؛ به گونه اي که انسان هر جا قدم مي نهد در راستاي کمک به آرمان ها، منويات و تدابير ولي امر باشد و در رفتار فردي و اجتماعي او کوچک ترين زاويه اي برخلاف آن چشم انداز و قله ي مرتفع مشاهده نشود و هر چه رهبر و مقتدايش مي گويد و اشاره مي کند به آن متعهد و پايبند باشد
التزام عملي در برابر ولايت فقيه، نشانه ي مسلماني و توحيد است؛ چرا که اين ولايت پرتوي از ولايت خداست و مسلمان هم بايد ولي امر را بشناسد و ولايتش را باور کند و هم به لوازم آن متعهد باشد . مقام معظم رهبري مي فرمايد :
اساسي ترين مسئله ي دين، مسئله ولايت است، چون ولايت، نشانه و سايه ي توحيد است. ولايت، يعني حکومت، چيزي است که در جامعه ي اسلامي متعلق به خداست و از خداي متعال به پيامبر و از او به ولي مؤمنين مي رسد( http://rasekhoon.net)

3-1-2-1-11- اعتقاد به ظهور منجی عادل
در دين مقدس اسلام، مسأله موعود و منجي، به روشني مطرح شده است. قرآن، كتاب آسماني مسلمانان، در آيات متعدد به حاكميت صالحان بر زمين و غلبه دين حق، اشاره دارد. از جمله آنها آيه 105 سوره انبياء است.(وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ) خداوند، در اين آيه تصريح مي كند كه زمين را بندگان صالح من، به ارث مي برند و در اختيار مي گيرند. همچنين تصريح مي كند كه اين امر، حقيقتي است كه در كتب انبياي گذشته نيز بدان اشاره شده است. بر اساس آيه “وعد الله الذين…” خداوند، به انسان هايي كه ايمان بياورند و عمل صالح انجام دهند وعده مي دهد كه خلافت و حكومت در زمين را به آنان وا مي گذارد و دينشان را پابرجا و برقرار مي سازد، و در چنين زماني، آرامش و امنيت كامل، در جهان ايجاد مي شود و آدميان به عبادت و بندگي خدا مي پردازند.
خداوند در سه جاي قرآن تصريح مي كند، دين اسلام بر همه اديان غلبه خواهد كرد؛ هر چند كافران و مشركان نخواهند و خود را شاهد بر چنين رويدادي معرفي مي كند.(توبه/33، فتح/28، صف/8).
البته با توجه به رواياتي كه در تفسير و تبيين آيات الهي از پيشوايان معصوم صادر شده است مي توان دريافت كه بيش از 250 آيه از آيات قرآن، به امام مهدي(علیه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره خلیج فارس، منابع طبیعی، دریای عمان، ژئوپلیتیک Next Entries پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، ایدئولوژی، دولت اسلامی، رفتارگرایی