پایان نامه ارشد درباره هزینه سرمایه، هزینه بدهی، اوراق قرضه، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

زیر :
(تغییرات %K * EVA)=%K EVA + پاداش
K1= درصدی از EVA در صورتیکه مثبت باشد و اگر منفی باشد K صفر در نظر گرفته می شود.
K2 = در صدی از تغییرات بدون توجه به اینکه EVA مثبت است یا منفی
در عمل K1 ,K2 بر طبق ویژگیهای واحد تجاری تنظیم می شوند و مشارکت مدیران دراین خصوص ضروری است ایرادی که بر روشهای مبتنی بر EVA وجود دارد این است که پاداش را متوجه عملکرد کوتاه مدت می کنند دراین حالت مدیران بیشتر به فکر فعالیتهای کوتاه مدت یا زود بازده می افتند و این موضوع در دراز مدت می تواند برای شرکت مشکل ساز باشد. چاره رفع این مشکل توجه به مفهوم ارزش افزوده بازار (MVA) و دخالت دادن در طرحهای پاداش است همانطوریکه قبلاً گفته شد MVA برابر است با ارزش فعلی همه EVA های آتی شرکت است بر این اساس پرداخت پاداش با فرمول زیر صورت می گیرد.
=%KEVA+ k2 EVA+KMVA پاداش در این فرمول هدف این است که تصمیمات مدیران در جهت مانع سهامداران هدایت شود بگونه ای که مدیران آثار دراز مدت تصمیمات خود را با آثار کوتاه مدت هماهنگ نمایند دراین فرمول پاداش تابعی از EVA ، تغییرات EVA و تغییرات MVA معیار EVA ممکن است که مدیر را جسور بسازد بنابراین با بکارگیری معیار MVA مدیر آثار دراز مدت تصمیمات خود را نیز مدنظر قرار می دهد.

18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC
بکارگیری EVA همراه با هزینه هایی بر مبنای فعالیت دارای دو مزیت عمده است.
الف – تصمیم گیرندگان نسبت به کسب بازده اقتصادی76 از محصولات و مشتریان حساسیت نشان می دهند.
ب- موجبات بکارگیری سرمایه با کارایی بیشتر را فراهم می آورد.
بکارگیری EVA همراه با تکنیکی به نام ارزشيابي متوازن 77 به عنوان راه حلی برای مشکل اندازه گیری عملکرد پیشنهاد شده است بطوریکه بکارگیری این دو تکنیک موجبات ایجاد ارزش بیشتر را برای شرکت فراهم می آورد.

19-4-2 هزینه سرمایه
نرخ هزینه سرمایه یکی از اجزای اصلی EVA می باشد و در حقیقت با مقایسه این نرخ و نرخ بازده سرمایه است که میتوان ایجاد یا از بین رفتن ارزش را برای شرکت مشخص کرد.
اگر r >c باشد EVA>o ارزش شرکت افزایش یافته است . EVA= (r-c)capital
اگر r < c و EVA < O ارزش شرکت کاهش یافته است . 20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C)
یعنی به طور متوسط شرکت برای هر 100 ریال تامین مالی متحمل چند ریال هزینه شده است و یا هزینه سرمایه عبارت از میانگین موزون نرخ هزینه هر یک از منابع مالی که درآن وزن درصد هر یک از این منابع نسبت به کل منابع مالی می باشد. منابع مالی اغلب به شکل بدهی مثل وامهای بانکی، اوراق قرضه و سهام عادی و ممتاز یا سود انباشته است.

21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه
به سه دلیل نرخ هزینه سرمایه از عناوینی است که دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
1- به منظور به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت، مدیریت هزینه باید هزینه های همه منابع (شامل هزینه سرمایه ) را به حداقل برساند و به منظور حداقل رسانیدن هزینه سرمایه مدیریت باید قادر به اندازه گیری باشد. لازم به توضیح است که واژه سرمایه در ترکیب هزینه سرمایه بافت سرمایه و مشابه آنها به مفهوم وسیعتر از آنچه در حسابداری مستفاد می شود به کار می رود اینجا منظور فقط حقوق صاحبان سهام نیست بلکه می گوییم سرمایه منظور کلیه وجوه بلند مدت مورد استفاده در شرکت می باشد اگر می خواستیم در چارچوب اصطلاحات بحث کنیم باید می گفتیم هزینه سرمایه و هزینه بدهی، بافت سرمایه و بافت بدهی و مشابه آنها .
2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی اتخاذ کنند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی کنند، زیرا پروژه هایی برای سرمایه گذاری انتخاب می شوند که نرخ بازده داخلی 78 آن بیشتر از نرخ هزینه سرمایه است باشد.
3- در تصمیم گیری مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، باز خرید اوراق قرضه و سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه از ضروریات است نرخ هزینه سرمایه در صنایعی که تابع مقررات ویژه ای هستند مانند شرکتهای گاز، برق ، تلفن خدمات عمومی از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا قیمت و سود این شرکتها بر اساس نرخ هزینه سرمایه تعیین می شود اگر پیش بینی هزینه سرمایه کمتر از حد واقعی باشد در این صورت این گونه شرکتها قادر به جذب سرمایه و ارائه خدمات نخواهند بود و اگر هزینه سرمایه بیش از حد واقعی پیش بینی شود در این صورت باید مبلغ زیادی را بابت این خدمات بپردازند.

22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه
1- نرخ هزینه تامین مالی هر منبع را حساب کرده و سپس در درصد ساختار سرمایه منبع ضرب و سپس جمع می کنیم میانگین موزون
2- روش وجوه نقد تنزیل شده79
3- معادل خط بازار اوراق بهادار80 یا مدل SML
4- نرخ هزینه اوراق قرضه شرکت به اضافه ریسک
5- محاسبه نرخ هزینه سرمایه مستلزم شناسایی منابع شرکت و سپس نرخ هزینه هر منبع تامین مالی.

23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها
1- بدهی شامل وام و اوراق قرضه 2- سهام ممتاز 3- سود انباشته و سهام عادی
نرخ محاسبه هر یک از منابع مالی به شرح زیر است :

1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی
در صورتیکه شرکت از وام بانکی برای تامین مالی استفاده کرده باشد نرخ بهره وام بعد از کسر صرفه جویی مالیاتی آن به عنوان نرخ هزینه بدهی در نظر گرفته شود.
نرخ موثر مالیاتی = t نرخ هزینه بدهی وام = kd (l-t) نرخ بهره وام = kd
در صورتیکه شرکت اوراق قرضه منتشر کرده باشد از همان فرمول برای محاسبه نرخ هزینه بدهی استفاده می شود منتهی نحوه محاسبه kd به شرح زیر است :

N= سالهای باقی مانده تا سررسید
F = هزینه های صدور وانتشار
V= ارزش بازار اوراق قرضه
m = مبلغ سررسید است
I = مبلغ هزینه بهره

2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ()
نرخ هزینه سهام ممتاز از طریق تقسیم سود سهام ممتاز بر خالص دریافتی ناشی از فروش سهام ممتاز به دست می آید. خالص مبلغ دریافتی برابر است با مبلغی که شرکت پس از کسر هزینه های صدور و فروش سهام ممتاز به دست می آورد.

سود سهام ممتاز =
قیمت فروش سهام =
هزینه های صدور فروش = F
روش دیگر محاسبه
هزینه سهام ممتاز () که در محاسبه هزینه متوسط سرمایه به کار می رود عبارت از سود سهام ممتاز تقسیم بر خالص قیمت انتشار یعنی قیمتی که شرکت پس از کسر هزینه شناور به دست می آورد. هزینه سهام ممتاز
به عنوان مثال فرض کنید که شرکتی بتواند هر سهم ممتاز جدید را در بازار به قیمت 1000 ریال بفروشد و هزینه شناور پذیره نویسی هر سهم 4% یا 40 ریال باشند در صورتیکه شرکت به هر ورقه سهم 80 ریال سود بدهد. هزینه سهام ممتاز جدید الانتشار به شرح زیر محاسبه می شود. 1000-40=960 هزینه پذیره نویسی
هزینه سهام ممتاز
در مثال فوق تعدیل مالیاتی ضرورت ندارد چرا که سود سهام ممتاز بر خلاف هزینه بهره وام از سود خالص یعنی پس از کسر مالیات پرداخت می شود (حاتمي،1386،ص65).

3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks)
مبنای محاسبه هزینه بدهی سهام ممتاز، نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران از این اوراق بهادار است به همین ترتیب هزینه سود انباشته نیز نرخ بازده مورد توقع سهامداران از سود است که شرکت نگه داری می کند دلیل در نظر گرفتن هزینه سود انباشته در محاسبه هزینه سرمایه مربوط به هزینه فرصت است. سود انباشته متعلق به سهامداران است و سهامداران از این سود انتظار کسب بازده دارند. بنابراین اگر مدیریت تصمیم به نگه داری سود بگیرد هزینه فرصت انجام میشود این هزینه برابر است با حاقل بازده ای است که خود سهامداران میتوانند با سرمایه گذاری این سود در سرمایه گذاریهای مشابه بدست آورند(كاوسي،1382،ص55)1.

24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته
1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای81
برای استفاده از این مدل باید سه عامل را در نظر گرفت
الف- نرخ بدون ریسک یا Kf که این نرخ را می توان از روی نرخ اوراق قرضه خزانه یا استاد خزانه آمریکا یا نرخ سپرده های بانکی در ایران پیش بینی کرد.
ب- ضریب بتا یا bi که از آن به عنوان شاخص ریسک سهام استفاده می شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، ارزش بازار، هزینه سرمایه، ارزش افزوده بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شرق شناسی، قرآن کریم، تفسیر قرآن، علوم قرآن