پایان نامه ارشد درباره پرستاران شاغل

دانلود پایان نامه ارشد

هاي مورد پژوهش: محقق قبل از اينکه افراد واقعي شرکت کننده در تحقيق را تعيين نمايد بايد خصوصيات آنان را بداند(69). نمونه پژوهش عبارت است از مجموعهاي از نشانهها که از يک قسمت، يک گروه و يا جامعهاي بزرگتر انتخاب ميشود. بطوريکه اين مجموعهها معرف کيفيتها و ويژگيهاي آن قسمت، گروه يا جامعه بزرگتر باشند(70،68).
در پژوهش حاضر و مشخصات واحدهاي مورد نظر و معيارهاي پذيرش آنان عبارت بودند از:
– دارا بودن حداقل مدرک ليسانس
– داشتن حداقل يک سال سابقه کاري
– اشتغال واحدهاي مورد پژوهش به صورت (رسمي، پيماني، طرحي و قراردادي) در يکي در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان
لازم به ذکر است که در اين پژوهش پرستاراني که در بخشها مسئوليت مراقبت مستقيم را بر عهده نداشتند؛ از جمله سرپرستار ودر بعضي موارد استاف بخش، همچنين افراد غير داوطلب شرکت در مطالعه، و پرستاراني که در دوره نمونه گيري در مرخصي به سر مي بردند، عملا از نمونه گيري خارج شدند.

تعيين حجم نمونه: در اين پژوهـش تعيـين حجـم نمونه از طريق سر شمـاري صـورت گرفت. نمونههاي پژوهش در اين مطالعه 130 پرستار (رسمي ، پيماني ، طرحي وقراردادي) داراي مدرک ليسانس و بالاتر و با حداقل يک سال سابقه کار در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان بودند. شايان ذکر است که در مقطع جمع آوري اطلاعات کل پرستاران شاغل در محيطهاي مورد نظر 170 نفر بودند. که با توجه به معيارهاي ورود و خروج فوق الذکر عملا تعداد کل نمونههاي مورد پژوهش به 130 نفر تقليل يافت.

محيط پژوهش: محيط پژوهش يا مکاني که پژوهشگر براي انجام مطالعات خود در نظر ميگيرد، عبارت است از موقعيت فيزيکي و شرايطي که جمعآوري داده هاي مورد نياز مطالعه در آن انجام ميشود و انجام پژوهش در آن به آساني و در شرايط مطلوب امکان پذير است(67،66). محيط پژوهش در اين مطالعه کليه بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي گيلان در نظر گرفته شد. اين محيطها شامل بخش مراقبت ويژه جنرال و اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت، بخش مراقبت ويژه جنرال بيمارستان رازي رشت، بخش مراقبت ويژه سوختگي بيمارستان ولايت رشت، بخش مراقبت ويژه جنرال بيمارستان اميرالمومنين رشت ، بخش مراقبت ويژه جنرال بيمارستان الزهرا رشت ، بخش مراقبت ويژه جراحي قلب بيمارستان حشمت رشت ، بخش مراقبت ويژه جنرال بيمارستان شهيد بهشتي بندر انزلي، بخش مراقبت ويژه جنرال بيمارستان 22 آبان لاهيجان و بخش مراقبت ويژه جنرال بيمارستان شهيد نوراني تالش بودند. بيمارستانهاي سيدالشهدا لاهيجان و بيمارستان آستارا، عملا بدليل غير فعال بودن در زمان نمونه گيري از مجموع محيطهاي پژوهش خارج گرديدند.

ابزار گرد آوري داده ها: ابزار گردآوري دادهها وسيله اي است که به محقق کمک ميکند که اطلاعات لازم جهت انجام پژوهش را جمعآوري کند (66). به منظور دستيابي به اهداف پژوهش حاضر ، پس از مطالعه دقيق منابع مرتبط و مشاوره با اساتيد راهنما و مشاور ، از پرسشنامهاي که برگرفته از ابزارسنجش موانع عملکردي گرسز97 (2007) و به زبان انگليسي بود، متعاقب تعيين اعتبار و اعتماد علمي استفاده گرديد. پرسشنامه مزبور شامل 51 سوال و به شرح زير تنظيم شد:
– سوالات (1 تا 12) در برگيرنده اطلاعات فردي- شغلي نمونه ها
– سوالات (13تا33) مربوط به حيطههاي چهارگانه اصلي موانع عملکردي شامل:
سوالات (30،14و13( مربوط به موانع عملکردي محيطي ، سوالات ( 19 ،22،23،24،28و29 (مربوط به موانع عملکردي مرتبط با سازماندهي ، سوالات )15،16،17،18،20،21 و27 ( مربوط به تکنولوژي و تجهيزات و سوالات )25،26،31،32و33( مربوط به وظايف پرستار بود.
– سوالات (46 -34) مربوط به حيطههاي موانع عملکردي همراه شامل:
سوالات )36-34( مربوط به کمک و همکاري کمک بهيار ، سوالات )39-37 (مربوط به کمک ساير پرستاران ، سوالات ) 42-40 ( مربوط به کمک منشي بخش و سوالات ) 46-43( مربوط به وضعيت بخش و تخت/اتاق بيمار بود.
– پنج سوال باز پاسخ (51-47) نيز که در برگيرنده برخي اطلاعات زمينه اي/ شغلي بخش در طي يک شيفت مربوط به ( تعداد کمک پرستار، تعداد بيمار، تعداد پذيرش بيمار در شيفت ، تعداد انتقال بيمار به خارج از بخش و تعداد بيمار ايزوله بود، در زمره سوالات فردي _ شغلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
سوالات (33-13) بر اساس مقياس عددي طراحي شده است و طي آن براي گزينه بلي نمره (1) , براي گزينه خير نمره (0) در نظر گرفته شده است. همچنين سوالات (46-34) بر اساس مقياس ليکرت (3 گزينه اي و از نمره صفر تا دو) تنظيم شده است. در سوالات ( 37،34 و40) ؛ به گزينه” دراسرع وقت” نمره(0) ، به گزينه “سرعت در حد متوسط” نمره (1) و به گزينه “دير” نمره (2) ؛ در سوالات(38،35و41 ) ؛ به گزينه”کافي” نمره(0) ، به گزينه “کفايت در حد متوسط” نمره (1) و به گزينه “ناکافي” نمره (2) ؛ در سوالات (39،36و42 )؛ به گزينه”مفيد” نمره(0) ، به گزينه “فايده در حد متوسط” نمره (1) و به گزينه “بي فايده” نمره (2)؛ در سوال(43 )؛ به گزينه” ساکت” نمره (0) ، به گزينه “تقريبا پرسروصدا” نمره (1) و به گزينه “پرسروصدا” نمره (2) ؛ در سوال (44 ) ؛ به گزينه” خلوت” نمره(0) ، به گزينه “تقريبا شلوغ” نمره(1) و به گزينه “شلوغ” نمره (2) و همچنين در سوالات(45 و46)؛ به گزينه” منظم” نمره (0) ، به گزينه “تقريبا نامنظم” نمره (1) و به گزينه “نامنظم” نمره (2) اختصاص داده شد. لازم به ذکر است که در امتيازدهي مذکور، نمره بالاتر مويد وجود مانع عملکردي ميباشد.
با توجه به تفکيک سوالات هر حيطه و با رويکرد به امتيازات داده شده به گويههاي مربوط به موانع عملکردي اصلي و همراه، مجموعه موانع عملکردي محيطي از حداکثر امتياز (3) ، مجموعه موانع عملکردي مرتبط با سازماندهي ازحداکثر امتياز(6) ، مجموعه موانع عملکردي مرتبط با شرايط و امکانات ازحداکثر امتياز (7 ) و مجموعه موانع عملکردي مرتبط با وظايف ازحداکثر امتياز (5) ، مجموعه موانع عملکردي مربوط به کمک و همکاري کمک بهيار ازحداکثر امتياز (6)، مجموعه موانع عملکردي مربوط به کمک ساير پرستاران ازحداکثر امتياز (6)، مجموعه موانع عملکردي مربوط به کمک منشي بخش ازحداکثر امتياز (6) و مجموعه موانع عملکردي مربوط به وضعيت بخش و تخت/اتاق بيمار ازحداکثر امتياز (8 ) برخوردار بودند.
شايان ذکر است که در زمان تکميل پرسشنامه ها پژوهشگر، با توجه به توضيحات مندرج در ابتداي برخي از سوالات به طور مثال سوالات (39-37 ) در رابطه با عدم نياز به کمک ساير پرستاران، بدون مطرح کردن برخي گويه ها/ سوالات مندرج به طرح سوال بعدي پرداخت . همچنين در مواردي که سوالات غير قابل پاسخ بودند (مثلا عدم انجام انتقال بيمار در شيفت ويا عدم حضور منشي در بخش) آن مورد از محاسبه جمع نمرات حذف شد.
تعيين اعتبار و اعتماد علمي ابزار ها: جهت اعتبار سازي صوري ابزار، ابتدا پرسشنامه توسط محقق و با کمک اساتيد راهنما و مشاور، به زبان فارسي ترجمه گرديد. سپس ابزار ترجمه شده به زبان فارسي توسط يکي از اعضاء هيأت علمي مسلط به زبان انگليسي و بدون دسترسي به نسخه اصلي مجددا به انگليسي برگردانده شد. پس از آن نسخه باز ترجمه شده پرسشنامه، با ابزار اصلي تطبيق و مقايسه شد تا هر گونه اختلاف مشخص شود و نسخه فارسي ابزار که برداشت مناسب از آن وجود داشت آماده گرديد. سپس براي تعيين اعتبار محتوا، پرسشنامه مذکور در اختيار 10 نفر از اساتيد دانشکده پرستاري ومامايي شهيد بهشتي رشت”ترجيحا اساتيد گروه ويژه” قرار داده شد و با استفاده از نقطه نظرات و پيشنهادات ارايه شده از سوي اساتيد فوق و انجام اصلاحات لازم و تعيين CVR98(براساس جدول لاوشه) و CVI99، پرسشنامه نهايي تنظيم و تدوين شد .
به منظور تعيين شاخص نسبت روايي محتوا (CVR) ، نقطه نظرات اساتيد درمورد اهميت موضوعي عبارات مندرج در پرسشنامه مورد اشاره؛ ازطريق محاسبه امتياز( 3) براي گزينه “ضروري است” ، امتياز ( 2 ) براي گزينه” مفيد است ولي ضرورتي ندارد” و امتياز (1 ) براي گزينه “ضروري نيست” ، مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت و متعاقبا براساس فرمول:CVR=(NS-N/2) ÷ N/2 ، کليه عبارات داراي CVR مساوي و يا بيشتر 62/0( براساس جدول لاوشه ) پذيرفته شد. کليه سوالات از ( 62/0 CVR) برخوردار بودند. در رابطه با محاسبه CVI / شاخص روايي محتوا ؛ به نقطه نظرات اساتيد به ترتيب در موارد:
الف) شفافيت موضوعي تک تک سوالات ابزار ازطريق درنظر گرفتن امتياز ( 4 ) براي گزينه” شفاف وقابل درک”، امتياز( 3 ) براي گزينه “نياز به بازبيني دارد”، امتياز (2 ) براي گزينه” نياز به تغيير دارد” و امتياز ( 1 ) براي گزينه “عدم شفافيت يا غيرقابل درک” ؛
ب) مرتبط بودن يا اختصاصي بودن تک تک سوالات ابزار از طريق در نظر گرفتن امتياز 4 براي گزينه “کاملامرتبط واختصاصي” ، امتياز( 3 ) براي گزينه” نياز به بازبيني دارد” ، امتياز( 2 ) براي گزينه ” نياز به تغيير دارد” و امتياز (1 ) براي گزينه “غيرمرتبط يا غيراختصاصي” ؛
ج) سادگي وروان بودن تک تک سوالات ابزار؛ ازطريق درنظر گرفتن امتياز (4 ) براي گزينه “کاملا ساده وروان” ، امتياز (3 ) براي گزينه” نياز به بازبيني دارد” ، امتياز( 2 ) براي گزينه ” نياز به تغيير دارد” و امتياز ( 1 ) براي گزينه “پيچيده” امتيازدهي شد.
سپس امتيازات بدست آمده براساس فرمول زير محاسبه شده وکليه مقادير(بالاي 79/0) مطلوب و مقادير( کمتر از 7/0) عبارات قابل حذف تلقي شدند.
( تعداد اساتيد موافق با عبارت با رتبه3و4 ÷ تعداد کل اساتيد = CVI)
در ابزار مورد نظر کليه سوالات در هر سه مورد بررسي (به استثنا دو سوال مربوط به درگير شدن با نيازهاي خانواده بيمار و سردرگمي محيط کار) از شاخص روايي محتواي مطلوب (بالاتر از 8/0) برخوردار بودند. دو سوال مذکور بدليل دارا بودن (CVI کمتر از 7/0) از پرسشنامه حدف گرديد. در مورد سادگي و روان بودن عبارات، عليرغم اينکه سوالات ابزار از مقدار مطلوب شاخص روايي محتوي برخوردار بودند، به توصيه اساتيد و بدليل مصاحبهاي بودن تکميل پرسشنامه، ساختار سوالات از شکل جمله به شکل عبارت تغيير داده شد. مثلا سوال “من يک بيمار را در حين انتقال داخل بيمارستاني همراهي کردم” به شکل “همراهي کردن بيمار حين انتقال داخل بيمارستاني” تغيير داده شد. همچنين جهت رسيدن به نتايج آماري در نظر گرفته شده ، دو سوال مربوط به “نام شهر” و”نوع بخش ويژه” در قسمت سوالات فردي _ شغلي به پرسشنامه اضافه گرديد.
نهايتا جهت تعيين اعتماد علمي/پايايي ابزار آماده شده، سوالات پرسشنامه در دو ساعت مختلف نزديک به اتمام شيفت و به صورت پايلوت، از طريق مصاحبه حضوري که يکبار توسط محقق و بار ديگر توسط همکارش با 15 پرستار شاغل در بخش هاي ويژه بيمارستان لبافي نژاد تهران که داراي مشخصات در نظر گرفته شده براي واحد هاي مورد پژوهش بودند وبه صورت تصادفي در شيفت هاي متفاوت انتخاب شده بودند؛ تکميـل گرديد. لازم به ذکـر است که اين واحـدهاي مورد پژوهش، جزء نمونههاي تحقيـق محسوب نشدند. سپس به منظور بررسي پايايي دو مصاحبه گر و همچنين جهت محاسبه ضريب توافقي دروني (ICC) و همچنين Pair T Test سوالات، داده ها وارد نرم افزار SPSS19 گرديد و موارد مربوط به حيطه هاي مختلف موانع عملکردي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
سوالات مربوط به موانع عملکردي (سوالات45-13) بطور کلي داراي (157/0= pair t test ) و (787/0= ICC ) بودند. همچنين در تجزيه و تحليل آماري سوالات مربوط به حيطه هاي مختلف موانع عملکردي : وظايف و مسئوليتها ، محيط ، سازماندهي و شرايط و امکانات به ترتيب ، ICC مساوي (70/0) ، (80/0) ، (87/0) و (93/0) و T-TEST مساوي (08/0p=)، (63/p=0)، (58/0p=)و (09/0p=) بدست آمد. و با توجه به اينکه نتايج بدست آمده از مطلوبيت لازم آماري برخوردار مي باشد، اعتماد علمي ابزار نيز تاييد گرديد و پرسشنامه نهايي تدوين شد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ارزيابي، تغيير، بخشهاي Next Entries پایان نامه ارشد درباره عملکردي، توزيع، واحدهاي