پایان نامه ارشد درباره نمونه برداری، مناطق روستایی، اعتبارات خرد، نواحی روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش کشاورزی 125
جدول شماره (28-4)نظرات دریافت کننده وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش خدمات 125
جدول شماره (29-4)نظرات دریافت کننده وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش صنعت 125
جدول شماره (30-4)افرادی که وام های دریافتی را غیر از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد 126
جدول شماره (31-4)نظر وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی وام ها 126
جدول شماره (32-4)نظارت صورت گرفته در طی مصرف وام توسط مسؤلین 127
جدول شماره(33-4) عمده ترین مشکلات وام از نظر دریافت کنندگان اعتبارات 128
جدول شماره (34-4)اعتبارات و نظر دریافت کنندگان وام، در مورد اثرات آن 129
جدول شماره (35-4)نظرات دریافت کنندگان وام براثرات وام های خود اشتغالی 129
جدول شماره(36-4) نظر دریافت کنندگان وام بر مؤلفه های زیر 130
جدول شماره(37-4)آزمون کای اسکوار 131
جدول شماره (38-4 )افرادی که با وام پرداخت شده شغل ایجاد کرده اند 131
جدول شماره(39-4 ) تأثیر وام های خود اشتغالی دریافتی بر توانمندسازی اقتصادی وام گیرندگان 132
جدول شماره(40-4 )رابطه بین میزان وام های دریافتی با متغیر های مورد بررسی بر اساس ضریب همبستگی اسپرمن 133
جدول شماره (5 ـ 1 )آزمون کای اسکوار 136
جدول شماره(5 ـ 2 )میزان تحصیلات و موفقیت در ایجاد شغل 137
جدول شماره(5 ـ 3 )رابطه بین مبلغ وام دریافتی و ایجاد شغل 138
جدول شماره( 5 ـ 4 )آزمون V گرامر 139
جدول شماره(5 ـ 5 )آمار توصیفی آزمون فریدمن 140
جدول شماره(5 ـ 6 ) رتبه بر اساس آزمون فریدمن( تفاوت بین اثرات وام) 141
جدول شماره (5 ـ 7 ) آزمون توصیفی( بین اثرات وام) 141

فهرست نمودارها
نمودار (1-4)گروه سنی دریافت کنندگان وام 105
نمودار(2-4)سطح تحصیلات وام گیرندگان 106
نمودار شماره (3-4) وضعیت برخورداری از امکانات وام گیرندگان 108
نمودار(4-4)محصولات کشت شده توسط وام گیرندگان 109
نمودار(5-4)میزان وام دریافتی توسط وام گیرندگان 114
نمودار(6-4) افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کرده اند 115
نمودار(7-4)وضعیت اشتغال دریافت کنندگان وام 116
نمودار(8-4)نوع اشتغال ایجاد شده توسط وام گیرندگان 119
نمودار(9-4) درصد افراد وام گیرنده که شغل خود را توسعه داده اند 121
نمودار(10-4)میزان توسعه شغل گذشته توسط وام گیرندگان 122
نمودار(11-4) مراکز پرداخت تسهیلات 124

فهرست شکلها و نقشه ها
شکل شماره 1 ـ 1 : مراحل تحقیق 14
شکل شماره (1-2)……………………………………………………………………………………………………………………………43
نقشه شماره (1-3)تقسیمات سیاسی شهرستان لنگرود 47
نقشه شماره( 2-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده شهرستان لنگرود 48
نقشه شماره(3-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان چاف 49
نقشه شماره (4-3 ) پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان گل سفید 50
نقشه (5-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان دریاسر 51
نقشه شماره(6-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان اطاقور 52
نقشه شماره(7-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان لات و لیل 53
نقشه شماره(8-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان دیوشل 54
نقشه شماره(9-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان مریدان 55

چکیده
بررسی تاثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای شهرستان لنگرود
سپیده نیک صفت

بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی اقتصاد ایران به شمار می رود و بین فرصتهای موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست، مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا در مناطق روستایی علاوه بر بیکاری در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختارهای اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند، وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند ابزاری برای خود اشتغالی باشد. در تحقیق حاضر به بررسی وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی( نمونه روستاهای شهرستان لنگرود) پرداخته شده است، نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی، و جامعه آماری تحقیق تمام روستاهای شهرستان لنگرود می باشد، با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه، افراد با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک منظم انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) و روش تجزیه تحلیل اطلاعات هم با استفاده از آمار توصیفی( میانگین و توزیع فراوانی) و آ مار استنباطی ( ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آماره t تک نمونه، خی دو ، وی کرامر، فریدمن استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین میزان تحصیلات و موفقیت در ایجاد شغل رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین نتایج بررسی نشان می دهد که بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه مثبتی وجود دارد و نیز از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.
واژگان کلیدی: وام خود اشتغالی، سرمایه ، ایجاد شغل، بیکاری، نواحی روستایی

Abstract

scrutiny the effect of self-employment loans to create jobs in rural areas(case study: langrood city)
Sepideh niksefat

Unemployment and employment situation in the country, including Iran’s economy faces serious challenges And the job opportunities in the country and the vast majority of the unemployed and job seekers is no harmony. The concept of unemployment in rural areas with unemployment in urban areas differs somewhat as a result of population growth and higher unemployment in rural areas, in addition to economic structures and investment restrictions, increasing urban populations. Before people can begin working capital should be no capital is an important factor that can be a tool for self-employment.In this study, self-employment loans in creating employment opportunities in rural areas (villages city Langrood sample) is discussed, Type of applied research, research methods, descriptive, and statistical community Langrood all villages city is, according to the extent of the study area were selected using systematic sampling regularly. In the present study, data collection, library and field (questionnaires, interviews and observations) and analyze the data using descriptive statistics (mean and frequency) and inferential statistics (including Spearman correlation coefficient, one-sample t-statistic , square, Cramer’s V, Friedman used. The results show that the correlation between education and success in job creation, there is a significant relationship And the results show that the amount of self-employment loans and create jobs in rural areas there is a positive relationship and also the loan recipients, there were no significant differences between the effects of the loan.
Keywords: self-improvement loan, investment, job creation, unemployment, rural areas

پیشگفتار
استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و. . . جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاست ها و ابزار های اجرایی گوناگون، در برنامه های توسعه بر این هدف دست یافت. دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از طریق نرخ های بهره کم، دوره باز پرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و . . . سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استرا تژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است اعتبارات خرد است، اهمیت این شیوه به گونه ای بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاری کرده بود. اعطای وام به روستاییان شهرستان لنگرود توسط نهادهای بانک کشاورزی، صندوق مهر امام رضا (ع)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی بوده است.
با توجه به موارد گفته شده، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات وام های خود اشتغالی، در 5 فصل و به شرح زیر است؛
فصل اول شامل چارچوب کلی تحقیق در ارتباط با وام های خود اشتغالی می باشد. فصل دوم مبانی نظری تحقیق است، در این فصل به بررسی تعاریف و مفاهیم اعتبارات و مکاتب، و سپس به بررسی مفاهیم و تعاریف خود اشتغالی و تجارب کشورهای موفق در این زمینه و همچنین تجارب و انواع اعتبارات روستایی در ایران پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسی ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در سه بعد طبیعی، انسانی، اقتصادی پرداخته شده است. فصل چهارم، شامل تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در مطالعات میدانی می باشد، در فصل پنجم هم به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است.

1 ـ 1 ـ طرح مسأله
بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی در اقتصاد ایران به شمار می آید و بین فرصت های موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست. آمار به دست آمده حاکی از آن است که روز به روز برخیل بیکاران افزوده شده و دولت را با حجم عظیم تقاضا برای ورود نیروی کار به بازار کار مواجه می سازد. مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا، درمناطق روستایی علاوه بربیکاری طبیعی در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختار های اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. عواملی همچون تقاضای ناکافی برای نیروی کار، عدم تعادل بین فرصت های اشتغال و توانایی های افراد، نهاده های نامناسب و نابسامانیهای بازار از جمله علل بیکاری به شمار می آیند (یاسوری ، 1386 :132). استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید در آمد، اشتغال رفاه، جامعه و… جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا به کار گیری سیاست ها و ابزار های اجرایی گوناگون، در برنامه های توسعه بر این هدف دست یافت.
دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از طریق نرخ های بهره کم، دوره باز پرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و… سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر وکاهش بیکاری در کشور های مختلف قرار گرفته است، اعتبارات خرد است. اهمیت این شیوه به گونه ایی بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاری کرده بود. یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به اعتبارات خرد، ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف غیر متعالی غیر ممکن می نماید (فعالیت،خارقانی ، 1390 :23). در واقع دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار وام را می توان انتقال موقت قدرت خرید از یک فرد حقیقی و یا حقوقی به فرد دیگر دانست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره اعتبارات خرد، وضعیت تأهل، توسعه روستایی، توسعه روستا Next Entries پایان نامه ارشد درباره اعتبارات خرد، نواحی روستایی، توسعه روستا، مناطق روستایی