پایان نامه ارشد درباره نقاشی دیواری، صادق هدایت، مطالعه تطبیقی، هنر ایران

دانلود پایان نامه ارشد

5-35 امین نورانی، از مجموعه صادق هدایت، سال 1382………………………………………….. 135
شکل 5-36 امین نورانی، از مجموعه صادق هدایت، سال 1382………………………………………….. 137
شکل 5-37 امین نورانی، از مجموعه سفر به هرات، سال 1388 ، گالری ماه مهر …………………. 139
شکل 5-38 امین نورانی، بدون عنوان، 1384، 240×90 سانتی متر …………………………………….. 140
شکل 5-39 امین نورانی، بدون عنوان، 1384، 240×90 سانتی متر ……………………………………… 140
شکل 5-40 امین نورانی، بدون عنوان، از مجموعه قلمرو ناامن، 1384،
130×130 سانتی متر ……………………………………………………………………………………. 141
شکل 5-41 امین نورانی، بدون عنوان، از مجموعه قلمرو ناامن ………………………………………….. 142
شکل 5-42 امین نورانی، بدون عنوان، از مجموعه قلمرو ناامن، 1384،
130×130 سانتی متر……………………………………………………………………………………… 143
شکل 5-43 امین نورانی، بدون عنوان، از مجموعه قلمرو ناامن ………………………………………….. 144
شکل 5-44 امین نورانی، بدون عنوان، از مجموعه قلمرو ناامن، 1384،
130×130 سانتی متر ………………………………………………………………………………………. 145
شکل 6-1 اندرو وایت، دنیای کریستینا، 1948، تمپرا، 47.5× 32.5 اینچ ………………………………. 154
شکل 6-2 اندرو وایت، خانم اولیون، 1952، تمپرا، 28.5× 28اینچ ………………………………………. 157
شکل 6-3 اندرو وایت، هنریت، 1967، تمپرا و قلم خشک، 28.5× 21.5 اینچ ……………………… 158
شکل 6-4 اندرو وایت، مردی از مین، 1951، تمپرا، 20× 20.5 اینچ …………………………………… 159
شکل 6-5 اندرو وایت، آن نجیب زاده، 1960، تمپرا، 47.5× 23.5 اینچ ………………………………. 161
شکل 6-6 اندرو وایت، زمستان، 1946، تمپرا، 56× 38 اینچ ……………………………………………… 164
شکل 6-7 اندرو وایت، بکی کینگ، 1946، طراحی با مداد، 34× 28.5 اینچ ………………………… 165
شکل 6-8 اندرو وایت، بکی کینگ، 1965، قلم خشک، 23×17اینچ ……………………………………. 167
شکل 6-9 اندرو وایت، دوردست، 1948، قلم خشک، 21× 13 اینچ …………………………………… 168
شکل 6-10 پرل استاین، خانم و آقای اسمیت …………………………………………………………………. 173
شکل 6-11 پرل استاین، پرتره لیندا نوچلین و ریچارد پومر، 1968 …………………………………….. 175
شکل 6-12 پرل استاین، دو مدل زن در استودیو،رنگ و روغن روی بوم،
سال 1967، 153×127سانتی متر ………………………………………………………………….. 177
شکل 6-13 پرل استاین، مدل با مارمولک های چوبی روی توپ ورزشی،
آبرنگ روی مقوا، سال 2004، 29×41سانتی متر ……………………………………………… 178
شکل 6-14 پرل استاین، بدون عنوان ……………………………………………………………………………… 180
شکل 6-15 پرل استاین، بدون عنوان ……………………………………………………………………………… 182
شکل 6-16 پرل استاین، سوپرمن، آبرنگ روی مقوا، 1998، 22× 30 اینچ …………………………… 184
شکل 6-17 پرل استاین، دو مدل با قو و گارودا، رنگ و روغن روی بوم،
سال 2013، 48× 72 اینچ …………………………………………………………………………….. 185
شکل 6-18 سیدنی گودمن، مرد منتظر،رنگ روغن روی بوم، سال 1961 ،
49× 65 سانتی متر………………………………………………………………………………………. 189
شکل 6-19 سیدنی گودمن، سقوط آزاد،رنگ روغن روی بوم، سال 1991- 1988 ،
210× 102 اینچ ……………………………………………………………………………………………..190
شکل 6-20 سیدنی گودمن، سریع و مرده، رنگ روغن روی بوم، سال 81-1980،
225× 169 سانتی متر، موزه هنر متروپولیتن، نیویورک ………………………………………. 191
شکل 6-21 سیدنی گودمن، فیگورها در منظره، رنگ روغن روی بوم،
سال 73-1972، 96× 55 سانتی متر، موزه هنر فیلادلفیا …………………………………….. 192
شکل 6-22 سیدنی گودمن، پرتره پنج فیگور، رنگ روغن روی بوم ……………………………………. 194
شکل 6-23 سیدنی گودمن، زباله، رنگ روغن روی بوم، سال 86-1984،
325× 226 سانتی متر، مجموعه خصوصی………………………………………………………… 195
شکل 6-24 سیدنی گودمن، پدر و مادر گودمن، رنگ روغن روی بوم، سال 1973،
77× 58 سانتی متر، موزه هنر متروپولیتن، نیویورک …………………………………………… 196
شکل 6-25 سیدنی گودمن، صحنه ای از جمعیت، رنگ روغن روی بوم،
سال 79-1977، 364× 166 سانتی متر، موزه هنر متروپولیتن، نیویورک ………………………………. 196
شکل 6-26 سیدنی گودمن، خودنگاره با بازوی برجسته، رنگ روغن روی بوم،
سال1993، 119× 86 سانتی متر، مجموعه خصوص …………………………… 197
شکل 6-27 اریک فیشل، بدون عنوان ……………………………………………………………………………… 199
شکل 6-28 اریک فیشل، پسر بد، رنگ روغن روی بوم، سال1981،
244× 168 سانتی متر ………………………………………………………………………………….. 201
شکل 6-29 اریک فیشل، زمان خواب، رنگ روغن روی بوم، سال1980،
244× 183 سانتی متر ………………………………………………………………………………….. 202
شکل 6-30 اریک فیشل، زن تسخیر شده رنگ روغن روی بوم، سال1981،
244× 173 سانتی متر…………………………………………………………………………………….. 202
شکل 6-31 اریک فیشل، خاکسپاری، رنگ روغن روی بوم، سال1990،
244× 152 سانتی متر ………………………………………………………………………………….. 204
شکل 6-32 جک بیل، “احتیاط، بخل، شهوت، خشم،عدالت”،
رنگ روغن روی بوم، سال1978، 78× 72 اینچ ……………………………………………….. 207
شکل 6-33 جک بیل، “امید، ایمان، نیکوکاری”، رنگ روغن روی بوم،
سال1978، 78× 72 اینچ …………………………………………………………………………….. 208
شکل 6-34 نقاشی دیواری “تاریخچه کار در امریکا”، قرن 18……………………………………………. 209
شکل 6-35 نقاشی دیواری “تاریخچه کار در امریکا”، قرن 17…………………………………………… 209
شکل 6-36 نقاشی دیواری “تاریخچه کار در امریکا”، قرن20 ……………………………………………. 209
شکل 6-37 نقاشی دیواری “تاریخچه کار در امریکا”، قرن 19……………………………………………. 209
شکل 6-38 جک بیل، “اسکوگان”، رنگ روغن روی بوم، سال1975،
78× 72 اینچ ……………………………………………………………………………………………….210
شکل 6-39 جک بیل، “سیدنی و فرانسیس لویز”، رنگ روغن روی بوم،
سال1982، 36× 36 اینچ ……………………………………………………………………………….210
شکل 6-40 جک بیل، قستهایی از نقاشی های دیواری جک بیل در مترو …………………………….. 212

فصل اول:

بیان مساله :
یکی از دلایلی که باعث اهمیت توجه به رئالیسم می شود محوریت انسان در بسیاری ازآثار رئالیستی در عصری که ما نیازمند توجه زیاد به شرایط انسان معاصر داریم.رئالیسم همواره همراه با سایر جنبشها و سبکهای هنری و ابزار جدید تجسمی، به انسان و دغدغه هایش بسیار پرداخته است. در رئالیسم امروز، با وجود عکس، نقاش با القاء ابن مطلب که ارائه صرف تصویر به صورت استادانه، نمودی از واقعیت مطمئن و کامل نیست سعی می کند انسان را در فهم و ادراک اثر هنری مشارکت دهد. نقاشی رئالیستی نمی تواند تنها تقلیدی عکس گونه از جهان باشد بدون اینکه ذهن نقاش در آن تاثیر بگذارد.
گرایش فیگوراتیو در هنر ایران هرچند با اوج و فرودهایی همراه بوده است و گه گاه در قالبهاي محتوایی و سبکی و مفهومی متفاوت نمود یافته است، ولی همواره از طرف گروهی از هنرمندان و علاقمندان مورد توجه قرار گرفته است. نقاشی رئالیستی در ایران بی تاثیر از غرب نمی باشد ولی به نظر می رسد نقاشی رئالیستی با دردست داشتن زبانی آشنا که همانا بازنمایی است، توانسته به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار کند. این آثار نماینده افکار و عادات و روشهای زندگی است که هنرمند با آنها رشد کرده است. از این روز می تواند با توجه به جنبه های فلسفی و روانشناختی، بر افکار و اندیشه مردم تاثیر بگذارد و آن را از تعریف بازنمایی صرف برهاند.
فرهنگ امریکایی در دوران معاصر گرایش زیادی به هنر رئالیستی پیدا کرده است و هنرمندان شاخصی را در این زمینه می توان یافت که توجه بسیاری از آنها به فیگور انسان در آثارشان حایز اهمیت است.
هدف این تحقیق بررسی تاریخچه هنر رئالیسم، چگونگی رویکرد دوباره هنرمندان معاصربه رئالیسم و نقش فیگور انسانی در آثار رئالیستی چند تن از هنرمندان معاصرایران وامریکا می باشد. با بررسی این آثار از دو فرهنگ متفاوت تاثیر اجتماع، فرهنگ، مذهب و خیلی از عوامل دیگر در هنرمند رئالیست مشخص می شود و این خود وجه تمایز بارزی خواهد بود بین آثار ناتورالیستی و رئالیستی .

هدفهاي تحقیق :

– علل پیدایش و رشد رئالیسم و مسائل فرهنگی اجتماعی آن.
– بررسی و شناخت رویکرد دوباره ی هنر به رئالیسم
– مطالعه و تحقیق پیشینه فیگور انسان در نقاشی های معاصر رئالیستی
– معرفی هنرمندان رئالیست امروز ایران و امریکا
– مطالعه تطبیقی نگاه هنرمندان ایران و امریکا به فیگورانسانی در نقاشی های رئالیستی

اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن :
هنرمندان رئالیست، به بیان واقعیات جامعه عصر خود می پردازند در حالی که هنرمندان پیش از پیدایش رئالیسم به احساسات درونی شخصی خود می پرداختند. یکی از دلایل من برای انتخاب این موضوع وجود ارتباط تنگاتنگ میان رئالیسم و جامعه است که هنوز هم می تواند به عنوان پل ارتباطی قدرتمندی میان هنرمند و جامعه عصر حاضر محسوب شود .و دیگری ، تلاش برای شناخت بهتر این رویکرد با تاکید بر نقش کلیدی فیگور انسانی در آثار رئالیستی می باشد. از آنجایی که آثارم تابع این جنبش می باشد، بدیهی است این پژوهش هم برای من و هم برای سایر هنرمندان علاقمند مفید خواهد بود.

سوالات يا فرضيه هاي تحقيق:
فرضیات:
– فرهنگ امریکایی در دوران معاصر گرایش زیاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره دختران دانش آموز، نقاشی دیواری، منابع فارسی Next Entries پایان نامه ارشد درباره محدودیت ها، ناتورالیسم، روان شناختی، جامعه شناختی