پایان نامه ارشد درباره نوآوري، ناهمرنگي، فرايند

دانلود پایان نامه ارشد

سازگاري: درجه اي كه تصور مي شود نوآوري با ارزش هاي موجود، تجارب گذشته و نياز اقتباس گران احتمالي سازگار است.
3-پيچيدگي: درجه اي كه تصور مي شود شناخت نوآوري و استفاده از آن دشوار است.
4- آزمايش پذيري: درجه اي كه بتوان نوآوري را به طور محدود تجربه كرد.
5- مشاهده پذيري: درجه اي كه نتايج يك نوآوري براي ديگران مشهود است.
راجرز اضافه مي كند، دركل نوآوري هايي كه پذيرندگان، آنها را داراي امتيازي نسبي، سازگاري و آزمايش پذيري بيشتر و پيچيدگي كمتر بدانند، زودتر از ساير نوآوري ها اقتباس مي شوند ( روگر ، 1983، به نقل از سورین و تانکارد ، 313:1390).

ناهمرنگي و همرنگي
اشاعه به عنوان نوع خاصي از ارتباط معطوف به گسترش نوآوري ها تعريف شده است. در بحث الگوي جريان دو مرحله اي ديده ايم كه رهبران افكار و پيروان آنها در خيلي از صفات شباهت زيادي دارند. پژوهش اشاعه، اين شباهت، را همرنگي يا درجه شباهت هر دو فرد كه به كنش متقابل مي پردازند در ويژگي هاي خاص مثل عقايد، ارزش ها، تحصيلات، يا پايگاه اجتماعي مي خواند. با وجود اين، در اشاعه يك نوآوري اغلب ناهمرنگي وجود دارد. ناهمرنگي درجه تفاوت زوجهاي افرادي كه به كنش متقابل مي پردازند در ويژگي هاي معين (كاملاً برخلاف همرنگي) است.اغلب درجه بالايي از ناهمرنگی منبع و دريافت كننده در اشاعه نوآوري ها وجود دارد، زيرا افكار جديد بيشتر اوقات از افرادي بر مي خيزد كه كاملاً با دريافت كننده تفاوت دارند و اين تفاوت مشكلات ويژه اي در حصول ارتباط اثربخش ايجاد مي كند (سورین و تانکارد، 314:1390).
فرايند تصميم نوآوري
تصميم نوآوري، فرايندي ذهني است كه طي آن فرد يا واحدي ديگر تصميمات را مورد تصويب قرار مي دهد. اين فرايند مركب از پنج مرحله است:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی، مشارکت سیاسی Next Entries پایان نامه با موضوع اعتبار اسنادی، قوانین موجود، نظام بانکی ایران