پایان نامه ارشد درباره وضعیت مالی، تسهیلات مالی، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

تغییرات کوچک در نمونه داده ممکن است تغییرات بزرگی در دسته بندی نمونه ها را در برداشته باشد.
این الگوریتم بیشتر زمان هایی کاربرد دارد که 1- متغیرهای مستقل از همدیگر مستقل نیستند به عبارت دیگر که میان متغیرها تعامل وجود داشته باشد 2- از فرض نرمال بودن متغیرها برخوردار نیست و 3- از فرض روابط خطی برخوردار نیست.
3-9- مؤلفه های تحقیق
متغیرهای متعددی در دو حوزه متغیرهای کیفی و کمی و حوزه نسبت های مالی مورد بررسی قرار می گیرد که عبارت است از :
متغیرهای کیفی و کمی
پارامترهایی که هریک از مشتریان برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه می دهند و در پرونده آنها موجود است مثل نوع شرکت (سهامی عام، سهامی خاص و با مسئولیت محدود)، موضوع فعالیت شرکت (تولیدی، خدماتی و بازرگانی)، سابقه فعالیت شرکت، میزان سرمایه شرکت، مبلغ وام، سطح تحصیلات مدیر عامل، وضعیت مالکیت محل فعالیت، وضعیت مالیاتی، اعتبار شرکت نزد بانک (خوش حساب یا بدحساب بودن)
نسبت های مالی
نسبت های سودآوری : نسبتهای بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش (حاشیه سود خالص)، نسبت سود قبل از مالیات به دارایی جاری، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود قبل از مالیات به سود ناخالص، نسبت بازده سرمایه در گردش، نسبت بازده دارایی ثابت
نسبت های اهرمی : نسبتهای بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی، مالکانه، نسبت بدهی جاری به دارایی جاری
نسبت های فعالیت و کارآیی : نسبت گردش دارایی ها، گردش سرمایه جاری، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات
سایر نسبتها : نسبت تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت به بدهی جاری، نسبت تسهیلات مالی دریافتی به دارایی، نسبت تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت به فروش خالص، نسبت دارایی سریع به دارایی، نسبت سود قبل از مالیات به بدهی جاری
با توجه به تعداد متغیرها، به منظور تعیین مدل بهینه و بالا بردن دقت مدل و از سویی محدودیت های روش های کاربردی در رابطه با تعداد متغیرهای توضیحی، براساس مطالعات پیشین متغیرهای فوق انتخاب گردیدند و در مدل قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر، از آن جایی که بسیاری از متغیرها، از صورتهای مالی و اطلاعات پایه ای آن استخراج می شوند، ممکن است به صورت دو به دو با یکدیگر همبستگی داشته باشند برای جلوگیری از عدم همپوشانی آنها، بر اساس نظر کارشناسان امر، تعدادی از این متغیرهای به هم وابسته و متغیرهایی که تأثیر قابل توجهی در خروجی سیستم ندارند، حذف می گردند. از این رو متغیرهای شناخته شده در بدو امر متغیرهای کاندید تلقی شده و به عنوان ورودی بکار گرفته می شوند.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل
یافته های تحقیق

مقدمه
در این فصل با استفاده از داده های جمع آوری شده از چک لیستها که براساس مصاحبه و مشاهدات ثبت گردید است، و همچنین با استفاده از نمونه های آماری تحقیق که شامل 300 شرکت که در سالهی 89 و 90 از بانک تسهیلات اعتباری دریافت کرده اند، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار میگیرند. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر، تکنیکهای داده کاوی می باشد که با بهره گیری از نرم افزار SPSS Clementine V12 انجام خواهد شد. در ادامه ابتدا به منظور کسب شناخت بیشتر درباره جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، خلاصه ای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه می گردد. سپس بر اساس طبقه بندی های صورت گرفته در خصوص فرضیه های تحقیق، به گزارش آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود.

4-1- توصيف داده های گردآوری شده
داده ها در این تحقیق به دو دسته تقسیم می گردند : 1- متغیرهای کیفی و کمی 2- نسبتهای مالی
اسامی متغیرهای کیفی و کمی در فصل قبل ذکر گردید در این فصل به توصیف برخی از آنها میپردازیم.
تحصیلات مدیر عامل : یکی از متغیرهای کیفی (اسمی) تحقیق می باشد که شامل 5 طبقه میباشد که عبارت است از : دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. نحوه توزیع آن در نمودار زیر نمایش داده شده است.
نمودار 4-1 : نمودار نحوه توزیع مدرک تحصیلی مدیران عامل

منبع : یافته های پژوهشگر

جدول4-1 : جدول توزيع فراواني مدرک تحصیلی مدیران عامل
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
تجمع فراوانی
دیپلم
19
6 %
19
فوق دیپلم
29
10 %
48
لیسانس
200
67 %
248
فوق لیسانس
40
13 %
288
دکترا
12
4 %
300
منبع: يافته هاي پژوهشگر
با توجه به نمودار و جدول فوق، 6 درصد از مدیران مدرک ديپلم، 10 درصد فوق ديپلم، 67 درصد لیسانس، 13 درصد فوق لیسانس و 4 درصد مدرک دکترا دارند. بنابراين بيشترين فراواني در مديرانی می باشد که مدرک تحصیلی لیسانس دارند.
وضعیت مالیاتی شرکتها : از دیگر متغیرهای کیفی می باشد که به 4 طبقه تقسیم می گردد : 1- پرداخت شده2- پرداخت نشده3- در دست رسیدگی4- عدم افشاء که نحوه توزیع آن در نمودار زیر نمایش داده شده است.
نمودار 4-2 : نمودار توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها

منبع : یافته های پژوهشگر
جدول4-2 : جدول توزيع فراواني وضعیت مالیات شرکتها
وضعیت مالیات
فراوانی
درصد
تجمع فراوانی
پرداخت شده
148
50 %
148
پرداخت نشده
13
4 %
161
در دست رسیدگی
48
16 %
209
عدم افشاء
91
30 %
300
منبع: يافته هاي پژوهشگر
با توجه به نمودار و جدول فوق، 148 شرکت مالیات خود را به موقع پرداخت نموده اند، 91 شرکت اطلاعاتی را در صورتهای مالی در رابطه به وضعیت مالیاتی خود ارائه نکرده بودند، 48 شرکت پرونده اشان در حال رسیدگی بود و 13 شرکت هم مالیات خود را تا زمان اجرای این تحقیق پرداخت نکرده بودند. بنابراين بيشترين فراواني مربوط به شرکتهایی می باشد که مالیات خود را پرداخت نموده اند که حدود 50 درصد می باشد.
نوع شرکت : از دیگر متغیرهای کیفی می باشد. این متغیر به سه دسته طبقه بندی می گردد. 1- سهامی عام2- سهامی خاص3- با مسئولیت محدود که نحوه توزیع آن در نمودار زیر نمایش داده شده است.
نمودار 4-3 : نمودار توزیع فراوانی انواع شرکتها

منبع : یافته های پژوهشگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره درخت تصمیم، درخت تصمیم گیری، شبکه های عصبی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های نیروی انسانی، توانمندی های مدیریتی، تحلیل عاملی