پایان نامه ارشد درباره مسئولیت اجتماعی، ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

‌‌است. مباني نظري پژوهش از كتب، مجلات و سايت‏هاي تخصصي فارسي و لاتين گرد‌آوري شده ‌است و داده‌هاي مالي مورد نياز با مراجعه به سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت‌های مالی شرکتها و همچنین با استفاده از نرم‌افزارهاي تدبيرپرداز و ره‌آورد نوین گردآوري شده‌ است.

1-8-2- جامعه و نمونه ‌آماری
جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهند. براي تعيين نمونه مورد مطالعه، شركت هايي از جامعه آماري ياد شده، انتخاب می شوند كه:
پايان سال مالي آنها 29 اسفند ماه باشد،
از سال1388 تا 1392 ، در بورس حضور داشته باشند،
شركت بين سال هاي1388 تا 1392، تغيير سال مالي نداشته باشد،
شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد(بانک‌ها، نهادها، سرمایهگذاری ها و..)
اطلاعات مورد نياز شركت، در دسترس باشد.
در این مطالعه برای این‌که نمونه پژوهش يک نماينده مناسب از جامعه آماري موردنظر باشد، براي انتخاب نمونه از روش غربال‌گری25 (حذف سیستماتیک) استفاده خواهد شد

1-8-3- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
برای تحلیلهای تجربی عموماً سه نوع داده در دسترس است:
1- دادههای سري زماني26 : در دادههای سری زمانی، مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی مشاهده میشود.
2- دادههای مقطعي27 : در دادههای مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی (مشاهدات نمونهای) برای یک زمان مشخص جمعآوری میشود.
3- دادههای ترکيبي28 : در دادههای ترکیبی، عناصر هر دو دسته از دادههای سری زمانی و مقطعی وجود دارد. یعنی اطلاعات مربوط به دادههای مقطعی در طول زمان مشاهده میشود. به بیان دیگر چنین داده‌هایی دارای دو بعد میباشندکه یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان میباشد (گجراتی29، 1995: 64).
منظور از دادههاي ترکيبي، مجموعهاي از دادههاست که متشکل از تعداد زيادي از متغيرهاي مقطعي (N) است که در طول يک دوره زماني مشخص (T) مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در اين صورت تعداد مشاهدات N × T بوده که با استفاده از مدلهاي مختلفي قابل تخمين است.

1-9- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش
اين پژوهش، از نوع پژوهشهاي کاربردي است که‌ مي‌تواند مورد استفادهي‌ استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداري جهت ارزيابي ارزش شرکتها با استفاده از پيشبيني میزان مسئولیت اجتماعی و در نتيجه‌ تخصيص بهينه ‌منابع، به‌منظور رشد و توسعه ‌اقتصادي کشور قرار گيرد. انتظار بر اين است كه در صورت تحقق اهداف مورد نظر در اين پژوهش، نتايج آن براي سازمان‌ها و اشخاص زير قابل استفاده باشد:
دولت و سياستگذاراني که قادر به تأثيرگذاري بر جهت و ماهيت محيط تجاري کشور هستند.
تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی
دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران.
سازمان و بورس اوراق بهادار تهران.
مديران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تحليل‌گران مالي و كارگزاران بورس.
سهامداران، سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير ذينفعان شرکتها.

1-10- تعريف واژه‌هاي كليدي

تعاريف عملياتي برخي از واژه‌ها و اصطلاحات استفاده شده در اين پژوهش به شرح زير است:
ارزش شرکت: ارزش شرکت به عنوان ارزش بازار تعریف می شود. ارزش شرکت می تواند از ماکزیموم دارایی صاحبان محاسبه می شود اگر قیمت سهام بالا برود. قیمت سهام بالاتر برابر با دارایی بالای سهامداران برابر است. طبق گفته های هوسنان و پودجاستیو 2002، ارزش شرکت قیمتی است که از طریق خریدار فعال تعیین می شود برای زمانی که شرکت قرار است بفروش برسد.
نسبت Q توبین : از این نسبت بیشتر به عنوان معیار ارزش استفاده می شود.نسبت مزبور از حاصل تقسیم ارزش بازار دارایی ها بر بهای تمام شده جایگزینی آنها بدست می آید.
متغیر مستقل:
مسئولیت اجتماعی: منظور از مسئولیت اجتماعی پیوستگی و اتحاد میان فعالیت ها و ارزش های سازمان به گونه ای است که منافع کلیه ذینفعان شامل سهامداران،مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و عموم جامعه، در سیاست ها و عملکرد سازمان منعکس گردد. به عبارت دیگر سازمان باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند(بیکت و جونکر30،2002)
افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی: فرآیند انتقال اطلاعات مرتبط با تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی سازمان به جامعه است(آدامز،گری،اون31،1996)
ریسک سیستماتیک:
اين معيار نشان دهنده نوسانات بازده يك دارايي نسبت به نوسانات بازده شاخص بازار است . چندين روش براي محاسبه بتا وجود دارد . يك روش براي اندازه گيري بتا آنست كه كوواريانس بين بازده دارايي ( Ri,t ) مورد نظر و بازده پرتفوي بازار( Rm,t ) را محاسبه بیکت و جونکر و و مقد ار حاصله را بر واريانس بازده پرتفوي بازارتقسيم نمود . به زبان رياضي مي توان اين مهم را به شكل زيربیان کرد.(فاف و همکاران32، 1999).

در تحقيق حاضر بتاي شركت‌هاي موجود در نمونه تحقيق از طريق فرمول رگرسيوني شارپ محاسبه شده است .

Rit: بازده دارايي( سهام) شركت i
β: بتاي سهام شركت i
Rmt: بازده پرتفوي بازار در زمان t
eit: عبارت خطادر برآورد رگرسيون
شيب خط رگرسيون محاسبه شده(β) همان بتا مي‌باشد .
رشد شرکت:
لگاريتم طبيعي نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان (MTBR) سهام به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در مطالعات اخير به عنوان معيار رشد شركت بكار رفته است (لانگ و همکاران 33، 2003)

1-11- ساختار پژوهش

در اين فصل كلياتي درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش، متغیر‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بيان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوري داده‌ها و روش‌هاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعريف واژه‌هاي كليدي مورد استفاده در اين پژوهش پرداخته شد.
موضوع فصل دوم، بيان مباني نظري پژوهش و بررسی پژوهش‌هاي گذشته است. در ابتدا به تشريح مفاهیم، تعاریف و همچنين روش اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش پرداخته میشود. و در بخش آخر فصل نيز، خلاصه‌اي از پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه ارائه خواهد شد.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضيه‌هاي پژوهش، تعريف متغيرهاي مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آنها، جامعه آماري، روش جمع‌آوري اطلاعات و روش آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل اطلاعات بيان مي‌شود.
موضوع فصل چهارم تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي پژوهش و تفسير نتايج حاصل با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews و Stata است.
در فصل پنجم نتايج پژوهش، محدوديت‌هاي تحقیق، پيشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش و پیشنهادهای لازم جهت تحقیقات آتی بيان مي‌شود.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه

در فصل قبل مطالبی پیرامون پژوهش از قبيل تشريح و بيان موضوع پژوهش، اهميت و اهداف پژوهش، ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بيان شد. در این فصل ابتدا به تشريح مفهوم مسئولیت اجتماعی پرداخته میشود. در ادامه، ارزش شرکت و ریسک تعریف شده و نحوه اندازه‌گیری هر کدام تشریح می‌شود. در بخش آخر فصل نيز خلاصه‌اي از پژوهش‌هاي داخلی و خارجی انجام شده در اين زمينه ارائه خواهد شد.

مباني نظري پژوهش
2-2-مسئولیت اجتماعی
اخیراً مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است که می تواند به عنوان مدیریت تضاد بالقوه منافع بین ذینفعان مختلف در رابطه با مسائل اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و اخلاقی بیان شود. بازارهای سرمایه‌ی آسیایی در مقایسه با بازارهای غربی به طور نسبی غیرقابل تبدیل به پول هستند. مسئله سنتی نمایندگی در آسیا کاربرد ندارد زیرا به ندرت جدایی مالکیت از مدیریت وجود دارد و معمولا در شرکت‌های سهامی، مدیرعامل،رئیس هیأت مدیره نیز هست. به علاوه مکانیزم های تنظیم بازار به دلیل تمرکز مالکیت نمی تواند به طور شایسته عمل کند. این عوامل موجب شد مسئولیت اجتماعی شرکت شروع کندی در آسیا داشته باشد(چانگ و همکاران34،2009).
روند کنونی جهانی شدن و تقاضای روزافزون ذینفعان از شرکت‌ها برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی، شرکت‌ها را به درگیر شدن در مسئولیت اجتماعی تشویق می کند(صالح و همکاران35،2010) در نتیجه جهانی شدن، شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه مایل به حرکت به سوی بازارهای جهانی می باشند. از این رو به منظور مقبولیت در بازارهای جهانی، مجبورند نشان دهند که در حال انجام مسئولیت های اجتماعی شان هستند(اویونو و همکاران36،2011)
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یعنی رویه های روشن و شفاف کسب و کار، یعنی روشهایی که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و احترام به کارکنان، جامعه و محیط زیست است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به این منظور برنامه ریزی می‌شود که برای جامعه به طور کلی و برای سهام داران حامل ارزش پایدار باشد. امروزه وظایفی چون برنامه ریزی سازماندهی و کنترل، تنها وظایف مدیران نیست بلکه پاسخگویی به نیازهای جامعه و خاص شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمانهای آنها از زمره ی وظایف با اهمیت آنان محسوب می‌شود (سلیمانیان،1390). مسئولیت اجتماعی فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت دارد (عزیزخانی و همکاران،1389).
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضای کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی واخلاقی اجتماعی آنان هستند. سازمانها مسئولیتهای بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در مقابل کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تأمین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند. بدون شک، چنان چه افراد، گروهها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحران‌های مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحران‌های فوق تلاش نمایند بسیاری از مشکلات کاسته می‌شود و جامعه ای سالم و آرام بوجود خواهد آمد. به عبارت دیگر سازمان به هر نحوی که عمل کند عملکردش بر روی جامعه تأثیر می گذارد. بنابراین سازمانها باید به کارهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزشهای آن باشد. سازمانهایی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهد بود. به تعبیر بهتر سازمانها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند، به نحوی که باعث ادامه ی بقای آنها و موفقیتشان در کار شود، لازم است برای مسئولیت اجتماعی اهمیت ویژه ای قائل شوند (کاووسی و چاووشی، 1389).
وضع قوانینی با پیش بینی جرائم سنگین برای عدم رعایت مسئولیتهای اجتماعی، در بسیاری موارد شرکت‌ها را وارد به رعایت این مسئولیتها می کند (آدماز37،2002).
با توجه به بررسیهای صورت گرفته در بورس اوراق بهادار تهران موانع به کارگیری گزارش گری مسئولیت های اجتماعی شرکت‌ها در ایران به ترتیب اهمیت موارد زیر است:
1- محدود بودن زیرساختهای الکترونیکی که شرکت‌ها برای این گزارشگری به آن احتیاج دارند
2- نبود الزامات قانونی برای گزارشگری مسئولیت های اجتماعی
3- عدم احساس نیاز جامعه به این نیازها
4- عدم اطمینان مدیران نسبت به منافع حاصل از این گزارشگری (عزیزخانی و همکاران، 1388).

2-2-1- ایجاد ارزش بعنوان یک نتیجه استراتژیک
جنبه مهم از منافع استراتژیک از فعالیت های CSR، ارزشی است که آنها برای شرکت ایجاد می کنند. تولید ارزش به جریان های منفعت های اقتصادی قابل اندازه‌گیری در حال حاضر که شرکت می خواهد بدست بیاورد، اشاره دارد. این بعد همچنین بطور نزدیکتری تلاش های قبلی محققان اولیه برای یافتن رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی را تخمین می زند. شرکت ها سعی دارند تا طی فعالیت های تجاری خود در تکنولوژی جدید، محصولات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ارزش شرکت، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، رشد شرکت Next Entries پایان نامه ارشد درباره مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، تعهد اجتماعی، مشارکت اجتماعی