پایان نامه ارشد درباره مسئولیت مدنی، دانشگاه تهران، حقوق مدنی، شرکت سهامی

دانلود پایان نامه ارشد

ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج4، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1368، ص 308
24 – محمد زاده امیری، فاطمه، «مسئولیت مدنی چیست؟ قابل دسترسي در تارنماي: www.malipress.ir.news.detail
25 – همان.
26 – William prosser
27 – کاتوزیان، ناصر ، گامی به سوی عدالت، انتشارات دانشگاه تهران،1379، ص 63 به بعد
28 – بادینی، پيشين، ص 37.
29 – النقیب، عاطف، النظریه العامه للمسئوولیه الناشئه عن الفعل الشخصی، انتشارات عواید، دیوان المطبوعات الجامعیه، الجزایر، الطبعه الثالثه، 1984 م. ص30.
30 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374 ص 104.
31 – مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی در حقوق کشورهای مختلف ظاهر مختلفی دارد و نمی توان یک لفظ واحد از آن را به عنوان معیار اصلی تلقی مسئولیت غیر قراردادی در نظر گرفت به عنوان مثال، مسئولیت غیر قراردادی در حقوق فرانسه(responsabilité civile délictuelle)و آلمان(responsabilité civile délictuelle) با همین اسم وجود دارد در حالی که در حقوق انگلیس مسئولیت غیر قراردادی به عنوان حقوق شبه جرم(Deliktsrecht or the law of unerlaubten Handlungen) نامیده می شود.
)von bar, Christian, study on property law and non-contractual liability law as they releate to contract law, University of Osnabrück publisher, Hamburg, p 51(
32- ره پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، انتشارات خرسندی، چاپ پانزدهم 1390، ص23.
33- باریکلو، علی رضا، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ سوم، 1389، ص22.
34- ره پیک، حسن، پیشین، ص22.
35- ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، انتشارات میزان، چاپ دوم 1385، ص23.
36- غمامی، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1388، ص13.
37 -از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر می شود و منظور وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می گردد
38- داراب پور، مهراب، مسئولیت های خارج از قرارداد، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387، ص39.
39 – همان، ص357
40 – قاسم زاده، مرتضي، «مفهوم غير قانوني يا ناهنجاري بودن فعل زيانبار در مسئوليت مدني» قابل دسترسي در تارنماي: http://ghavanin.ir
41 -. قاسم زاده، مرتضي، الزامها ومسئوليت مدني بدون قرار داد.انتشارات ميزان 1387، ص 46
42 – غمامي، مجيد، مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود، تهران دادگستر، چاپ اول، 1376، ص54
43 – كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، ضمان قهري، مسئوليت مدني، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول 1374، ص 244
44 – غمامي، همان ص 61
45 – شیخ محمدحسن، جواهر الكلام، ج 40، ص 250؛ آیت اله گلپایگانی، كتاب القضاء، ص 149
46 – كاتوزيان، همان، ص 451
47 – باريكلو، علي رضا ، مسئوليت مدني، انتشارات ميزان، چاپ دوم، 1387، ص25.
48 – كاتوزيان، پیشین، ص 86.
49 – oral contracts
50 – عبدالرزاق احمد، السنهوری، الوسیط، ج1، چاپ دوم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1964 م، ص 654
51 – باريكلو، پیشین، ص 26.
52 – احمدوند، ولي اله، آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، نشريه مصباح، مهر و آبان 1383، ش 53، ص 14-15.
53 – Shortly it may be defined as an agreement between two or more Parties which is Intended to have Legal consequences.” Law made Simple. Page112.
54 – كاتوزيان، پيشين، 1381، ص 38
55 – باريكلو، پیشین، ص 27.
56 – باديني، پیشین، ص 28.
57 – الوند، فضل ‌اللّه، تقسیم‌ مسئولیت ‌مدنی، اصفهان، انتشارات‌ دادیار، ۱۳۸۶، چ۱، ص22- 24.
58- قاسم زاده، پیشین، ص 96.
59 – امامی، حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج2، چاپ بیستم، 1386، ص 123.
60 – Ibid.
61 – Machinisme.
62 – کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1382، شماره 75 ص203
63 – حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1370، ص 13.
64 – یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی. قلمرو مسؤولیت مدنی، نشر آیلار، چاپ اول، 1379، ص 30.
65 – مانند بوريس استارك
66 – «رسانه‌ها و مسئولیت مدنی» نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم اسفند 1391ساعت 3:46  توسط حبیب اله سبحانی.
67 – بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384، ص 320.
68 – جعفری‏لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش. 1378، ص645
69 – باديني، پیشین، ص 39
70 – همان، ص 90
71 – همان، ص 40.
72 – همان، صص41-40.
73 – همان، ص41.
74 – همان، ص 42-43.
75 -saveaux, Eric, La fin de la responsabilite contractualle RTD. 1999. P. 4.
76- Weir(t),V.,Copelex liabilities, intrrnational Encyclopedia of coparative Law, Vol. XI, tort, Chop. 12. N10a 46, cite par Viny 1995: n167, p. 282.
77- Tunce, Andere la, responsabilite civile. Paris: Economica, 2 edition. 1990. P. 45.
78 – Ibid. p. 32.
79- Ibid.
80 -Ibid.
81 – كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري جلد اولع چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص 113.
82 – همان
83 – وحدتي شبيري، حسن، مباني مسئوليت مدني قراردادي، چ اول، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي،1385، ص 215 الي 217.
84 -Brun(a), Rapport et domains respectifs des responsabilites contractualle et dilictuelle cite par Viney 1995:p282.
85 -Mazeud (H,j et l.), Essal de classification de loboligation Rev. Trim. Dr. Civ. 1936, p.1
86 Viney. Genevieve. introduction a la responsabilite (sous la direction de jaques Ghestin) paris , L. G. D.J. 1995
87 -Ibid.
88 – حسن علی ذنون، المبسوط فی المسوولیة المدینه، ج 1،چاپ اول، شرکت تاعیس، بغداد، بی تا، ص32.
89- Frossard (J.),V. ,la distinction des obligations de moyens et des obligation de resultat, LGDGJ, 1965 cite par le Tourneau 2001:
90 – شهيدي، مهدي، همان، ص 68.
91 – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 27، چ دوم : تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365، ش 303
92 – نجفی، محمد حسن ، جواهرالکلام، ج 43، چ دوم : تهران، دارالکتب الاسلامیه،1365، ص 59
93 – السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج1، چاپ دوم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1964 م، ص2-10.
94 – امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، تهران، نشر میزان، ج1، چاپ اول، 1378ش : 246.
95 – غمامی، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی،چاپ اول، 1383،ص 115.
96 – همان، ص 115.
97 Le Tourneau. Et cadiet.Loic, Droit de la responsabilite civile. Dune dette de responsabilite a une creance dindemnisation: RTD. Civ.1981.p. 28.s
98 planiol. Marcel , Ripert. Gerges. Traite pratique de droit civil francais Tome. 6 paris, 1930: n 517.
99 Gordly (J.), Responsibility in crime, tort and cotract for the unforseeable consequences of international wrong, pp. 190.192.
به نقل از غمامی، پیشین، ص 95.
100 در این باره می توان به ماده 4 قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد.
101 غمامی، پیشین، ص 163
102 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، چاپ اول، دانشگاه تهران، ج1، 1374، ش27.
103 – لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، چ اول، تهران، گستر، 1375، ش133.
104 – همان.
105 – ژوردن، پاتریس، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چ اول، تهران، نشر میزان، 1386، ش339.
106 – کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377، ش381.
107 – یزدی طباطبایی، محمد کاظم، حاشیه مکاسب، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1378، ج2، ص 326.
108 – امیری قائم مقامی، عبدالمجید، همان، ش306.
109 – قاسم زاده، مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1385، ش 398.
110 – صفایی، حسین، حقوق مدنی تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1375، ش 568.
111 – براي نمونه به موجب دادنامه شماره 1108- 9/5/68 شعبه 8 دادگاه كيفري قزوين كه مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار گرفته دادگاه با اين استدلال كه خواهان سه تن شكر را به هر دو خوانده تحويل داده و در مقدمات تحصيل مال مزبور به شرح پرونده كيفري هر دو سهيم و شريك بوده اند و تضامن نياز به دليل دارد كه مفقود است و تنصيف قاعده اي عادلانه مي باشد.
112 -savatier, Rene, Traite de la resoinsabilite civil en droit Francaise. 2 edition paris ,1951, N662
113 – صفایی، پیشین، ص226.
114 – V. starack ,Boris, Roland. Henri, Boyer. Laurant. Obligations. 4 edition. Paris litee. ,1993,p157.
115 – Jordain Patris,Les principes de la responsabilite civile. 5 ed. Paris Dalloz.2000. ,p120
116 – لوراسا، پیشین، ص 159.
117 – شهید ثانی، شرح لمعه، ج1، کتاب الودیعه.
118 – Carbobonnier, Alian, Droit des obligations. 2 ed. Paris. universitaires , 1992, p 711.
119 – شهیدی، پیشین، ص 86.
120 – عدل، مصطفی، حقوق مدنی به کوشش محمد رضا بندرچی، قزوین، بحرالعلوم، 1373، ص 136.
121 – کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1384، ذیل ماده 226.
122 – صفایی، حسین، حقوق بیع بین المللی، با مطالعه تطبیقی، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ج2، ش 206.
123 – planiol, marcel, ripert. Gerges. Traite pratique de droit civil francais Tome. 6 paris , 1930. P. 302.
124- Mazeaud, Henri, Leon, Jean, Lecon de droit civil. Obligations. Tome.2. 7 edition. Volume premiere par Francios chabas. paris 1985.Menthriestien , 1985, n376, p. 351.
125- Ibid.
126 -Ibid.
127- Ibid.
128 – شهيدي، مهدي، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهرانع انتشارات مجد، 1382، ش 32.
129 – كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج4، چاپ اول، تهران، انتشارات بهشهر، 1368ع ص ش42.
130 – سراج، محمد احمد، ضمان العدوان في الفقه الاسلامي، چاپ اول، قاهره، دارالثقافه، 1410ه.ق، ص 93
131 – Braschi(p), V. , La prescripation en droit de la responsabilite e, these Aix-Marseille (d.) 1995, p314.
132- Mazeaud, OP. Cit.
133 – الموسوی الخویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج7، چاپ اول، قم، موسسه انصاریان، بی تا، 250.
-134 الحکیم، محسن، مستمسک العروه، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول، ج13، 1416، ص 471.
-135 همان
136 – Mazeaud, OP. cit.
137- Ibid.
138 -Saveaux, 1999, op. cit , p42.
139 -savatier, op. cit, p,217.
140 – ماده 968 قانون مدنی.
141- حلي(علامه حلي)، حمال الدين ابي منصور الحسن (1991م). قواعد الاحكام. مندرج در: سلسله الينابيع الفقهيه، ج25. بيروت: انتشارات دار التراث العربي و دار الاسلاميه.
142- Viney, 1995: op. cit. p. 441.
143 -Ibid.
144- Ibid.
145 -Ibid, P. 320.
146 -Ibid
147 – نصیری، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1383، ش 34.
148 – کاتوزیان، پیشین، صص331 و 345.
149 -Mazeauf, 1985, p.307.
150 -Ibid.
151 – صفایی، پیشین، 1374، ج2، ص 206.

152 – وحدتی شبیری، حسن، مبانی مسئولیت قراردادی،انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1385، ص144.
153 – وحدتی شبیری، پیشین، ص 175.
154 – بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد برون گرایی، درون گرایی، اجتماعی شدن، روان رنجورخویی Next Entries منبع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، عوامل محیطی، انحرافات اجتماعی، مقررات قانونی