پایان نامه ارشد درباره هزار و یک شب، نشانه شناسی، ریخت شناسی، تاریخ ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد

هنوز بسیاری از مردم، گذشته از سطح فرهنگی و اجتماعی؛ با خود طلسم ها و تعاویذی حمل می کنند که کمترین اثر آن را دفع چشم زخم می دانند. این همه، به خوبی در طلسم و افسون بکار رفته در افسانه های عامیانه، از جمله هزار و یک شب؛ به خوبی نمایان است. لذا نشانه شناسی عناصری چون طلسم و افسون می تواند گویای این نکته باشد که:
الف- تفاوت اساسی و مهمی که گونۀ افسانه را از دیگر انواع حکایات و داستانها جدا می کند، همین وجود عناصری چون طلسم و افسون و همچنین موجودات عجیب با نیروهای سحرگونه می باشد. اینها همه، عناصری هستند که به محض ورود در داستان به مخاطب خود می گویند، با دنیایی خیالی و کاملاً غیر واقعی رو در روست که از پس خیال و اوهام، پندهای حقیقی می دهد.
ب- بررسی نشانه شناسانۀ عناصری چون طلسم و افسون و تغییراتی که در افسانه ها می کنند نشان دهندۀ سیر تکامل تاریخی و گذر از زمانها و مکانهایی است که این حکایات، در آنها باقی مانده و قوام پیدا کرده اند و چه بسا بدون این عناصر، در پس تاریخ گم می شدند.
« “شنل قرمزی کوچک نخستین عشق من بود، با خود می گفتم اگر می توانستم با او ازدواج کنم به سعادت کامل می رسیدم. ” این گفتۀ چارلز دیکنز نشان می دهد که او هم، چون میلیونها کودک در سراسر جهان و در طول قرون؛ مسحور قصه های پریان شده بود. او حتی زمانی که شهرت جهانی داشت به تأثیر عمیق و شکل دهنده ای که وقایع و شخصیتهای قصه های پریان بر او و نبوغ آفریننده اش گذاشته بودند، اذعان داشت. » (بتلهایم: 1381،26)
نیازهای اساسی بشر در همه جای دنیا یکسان است و این جدای از فرهنگ، نژاد، ملیت، مذهب و باور آنان می باشد. گرسنگی و تشنگی، هرگز قوم و ملت و طبقه نمی شناسد و نیاز روحی بشر به داشتن افسانه و اسطوره نیز پیرو همین حکم است. شاید این بهترین دلیل و راز ماندگاری افسانه ها در طول تاریخ باشد. افسانه، زبان مشترک بین انسانها، بویژه کودکان؛ است.
اگر سحر و افسون از بدنۀ داستانها جدا گردند، چه اتفاقی برای آنها می افتد؟ مگر نه این است که اساسی ترین نیاز بشر را، که همان نیاز به خلاصی از ترسهای ناشناخته و تحت کنترل در آوردن هستی پیرامون است؛ سحر و افسونند که پاسخگو می باشند. طلسم و سحر و جادو اگر ریشه در خرافات زندگی انسان داشته باشد می تواند تیشه به ریشۀ حیات آدمی زند اما در دنیای افسانه ها و قصه ها، که شنوندگان آن به امر افسانه بودنش آگاهند؛ آیا می تواند در بر گیرندۀ مضمون خرافه باشد؟
بیش از هر کس، این کودکانند که نیاز به داشتن دنیایی خیالی دارند تا همراه قهرمانان آن، رشد کنند و به بلوغ رسند. جدا کردن افسون و طلسم و جادو، به هر دلیل؛ از بدنۀ افسانه ها در ذهن و دنیای ذهنی کودک ایجاد خلأ کرده و هرگز هیچ چیز نمی تواند جای آن را پر کند. قصه ها و حکایات بیشماری وجود دارند که سرگرم کننده و پندآموزند اما آنچه که نیاز بشر، بویژه کودک؛ را به تخیل برآورده می سازد، همانا افسانه های پریان و دنیاهای ناشناخته به همراه همۀ غولها، عفریتها و عوامل سحر و افسون می باشد.
پژوهشگر تا حد توانش سعی نموده تا با پرداختن به طلسم و افسون در افسانه های هزار و یک شب از منظر نشانه شناسی، اهمیت وجود این عناصر را در افسانه ها متذکر شده و نشان دهد که چگونه از دل باور مردم به افسانه ها راه پیدا کرده اند. در حقیقت می توان گفت که افسانه ها، قسمی از داستانها و حکایات هستند اما پژوهشگر بر این اعتقاد است که همۀ قصه ها و حکایات در قلمروی افسانه قرار نمی گیرند، همانطور که تمام حکایات هزار و یک شب افسانه نیستند یا از شکل افسانه بودن در آمده اند.
در آخر امید است تا افسانه بار دیگر جایگاه اصلی خود را، به دور از ممیزی های نا آگاهانه؛ در زندگی انسانها بویژه کودکان باز نموده و بازتاب درستی را در هنرهای دیگر مربوط به آنان داشته باشد تا از این طریق، به نیاز حقیقی کودک پاسخی مناسب دهد.
” عروسکهای سیاهم را به من باز گردانید
تا بازیهای سادۀ غریزه ام را از سر گیرم
برای باز یافتن دلاوریهایم
و احساس خود بودنم170 “
فهرست منابع و مآخذ

کتب:

1- احمدی؛ بابک ، ساختار هرمنوتیک ، چاپ سوم، تهران: انتشارات گام نو ، 1387
2- احمدی؛ بابک ، از نشانه های تصویری تا متن ، چاپ اول ، تهران: نشر مرکز ، 1371
3- ادیبی؛ حسین ، زمینۀ انسان شناسی ، چاپ اول ، تهران: انتشارات پیام ، 1353
4- افراسیابی؛بهرام ، هزار و یک شب ، چاپ اول ، تهران: انتشارات سخن ، 1387
5- ایروین؛ رابرت ، تحلیلی از هزار و یک شب ، فریدون بدره ای ، چاپ اول ، تهران: انتشارات فرزان روز ، 1383
6- آسابرگر؛ آرتور ، روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره ، محمد رضا لیروای ، چاپ اول ، تهران: انتشارات سروش ، 1380
7- آلام؛ کی یر، نشانه شناسی تئاتر و درام ، فرزان سجودی ، چاپ اول ، تهران: انتشارات قصه 1382
8- باستید؛ روژه ، دانش اساطیر ، جلال ستاری ، چاپ اول ، تهران: انتشارات توس ، 1370
9- بتلهایم؛ برونو ، افسون افسانه ها ، اختر شریعت زاده ، چاپ اول ، تهران: انتشارات هرمس ، 1381
10- بتلهایم؛ برونو ، افسانه های پریان از دیدگاه روانشناسی ، نسیم نکویی نایینی ، چاپ اول
اصفهان: انتشارات هنرهای زیبا ، 1387
11- پاکباز؛ روئین ، دایره المعارف هنر ، تهران: نشرفرهنگ معاصر ، 1379
12- پانوف؛ میشل- پرن؛ میشل ، فرهنگ مردم شناسی ، اصغر عسکری خانقاه ، چاپ اول ،
تهران: انتشارات ویس ، 1368
13- پراپ؛ ولادیمیر ، ریشه‌های‌ تاریخی‌ قصه‌های‌ پریان ،‌ فریدون‌ بدره‌ای ،‌ چاپ اول ، تهران:
انتشارات‌ توس‌ ، 1371
14- پراپ؛ ولادیمیر ، ریخت شناسی‌ قصه‌های‌ پریان‌ ، فریدون‌ بدره‌ای‌ ، چاپ اول ، تهران:
انتشارات‌ توس‌ ، 1368
15- ترابی؛ علی اکبر ، تاریخ ادیان ، چاپ اول ، تهران: انتشارات اقبال ، 1341
16- تسوجی تبریزی؛ عبداللطیف ، هزار و یک شب ، چاپ دوم ، تهران: انتشارات هرمس 1386
17- تفلیسی؛ شیخ ابوالفضل ، تعبیر خواب محمد ابن سیرین و دانیال نبی ( ع ) ، چاپ دوم ،
تهران: انتشارات ساحل ، 1376
18- تناولی؛ پرویز ، طلسم-گرافیک سنتی ایران ، چاپ اول ، تهران: انتشارات بن گاه ، 1385
19- تهانوی؛ محمد علی کشاف ، الاصلاحات الفنون ، احمد حسن بسیج ، بیروت : انتشارات دار
الکتب العلمیه ، 1998
20- ثمینی؛ نغمه ، عشق و شعبده ، پژوهشی بر هزار و یک شب ، چاپ اول ، تهران: نشر مرکز ،
1379
21- جعفریان؛ رسول ، قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران ، چاپ اول ، تهران: انتشارات دلیل
، 1378
22- چندلر؛ دانیل ، مبانی نشانه شناسی ، مهدی پارسا ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات سوره مهر
، 1387
23- حکمت؛علی اصغر ، مقدمۀ هزار و یک شب ، چاپ اول ، تهران: انتشارات کلالۀ خاور ،
1315
24- خدیش؛ پگاه ، ریخت شناسی افسانه های جادوئی ، چاپ اول ، تهران: انتشارات علمی
فرهنگی 1387
25- خراسانی؛ محبوبه ، در آمدی بر ریخت شناسی هزار و یک شب ، چاپ اول ، تهران :
انتشارات نظری ، 1387
26- خورشیدیان؛ اردشیر ، پاسخ به پرسشهای دینی زرتشتیان ، چاپ دوم ، تهران: انتشارات
فروهر ، 1387
27- داد؛ سیما ، فرهنگ اصطلاحات ادبی ، چاپ دوم ، تهران: انتشارات مروارید ، 1375
28- دلاشو؛ م.لوفلر ، زبان رمزی افسانه ها ، جلال ستاری ، چاپ اول ، تهران: انتشارات توس ،
1364
29- دماوندی؛ مجتبی ، جادو در اقوام و بازتاب آن در ادب فارسی ، چاپ اول ، سمنان:
انتشارات دانشگاه سمنان ، 1388
30- ریپکا؛ یان ، تاریخ ادبیات ایران ، عیسی شهابی ، چاپ اول ، تهران: انتشارات علمی فرهنگی
1381
31- ستاری؛ جلال ، افسون شهرزاد ، چاپ اول ، تهران: انتشارات توس ، 1368
32- ستاری؛ جلال ، نماد و نمایش ، چاپ اول ، تهران: انتشارات توس ، 1374
33- سجودی؛ فرزان ، نشانه شناسی و ادبیات ( مجموعه مقالات ) ، چاپ اول ، تهران:
انتشارات فرهنگ کاوش ، 1383 ( اردیبهشت )
34- سجودی؛ فرزان ، نشانه شناسی هنر ( مقالات هم اندیشی ) ، چاپ اول ، تهران: انتشارات
فرهنگستان هنر ، 1383 ( پاییز )
35- شایان مهر؛ علیرضا ، دایره المعارف علوم اجتماعی ( ج 1 ) ، چاپ اول ، تهران: انتشارات
کیهان 1377
36- شدل؛ آندره – کوکتو؛ ژان – میکل؛ آندره ، جهان هزار و یک شب ، جلال ستاری ، چاپ
دوم تهران: نشر مرکز ، 1388
37- شعیری؛ حمیدرضا ، مبانی نشانه شناسی نوین ، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، 1381

38- صفوی؛ کوروش ، از زبان شناسی به ادبیات ، چاپ دوم ، تهران: انتشارات سوره مهر ،
1380
39- صفوی؛ کوروش ، در آمدی بر معنی شناسی ، چاپ اول ، تهران: انتشارات سوره مهر ،
1379
40- ضمیران؛ محمد ، در آمدی بر نشانه شناسی هنر ، چاپ دوم ، تهران: انتشارات قصه ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره کلیله و دمنه، هزار و یک شب، فضای اسلامی، ایرانی بودن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، امر به معروف، نهاد خانواده، خانواده در اسلام