پایان نامه ارشد درباره پست مدرنیسم، نمایشنامه، ناخودآگاه، ادبیات نمایشی

دانلود پایان نامه ارشد

حالیکه کمدی، ‌ به طور اخص شکل نمایشی هجو است.
فرای آیرونی را به دو شق عمده آیرونی ابزاری و آیرونی قابل مشاهده تقسیم می کند و معتقد است آیرونی قابل مشاهده، زاده تحولات افکار، ادبیات و هنر قرن بیستم است. در آیرونی قابل مشاهده، موضوعی خاص مورد آماج قرار نمی گیرد. آنچه که نویسنده می گوید و معنای فرا لغوی آن گرچه در یک تضاد بزرگ قرار دارند ولی هیچکدام مردود نیستند. آیرونی غیر شخصی و یا آیرونی ناهمخوانی ساده گاهی در این گروه قرار می گیرند اما به طور کلی با این تعریف، مفهوم آیرونی با آنچه ما به عنوان صنعت ایهام می شناسیم یکی می شود. و این همان پارادوکسی است که ابتدا فردریش شلگل به آن اشاره کرد. بدین ترتیب می بینیم که انواع آیرونی (آیرونی لفظی، ساختاری و … ) از نظر فرای در گروه آیرونی ابزاری قرار می گیرند. همچنین به نظر می رسد مباحث فرای درباره آیرونی بیشتر حوزه آیرونی ابزاری را شامل می شود و تنها وقتی که به تراژدی نزدیک می شود، ممکن است تفسیر آیرونی قابل مشاهده از آن امکان پذیر باشد.
2-6-6- دی سی ماک: دی سی ماک در تعریف آیرونیک و غیر آیرونیک دیدگاه جالبی دارد که در این پژوهش، ‌تحلیل با تمرکز بر نظریات او انجام گرفته است. دی سی ماک پرسش مهمی مطرح می کند و آن این است که با توجه به اینکه در هنرهای غیر ادبی چندان اثری از آیرونی یافت نمی شود، آیا چیزی در ذات ادبیات هست که درک و بیان ویژه آیرونیک را تشویق می کند یا چیزی در ذات هنرهای دیگر هست که راه را بر آیرونی می بندد؟ (ماک، 1389: 11) همین پرسش در مورد تئاتر و نمایشنامه نیز مطرح است، چرا که کمتر نمایشنامه بزرگی پیدا می شود که از امکانات آیرونی نمایشی استفاده نبرده باشد. ماک معتقد است برای آیرونیک بودن، باید نسبت به چیزی آیرونیک بود، یعنی ظاهری باشد که وضعیت آیرونیکی نسبت به منظور اصلی داشته باشد، حال آنکه هنرهای غیر نمایشی، به چیزی غیر از خود اشاره نمی کنند. آنها بازنمایی یا نمایش چیزی خلق نمی شوند، قصد آنها ساختن چیز جدیدی است، ساختن واقعیتی تازه در قالب طرحهایی تازه و با استفاده از مصالحی مانند فضا، خط، رنگ، سنگ و … این طرحهای جدید هستند که باید توجه مخاطب را به خود جلب کنند، نه اینکه بیننده را به یاد چیزهای دیگری بیندازند. همین ویژگی باعث می شود که هنرهای دیگر از آیرونی دور بمانند.
البته آیرونی در هنرهای ترسیمی، نمود بیشتری دارد. نقاشی هم می تواند نقد آیرونیک آثار دیگر باشد و هم چون می تواند صریحاً بازنمودی باشد، می تواند موقعیت های آیرونیکی را هم نمایش بدهد. در واقع هنرهای ترسیمی چون به خودیِ خود نوعی زبانند، ‌می توانند آیرونیک و دو پهلو باشند. “زبان هر هنر مجموعه ای از علامتها و قراردادهای مورد توافق است که طی سنت مستمر آن هنر پدید آمده است. هنرمند ترسیمی می تواند از این قراردادها به گونه ای آیرونیک استفاده کرده و با نمایش چیزی، خلاف آن را به مخاطبش انتقال دهد.”(همان: 15)
ماک معتقد است در هنر و ادبیات آیرونیک، باید هم سطح وجود داشته باشد و هم عمق، هم کدورت و هم شفافیت، باید هم توجه مخاطب هم به شکل جلب شود و هم به محتوا. مثلاً اشعار غیر آیرونیک، مستقیم از کلمات به احساسات می روند. در واقع دیگر کلمات وجود ندارند، بلکه مستقیماً احساسات هستند که در شعر جاریند. اما در شعر آیرونیک باید هر دو وجود داشته باشند، هم احساسات و هم کلمات. کلماتی که از دل آنها احساساتی بعضاً‌ متناقض با ظاهر کلمات متبلور می شود. با این نگاه، ماک اشعار را به دو دسته ایماژیستی27 (تصویر گرایانه) و مساژیستی28 (پیام گرایانه) تقسیم می کند. ایماژیستها طرفدار پیام روشن و تصویر پردازی دقیق در شعر هستند اما مساژیستها، بیان لایه لایه و پرمعنی و پیام دار را می پسندند. از این رو شعر ایماژیستی مستقیم “تصویر” می کند در حالیکه شعر مساژیستی غیرمستقیم “دلالت” می کند. می بینیم که شعر مساژیستی، ‌‌شعری آیرونیک است.
در ادبیات، دامنه آیرونی بسیار گسترده تر است. ادبیات نیز مانند سایر هنرها هم می تواند شخص، ‌سبک یا حقیقتی را به سخره بگیرد و هم می تواند مانند هنرهای ترسیمی موقعیت های آیرونیک خلق و توصیف کند. “ولی بی گمان ادبیات در بیان آنچه آدمها می گویند، می اندیشند، حس می کنند، اعتقاد دارند و بنابراین تفاوت بین آنچه می گویند و آنچه می اندیشند و میان چیزی که تصویر می شود و چیزی که واقعیت است، زبان تواناتری دارد و این دقیقاً زمینه کار آیرونی است.” (همان: 16)در مورد ادبیات نمایشی، مبحث عمل هم وارد می شود. در بخش نمایشی، تضاد بین چیزی که گفته می شود با چیزی که توسط شخصیتها فکر شده است و آنچه که انجام میدهند، نمود بیشتری پیدا می کند. در انواعی از آیرونی، کسی هست که وانمود می کند که شک ندارد چیزی همان طور است که او می پندارد – قربانی آیرونی -، ولی مخاطب می داند که قضیه کاملاً برعکس است- ناظر آیرونی – و او – قربانی – اشتباه می کند. در برخی دیگر سخنی گفته می شود اما عکس آن ساخته می شود. وجه مشترک انواع مختلف آیرونی، تضاد ظاهر با واقعیت است.
ماک معتقد است آیرونی از سه منظر در متن قابل بررسی است: اول از منظر آیرونیست (نویسنده یا خالق اثر)، دوم از منظر قربانی آیرونی (شخصیت درون اثر) و سوم از منظر ناظر آیرونیک (غالباً مخاطبی که در موقعیتی آگاه تر نسبت به قربانی آیرونی قرار دارد). با این تعبیر، انواع مختلفی از آیرونی بوجود خواهد آمد مانند آیرونی موقعیت (مخصوص کمدی)، آیرونی تراژدی (مخصوص تراژدی)، آیرونی خودکاهی (کسی آگاهانه خود را موضوع آیرونی کند) و … که قبل تر به تفصیل آنها اشاره شد.
2-6-7- فروید: عقیده به یاد ماندنی فروید درباره هنر نیز در بحث از آیرونی جالب توجه است: قیاس هنر با روان نژندی. منظور او از این قیاس آن است که هنرمند مانند یک روان نژند، در برخورد با واقعیت غیر معمول، به دامن تخیل خلاقه اش می گریزد. اما تفاوتش با سایر خیال پردازان روان نژند در این است که می داند چگونه رویاهای خود را بپروراند، شکل دهد و تلطیف کند تا دیگران آن را بپذیرند، چرا که به عقیده فروید، ما موجودات حسود و خودپرستی هستیم که از رویاهای خوش دیگران بیزاریم. آنچه در این فرایندِ شکل بخشیدن و تلطیف کردن اهمیت دارد، قدرت قالب هنری است که به گفته فروید به خواننده یا بیننده لذت آنی می دهد، مقاومت او را در مقابل خواستهای دیگران خنثی می کند و به او امکان می دهد که لحظه کوتاهی واپس زنی خود را کنار بگذارد و در فرایندهای ناخودآگاه خود از لذت ممنوع بهره گیری نماید. این مطلب در نظریه فروید درباره لطیفه ها، در “لطیفه ها و رابطه آنها با ناخودآگاه” (1905) نیز تقریباً مصداق دارد. او معتقد است لطیفه ها نوعی انگیزه تهاجمی یا سائقه جنسی سانسور شده را توضیح می دهند، اما جنبه بذله و بازی کلامی این انگیزه، در نتیجه ریخته شدن به قالب لطیفه مقبولیت اجتماعی پیدا کرده است.در واقع او معتقد است آیرونیست با استفاده از آیرونی کلامی – مستتر در قالب طنز و لطیفه – انگیزه های سانسور شده خود را به شکلی قابل قبول به اجتماع عرضه می کند.
2-6-8- باختین29: باختین در کتاب “به سوی فلسفه کنش”، ‌ هویت را به این صورت تعریف می کند که “من- برای- من” نشانه هویت نیست، “من- برای – دیگری” است که هویت می سازد. “من- برای- دیگری” همان چیزی است که آیرونی روی آن دست می گذارد و با استفاده از آن ذهن مخاطب را منحرف می کند. آیرونی به جای منِ‌واقعی حقیقت، منِ دیگری را برای مخاطب نمایش می دهد که دروغین است و او را دچار سوء تفاهم می کند. درنهایت، هنگام کشف حقیقت، مخاطب در لذتی عمیق غرق می شود. مطابق اندیشه باختین هر کس به طور اجتناب ناپذیری تحت تاثیر دیگران است. فرد چون هیچ وقت نمی تواند بیرون از ابژه های فرهنگی، تاریخی یا فضایی خود باشد، نمی تواند واقعاً بیرون خود را ببیند و خود را فهم کند. بیرون واقعی فرد را تنها دیگران می توانند ببینند و بفهمند. برای باختین “دیگران” اهمیت فراوانی دارند. دیگرانی که می توانند ناظران آیرونیک وضعیت آیرونیک قربانی آیرونی باشند. باختین در مقاله “گفتمان در رمان”، ذکر می کند که زبان ، حتی با کدهای یکسان، محصور در زمینه ایست که در آن به سر می برد. این یعنی زبان یکسان ممکن است در موقعیت های متفاوت، معانی متفاوتی ایجاد کرده و باعث سوء تفاهم شود. باختین با ذکر این مطلب، ‌ بر ویژگی آیرونیک بودن زبان صحه می گذارد که در نوع خود جالب توجه است.
2-6-9- پست مدرنیسم: آیرونی در معنای وسیعش در تفکر پست مدرنیسم هم جای دارد. بدین ترتیب که شخص در عصر پست مدرن به همه مبانی فکری مدرن و سنتی بی اعتماد می شود و از تعهد بدانها سرباز می زند. اگر مد لباس خاصی را می پوشد به این معنی است که می خواهد تعهد به آن را زیر سوال ببرد، یا اگر تکنیک خاصی را در متن به کار می برد شاید به این معنی است که می خواهد در کارآمد بودن آن تردید کند. عصر پست مدرنیسم عصر تظاهر و نقیضه سرایی (parody) است. فرد با نقیضه سرایی می کوشد که معنای دیگری به اثر کلاسیک بدهد که این یک عمل آیرونیک است. ازدید برخی منتقدان، نوشتار پست مدرن غیر سیاسی و دو پهلوست، بسیاردلمشغول خود است، ‌بسیار شیفته صورت و ترفندهای صوری است و بسیار کنایی است. در این بحث که پست مدرن بسیار کنایی است و نقد پست مدرن، ‌کنایه های آن را می کاود شکی نیست، ‌اما کنایه در هر حال قابل فهم است.هاچئون30 در کتاب “بوطیقای پست مدرنیسم” می گوید: “نوشتار پسامدرن تایید می کند – یعنی بیان ایجابی دارد – و سپس عمداً در اینکه اصولی که بیان کرده است حکم ارزش، نظم، معنا‌، کنترل و هویت را دارند تردید می کند … و به این ترتیب در اصول بنیادی لیبرالیسم بورژوایی شک می کند. “(هاچئون، ‌5:1988) “می توان گفت کنایه اصلی در این است که اینان شاخه ای را از بیخ می برند که خود روی آن نشسته اند.” (برتنز، 1382: 188)در واقع عمل پیروان پست مدرنیسم، ‌جلوه ای از آیرونی خودکاهی است. به این ترتیب می توان داستان پست مدرن را رهایی بخش دانست، ‌چرا که تصورات قبلی درباره زبان، بازنمود، سوژه و غیره را بر هم زده و به گونه ای موثر بنیاد همه فرا روایات و همه باورها و ارزشهایی را که منشاء در آن فرا روایات دارند فرو می ریزند، ‌اما پیوسته در حال فرو ریختن خود نیز هستند.خود را به سخره می گیرند (آیرونی خود کاهی)، داستانی و غیر واقعی بودن خود را آشکارا نشان میدهند (آیرونی رمانتیک)، ‌مانع از هر نوع تلاش برای تفسیر می شود و عمداً ‌از پاسخ دادن به سوالاتی که خود مطرح کرده است طفره می رود. نوشتار پست مدرن درک خود را بی بنیاد کرده و سرانجام مخاطب را در هیچستان رها می کند. (آیرونی موقعیت) به قول دریدا، ‌نوشتار پسامدرن خود را در معرض حذف قرار می دهد که بنیاداً عملی آیرونیک است. (همان: 188)

2 -7 – پیشینه آیرونی در ادبیات کلاسیک ایران
حوزه فراگیر آیرونی باعث شده است که در آثار بزرگ قدیم وجدید فارسی نیز مصادیق بارزی از آیرونی مشاهده شود، با آنکه متاسفانه در گذشته – وحتی کم و بیش زمان حال – کمتر ذهن و قلم نکته بینی به تدوین اصول و شیوه ها و ترفندهای مکتوم در آثار خلاق و ماندگار همت گماشته اند. و در این میان ادبیات نمایشی بسی عقب تر از سایر حوزه های ادبی است. گرچه نگارش نمایشنامه به شیوه امروزی، در ایران سابقه چندانی ندارد، اما داستانهای جذاب، پر کشش و نمایشی شاهنامه، قصه های تمثیلی زیبا ومنحصر به فرد مثنوی مولوی که گاه هماهنگی داستان با پیام مورد نظر شاعر، حیرت خواننده را بر می انگیزد، روایتهای روان وملموس تاریخ بیهقی و نیز کلام رندانه، جذاب و موثر عبید زاکانی، همه وهمه در بردارنده اصول و ساختاری هنرمندانه برای ذهن تیزبین و هنرجوست؛ که اتفاقاً در نمونه های فوق می توان از انواع آیرونی نیز مثالهایی آورد. “شاهزادگان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آثار ادبی، فکر و اندیشه، زیبایی شناختی، وارونه گویی Next Entries پایان نامه ارشد درباره اهورامزدا، داستان سیاوش، مثنوی معنوی، مثنوی مولوی