پایان نامه ارشد درباره مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، زیست محیطی، وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

ريسك سيستماتيك مطالعه شده است.

2-5-تعریف ریسک
اقتصاد دانان متعددی ریسک سرمایه‌گذاری را پراکندگی بازده تعریف کرده اند. برای مثال کینز ریسک سرمایه‌گذاری را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف کرده است. مطابق نظر کینز، شخصی که در یک دارایی سرمایه‌گذاری میکند که بازده آن به میزان زیادی از پراکندگی برخودار است بایستی بابت ریسکی که تحمل میکند ما به ازایی دریافت کند (لوی وسارنات85 1984)
مشابه نظر کینز، هیکس نیز ریسک را واریانس بازده تعریف می‌کند. هیکس تاکید می‌کند یک سرمایه‌گذاری که بازده آن پراکندگی بیشتر داشته باشد. ( با فرض داشتن بازده مورد انتظار مشخص) از جذابیت کمتری برخوردار است. بدین ترتیب هیکس نیز تاکید می‌کند که وقتی بازده نا مطمئن است عامل پراکندگی نیز عامل با اهمیتی است که بر تصمیمات سرمایه‌گذاران موثر است. اگر چه مارس چاک می گوید که برای تصمیم‌گیری در شرایط ریسک باید تمام شرایط توزیع بازده را در نظر گرفت با این حال در بسیاری از موارد مخلوط کردن دو مولفه کافی است. « امید ریاضی و ضریب تغییرات» به عبارت دیگر مارس چاک نیز ریسک سرمایه‌گذاری را واریانس یا ضریب تغییرات معرفی می‌کند (لوی و سارنات 1984)
دومار ریسک سرمایه‌گذاری در شرایط عدم اطمینان را احتمال تحمل زیان تعریف کرده است و بنابراین پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاران باید ریسک را فقط بر مبنای احتمال زیان اندازه‌گیری کنند. این نویسنده شاخصی کمی از ریسک ارائه کرده که تحت تاثیر احتمال تحمل زیان و مقدار زیان احتمالی است. بدین ترتیب او بر بخش منفی توزیع احتمال تاکید کرد و مطابق مدل او پراکندگی بیشتر ضرورتا به معنی ریسک بیشتر نیست. (لوی وسارنات 1984)
اگر چه تفاوتهایی بین تعاریف مشخص از ریسک و عدم اطمینان وجود دارد، اما در اغلب نوشته های مالی دو تعریف که مترادف هم می باشند بکار گرفته شده است. یک تعریف ریسک عبارت از عدم اطمینان نسبت به وقوع رخدادهای آینده و تعریف دیگر عبارت از احتمال رخداد وقایع نا مطلوب می‌باشد. متعاقبا در بحث تئوری پرتقوی چندیـن روش را برای اندازه‌گیری ریسک، در هنگـامیکه تئـوری را بیان میکنیم، مورد بررسی قرارخواهیم داد.

2-6-پیشینه تحقیقات:
2-6-1-پژوهش‌های داخلی:
حساس یگانه، یحیی و برزگر، قدرت اله ( 1393 ) به بررسی مبانی نظري مسئولیت اجتماعی شرکتها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداري پرداختند. موج رسوایی ها و فروپاشی مالی شرکت ها و موسسات بزرگ از جمله انرون، آرتوراندرسن و ورلدکام در آغاز قرن بیست ویکم، بیانگر شواهدي از رویه هاي تجاري غیر اخلاقی و غیر مسئولانه از بعد اجتماعی است و از طرفی دیگر، تاثیر شرکت ها بر جامعه یک دغدغه جهانی تلقی گردیده و انتظارات ذینفعان از نقش واحدهاي تجاري در جامعه در حال افزایش است. توجه به اثرات شرکت ها در جامعه، منجر به ظهور مفهوم نوظهور و مهم در ادبیات کسب و کار به نام مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت ها گردیده است. شرکت ها، واکنش هاي مختلفی در جهت پاسخگویی به تقاضاهاي جدید دارند به گونه اي که برخی شرکت ها فرهنگ سازمانی و حاکمیتی خود را تغییر داده و در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان هسته اصلی فعالیت هاي تجاري شان پذیرفته اند. در این مقاله سعی شده است ابتدا با تشریح فرآیند تکاملی نسل هاي مسئولیت اجتماعی شرکتها، مروري بر مفاهیم ، تعاریف آن داشته و همچنین، ابعاد مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکتها در حوزه گزارشگري و افشاء با توجه به واژه هاي غالب در این مقوله ارائه گردد. سپس، رویکردها و نظریه هاي مختلف موجود همراه با مدلهاي مفهومی حاکم بر ادبیات آن مطرح شده و در ادامه طبقه بندي تئوریهاي مسئولیت اجتماعی شرکتها همراه با اشاره اجمالی بر تئوریهاي رایج در مطالعات و تحقیقات سالهاي اخیر ارائه خواهد شد
عرب صالحي و همكاران (1392) به بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند . مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طريق پرسشنام های که حاوی 53 سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آن ها نسبت به مشتريان، کارکنان، محیط زيست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمان های بهداشت، بیمارستان ها، نهادهای خیريه، مراکز توا نبخشی و غیره) است، اندازه گیری شد. از اطلاعات 59 شرکت در طول سال های 1385-1389 رگرسیون به کار گرفته شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه عملكرد مالي با مسئوليت اجتماعي شركت نسبت به مشتريان و نهادهاي موجود در جامعه ارتباط دارد.ولي عملكرد مالي با مسئوليت اجتماعي شركت نسبت به كاركنان و محيط زيست رابطه معناداري ندارد.
مصطفی قاضی‌زاده و همکاران(1392) به بررسی شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت) پرداختند.هدف از این پژوهش شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک ملت شهر تهران است. نمونه آماری 384 نفر و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بود. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه روجیروتانامان‌هاچی‌تارا(2011) استفاده شد. از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت آزمودنی‌ها استفاده شد و در قسمت آمار استباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام برای بررسی معنی‌داریفرضیه‌ها و به منظور بررسی قابلیت پذیرش مقدار ضریب مسیر از آزمون تی استفاده می‌شود. نتایج تحقیق نشان داد که بین مسوولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین از آنجا که شرکت‌ها ملزم به افزایش رفاه اجتماعی و داشتن رفتاری به عنوان شهروندان خوب سازمانی هستند، مهم است که منابعی را که به فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی شرکت اختصاص یافته به روشی خرج کنند که مزایای بهینه را برای جامعه و همچنین سهامداران شرکتCSR به همراه داشته باشد.
علی خانی و همکاران (1392) در مقاله ای با عنوان کاربرد تئوریهای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی ارائه کرده اند که در این تحقیق تئوریهایی که انگیزه شرکتها را برای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی شرکتها توضیح می دهند شامل تئوری اقتصاد سیاسی ، تئوری ذینفعان ، تئوری مشروعیت و تئوری سازمانی معرفی و تحقیقات انجام شده در زمینه تئوری های مذکور ارائه شد.
انصاری و همکاران (1391) در مقاله ای با عنوان حسابداری مسئولیتهای اجتماعی به تعاريف اوليه از حسابداري اجتماعی ارائه کرده اند.در تحقیق به عمل آمده می توان گفت بی‌توجهی سازمانها به حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را موردپرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، می‌تواند بر عملکرد فردی ، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.
عباسی و همکاران (1391) با عنوان بررسی گزارشگري مالی عملکرد زیست محیطی شرکتهاي آلاینده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله ای ارائه کردند که براساس یافته هاي پژوهش حاضر، به نظرمیرسد که شرکتهاي آلاینده پذیرفته شده در بـورس اوراق بهادار تهران، عملکردمالی زیست محیطی خود را دریادداشتهاي توضیحی صورت‌هاي مالی و گزارش هیـأت مـدیره به مجمع عمـومی صـاحبان سـهام افـشاء مـیکننـد. همچنـین، تـا زمـانیکـه افـشاي اطلاعـات عملکـرد زیـست محیطـی غیراجباري و داوطلبانه باشد، شرکتها بـراي گـزارشگـري از رویـه هـاي متفـاوتی اسـتفاده مـیکننـد ومیـزان افـشاي عملکرد زیست محیطی شرکتها در نوسان است.
باقرپور ولاشانی و همکاران در سال (1390) مقاله ای با عنوان مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت محتوا علل و مزایا ارائه و با توجه به نقش و اهمیت بالای افشای مسئولیت های اجتماعی سازمانها و شرکتها ، در این مقاله ضمن تبیین مفهوم مسئولیت اجتماعی ، راهنمایی عملی (از طریق تشریح محتوا ، ماهیت و رویه های گزارشگری اجتماعی ) برای افشای آن ارائه و عوامل موثر بر گزارشگری اجتماعی و مزایای آن را تشریح می کند.
صنوبر و همكاران (1390) به بررسي رابطه‌ي بين مسئوليت‌پذيري اجتماعي و ابعاد آن شامل شرايط محيط كار، محيط زيست، رفتار كسب و كار، جامعه و اجتماع محلي و راهبري شركت با عملكرد مالي شركتها در صنعت مواد و محصولات دارويي پرداختند. جامعه‌ي آماري پژوهش، شركت‌هاي فعال توليدكنندهي مواد و محصولات دارويي و سهامي عام استانهاي آذربايجان شرقي و تهران را در نظر گرفتند براي گردآوري اطّلاعات متغير مسئوليت‌پذيري اجتماعي و ابعاد آن، از پرسشنامه و براي سنجش متغير عملكرد مالي از صورت‌هاي مالي شركتها (نرخ بازده داراييها) استفاده شده است. دو متغير تعديل‌كننده پژوهش آن ها، اندازه و ريسك سازمان بوده است. به منظور تجزيه و تحليل دادهها، از ضريب همبستگي و رگرسيون چندگانه استفاده كردند. نتايج پژوهش نشان داد كه بين متغير مسئوليت‌پذيري اجتماعي و هر يك از ابعاد پنجگانه‌ي آن با متغير عملكرد مالي، رابطه‌اي وجود ندارد. همچنين، بين اندازه و ريسك سازمان با عملكرد مالي رابطه‌ي مثبت و معنيداري وجود دارد.
جدول 2-3: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده
ردیف
پژوهشگر (پژوهشگران)
سال پژوهش
نتایج
1
حساس یگانه، یحیی و برزگر، قدرت اله
1393
شرکت ها، واکنش هاي مختلفی در جهت پاسخگویی به تقاضاهاي جدید دارند به گونه اي که برخی شرکت ها فرهنگ سازمانی و حاکمیتی خود را تغییر داده و در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان هسته اصلی فعالیت هاي تجاري شان پذیرفته اند.
2
عرب صالحي و همكاران
1392
عملكرد مالي با مسئوليت اجتماعي شركت نسبت به مشتريان و نهادهاي موجود در جامعه ارتباط دارد.ولي عملكرد مالي با مسئوليت اجتماعي شركت نسبت به كاركنان و محيط زيست رابطه معناداري ندارد.
3
مصطفی قاضی‌زاده و همکاران
1392
بین مسوولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

ادامه جدول شماره 2-3 خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده
4
علی خانی و همکاران
1392
تئوریهایی که انگیزه شرکتها را برای افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی شرکتها توضیح می دهند شامل تئوری اقتصاد سیاسی ، تئوری ذینفعان ، تئوری مشروعیت و تئوری سازمانی معرفی و تحقیقات انجام شده در زمینه تئوری های مذکور ارائه شد
5
انصاری و همکاران
1391
بی‌توجهی سازمانها به حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را موردپرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد
6

عباسی و همکاران
1391
شرکتهاي آلاینده پذیرفته شده در بـورس اوراق بهادار تهران، عملکردمالی زیست محیطی خود را دریادداشتهاي توضیحی صورت‌هاي مالی و گزارش هیـأت مـدیره به مجمع عمـومی صـاحبان سـهام افـشاء مـی کننـد
7
باقرپور ولاشانی و همکاران
1390
تبیین مفهوم مسئولیت اجتماعی ، راهنمایی عملی (از طریق تشریح محتوا ، ماهیت و رویه های گزارشگری اجتماعی ) برای افشای آن ارائه و عوامل موثر بر گزارشگری اجتماعی و مزایای آن را تشریح می کند.

8
صنوبر و همكاران
1390
بين متغير مسئوليت‌پذيري اجتماعي و هر يك از ابعاد پنجگانه‌ي آن با متغير عملكرد مالي، رابطه‌اي وجود ندارد. همچنين، بين اندازه و ريسك سازمان با عملكرد مالي رابطه‌ي مثبت و معنيداري وجود دارد.

2-6-2- پژوهش‌هاي خارجي:

کیم و همکاران 86( 2014 ) به بررسی اینکه آیا مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) کاهش و یا منجر به خطر سقوط قیمت سهام می‌شود و بیان نمودند که اگر شرکت‌هایی دارای مسئولیت اجتماعی هستند متعهد به استانداردهای بالاتری از شفافیت هستند و کمتر در معرض خطر سقوط پایین‌تر قیمت سهام می‌باشند.. نتایج بدست آمده نشانگر این است که اثر کاهش دهنده CSR در خطر سقوط.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره دارایی ها، ارزش بازار، اوراق قرضه، هزینه سرمایه Next Entries پایان نامه ارشد درباره مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی، مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت