پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، تحلیل داده، روایی محتوا، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

(پنل 2)، محققان (پنل 3) و سیاست گذاران (پنل 4). پنل آموزگاران (پنل 1) شامل هماهنگ کنندههای تکنولوژی، متخصصان رسانه و سرگروههای سازمان است. پنل ناظرها (پنل 2) متشکل است از (مدیران) سرپرستان و مدیران منطقه پنل محققان (3) شامل معلمان و محققان دانشگاهی، سازمانهای غیر انتفاعی، خصوصی و دولتی میباشد. پنل سیاست گذاران (4) متشکل است از سیاست گذاران آموزش ملی و محلی.

3-3- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه:
جامعة آماری تمام اعضای یك مجموعة واقعی یا فرضی از افراد، وقایع یا اشیاء را در بر میگیرد و پژوهشگران انتظار دارند یافتههای پژوهشی خود را به آن تعمیم دهند. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه ی فرهنگیان در استان کرمانشاه می باشد. حجم نمونه ی آماری، 58 نفر از افراد صاحب نظر در زمینه های مختلف است که در امر نیاز سنجی مهارت های فن آورانه و استفاده از تکنولوژی نظر آنها قابل تامل است. در این پژوهش با توجه به محدودیت های زمانی و مالی پژوهشگر، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
در تلاش برای بدست آوردن چندین دیدگاه و داشتن پنلهایی که از نظر تخصصی مورد نیاز این پژوهش بودند، معیارهایی برای انتخاب افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها در نظر گرفته شد. معیارهایی که برای انتخاب شرکت کنندگان استفاده شده بود عبارت بودند از: تجربه، تخصص و دانش در مورد مسائل جدید استفاده از تکنولوژی در دبیرستان.
ما افراد را بر حسب شغل و مدرک تحصیلی انها گروه بندی نمودیم. البته برای این گروه بندی از الگوهایی که در مقالات معتبر یافته بودیم استفاده کرده ایم. در ادامه و در فصل چهارم در مورد چگونگی دسته بندی این افراد بیشتر توضیح داده خواهد شد.

3-4- ابزارها:
برای گرد آوری داده ها و اطلاعات هنگام نیاز سنجی از پرسشنامه استفاده گردید. این پرسش نامه در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول مربوط به اطلاعات کلی در مورد آزمودنیها از قبیل جنسیت، سن، سابقه آموزشی و مدیریتی، رشته، میزان تحصیلات می باشد. و در بخش دوم که مربوط به جمع آوری داده ها می باشد پرسش نامه به کار رفته محقق ساخته و از نوع بسته پاسخ در طیف 5 گزینه ای لیکرت است که چندین نسخه از پرسش نامه به منظور تعیین روایی، در اختیار تعدادی از اساتید و مدیران و كارشناسان قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات اصلاحی خود را در ارتباط با پرسش نامه بیان نمایند. پس از دریافت نظرات و اصلاح پرسش نامه، و با توجه به تغییراتی كه در پرسش نامه ایجاد شد، روایی آن مجداً مورد بررسی قرار گرفت و از لحاظ محتوایی بررسی شد. نحوه ی نمره گذاری در پرسشنامه از خیلی کم = 1 تا خیلی زیاد = 5 بود.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که روش دلفی روشی است که اطلاعات در آن به صورت تدریجی تکمیل می شوند. به این معنا که در هر مرحله ای ابتدا پرسش نامه ای در اختیار افراد تحت بررسی قرار می گیرد و پس از اینکه پاسخ ها جمع آوری شد، بر اساس آنها پرسش های بعدی طرح می شوند و در هر مرحله پرسش ها پخته تر و منطقی تر شده و به صورت منسجم تری به بررسی مسئله می پردازند.
در پرسشنامه ی مذکور از طریق گویه های (19،13،12،11،5و27)، ارتباط و پشتیبانی اجتماعی، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت؛ گویه های (1،3و4و32)، زمینهی دسترسی به تکنولوژی و زیرساخت های مناسب را مورد سنجش قرار دادند؛ گویه های (29،28،26و30)، پژوهش و سیاست گذاری برای استفاده از تکنولوژی و مهارت های فن آورانه را بررسی کردند؛ گویه های (17،16،10،7و18) در زمینهی توسعهی حرفهای مهارت های فن آورانه مطرح شدند؛ گویه های (25،24،22،21،20،14،8و33)، زمینهی برنامهریزی تحصیلی و گویه های (23،15،9،6،2و31) زمینهی فرهنگ مدرسه را مورد سنجش قرار دادند.
3-4-1- روایی محتوای پرسشنامه:
منظور از روایی ابزار اندازه گیری آن است که وسیله ی اندازه گیری بتواند آنچه که مورد نظر است را اندازه گیری کند، نه چیز دیگری را (سیف، 1380). برای بدست آوردن روایی پرسشنامه در این پژوهش از نظرات استاد راهنما و چند تن از اساتید و متخصصان علوم تربیتی و مدیریت و تکنولوژی آموزشی استفاده شده است. از ایشان در مورد مربوط بودن سوالات، واضح و قابل فهم بودن آنها و اینکه آیا این سوالات برای پرسشهای پژوهشی مناسب است آنها را مورد سنجش و بررسی قرار می دهد یا خیر نظر خواهی شد و بر اساس نظرات آنان اصلاحات مناسب در پرسشنامه صورت گرفت. دلیل استفاده از قضاوت متخصصان این است که هیچ روش آماری ای برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد. برای تعیین روایی محتوی یک آزمون از قضاوت متخصصان و افراد صاحب نظر در این باره که سوالهای آزمون تا چه میزان معرف برنامه یا حوزه ی محتوایی هستند استفاده می شود. با این حال قضاوت های مربوط به روایی محتوا نه قطعی هستند و نه نهایی. آزمونها از سطوح مختلف روایی برخوردار هستند و متخصصان در قضاوتهای خود همیشه با هم توافق نظر ندارند (سیف، 1380).
3-4-2- پایایی پرسشنامه:
منظور از پایایی، دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن است. به عبارت دیگر منظور از پایایی یک وسیله ی اندازه گیری آن است که اگر خصیصه ی مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله ی مشابه) دوباره اندازه گیری کنیم، نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. به طور کلی پرسشنامه در صورتی پایاست که خطای اندازه گیری غیر نظام دار نداشته باشد. خطای اندازه گیری غیر نظام دار که بر نمره های آزمون تاثیر می گذارد غیر قابل پیش بینی بوده و پایایی آزمون را کاهش می دهد.
به منظور بررسی میزان پایایی پرسشنامه، داده های بدست آمده از پرسشنامه با ا ستفاده از آلفای کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر بود با 0.84. در استفاده از آلفای کرونباخ پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه و واریانس کل محاسبه گردید و سپس با استفاده از نرم افزار spss مقدار ضریب آلفا مشخص گردید.
3-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در این پژوهش برای بررسی آماری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های حاصله، از روش آمار توصیفی و نیز استنباطی بهره گرفته شد. در تجزیه و تحلیل توصیفی، داده های جمع آوری شده توسط شاخص های آماری توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار خلاصه و طبقه بندی شده و تحلیل داده ها نیز تو.سط روشهای آمار استنباطی شامل آزمون کولیموگروف – اسمیرنوف، آزمون آنووا و تحلیل انحراف معیار انجام شد. یعنی داده های بدست آمده در جداول توزیع فراوانی خلاصه شد. با استفاده از آمار توصیفی یعنی فراوانی، میانگین ویژگیهای جمعیت نمونه توصیف شده تا تصویری کلی از وضعیت نیازسنجی عامل موجود بدست آمد. سپس میزان پاسخگوئی به سوالات پرسش نامه بصورت مجزا بررسی شده و نتایج حاصل در مورد هر پرسش سنجیده شد.
3-6- ابزار گردآوری داده‌ها:
مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات در این پژوهش به شرح ذیر می باشد:
مطالعات كتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه ای، فیش برداری، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبكه جهانی اطلاعات اینترنت استفاده خواهد شد.
پژوهش های میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسش نامه استفاده گردیده است. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش، استفاده از پرسش نامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت است که ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش نشان داده خواهد شد.

فصل چهارم
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
در این فصل داده های گردآوری شده را با استفاده از روش های آماری تحلیل می کنیم. تحلیل داده ها به استنباط معنا از مشاهداتی که به عنوان بخشی از طرح پژوهش به عمل آمده است اطلاق می شود. تحلیل داده های کمی مشتمل بر قرار دادن مشاهدات به صورت عددی و دستکاری آنها بر حسب خواص ریاضی شان است (بیابانگرد، 1384).
داده های جمع آوری شده در این بخش با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده و نتایج در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در سنجش آمار توصیفی از شاخص های مرکزی مانند فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و جداول و نمودارها استفاده شده و در بخش آمار استنباطی نیز برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پاسخگویی به سوالات پژوهش از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف، آزمون آنووا و تحلیل واریانس استفاده شده است.
روش دلفی برای ایجاد کاربردهایی با توجه به استفاده از تکنولوژی در مدارس دبیرستانی استفاده میشود. به علاوهی ایجاد این تمرینها و کاربردها، از راهنماهای معلمان، محققان و سیاستمداران نیز خواسته شده است که به آن رتبه و امتیازی اخ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، نیازسنجی، نیازهای آموزشی، نیاز سنجی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، دوره های آموزش، روش پژوهش، نیازهای آموزشی