پایان نامه ارشد درباره مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی، مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

تاثیر به سزایی دارد و با عملکرد CSR منفی در شرکت با خطر سقوط در آینده به همراه است علاوه بر این، اثر کاهش دهنده از CSR در خطر سقوط، آشکارتر است در برابر شرکت‌های که دارای حاکمیت شرکتی ضعیف‌تری هستند تاثیر آن پایین تر از مالکیت نهادی ‌می‌باشد
ويديانان،87(2013) پژوهشي انجام داد هاند كه در آن نمونه تحقيق 69 شركت توليدي در سال 2011 در بورس اوراق بهادار اندونزي (IDX) در نظر گرفته شده است. نتيجه اين پژوهش با استفاده از آزمون رگرسيون خطي چندگانه نشان مي دهد كه مسئوليت اجتماعي شركت بر عملكرد مالي شركت و ارزش شركت تأثير گذار است. اين پژوهش با هدف تعيين تأثير مسئوليت اجتماعي شركت ها به عملكرد مالي و ارزش شركت ثابت مي كند كه مسئوليت اجتماعي شركت در عملكرد مالي و ارزش شركت تأثير گذار است. ثابت مي شود كه فعالي تهاي اجتماعي انجام شده توسط شركت ها مي تواند شهرت و تصوير شركت را بهبود بخشد. عملكرد مالي مناسب باعث افزايش سود مي شود و ميزان اعتماد سرمايه گذار به شركت را افزايش مي دهد، علاوه بر اين، سرمايه گذار بيشتر علاقه مند به داشتن سهم در شركت خواهد بود. افزايش تقاضا براي سهام باعث افزايش قيم تها در بازار و آن باعث افزايش ارزش شركت مي شود .
ابود سلیم88(2013) در مطالعه اي به تجزيه و تحليل و توضيح اثر مسئوليت اجتماعي افشاي اطلاعات در عملكرد مالي و ارزش شركت در صنعت بانكداري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزي پرداخته است. اين مطالعه با استفاده از روش هاي كمي با رويكرد مثبت گرايي انجام شده است. موارد پژوهش شامل 15 شركت هاي بانكي ذكر شده در بورس اوراق بهادار اندونزي در دوره 2008 تا 2011 است. نتايج تحقيقات بيان مي كند مسئوليت اجتماعي شركت ها در اندازه گيري عملكرد مالي تأثير مي گذارد. يعني در بازگشت دارايي(ROA) بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) ، و بازگشت فروش (ROS) تأثير گذار است. همچنين نتايج نشان مي دهد كه بهبود افشاي اطلاعات در شرك تهاي بانكي ذكر شده در بورس اوراق بهادار اندونزي مي تواند موجب افزايش ارزش شركت ها شود هم چنين بهبود عملكرد مالي شركت مي تواند ارزش سهام را افزايش دهد
سی پتا و همکاران (2013) مقاله ای با عنوان اثر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و ارزش شرکت در صنعت بانکداری فهرست شده در بورس اوراق بهادار اندونزی ارائه کردند که نتایج تحقیقات نشان می دهد افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت بر تمام اندازه گیری عملکرد مالی تاثیر می گذارد یعنی بازگشت در دارایی (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده فروش (ROS). افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش شرکت که توسط Qتوبین اندازه گیری می شود تاثیر دارد.عملکرد مالی که توسط ROA و ROE اندازه گیری می شود بر ارزش شرکت تاثیر دارد که توسط Q توبین در اندازه گیری می شود، اما ROS بر ارزش شرکت که توسط Qتوبین اندازه گیری می شود را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
لی و همکاران (2011) اثر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها در عملکرد مالی شرکت در صنایع مرتبط با گردشگری را مورد بررسی قرار می دهند.نتایج نشان داد که هر یک از ابعاد اثر دیفرانسیل بر روی کوتاه مدت و سودآوری در آینده را دارد و چنین تاثیر مالی در چهار صنایع متفاوت است. این یافته ها می تواند مدیران گردشگری با دیدگاه های خود را که ابعاد فعالیت های CSR را درعملکرد مالی شرکت های خود بهبود می دهد را فراهم کند.
کانگ و همکاران (2010) با موضوع اثرات مثبت و منفی فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکرد شرکت در صنعت مهمانداری به مطالعه بررسی اثرات مختلف مثبت و منفی از فعالیت‌های CSR بر عملکرد مالی هتل ، کازینو ، رستوران و شرکتهای هوایی می پردازد وبه لحاظ نظری بر مبنای اثرات مثبت و منفی می باشد.یافته ها ، نتایج تحقیق در سراسر صنایع مختلف را نشان می دهد و به تصمیم گیری استراتژیک مناسب شرکت کمک خواهد کرد.برای فعالیت‌های CSR توسط اطلاعات دقیق تر در مورد اثرات هر یک از فعالیت‌های CSR در جهت عملکرد مالی را نیزفراهم می کند.
ولیام و همکاران89( 2010 ) نیز در پژوهشی تحت عنوان “مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت” به بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت پرداخته که نتايج پژوهش آنها حاکی از وجود رابطه مثبت بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بود.
چويی و همکاران90 ( 2010 ) به بررسی عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی در کشور کره را پرداختند. و نمونه تحقیق در بین 1222 شرکت‌ها از کشور کره انجام دادند که نتايج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی بوده است. طبق بررسی های به عمل آمده در پايگاه های اطلاعاتی و علمی داخل کشور و با توجه به جديد بودن مسئله پژوهش تاکنون هیچ گونه پژوهش دانشگاهی در راستای هدف پژوهش حاضر يافت نشد.

جدول 2-4: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده
ردیف
پژوهشگر (پژوهشگران)
سال پژوهش
نتایج
1
کیم و همکاران
2014
اثر کاهش دهنده از CSR در خطر سقوط، آشکارتر است در برابر شرکت‌های که دارای حاکمیت شرکتی ضعیف‌تری هستند تاثیر آن پایین تر از مالکیت نهادی ‌می‌باشد

2
ويديانان،
2013
كه مسئوليت اجتماعي شركت بر عملكرد مالي شركت و ارزش شركت تأثير گذار است
ادامه جدول شماره 2-4 خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده
3
ابود سلیم
2013
بهبود افشاي اطلاعات در شركتهاي بانكي ذكر شده در بورس اوراق بهادار اندونزي مي تواند موجب افزايش ارزش شركت ها شود هم چنين بهبود عملكرد مالي شركت مي تواند ارزش سهام را افزايش دهد

4
سی پتا و همکاران
2013
افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت بر تمام اندازه گیری عملکرد مالی تاثیر می گذارد یعنی بازگشت در دارایی (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده فروش (ROS).
5
لی و همکاران
2011
هر یک از ابعاد اثر دیفرانسیل بر روی کوتاه مدت و سودآوری در آینده را دارد و چنین تاثیر مالی در چهار صنایع متفاوت است
6
کانگ و همکاران
2010
اثرات مثبت فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکرد شرکت در صنعت مهمانداری
7
ولیام و همکاران
2010
وجود رابطه مثبت بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بود.
8
چويی و همکاران
2010
نتايج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی بوده است

2-7- خلاصه فصل

در اين فصل به بررسي نظري مفاهيم استفاده شده شامل مسئولیت اجتماعی شرکت که عبارتند از جهانی شدن، شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه مایل به حرکت به سوی بازارهای جهانی می باشند. از این رو به منظور مقبولیت در بازارهای جهانی، مجبورند نشان دهند که در حال انجام مسئولیت های اجتماعی شان هستند(اویونو و همکاران91،2011) و ارزش شرکت ارزش متغیری است که دارای بار معنایی گسترده ایی می‌باشد که دامنه آن با تعداد رشته ها و تخصص ها مرتبط است. نظیر ارزش اجتماعی، ارزش اقتصادی، ارزش مالی و… نماد هر یک از ارزشها با توجه به اهدافشان انتخاب و ارائه می‌شود. برای مثال ارزش های اجتماعی، مدل های کلی رفتار جمعی و هنجارهای کرداری هستند که مورد پذیرش عمومی و خواست جامعه اند. این نوع ارزش ها شامل تمامی ارزش هایی می‌شوند که مردم یک جامعه با آنها حیات اجتماعی خود را میگذرانند و در برابر آن به نوعی وفاق و تفاهم رسیده اند.
بر اساس تاثیرات بر جریان وجه نقد، ریسک و رشد پرداخته شد. در ادامه، نحوه اندازه‌گیری موارد فوق تشریح شد. در پايان نيز پژوهش‌هاي انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمينه مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت ارائه شده است.
در فصل بعد به تشريح فرضيه‌هاي پژوهش و تعريف متغيرهاي مورد استفاده و همچنين، روش‌هاي گردآوري داده‌ها پرداخته مي‌شود. در ادامه، روش‌هاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها ارائه خواهد شد.

فصل سوم
روش اجراي پژوهش

3-1- مقدمه

در فصل قبل به بيان مباني نظري پژوهش شامل مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت، و ریسک پرداخته شد. در ادامه پژوهش‌هاي انجام شده در خارج و داخل ايران در زمينه مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت نيز ارائه گرديد. در اين فصل به تشريح روش پژوهش شامل فرضيه‌های پژوهش، تعريف متغيرها، جامعه و نمونه آماري، روش جمع‌آوري اطلاعات و روشهای آماری استفاده شده براي تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته می‌شود.
علم92 شناخت واقعيت از طريق تجربه است. کارکردهاي علم؛ تبيين93، پيشبيني94 و تعميم95 است و هدف اساسي آن نظريه سازي است. تبيين به عنوان يکي از کارکردهاي علم به معناي شناخت علت يا علل پديدههاست. به بيان آماري، تبيين معادل توضيح واريانس متغير وابسته از طريق متغير مستقل يا ترکيبي از مشارکت نسبي متغيرهاي مستقل است. موضوع علوم اجتماعي، رفتارهاي انساني و مبتني بر روش مشاهدهاي است و از طرف ديگر پديدههاي اجتماعي، پيچيده و تغييرپذيرند. پديدههاي اجتماعي را نه يک علت بلکه علتهاي اجتماعي تبيين ميکنند (ساعي، 1377: 21-19) که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغيرهاي مستقل (علل پديده هاي اجتماعي) نيست. در اين پژوهش به دنبال تعيين قدرت تبيين (توضيح) متغيرهاي مستقل مسئولیت اجتماعی شرکت بر روي متغير وابستهي ارزش شرکت بر اثر تاثیرگذاری جریان وجه نقد، ریسک و رشد هستيم، هر چند كه عوامل بيشمار دیگری نیز ممکن است در تعیین ارزش شركت مؤثر باشند.
حسابداري ابزار مؤثري در فراهم نمودن اطلاعات مفيد براي قضاوت و تصميمگيري استفادهكنندگان صورت‌هاي مالي است، به طوري كه هسته‌ي بسياري از دلايل مطرح شده در حمايت از فلسفه‌ي وجودي دانش حسابداري، تأكيد بر فرايند قضاوت و تصميمگيري استفاده‌كنندگان بوده و بر اساس مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي كشورهاي آنگلوساكسون و نيز ايران، سرمايهگذاران، اصليترين استفادهكنندگان صورت‌هاي مالي به شمارمي‌روند. اين گروه در پي اطلاعاتي هستند كه به وسيلهي آن ارزيابي مخاطره و بازده‌ي موردانتظار سرمايه‌گذاري امكانپذير شود (اعتمادي و تاري‌وردي، 1385: 71).
امروزه سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري، نقش بسزايي در پيشبرد فعاليتهاي سازمانها و همچنين محيط اقتصادي كشور ايفا ميكنند. انجام تصميمات اقتصادي و خريد و فروش سهام شركتها تحت تأثير ارقام و اطلاعات سيستمهاي حسابداري است.
در سالهاي اخير گزارشگري مالي در معرض انتقادات جدي قرار گرفته‌ است، رعايت حجم وسيعي از استانداردهاي حسابداري، هزينه‌ي سنگيني را بر واحدهاي تجاري تحميل نموده‌ و تغييراتي را در الزامات و مقررات گزارشگري مالي به‌ وجود آورده‌ است، ليکن اين استانداردها نتوانسته‌اند در برقراري ارتباط بين واحدهاي تجاري و استفادهکنندگان صورت‌هاي مالي مؤثر واقع شوند (محمودآبادي، 1385: 97).
در اين فصل، به تشريح روش پژوهش شامل تعريف پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش، متغيرهاي پژوهش، روش گردآوري و تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته خواهد شد.

3- 2- روش انجام پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌هاي کاربردی و همبستگی است. در روش همبستگی به بررسی میزان تغییرات یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر، از طریق محاسبه ضریب همبستگی پرداخته می‌شود. این روش زمانی استفاده میشود که تعداد متغیرهای بازیگر در موقعیت آزمایش زیاد باشد، به طوری که از طریق روش تحقیق تجربی، کنترل و دستکاری آنها امکان پذیر نباشد (نادری و سیف نراقی، 1372: 63 و 79).

3-3- فرضيه‌هاي پژوهش
در پژوهش حاضر، جهت دستيابي به اهداف پژوهش بر اساس سؤال‏هاي پژوهش، دو فرضيه اصلي و هشت فرضیه فرعی به شرح زير مطرح مي‌شود:
یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می‌شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می‌کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز بصورت کلی پژوهش را هدایت می‌کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، بنابراین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، زیست محیطی، وفاداری مشتری Next Entries پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، حداقل مربعات معمولی، روش حداقل مربعات، تحلیل داده