پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، رتبه بندی، محدودیت ها، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

یا هر مرحله پرسش نامه را پیش آزمون یا پایلوت كنند تا سؤالات روشن و تمركز سؤالات بر هدف پژوهش حفظ گردد. هچنین با افراد شركت كننده تماس برقرار گردد كه نیازمند توجه به موارد: عرض ادب و احترام، معرفی فرم، ارائه هدف و معرفی مركز یا شخص انجام دهنده، علت انتخاب، پاسخ دادن به چند سؤال یا پرسش نامه، زمان مورد نیاز، نحوه دریافت پرسش نامه، نحوه دریافت نتایج، تمایل به شركت و تشكر است (اوکلی، 2004).
راند اول
  در دلفی كلاسیك، اولین پرسش نامه به صورت بدون ساختار یا باز پاسخ ارسال می گردد كه به عنوان استراتژی زایش ایده ها عمل نموده و هدف آن آشكارسازی كلیه موضوعات مرتبط با عنوان تحت مطالعه است (باولز، 1999).
هر یك از متخصصین درخواست می شود تا شخصاً طوفان مغزی برقرار كند، هر نوع ایده و نظر خود را آزادانه مطرح نماید، و فهرست موضوعات مورد نظر خود را بطور مختصر و بدون نام برگرداند. نیازی به توسعه كامل ایده ها نیست و تلاشی برای ارزیابی یا قضاوت نظرات صورت نمی گیرد. در این مرحله، تمام پاسخ های مرتبط تا حد امكان جمع آوری شده، چرا كه بقیه مراحل بر اساس مرحله اول شكل می گیرد (ساروخانی، 1994). پس از جمع آوری پرسش نامه های برگشتی، پاسخ ها سازماندهی، نظرات مشابه تركیب، گروه بندی و موضوعات تكراری و حاشیه حذف می شود و تا حد امكان پاسخ ها كوتاه می گردد. آنالیز پاسخ های اولین راند بر اساس پارادایم پژوهش (كدهای كیفی و یا خلاصه ها ی آماری) صورت می گیرد.  نتیجه نهایی، مشخص شدن تم ها و شناسایی عناوین است كه محقق آن را تبدیل به پرسش نامه دارای ساختاری می نماید كه به عنوان ابزار راند دوم مورد استفاده قرار می گیرد. نكته مهم این كه هرچند سؤالات بازپاسخ روشی قوی در جمع آوری اطلاعات هستند، اما اگر اطلاعات پایه در زمینه موضوع وجود داشته باشد، از پرسش نامه نیمه ساختاری یا دارای ساختار بر اساس مطالعات قبلی استفاده می شود (لاندتا، 2006).
راند دوم
از ر اند دوم به بعد، اغلب پرسش نامه دارای ساختار استفاده شده و از افراد مشابه در راند اول خواسته می شود تا هر عنوان را با استفاده از مقیاس لیكرت رتبه بندی، و به عبارتی، كمیت پذیر نمایند (بابایی، 2006). در اینجا موارد توافق و عدم توافق مشخص می شود و فضایی برای شناسایی ایده های جدید، تصحیح، تفسیر، حذف و توضیح قدرت و ضعف آنها به وجود می آید. و حتی در بعضی موارد، از شركت كنندگان خواسته می شود تا استدلال و  دلیل اولویت بندی خود بین ایتم ها را بیان نمایند. در این راند، انگیزه اعضای پانل به شركت بیشتر می گردد چر ا كه آنها باز خورد پاسخ های خود را دریافت می كنند و مشتاق به تعیین كیفیت پاسخ های همكاران خود هستند. به عبارتی، انگیزه در اعضای پانل منجر به شركت فعال آنها در توسعه ابزار و یا برنامه می شود كه امتیاز مهم دلفی است. پس از جمع آوری پرسش نامه دوم، آنالیز و خلاصه آماری (از قبیل چارك و میانه) و یا تم ها و رتبه بندی تهیه می گردد. نتیجه آن آغاز شكل گیری همگرایی نظرات بین شرك كنندگان است (پاول، 2003).
راند سوم
در این مرحله، از شركت كنندگان درخواست می شود تا پاسخ ها را مجدداً مرور نموده در صورت نیاز در نظرات و قضاو ت های خود ت جدید نظر كرده و دلایل خود را در موارد عدم اجماع ذكر نمایند و با در نظر گرفتن میانگین و میانه نمرات هر عنوان، اهمیت آن را درجه بندی نمایند (سلسالی، 2003). در اینجا نیز رتبه بندی نظرات انجام شده، پیش بینی های جدید ارائه می شود و خلاصه آماری پاسخ ها تهیه می گردد. بطور معمول، از این راند به بعد، اعضا پاسخ های خود و سایرین را دوباره ملاحظه نموده و فرایند تا زمان عدم دستیابی به ایده جدید و شناسایی ضعف ها و قوت های همه نظرات تكرار می گردد. البته تعداد راندهای بعدی با توجه به زمان، هزینه و احتمال خستگی شركت كنندگان در نظر گرفته می شود. در صورت لزوم، نامه های یادآوری در هر راند ارسال می شود و بازرسی مداوم در سرتاسر فرایند دلفی صورت خواهدگرفت (فرای، 2001).
راند چهارم
در راند چهارم كه اغلب آخرین راند می باشد، لیست آیتم های باقیمانده، رتبه بندی ها، نظرات اقلیت و موارد اجماع بین پانلیست ها توزیع می شود و آخرین فرصت را برای شركت كنندگان فراهم می كند تا در نظرات خود  تجدید نظر كنند (مانکا، 2007 و دوهام، 1996).
تصمیم و تصویب
در این قسمت نتایج نهایی تهیه و منتشر و متخصصین در نتایج سهیم می گردند (اوکلی، 2004).
شرح رویه
پس از طراحی پرسش نامه و اعتبارسنجی آن، مورد مطالعه انتخاب شده و نمونه تصادفی از آن انتخاب می شود. بخشی از پاسخ دهندگان پرسش نامه را پر می كنند. سپس پاسخ ها تحلیل شده و سؤال های پژوهش بررسی می شوند.
پس از طراحی پرسش نامه و اعتبارسنجی آن، گروه مناسب از خبرگان انتخاب شده و پژوهش انجام می شود. پاسخ ها تحلیل شده و پژوهش دیگری بر پایه پاسخ ها به پژوهش اولیه طراحی می شود. این فرایند تكراری می شود تا پاسخ دهندگان به درجه ای از اجماع برسند.
قابلیت نمایش نمونه
با استفاده از تكنیك های آماری، محققان به صورت تصادفی نمونه نماینده جمعیت را انتخاب می كنند. یك پانل مجازی از خبرگان برای پاسخ گویی به سؤال ها با عدم قطعیت بالا ایجاد می شود. سؤال هایی كه ممكن است نمونه نماینده جمعیت، دانش كافی در مورد آن نداشته باشند.
اندازه نمونه برای قوت آماری
جهت تعمیم نتایج به یك جمعیت بزرگ تر، اندازه نمونه باید به اندازه كافی بزرگ باشد. تعداد افراد در گروه دلفی یه قدرت آماری وابسته نیست. بلكه متناسب با پویایی گروه برای رسیدن به اجماع می باشد. معمولا 10 تا 18 خبره را در یك پانل دلفی توصیه می كند.
پاسخ گویی فردی در مقابل گروهی     
محققان میانگین پاسخ های افراد را به عنوان میانگین پاسخ برای نمونه برای تعمیم به جمعیت در نظر می گیرند.
مطالعات نشان داده اند كه در سؤال هایی كه به قضاوت متخصص نیازمندند میانگین پاسخ های افراد نامرغوب تر از میانگین تولید شده به وسیله فرایندهای تصمیم گروهی است و روش دلفی این نامرغوبی ار تحمل می كند.
قابلبت اعتماد و بازنگری پاسخ
محققان با پیش آزمایش و آزمایش مجدد از قابلیت اعتماد آزمایش و آزمایش مجدد اطمینان حاصل می یابند
به دلیل انتظار محققان از پاسخ دهندگان پاسخ ها مرورد می شوند در این صورت قابلیت اعتماد آزمایش و آزمایش مجدد مطرح نیست.
اعتبار ساخت
با استفاده از پژوهش و پیش آزمایش از اعتبار ساخت اطمینان حاصل می شود تفسیر و طبقه بندی محققان از متغیر ها را اعتبار سنجی كند
ناشناس بودن
پاسخ دهندگان نسبت به هم و نسبت به محقق ناشناس اند.
پاسخ دهندگان نسبت به هم ناشناس ولی برای محقق شناس اند
– موارد بدون پاسخ
برای اطمینان از این كه نمونه، نماینده جمعیت است احتمال اریبی عدم پاسخ محاسبه می شود.
احتمال عدم پاسخ بسیار پایین است
– غنی بودن داده ها
غنی بودن داده به شكل و عمق سؤال ها و احتمال پیگیری آن وابسته است.
به دلیل تكرارهای چندگانه و مرور پاسخ ها، از داده های غنی تری برخوردارند.
– تعداد مراحل مورد نیاز
پس از چندین مرحله بررسی، متخصصان در مورد یك موضوع به اجماع می رسند. 
با یك مرحله بررسی، همه نظرات پوشش داده می شوند.
– لزوم انعطاف پذیری
خبرگان برای رسیدن به میانگین نظرات دیگران، نظرات خود را تغییر می دهند. در غیر این صورت ممكن است حذف شوند. 
عقاید همه خبرگان محترم است و درجه عضویت متفاوتی برای هر اجماع محتمل در نظر گرفته می شود.
– هزینه و زمان
نیازمند صرف زمان و هزینه بالایی است و ابهام فرایند قابل حذف نیست. 
نیاز به صرف زمان و هزینه بالا ندارد و ابهام فرایند حذف خواهد گردید.
2-19- مزایای دلفی
دلفی روشی ارزان، چندكاره، عینی، بدون تهدید و آسان برای شناسایی و فهمیدن است (ایکا، 2008). و با استفاده گسترده از نظرات، اجماع قوی و مستحكم از نظرات، بخصوص در موارد عدم وضوح و كمبود شواهد تجربی، ارائه می دهد. با آن كه هزینه و زمان مورد نیاز برای دلفی با توجه به هدف، ابزار و تعداد شركت كنندگان است، ولی در بعضی منابع هزینه بردار ذكر گردیده است.
انعطاف پذیری زیاد رویكرد، كاربرد در دیسیپلین های مختلف، بكارگیری رویكردهای ارتباطی مختلف و امكان استفاده در سطح جغرافیایی وسیع، عدم نیاز به آموزش مصاحبه گران، گمنامی، ارائه بحث های باز، شناسایی و فهم زیربنای موضوع از مزایای دیگر دلفی است. از دیگر فواید، كسب اجماع در گروه های مخالف، اعتبار محتوی و طراحی برنامه ها با حمایت نسبی شركت كنندگان است و بخصوص عدم نفوذ عقاید و شخصیت افراد خاص در نظرات گروه، آزادی از هرگو نه فشار، تسهیل درستكاری اعضا ی پانل و ارائه دید بی طرفانه همراه با صداقت در بیان ایده ها و گزینه ها امكان پذیر است (جونز و هانتر ،1995).
همچنین بازخورد بین راندها محرك ایده های جدید و موجب گسترش دانش شده كه خود موجب نوآوری بیشتر و آموزش شركت كنندگان می گردد. این تكنیك از هدررفتن زمان و انرژی برای تصمیمات نامربوط یا مغرضانه جلوگیری می كند چراكه پیش بینی های دلفی با یك روش تحلیلی و نظامدار صورت می گیرد (پاول، 2003).
2-20- محدودیت های دلفی
از مهم ترین محدودیت های این تكنیك، نیازمندی به تلاش و كار زیاد، سیر آهسته و وقت گیربودن آن است. از نظر روش شناسی نیز دارای نقیصه مهمی بوده كه ممكن است عملاً آن را بی اعتبار سازد، چنان كه دلفی در اصل كوشش نموده تا با نزدیك كردن مصنوعی عقاید متخصصان به یكدیگر از توزیع آماری اطراف میانه استفاده نماید. به عبارتی ممكن است اجماع ظاهری یا فشار برای همنوایی با رتبه بندی رخ دهد و یا بازخورد توافقات گروه بر نظرات پانلیست ها تأثیر بگذارد (ایکا، 2008 و ویندل، 2004).
همچنین تكنیك دلفی تنها مرحله آغازینی است كه صرفا برای كسب اجماع می كوشد و این اجماع ضرورتاً دقیق ترین نظر نیست (اوکلی، 2004) و ممكن است نتیجه، شناسایی یكسری بجای عناوین خاص اطلاعاتی52 عبارات عمومی باشد. چرا كه در دلفی فرض، برابری شركت كنندگان از دانش و تجربه است، اما در عمل این فرض ممكن است صحیح نباشد. بخصوص در موضوعات خاص معمولاً توزیع متخصصین نابرابر بوده و بعضی از متخصصین دارای دانش عمیق در مورد موضوع بوده، در حالی كه سایر پانلیست ها دانش زیاد در مورد موضوع داشته باشند. بنابراین، افرادی كه دانش عمیق نداشته قادر به تعیین موضوعات بسیار مهم نیستند و نتیجه یكسری عبارات كلی یا عمومی خواهد بود. از طرف دیگر، تورش منبع اطلاعات و تجانس زیاد متخصصان همراه با احتمال چولگی اطلاعات است. خصوصیت بازگویی یا تكرار نیز می تواند محقق را قادر به شكل دهی پاسخ ها یا نظرات نماید از محدودیت های دیگر، فقدان محرك ها و انگیزه ناشی از حمایت و نظر موافق سایر اعضا و رویارویی چهره به چهره است. كمبود تعهد و التزام و پاسخ های عجولانه نیز در گمنامی ذكر گردیده است. كه شاید فقط مختص دلفی نبوده و در تمام مطالعات با پرسش نامه های بدون نام اتفاق بیفتد. همچنین ریزش پانل متخصصین، احتمال دریافت میزان پایین پاسخ، خستگی از موضوع، عدم وجود معیار كلیدی و مشخص در تعریف متخصص، سطح اجماع و اندازه گروه، تأثیر كم محققین بر توسعه ابزار پژوهش، احتمال طرح بیشتر رویدادهای مطلوب، از سایر محدودیت ها است (ون تیجلینگن و دیگران، 2006).
2-21- پایایی و روایی
متأسفانه كنترل روایی و پایایی دلفی آسان نیست (چیس و دیگران، 1998). چنان كه دلفی به دلیل نداشتن شواهدی از پایایی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. به عبارتی، اگر اطلاعات یا سؤالا ت مشابه به پانلیست ها داده شود، دستیابی به نتایج یكسان حتمی نیست. هرچند كه كاربران دلفی، صحت تكنیك را تأئید نموده اند. این تكنیك در رابطه با روایی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، چنان كه پژوهشگر بر توسعه مراحل پیمایش یا ابزار تأثیری نداشته كه در روایی صوری تأثیر دارد، با این وجود، اگر اعضا ی شركت كننده در مطالعه، نماینده گروه یا حوزه دانش مورد نظر باشند، اعتبار محتوی تضمین می شود (توروف،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، روش پژوهش، بین رشته ای، مهارت های ارتباطی Next Entries پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، نیازسنجی، نیازهای آموزشی، نیاز سنجی