پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، روش پژوهش، بین رشته ای، مهارت های ارتباطی

دانلود پایان نامه ارشد

پیشنهادی یا توصیه ای مانند:
        ایجاد مدل های کلی و گسترش آن
        تعبیه سیاست های جدید.(فتحی و آجارگاه، 1389)
هدف اصلی دلفی، پیش بینی آینده بود (چولز و کوهارا، 1994) اما در زمینه های تصمیم گیری و افزایش اثربخشی آن، قضاوت، تسهیل حل مسأله، نیازسنجی، هدف گذاری، كمك به برنامه ریزی، تعیین اولویت، پیش بینی آینده، خلاقیت، سازمان دهی ارتباطات گروهی، جمع آوری گروهی اطلاعات، آموزش گروه پاسخ دهنده، تعیین سیاست ها، تخصصیص منابع و اجماع یا توافق گروهی نیز به كار می رود. همچنین به عنوان روش پژوهش : پژوهش كمی در مطالعات توصیفی، روش پژوهش كیفی و تلفیقی ذكر شده است. در منابع به مصاحبه دلفی به عنوان نوعی مصاحبه اتنوگرافیك نیز اشاره شده است.
  مهم ترین شرایط مورد نیاز برای كاربرد دلفی: نیاز به قضاوت متخصصان و نظرات گروه وسیع، توافق گروهی در دستیابی به نتایج، وجود مشكل پیچیده، بزرگ و بین رشته ای و عدم توافق یا ناكامل بودن دانش، در دسترس بودن متخصصین با تجربه و متخصص، از نظر جغرافیایی پراكنده، لزوم گمنامی در جمع آوری داده ها، عدم محدودیت زمانی و عدم وجود روش هزینه -اثربخش دیگری است.

2-17- اجزای اصلی دلفی
اجزای اصلی دلفی شامل تكرار یا بازگویی پرسش نامه، متخصصین، بازخورد كنترل شده، گمنامی، آنالیز نتایج، اجماع، زمان و تیم هماهنگ كننده است. كه در زیر هر یك به اختصار شرح داده می شود:
بازگویی یا تكرار
منظور تكرار یكسری راندها به صورت فرایندی، سیستماتیك و نوشتاری به وسیله پرسش نامه و با هدف روشن تا اجماع نظرات است كه متخصصین حداقل دو بار در مورد سؤال مشابه نظر داده و با دریافت اطلاعات از سایرین، امكان تجدید نظردر پاسخ های خود را دارند كه باعث توسعه كار گروهی بدون آگاهی از وجود سایرین می شود و در اصل، از تأثیر منفی نفوذ شخصیت و وضعیت شركت كنندگان در پاسخ های سایرین اجتناب می گردد.  از نظر تعداد راندها، مقالات 2 تا 10 راند را گزارش داده اند. اما دلفی كلاسیك در برگیرنده چهار راند بوده كه محققین معمولاً برای دستیابی به اهداف پژوهش خود، آن را به دو تا سه راند كوتاه می نمایند. در هر صورت، تصمیم گیری در مورد تعداد راندها تا حد زیادی عملی یا تجربی بوده و بستگی به زمان در دسترس و نوع سؤال آغازین دارد (گرچه با افزایش راندها، صحت افزایش یافته اما اغلب بعد از سه راند، خستگی ایجاد می كند و معمولاً نتایج جدید و مفیدی به دست نمی آید همچنین شیوه تكرار در طی راندها نوشتاری و بطور معمول مداد و كاغذی، از طریق پست معمولی و یا پست الكترونیك و دورنگار است.
متخصصین
شركت كنندگان دلفی متخصصین یا خبرگان یا پانلیست ها می باشند.. آنها به چهار خصوصیت: دانش و تجربه در موضوع، تمایل، زمان كافی برای شركت و مهارت های ارتباطی مؤثر نیاز دارند. و پارامترهای كلیدی مطالعه نیز صلاحیت پانلیست ها، اندازه پانل و روش انتخاب آنها است.
صلاحیت پانلیست ها
شناسایی متخصصین، نكته مهمی در دلفی بوده چنان كه دستیابی به اهداف، وابسته به انتخاب دقیق شركت كنندگان است. دلفی تمركز بر استخراج نظرات از متخصصین در زمان كوتاه داشته و نتایج وابسته به تخصص افراد در دانش مورد نظر، كیفیت و صحت پاسخ ها، و همكاری و درگیری مداوم آنها در دوره مطالعه است. به عبارتی، موفقیت دلفی در رابطه با انتخاب نمونه ها است. متخصص دلفی باید دانش كافی در زمینه موضوع مورد نظر داشته باشد، در بحث درگیر و بر نتایج فرایند تأثیر بگذارد، با این وجود، افراد غیر متخصصص و علاقمند نیز شامل می شوند. پاسخ دهنده ها باید نسبتاً بی طرف، و اطلاعات كسب شده منعكس كننده دانش و درك آنها باشد. (چولز و کوهارا، 1994) علاوه بر توانایی، علاقه و تعهد شركت كنندگان به موضوع، درگیرشدن مداوم در كلیه راندها نیز مورد نیازاست هرچند كه دلفی با فراهم سازی بحث در محدوده محترمانه و ارائه نظرات متفاوت اعضا به هم موجب علاقمندی و درگیری خواهد شد.
تعداد متخصصین
هیچ قانون قوی و صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصین وجود ندارد و تعداد آنها وابسته به فاكتورهای: هموژن یا هتروژن بودن نمونه، هدف دلفی یا وسعت مشكل، كیفیت تصمیم، توانایی تیم پژوهش در اداره مطالعه، اعتبار داخلی و خارجی، زمان جمع آوری داده  ها و منابع در دسترس، دامنه مسأله و پذیرش پاسخ است. تعداد شركت كنندگان معمولاً كمتر از 50 نفر و اكثراً 15 تا 20 نفر بوده است . هرچند در مقالات تعداد 10 تا بیشتر از 2000 نفر گزارش را نیز گزارش نموده اند. اما در گروه های هموژن معمولاً 15 -10 نفر كافی است. در دلفی معمولا از نمونه های همگن برای به دست آوردن طیف گسترده نظرات، پاسخ های با كیفیت و راه حل های قابل پذیرش استفاده می شود. این نمونه گیری موجب افزایش حجم نمونه، مشكلات جمع آوری داده ها و در نهایت، پیچیدگی رسیدن به اجماع، اجرای آنالیز و بازبینی نتایج می شود، هرچند كه با حجم نمونه بزرگتر تعداد قضاو ت ها افزایش و تركیب آنها اعتماد را افزایش می دهد. بعضی محققین متذكر می شوند معمولا 30 نفر برای ارائه اطلاعات كافی است و با افزایش آنها پاسخ ها تكراری شده و اطلاعات جدیدی اضافه نمی شود ، اما بعضی دیگر می نویسند شواهد تجربی كمی در مورد اثر تعداد شركت كنندگان بر اعتبار و اعتماد فرایند اجماع در دسترس است. در شناسایی و انتخاب متخصصین از روش های ، مختلف از قبیل فرایند نامگذاری، قضاوت و تصمیم گیری مدیریت اصلی پروژه، موقعیت سازمانی افراد و مرور نویسندگان مقالات استفاده می شود كه دو مورد اخیر نامناسب هستند.
نمونه گیری
در اكثریت موارد، نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده شده، اما در صورت عدم شناسایی متخصصین، نمونه گیری گلوله برفی نیز بكار می رود. اگر متخصصین شناخته شده و زیاد باشند، از نمونه گیری تصادفی استفاده می گردد. بعضی مقالات، دلفی را از نظر عدم نمونه گیری تصادفی نقد نموده، اما نماینده بودن نمونه ها اهمیت نداشته، بلكه كیفیت پانلیست ها مهم تر از تعدادآنها است.
پرسش نامه
دلفی یكسری از راند (دور) های پیمایشی یا پرسش نامه ای بوده كه با پرسش نامه اولیه، پرسش نامه راندهای بعدی را نیز شكل می دهد و باید در مرحله طراحی پژوهش در مورد آن تصمیم گرفته شود. در مورد سؤال اولیه پیوستاری از سؤالات متمركز تا وسیع (معمولاً وسیع و بازپاسخ) بكار رفته است. اما در مواردی كه راهنمایی شركت كنندگان نسبت به موضوع خاص هدف باشد سؤالات متمركز و دارای ساختار استفاده می گردد.
بازخورد كنترل شده
بازخورد، به معنی فرصت بازنگری نظرات خود و ارزشیابی نظرات سایرین توسط متخصصین است كه جز و مهم حركت به سمت اجماع است. بنابراین، شركت كنندگان تشویق می شوند و اجازه دارند تا قضاوت هایشان در راند اول یا راندهای قبلی را دوباره بررسی نمایند اما تبادل اطلاعات بین متخصصین آزاد نیست. 
آنالیز نتایج
در دلفی، اطلاعات كیفی و كمی جمع آوری شده ولی متأسفانه روش مورد استفاده برای آنالیز و چگونگی مدیریت اطلاعات تولید شده تعریف نگردیده است. نقصان راهنما منجر به تنوع رویكرد و تفسیر گزارش ها به طرق مختلف شده كه در نتیجه، انسجام و پیوستگی روش را تحت تأثیر قرار می دهد. روش های آنالیز براساس هدف دلفی، ساختار راندها، نوع سؤالات و تعداد شركت كنندگان تعیین می شود. آمارهای اصلی استفاده شده در مطالعات دلفی انداز ه های مركزی (میانگین، میانه و نما) و شاخص پراكندگی (انحراف معیار و محدوده میان چاركی)  است. كه استفاده از میانه و نما در این میان مطلوب تر می باشد، هرچند میانگین نیز قابل كاربرد است. در بعضی مقالات استفاده از میانه برای پرسش نامه های طراحی شده بر اساس مقیاس لیكرت به شدت توصیه شده است. استفاده از نما نیز برای گزارش داده های دلفی مناسب و توصیه شده چرا كه فرایند دلفی تمایل به نمایش همگرایی یا تقارب داشته كه خود یك نقطه منفرد است. بنابراین، استفاده از نتایج اطراف یك نقطه یا دو نقطه مناسب است و اصولاً شاید  استفاده از میانگین و میانه گمراه كننده باشد. در كل، بطور معمول، برای آنالیز نتایج دلفی، در اولین راند، آنالیز محتوی برای شناسایی تم های اصلی در پرسش نامه بدون ساختار اولیه انجام می گیرد كه نتایج آن پرسش نامه بدون ساختار را به پرسشنام های با ساختار تبدیل نموده، اساس راندهای بعدی را تشكیل می دهد. در دومین راند، آغاز بكارگیری روش ها كمی است كه تكنیك رتبه بندی و درجه بندی (میانه و چارك ها)  استفاده می شود و در سومین راند و راندهای متعاقب، شا خص ها ی مركزی و پراكندگی بكار می روند.
اجماع
منظور از اجماع، رسیدن به اتفاق نظر در مورد یك ایده و گاه تلاش برای مشخص ساختن تفاوت ها است. اجماع به معنی یافتن پاسخ صحیح نیست، بلكه صرفاً توافق شركت كنندگان در یك سطح خاص در موضوع است (کندی، 2004 و پاول، 2003).
البته دستیابی به توافق صد درصد امكان پذیر نیست، چرا كه زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی افراد متفاوت است (لاندتا، 2006). همچنین این روش جایگزینی برای مرور علمی گزارشات یا مقالات منتشر شده نیست (مانکا، 2007). معیارهای نشان دهنده اجماع درصد آیتم ها (رایج ترین)، ثبات پاسخ ها و تفسیر بر مبنای نظر متخصصین است (ایمانی، 2000).
اكثریت مقالات، جنس و نوع معیار مورد استفاده در تعریف و تعیین اجماع را بر اساس تفسیر نمون ه ها می دانند و اساساً زمانی در مورد اجماع تصمیم گیری شده كه درصد مشخصی از آرا درون سطح خاصی قرار گیرد (پاول، 2003)، هرچند برخی استفاده از درصد را ناكافی دانسته و كاربرد شقوق معتبرتری را برای تعیین ثبات پاسخ ها طی راندها توصیه می نمایند. همچنین سطح استانداردی برای اجماع وجود ندارد و بعضی مطالعات در نشان دادن اجماع ضعیف هستند. در نتایج مطالعات محدوده متفاوتی از سطح، اجماع 51 تا 100 درصد گزارش شده است (سلسالی و دیگران، 2003).
گمنامی شركت كنندگان
در دلفی، اطلاعات بدون تماس فیزیكی منتقل می شود و شركت كنندگان، سایر افراد درگیر در مطالعه را نمی شناسند و یا حداقل پاسخ های آنها گمنام است (ویندل، 2004). گمنامی به هر عضو پانل فرصت برابر می دهد تا نظرات خود را بیان و ایده ها را بدون فشار روانی و شناسایی به وسیله سایر اعضا ارائه كند، كه تسهیل كننده پژوهش های گویی و پاسخ های باز بوده و موجب كسب بینش و دانش كافی در پژوهش می شود. در مواردی ممكن است افراد همدیگر را شناخته اما در هر صورت، به پاسخ های یكدیگر بطور مشخص دسترسی ندارند. به نظر می رسد احتمال گمنامی كامل نیست، چرا كه محقق، افراد پاسخ دهنده اصلی را می شناسد. بنابراین، گاه واژه شبه گمنامی در دلفی استفاده می شود. حفظ حقوق شركت كنندگان به آنها رخصت می دهند تا در آخرین فرم پژوهش نامشان را به عنوان همكار بنویسند (اوکلی، 2004).
زمان
اجرای دلفی زمان بر است. زمان های مورد نیاز دلفی شامل زمان هماهنگ كردن (سازمان دهی، درخواست و دریافت اطلاعات) ، فكركردن، نوشتن و ارسال به متخصصین است. در مطالعات، زمان های متفاوتی گزارش شده است. اما استفاده از تكنولوژی الكترونیك فرصتی است كه با امتیازهای ذخیره سازی، پردازش و توانایی انتقال پرسرعت، حفظ گمنامی پاسخ دهندگان و پتانسیل بازخورد سریع از طریق رایانه و اینترنت سریع تر و آسانتر انجام می شود (جریرات، 1994 و چو و دیگران، 2008).
2-18- فرایند دلفی
همان طور كه قبلاً اشاره شد، دلفی در برگیرنده یكسری از راندها است و دلفی كلاسیك معمولاً شامل چهار راند می باشد كه بطور معمول به سه راند تعدیل می گردد (پاول، 2003). بنابراین، فرایند دلفی را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:
فعالیت قبل از شروع؛
راند اول؛
راند دوم؛
راند سوم؛
تصمیم و تصویب
فعالیت قبل از شروع
فعالیت های قبل از شروع شامل تكوین سؤال پژوهش و پیش آزمون برای مناسب بودن كلمات از قبیل ابهام و عدم وضوح است كه پایلوت باید در خارج از جایگاه پژوهش و بخصوص در صورت بی تجربه بودن محقق برای مشخص سازی ابهامات و برآورد زمان تخمینی صورت گیرد (چولز و کوهارا، 1994) البته محققین ممكن است در ابتدا و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، شبیه سازی، جمع آوری اطلاعات، فن آوری اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، رتبه بندی، محدودیت ها، انعطاف پذیری