پایان نامه ارشد درباره مسموم، 000/0، یونجه1

دانلود پایان نامه ارشد

گروهي
54
50/965672
82/17882

05/0˂P* ، 01/0˂P** ،001/0˂P***

جدول3-8- آزمون مقایسههای زوجی بین گروههای آزمایشی و شاهد مسموم از نظر 6 متغیر وابسته
متغیر وابسته
گروههای مورد مقایسه
J i
تفاوت میانگینها
I-J
خطای استاندارد
معنیداری
T.P
شاهد سالم شاهد مسموم
یونجه1 شاهد مسموم
14/0-
34/0-
13/0
13/0
726/0
048/0

یونجه1 مسموم شاهد مسموم
37/0-
13/0
027/0

یونجه2 شاهد مسموم
42/0-
13/0
010/0

یونجه2 مسموم شاهد مسموم
36/0-
13/0
033/0
ALB
شاهد سالم شاهد مسموم
44/0
09/0
000/0

یونجه1 شاهد مسموم
01/0-
09/0
000/1

یونجه1 مسموم شاهد مسموم
06/0-
09/0
954/0

یونجه2 شاهد مسموم
12/0-
09/0
591/0

یونجه2مسموم شاهد مسموم
12/0-
09/0
591/0
BILI
شاهد سالم شاهد مسموم
یونجه1 شاهد مسموم
22/0-
11/0
04/0
04/0
000/0
015/0

یونجه1 مسموم شاهد مسموم
11/0
04/0
015/0

یونجه2 شاهد مسموم
02/0
04/0
973/0

یونجه2 مسموم شاهد مسموم
02/0
04/0
973/0
T.G
شاهد سالم شاهد مسموم
یونجه1 شاهد مسموم
40/69-
10/70-
98/6
98/6
000/0
000/0

یونجه1 مسموم شاهد مسموم
10/58-
98/6
000/0

یونجه2 شاهد مسموم
40/55-
98/6
000/0

یونجه2 مسموم شاهد مسموم
04/23-
98/6
007/0
CHOL
شاهد سالم شاهد مسموم
یونجه1 شاهد مسموم
30/72
10/54
50/8
50/8
000/0
000/0

یونجه1 مسموم شاهد مسموم
50/43
50/8
000/0

یونجه2 شاهد مسموم
50/49
50/8
000/0

یونجه2 مسموم شاهد مسموم
30/50
50/8
000/0
WEIGHT
شاهد سالم شاهد مسموم
50/189
80/59
011/0

یونجه1 شاهد مسموم
464
80/59
000/0

یونجه1 مسموم شاهد مسموم
275
80/59
000/0

یونجه2 شاهد مسموم
823
80/59
000/0

یونجه2 مسموم شاهد مسموم
336
80/59
000/0
نتایج آزمون مقایسههای زوجی دانت در جدول 8 نشان داده شده است:
همه گروهها از نظر فاکتورهای وزن، کلسترول ، تریگلیسیرید و پروتئین نسبت به گروه شاهد مسموم بطور معنیداری متفاوتند، ولی از نظر آلبومین، تفاوت معنیداری بین گروهها و گروه شاهد مسموم نیست. از نظر بیلیروبین تنها دو گروه یونجه1مسموم و یونجه1 با گروه شاهد مسموم بطور معنیداری متفاوت هستند.

3-1-2-1- مقایسه گروهها از نظر میزان پروتئین
بر اساس محتویات جدول فوق از حیث فاکتور T.P همه گروههای کاربندی(یونجه1، یونجه1مسموم، یونجه2 و یونجه2مسموم) نسبت به گروه شاهد مسموم بطور معنیداری(در سطح کمتر از 05/0) دارای میانگین کمتری هستند. به عبارت دیگر استفاده از عصارهی یونجه در هر شکل مقدار T.P را کاهش داده است. اما بین گروه شاهد سالم و شاهد مسموم تفاوت معنیداری یافت نشد(شکل4).

نمودار3-4- مقایسه میانگین گروههای مورد مطالعه ازحیث میزان پروتئین

3-1-2-2- مقایسه گروهها از نظر میزان آلبومین
بر اساس نتایج آزمون دانت، از حیث فاکتور آلبومین(ALB) هیچکدام از گروههای کاربندی تفاوت معنیداری با گروه شاهد مسموم نشان ندادند. اما گروه شاهد سالم بطور معنیداری از گروه شاهد مسموم سطح آلبومین بیشتری داشت(نمودار5).

نمودار3-5- مقایسه میانگین گروههای مورد مطالعه از حیث میزان آلبومین

3-1-2-3- مقایسه گروهها از نظر میزان بیلیروبین
همانطور که نتایج آزمون تعقیبی دانت نشان داد، در ارتباط با فاکتور بیلیروبین، گروههای کاربندی یونجه1مسموم و یونجه1 نسبت به گروه شاهد مسموم، بطور معنیداری(در سطح کمتر از 05/0) دارای میانگین کمتری بودند؛ ولی بقیه گروههای کاربندی(یونجه2 و یونجه2مسموم) تفاوت معنیداری با گروه شاهد مسموم نشان ندادند. همچنین بین گروه شاهد سالم و شاهد مسموم تفاوت معنی داری مشاهده شد(شکل6).

نمودار3-6- مقایسه میانگین گروههای مورد مطالعه از حیث میزان بیلیروبین
3-1-2-4- مقایسه گروهها از نظر میزان تریگلیسیرید
از حیث فاکتور T.G همه گروههای کاربندی نسبت به گروه شاهد مسموم بطور معنیدار(در سطح کمتر از 01/0) دارای میانگین کمتری بودند. به عبارت دیگر استفاده از عصاره یونجه در هر شکل مقدار تریگلیسیرید را کاهش داده بود. همچنین گروه شاهد سالم دارای تریگلیسیرید پایینتری نسبت به گروه شاهد مسموم بود(شکل7).

نمودار3-7- مقایسه میانگین گروههای مورد مطالعه از حیث میزان تریگلیسرید

3-1-2-5- مقایسه گروهها از نظر میزان کلسترول
همانطور که در جدول 8 آمده است از نظر میزان کلسترول(CHOL) همه گروههای کاربندی نسبت به گروه شاهد مسموم بطور معنیداری(در سطح کمتر از 001/0) دارای میانگین بیشتری هستند. به عبارت دیگر استفاده از عصاره یونجه در هر شکل مقدار کلسترول را افزایش داده است. همچنین میزان کلسترول گروه شاهد سالم بطور معنیداری بالاتر از گروه شاهد مسموم بود(شکل8).

نمودار3-8- مقایسه میانگین گروههای مورد مطالعه از حیث میزان کلسترول

3-1-2-6- مقایسه گروهها از نظر میزان وزن
نتایج آزمون تعقیبی دانت نشان داد که از حیث فاکتور وزن، همه گروههای کاربندی(یونجه1، یونجه1مسموم، یونجه2 و یونجه2مسموم) نسبت به گروه شاهد مسموم بطور معنیداری(در سطح کمتر از 001/0) دارای میانگین بیشتری هستند. به عبارت دیگر استفاده از عصاره یونجه در هر شکل مقدار وزن را افزایش داده است. همچنین میانگین وزن گروه شاهد معمولی بالاتر از میانگین وزن گروه شاهد مسموم بود( در سطح کمتر از 05/0) (شکل9).

نمودار3-9- مقایسه میانگین گروههای مورد مطالعه از حیث وزن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تحلیل واریانس، انحراف معیار، تری گلیسرید Next Entries تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، توزیع فراوانی، کاربری اراضی