پایان نامه ارشد درباره پوشش گیاهی، استان گیلان، بندر انزلی

دانلود پایان نامه ارشد

ایستگاه مبارک آباد
ارتفاع رواناب
متوسط سالانه mm
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
ماه
638. 26
52. 57
27. 10
28. 66
24. 68
54. 18
89. 2
74. 52
46. 27
41. 63
54. 59
70. 89
73. 98
ارتفاع روانابmm

جدول 3-6 برآورد ضريب روان آب ( هرز آب ) ماهانه و سالانه حوضه امامزاده ابراهیم
ضريب رواناب‏سالانه
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
ماه
0. 63
0. 44
0. 45
0. 46
0. 44
0. 83
1. 2
1
0. 61
0. 59
0. 45
0. 54
0. 54
رواناب

جدول 3-7 جدول مقايسه اي مقادير بارندگي و رواناب در حوضه آبريز امامزاده ابراهیم
رواناب به ميلي متر
دبي به مترمكعب بر ثانيه (M3/sec)
بارش به ميلي متر
ماه
73. 98
4. 8
136
مهر
70. 89
4. 6
131
آبان
54. 59
3. 54
121
آذر
41. 63
2. 7
71
دي
46. 27
3
76
بهمن
74. 52
5
74
اسفند
89. 20
5. 6
73
فروردين
54. 18
3. 40
65
ارديبهشت
24. 68
1. 55
56
خرداد
28. 66
1. 8
62
تير
27. 10
1. 7
60
مرداد
52. 57
3. 3
120
شهريور

در بررسی زمین شنا سی حوضه امامزاده ابراهیم از نقشه های زمین شنا سی مقیاس 250000 :1استان گیلان و نقشه های زمین شنا سی مقیاس 100000 :1شیت های بندر انزلی و ماسوله استفاده شده است.
در بررسی توپوگرافی وشبکه آب حوضه امامزاده ابراهیم از نقشه های سازمان جغرافیایی به مقیاس 1:50000 فومن و رودبار استفاده شده است.
در بررسی خاک حوضه امامزاده ابراهیم از نقشه قابلیت و استعداد اراضی مقیاس 250000 :1استان گیلان استفاده شده است.
در بررسی پوشش گیاهی حوضه از نقشه کاربری واراضی مقیاس 100000 :1شیت بندر انزلی و منجیل استفاده شده است.
همچنین در این تحقیق از داده های اسنادی چون آمار اطلاعات سازمان هواشناسی و سازمان آب و همچنین برخی از کتب مربوط به مبانی نظری حوضه های آبریز پرداخته شده است.

3-2 روش کار
روش بررسی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده، همچنین در این روش از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و روشهای میدانی (مشاهده ای و مصاحبه ای) بهره گیری نموده و جهت تحلیل آمارهای لازم از روشهای تجربی استفاده گردیده است. در این تحقیق جهت ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) از نرم افزارGis و روش کرجینگ استفاده شده است.

3-2-1 روش کرجینگ
روش کریجینگ برای داده هایی که پراکنش نا منظم دارند. بکار می رود و روشی محلی، احتمالی، رسا، خطی، ناریب و با واریانس کمینه در یک نقطه به شمار می آید.
میان یابی کریجینگ با شرط احراز صلاحیتهای اولیه و لازم می تواند بهترین میانگین موزون از یک پهنه را ارائه نماید. در این روش برای هریک از ایستگاههای درون و بیرون یک پهنه برحسب فاصله و موقعیت آن وزن آماری مشخصی در نظر گرفته می شود به گونه ای که واریانس تخمین کمینه شود (Isaaks and srinivasta ,1989. 125 )
در روش کریجینگ فرض بر این است که تغییرات مکانی پدیده هایی مانند بارش در یک گستره از توزیع تصادفی برخوردار بوده حاوی سه مولفه ی همبستگی مکانی، روند و خطا ی تصادفی است. وجود یا فقدان و نیز نوع هریک از یک از این مو. لفه ها منجر به تکوین انواع روشهای کریجینگ شده است. مولفه و نیمه پراش نگار مربوط ضرایب وزنی پیمونگاه جهت تخمین ارزش نقطه ی مجهول به دست می آید (,1985, 370 Tobiosand salos، )

4-1 موقعيت
حوضه آبريز امام زاده ابراهیم جزء حوضه هاي جنوبغرب استان گيلان مي باشد كه در شهرستان شفت واقع شده است. از نظر موقعیت ریاضی در محدوده طول جغرافیایی 49 درجه و 15 دقیقه و 31 ثانیه تا 49 درجه و 26 دقیقه و 46 ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی 36 درجه و 57 دقیقه و 50 ثانیه تا 37 درجه و 8 دقیقه و 35 ثانیه شمالی واقع شده است.
اين حوضه یکی از شاخه های مهم رودخانه پسیخان می باشد. که در غرب آن رودخانه سیاه مزگی و در شرق آن رودخانه امامزاده ابراهیم قرار دارد. این حوضه ازکوههای کرم خانی، اسلار، کله چانی، خرکش از ارتفاع 1800 متری سرچشمه گرفته و با جهت جنوبغربی، شمال شرقی از روستای چوبرگذشته و با نام چوبر و در محله نهزم و صیقل کومه با پیوستن به رودخانه سیاهمزگی رودخانه پسیخان را تشکیل می دهند.
مساحت حوضه ي فوق 15/168كيلومتر مربع و طول آبراهه اصلي آن تا مصب 5/30 كيلومتر و محيط آن 63 كيلومتر ميباشد.

4-2 توپوگرافي
يكي از راههايي كه مي توان به شرايط حوضه از نظر ارتفاعي پرداخت استفاده از نقشه های توپوگرافي مي‎باشد. شكل توپوگرافي مي تواند در نوع فرسايش و جريان سيلابي رود موثر مي باشد. زيرا نوع فرسايش در رودهايي كه از زمين هاي هموار عبور مي نمايند با قسمت هايي كه داراي اختلاف ارتفاع و شيب زياد مي باشند فرق ميكند و نيز كشاورزي و سكونتگاهها در جايي شكل مي گيرند كه شرايط توپوگرافي به آنها امكان بهره برداري از منابع را بدهد، منطقه مورد مطالعه از نظر توپوگرافي به سه قسمت جلگه اي و دشتی با ارتفاع کمتر از 100 متر، ناحیه پایکوهی با ارتفاع 500-100 متر وناحیه كوهستاني جنگلی با ارتفاع 500- تا 2403 تقسيم مي شود.
– قسمت جلگه اي و دشتی:
این ناحیه در قسمت شمال و شمال شرق حوضه و در خروجي حوضه واقع شده است. شیب متوسط یا شیب کلی رودخانه اصلی (شیب ناخالص)در این بازه 33/0 درصد می باشد. که دارای پروفیل طولی هموار می باشد. نوع رودخانه در این بازه ماندری می باشد. شیب متوسط این ناحیه از حوضه 1/1 درصد می باشد. اين قسمت از حوضه كه از ارتفاع کمتر از 100 متر را شامل مي شود دارای ویژگیهای متفاوتی با دو بخش دیگر طبیعی می باشد. از ویژگیهای عمده این ناحیه شرایط آب و هوایی مناسب، شیب بسیارکم، تراکم زیاد جمعیت، توسعه اراضی زراعی، رسوبگذاری زیاد رودخانه و خاک مناسب و مرغوب می باشد. لذا با توجه به شرایط فوق زمینه های زراعت مهیا گردیده و اغلب در آن برنجکاری صورت می گیرد مساحت این واحد 22/20 کیلومتر مربع و در حدود 03/12 درصد از مساحت حوضه می باشد.
– قسمت ناحیه پایکوهی :
اين قسمت از حوضه كه از ارتفاع 500-100 متر را شامل مي شود در قسمت میانی حوضه و در بخش جنوبی ناحیه جلگه ای قرار گرفته است. شیب کلی رودخانه در این بازه 3/4 درصد می باشد. که دارای پروفیل طولی ناهموار و آثار تنداب می باشد. نوع رودخانه در این بازه مستقیم می باشد. شیب متوسط این قسمت از حوضه 61/4 درصد می باشد. از ویژگیهای این ناحیه دامنه های کم شیب، ارتفاعات و مخروط افکنه رودخانه ای و دره های کم عمق و دارای نسبتا زیاد و شیب بین 4 تا 20 درصد می باشد. فواصل دسترسی این روستاها نسبتا طولانی تر از ناحیه اول بوده و کشیدگی آنها در امتداد رودخانه اصلی می باشد. این ناحیه پوشش جنگلی داشته که متناسب با تصرف انسان در ان باغداری و دامداری صورت می گیرد. زراعت برنج نیز در حاشیه رودخانه اصلی انجام می گیرد. نظام توپوگرافیگ در این بخش حداکثر شکل پذیری را از سیستم فرسایش رودخانه بخود گرفته است. مساحت این ناحیه 15/75 کیلومتر مربع بوده و7/44 درصد از مساحت حوضه را به خود اختصاص داده است.
– قسمت كوهستاني:
این ناحیه در قسمت کوهستانی و در بالا دست ناحیه کوهپایه ای و در قسمت جنوب و جنوب غرب حوضه قرار داشته. شیب متوسط رودخانه در این بازه 7/30 درصد می باشد. که دارای پروفیل طولی بسیار ناهموار با آثار تند آب فراوان می باشد. نوع رودخانه در این بازه مستقیم می باشد. شیب متوسط این قسمت از حوضه 31/22 درصد می باشد. اين قسمت از حوضه كه مساحت زیادی از حوضه را نيز به خود اختصاص داده است و عمدتاً داراي پوشش جنگلي متراكم بوده از ارتفاع 2403-500 متر را شامل شده و از نظر جمعيتي بسيار كم جمعيت بوده و سكونتگاههاي روستايي بصورت پراكنده و عمدتاً در داخل دره ها بوده و از مهمترين فعاليت اين روستانشينان دامداري و مشاغلي در ارتباط با چوب و جنگل و در موارد خيلي كم باغداري و مركبات مي باشد. مهمترین سکونتگاه در این ناحیه امامزاده ابراهیم بوده که از نقاط پرجمعیت و توریستی ناحیه در دوره گرم سال یعنی بهار و تابستان محسوب می شوند (نقشه توپوگرافي، 1383).

4-3 خاك
این گزارش به استناد از نقشه مطالعات ارزیابی منابع و استعداد اراضی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مقیاس1:250000 استان گیلان تهیه شده از موسسه تحقیقات آب و خاک سال 1370 تهیه گردیده است از نظر خاك حوضه ي امامزاده ابراهیم را به پنج واحد زير تقسيم بندي مي كنند.
3-1: اين واحد از خاك بر اساس تقسيم فاتُو شامل كوههاي جنگلي كم ارتفاع از سلسله جبال البرز با قلل مدور متشكل از ماسه سنگ و شيل و آهك و عمدتاً توف و سنگهاي آذرين و دگرگوني بوده كه در شيب 25 تا 80 درصد و در ارتفاع حداكثر 800 متر داراي خاكهاي اسيدي نيمه عميق تا عميق يكنواخت با بافت سنگين مي باشند اين واحد از خاك در مساحت بسيار كمي از شمال شرق و شرق حوضه ي امامزاده ابراهیم قرار دارد. این واحد اراضی با شیب کوهها مشخص شده و پایکوههای حاشیه دشت و کوه خونی آب، درکه دشت، زربینه و حاجی علی و قلعه گل در این محدوده قرار گرفته است.
5-1: اين واحد اراضي كه در جنوب و جنوب غرب حوضه مساحت بسيار زیادی را پوشش مي دهد شامل كوههاي جنگلي مرتفع از سلسله جبال البرز با قلل تيز متشكل از سنگهاي آهكي- شيل و توف و سنگهاي آذرين و دگرگوني با شيب 50 تا بيش از 100 درصد كه در ارتفاع 300 تا 2500 متر از سطح دريا داراي خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق يكنواخت با بافت سنگين را پوشش مي دهند. این قسمت از حوضه مشتمل از ارتفاعات حوضه بوده و کوههای کرم خانی، درودخانه، سیاه که، امامزاده ابراهیم را در برمی گیرد.
2-2: اين واحد اراضي كه کمترين مساحت حوضه ي امامزاده ابراهیم را به خود اختصاص داده است در شمال و شمال شرق حوضه قراردارد شامل تپه هاي كم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع با قلل مدور متشكل از سنگهاي آهكي- شيل با شيب 25 تا 30 درصد و در ارتفاع بالاي 700-100 متر، داراي خاكهاي كم عمق سنگريزه دار با بافت متوسط تا سنگين مي باشد. این واحد از اراضی که با تیپ کوهها مشخص می گردد حوالی چوبتراشان، گنجار، محرمان و بیجارسر را در بر می گیرد.
1-5-4: اين واحد اراضي كه درشمال حوضه قرار دارد و مساحت بسیاركمي از حوضه را پوشش مي دهد شامل قسمت هاي بالائي دشتهاي رسوبي رودخانه هاي كوچك موجود در منطقه با شيب ملايم و پستي و بلندي كم كه داراي خاكهاي اسيدي عميق با بافت متوسط تا سنگين مي باشد. مهمترین مناطقی که در نوع خاک وجود دارد عبارتند از چوبر، قلعه کل، ماشاالله کل، کاظم آباد و تاتی محله می باشد. (وزارت كشاورزي، 1370).

4-4 پوشش گياهي و كاربري اراضي
پوشش گیاهی در هر ناحیه متاثر از سه عامل اقلیم، توپوگرافی و خاک می باشد. از نظر توپوگرافی منطقه مورد مطالعه از سه واحد اکولوژیک جلگه و دشت، کوهپایه و کوهستان تشکیل شده است. که در این سه واحد نقش خاک و اقلیم با توجه به حرکت آبهای جاری و سیستمهای فرسایشی، سیمای اکولوژیک خاصی را از نظر پوشش گیاهی بوجود آورده است.
پوشش گياهي و بخصوص جنگلها و مزارع زير كشت نيز مانند جنس طبقات زمين، سرعت جريان سطحي ميزان تبخير و تعرق و ظرفيت نگهداري حوضه را تحت تاثير قرار مي دهند روي اين اصل بهتر است كه درصد مساحت آن بخشي از حوضه كه پوشيده از جنگل و پوشش گياهي است محاسبه شود لذا با توجه موارد فوق حوضه ي امامزاده ابراهیم به طبقات زير تقسيم مي گردد.
– مناطق شهري:
مناطق شهری و اراضي بدون پوشش گياهي كه اغلب در شمال و شمال غرب حوضه بوده و مساحت آن 051/2كيلومتر مربع ميباشد.
– اراضي كشاورزي:
اين اراضي عمدتاً در ارتفاعات پايين حوضه و در حاشیه بستر رودخانه تا جایی که وضعیت توپوگرافی (از نظر شیب) اجازه داده، اراضی جنگلی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تفرج گسترده، ارزیابی توان، تفرج متمرکز Next Entries پایان نامه ارشد درباره استان گیلان، دانه بندی