پایان نامه ارشد درباره محل وقوع جرم، زنان و دختران، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

محل وقوع جرم و پس از آن محل دستگيري متهم مي باشد. بنابراين متهم به قاچاق انسان در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه مي شود و اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد،دادگاهي که متهم در حوزه قضايي آن دستگير شده صالح به رسيدگي خواهد بود.
قانونگذار به جهت اهميت برخي از جرايم و دليل اثرات زيانباري که براي جامعه ممکن است در بر داشته باشد،صرف تشکيل يک دسته يا گروه را جرم ندانسته و قابل تعقيب مي داند،هر چند که در راستاي اهداف گروه،عملي ارتکاب نيافته باشد.بايد اظهار داشت که اينگونه تشکيلات سازمان يافته براي ارتکاب جرايم معمولاً به گونه اي عمل مي نمايد که در ظاهر امر،به نظر مي رسد که تمام تشکيلات آنها قانوني بوده و اقدامات آنها کاملاً مطابق با قانون و مجاز مي باشد و به همين دليل است که قربانيان اين جرايم معمولاً به دليل تشکيلات ظاهراً قانوني که در بدو امر مشاهده مي نمايند با رضايت کامل به همکاري با قاچاقچيان مي پردازند و بدين ترتيب درگير گروه هاي قاچاق انسان مي شوند.

فصل اول:مصاديق و کشورها و گروه هاي درگير قاچاق انسان
1-مصاديق قاچاق انسان
قاچاق انسان به دو صورت مختلف انجام مي شود.گاهي قاچاق انسان صرفاً با دريافت مبلغي از متقاضي به شکل انتقال مخفي متقاضي به کشور مورد نظر صورت مي گيرد.اما گاه قاچاق انسان از اين صورت ساده خود خارج مي شود .در واقع در نوع اخير قاچاق،سازمان هاي بزهکاري با دريافت مبلغي از فرد متقاضي و يا فريفتن وي با وعده کار در کشور مورد نظر موجبات انتقال پنهان و غير قانوني فرد به کشور مزبور را فراهم مي سازند.اما پس از انتقال وي با استفاده از تحميل شرايطي همانند بردگي يا وادار ساختن فرد به فحشاء و ….. از وي بهره برداري مي کنند و به نوعي فرد را به استثمار مي کشند.192قاچاق زنان و کودکان تهديدي جهاني است که ارتباط آن با جرم سازمان يافته پيوسته رو به فزوني است.همانطور که در مباحث قبل ذکر شد قاچاق انسان در سالهاي اخير به واسطه سود سرشار و خطر نسبتاً کم آن به سرعت افزايش يافته است.بسياري از کشورها هنوز مقررات ويژه اي براي مقابله با قاچاق انسان ندارند،تنها پاره اي از کشورها به وضع مقرراتي درباره قاچاق زنان مبادرت ورزيده اند.به علاوه قوانين موجود اغلب اجرا نشده باقي مي ماند و فقدان دلايل کافي به قاچاقچيان اجازه مي دهد که با خيال راحت از چنگال قانون بگريزند.اگر به تعاريفي که در خصوص قاچاق انسان ارائه شده مراجعه کنيم در اين تعاريف و موارد مشابه آن مانند قانوني که در سال 2000 در پارلمان ايالات متحده آمريکا عليه قاچاق اشخاص به تصويب رسيد،موارد زير از مصاديق قاچاق انسان است:
-ورود به بازار تجارت جنسي مانند عکس هاي مستهجن و فحشاء و ساير خدمات جنسي
-کار در کارخانه ها و رستورانها و همچنين کارهايي مثل پرستاري بچه،کار مخفي،کار اجباري،ازدواج ساختگي
-برداشتن اعضاي بدن و به طور کلي استثمار ديگري که در تعاريف از آن تحت عنوان بهره کشي ياد مي شود.193
برخي در جهت انسجام،بحث مصاديق قاچاق انسان را به سه دسته تفکيک کرده اند:
1-بخشي که براي سوء استفاده جنسي صورت مي گيرد.
2-ربودن انسان براي استفاده از اعضاي بدن که هم در مورد کودکان و هم در مورد بزرگسالان صورت مي گيرد.
3-جذب افراد براي استفاده از نيروي کاري آنها در کارهاي بسيار سخت و غير قابل تحمل.194
فروش اعضاي بدن يکي از مصاديق قاچاق انسان تلقي مي شود.گزارشهاي تأييد نشده اي حاکي از ربودن کودکان جهت فروش اعضاي بدن آنها است.195در يکي از تحقيقات انجام شده اعلام شده :”يکي از شرکتهاي فعال در تجارت اعضاء تا آن تاريخ 700 عضو اصلي بدن مانند قلب،کليه و شش و بيش از هزار و چهارصد کبد،دو هزار چشم و بيش از سه هزار جفت بيضه را از اجساد جدا کرده است”.بنا به گواهي يکي از کارآگاهان پزشکي قانوني مسکو اين گونه اعمال تحت نفوذ و کنترل گروه هاي سازمان يافته تبهکار انجام شده و تجارت اعضاء يکي از سودمندترين تجارت ها در روسيه است.196
علاوه بر مواردي که بيان شد مي توان با کمي اغماض ازدواج اجباري و بدون رضايت زن را نيز جزء مصاديق قاچاق انسان دانست.در تعريف مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1994 ازدواج ساختگي يکي از مصاديق قاچاق اشخاص تلقي شده و در ساير تعاريف نيز مي توان ازدواج اجباري را از موارد بهره کشي و استثمار ديگري تلقي کرد.بنابراين قراردادن زن يا دختري در يک وضعيت بهره کشانه (از طريق ازدواج اجباري)مي تواند به عنوان يکي از مصاديق قاچاق انسان مطرح باشد در غير اينصورت ازدواج هاي اجباري و صوري راه فرار مناسبي براي قاچاقچيان خواهد بود.197
يکي ديگر از مصاديق کار اجباري است.افرادي که از کشوري به کشور ديگر قاچاق مي شوند در کارهايي مانند کار در رستورانها،قمارخانه ها و خانه ها در قبال مزد بسيار اندک و در اغلب موارد به صورت مجاني به کار گمارده مي شوند.مي توان گفت قاچاق انسان در حال حاضر شامل مبادله و مهاجرت افراد براي کارهاي سخت،کار خانگي و يا کشاورزي است.198
مسلم است بيشترين موارد قاچاق زنان و دختران به منظور بهره برداري جنسي صورت مي گيرد.فروش زنان و دختران از سودآورترين معاملات قاچاقچيان است.199برطبق بعضي از آمارها حدوداً 20 تا 30 هزار نفر از اين گونه زنان براي تأمين معاش خود و فرزندانشان ناچار به روسپيگري مي شوند و اگر ادعا کنيم که مهم ترين هدف قاچاقچيان و به عبارت ديگر مهم ترين مصاديق قاچاق انسان را تجارت سکس در بر مي گيرد اغراق آميز نخواهد بود.در همين رابطه مي توان به استفاده از نيروي کار کودکان نيز اشاره نمود که نمونه ديگري از استثمار افراد مي باشد.بر اساس برخي آمارها”تنها در کشور هند 15 درصد از صد هزار کودک در صنعت فرش بافي ايالات اوتاواپرادش و 70 تا 80 درصد از 50 هزار کودک هندي در صنايع شيشه سازي اين کشور مشغول به کار مي باشند”.200در مجموع همه اين الفاظ در بر گيرنده اعمال مرتبط با قاچاق انسان است.

2-کشورها و گروه هاي درگير قاچاق انسان
کشورهاي درگير در امر قاچاق انسان مي توانند مبدأ،مقصد يا محل ترانزيت قاچاق باشند.از کشورهاي آسياي مرکزي،201 کشورهاي واقع در شرق اروپا،آمريکاي جنوبي،افغانستان و نيجريه به عنوان کشورهاي مبدأ ياد مي شود.کشورهاي آمريکاي شمالي،حاشيه خليج فارس،اروپاي غربي و ژاپن مهم ترين مراکز پذيرش قاچاق هستند202 و ترکيه،آلباني،قبرس و الجزاير نيز مهم ترين مراکز ترانزيت افراد قاچاق شده هستند.203
کشور جمهوري اسلامي ايران با مرزهاي طولاني و وسيع با 7 کشور همسايه است.با توجه به اين امر که جمهوري اسلامي ايران به عنوان مبدأ،مسير و مقصد براي بسياري از گروه هاي مهاجر و پناهنده به شمار مي رود.از سوي ديگر قاچاق انسان به عنوان يک پديده جهاني رو به رشد،هر روزه بيشتر از قبل در منطقه خود نمايي مي کند.چندي قبل مقامات پليس فدرال آلمان اعلام کردند در عملياتي موفق شده اند رئيس يک باند بين المللي قاچاق انسان را که در کشورهاي مختلف از جمله ايران،عراق و يونان فعاليت مي کرده است،بازداشت کنند.به عنوان مثال مي توان به کشور ونزوئلا اشاره کرد که بيشترين تعداد و سرگروهان قاچاق دختران ،زنان مي باشند.در اين ميان بايد اشاره کرد،قاچاق انسان،ايران را هم به عنوان مبدأ و هم مقصد و هم محل ترانزيت مورد هدف قرار داده اند.طبق پژوهشهاي صورت گرفته،هر ساله تعدادي از زنان و کودکان از ايران به کشورهاي حاشيه خليج فارس و پاکستان قاچاق مي شوند و در آنجا مورد بهره کشي به ويژه بهره کشي جنسي قرار مي گيرند.204
همچنين ايران کشور محل ترانزيت است و قاچاقچيان براي عبور طعمه هاي خود به کشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا از مسير ايران مي گذرند.205 افراد درگير در امر قاچاق انسان که در قالب گروه هاي سازمان يافته فعاليت مي کنند،معمولا در اين چهار گروه قرار مي گيرند:
1-پمپ يا قواد 2-قاچاق کننده 3-توزيع کننده 4-معرفي کننده
نکته ضروري اين است که افراد درگير و قاچاقچيان و سرکرده ها غالباً مردان هستند،ولي در بسياري از اوقات از زنان به عنوان ابزار در امر قاچاق زنان استفاده مي شود.

فصل دوم: اقدامات پيشگيرانه در مورد قاچاق انسان
پيشگيري در لغت به معناي جلوي وقوع چيزي را گرفتن،پيش دستي کردن و پيشي گرفتن و همچنين به معناي آگاه کردن،خبر چيزي را دادن و هشدار دادن است.206 پيشگيري ،اقداماتي است که پيش از ارتکاب جرم صورت مي گيرد.امروزه بيشتر اقدامات پيشگيرانه در کشورهايي که بالقوه منبع قاچاق هستند،روي کاهش آسيب پذيري افراد تمرکز يافته اند .در اين ميان،بسياري از عوامل به وجود آورنده يا تشديد کننده قاچاق،مختص اين پديده و يا ويژه همان کشوري است که قاچاق در آن اتفاق مي افتد.به عبارت ديگر اقدام هاي پيشگيرانه اي که به منظور جلوگيري از ارتکاب جرم اتخاذ مي شود،بهترين گزينه براي صيانت از جامعه در قبال پديده مجرمانه به حساب مي آيد.207در پيشگيري از قاچاق انسان تلاش هاي زيادي براي پذيرش نظريه ي جنايت محوري قاچاق صورت گرفته است.اما به جنبه هاي اقتصادي و تجاري قاچاق توجه چنداني نشده است.مسأله شغل و فشار اقتصادي وارد شده بر مردم و جذابيت هاي کاذب،عوامل مهمي در قاچاق افراد هستند اما فاکتورهاي ديگري نيز فرآيند قاچاق را تکميل مي کنند و اين همان رکني است که تعريف قاچاق انسان را کامل مي کند.قاچاق انسان يک جرم غير انساني،تحقير آميز و يکي از اشکال جنايات سازمان يافته فراملي است که در اکثر نقاط دنيا رشد يافته و در تقابل کامل با نقض حقوق انساني قربانيان آن است.در واقع قاچاق انسان مغاير حق آزادي و امنيت افراد،حق آزادي از شکنجه،حق آموزش و اشتغال،حق بهداشت و هر چيز ديگر که لزوم يک زندگي با کرامت است،مي باشد.به طور کلي قاچاق انسان شامل اين موارد مي شود:
مبادله و نقل و انتقال افراد جهت کار در کارگاهها،کار اجباري يا کشاورزي،ازدواج فريب آميز به صورت پستي و سفارشي و نيز خريد و فروش زنان جوان براي روسپي خانه ها و کلوپ هاي رقص.
دولتها در عرصه بين المللي بايد جهت سرکوب قاچاق انسان با يکديگر همکاري نمايند و نهادهاي مربوطه ي دولتها را بايد به يکديگر نزديک نمود.دولت ها نبايد با قربانيان قاچاق،همانند مهاجران غير قانوني برخورد کنند چرا که اين امر موجب مي شود که زندانها هر چه بيشتر شلوغ شوند،مانند زندان هاي اروپا که تعداد قربانيان همواره بيشتر از تعداد تبهکاران واقعي آنهاست.صرف جرم انگاري در خصوص قاچاق انسان مثمر ثمر نخواهد بود بلکه بايد از قوانين موجود در اين زمينه حمايت سياسي به عمل آورد.
کنترل کردن مدارک سفر و مدارک هويت اشخاص با فريب کنترل بالا و اتخاذ تدابير مرزي،کنترل و تقويت مرزهاي کشورها براي پيشگيري و کشف قاچاق اشخاص مؤثر هستند.بي توجهي نسبت به جنبه هاي قاچاق انساني،سبب غافل شدن از علل مهم ضعف و آسيب پذيري افراد و کاهش مسئوليت دولت در حفظ امنيت قربانيان مي شود.با وجود ابهامات و محدوديتها در کشف علل جنايات فراملي،اغلب اشخاص قاچاق شده،مي ترسند به وطن يا خانه ي خود برگشته و يا در کشور محل اقامت خود طرح شکايت کنند.اقدامات پيشگيرانه موقت از قبيل جلوگيري از نيروي کار غير قانوني،ممنوعيت کار کردن بچه ها،پيشگيري از جنايات سازمان يافته،کنترل رايانه اي مرزها،تنظيم ليستي از افرادي که به طور غير قانوني مهاجرت مي کنند و ثبت آنها هشدارهاي عمومي از طريق رسانه ها،فراهم کردن مسکن و خدمات اجتماعي و همکاري هاي پزشکي و قانوني،افزايش سطح آگاهي مردم از ريسک مهاجرت،کافي نيست و اتخاذ يک روش پيشگيرانه ي جامع،کامل و طولاني مدت که قابل فهم و تمام شمول باشد،ضروري است.دولتهاي متعاهد ملزم مي گردند که اقداماتي را در سطح ملي و منطقه اي-بين المللي در جهت مبارزه با قاچاق اشخاص به کار گيرند.مبادله اطلاعات بين دولتهاي متعاهد خصوصاً دولت مبدأ و دولت مقصد در زمينه هاي مختلف مي تواند بعضاً به پيشگيري کمک کند.دولتهاي متعاهد ملزم شده اند که با اتخاذ اقدامات تحقيقاتي و اطلاعاتي و با استفاده از رسانه هاي جمعي و ابتکارات اجتماعي و اقتصادي از قاچاق اشخاص پيشگيري کنند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، زنان و دختران، ارتکاب جرم Next Entries دانلود پایان نامه درباره نانولوله، سیلیسیم، CSA